นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์จตุชัย  มณีรัตน์
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   GIS Health
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
   ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
   แบบฟอร์มขอรับบริการข้อมูล ฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
     และรูปแบบบริการ
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
   สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
     สาขาจังหวัดเชียงใหม่
   โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
      สมเด็จย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2563
     (ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 63)
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
1
 
 Yesterday
1
 
 This Month
13
 
 Last Month
37
 
 This Year
156
 
 Last Year
434
 
 All
363,679
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   
 
   
     

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการเพื่อ ....        ทรัพยากรบุคคล28 เมย. 64  [ view : 859 ]
  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับสมัครคัดเลือก....        ทรัพยากรบุคคล21 เมย. 64  [ view : 886 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น....        ทรัพยากรบุคคล19 เมย. 64  [ view : 713 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น....        ทรัพยากรบุคคล09 เมย. 64  [ view : 644 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปปฏิบัติ....        ทรัพยากรบุคคล05 เมย. 64  [ view : 829 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ....        ทรัพยากรบุคคล01 เมย. 64  [ view : 1,140 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  แนวทางการจัดทำสัญญานักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพ....        กลุ่มกฎหมาย : 13 พค. 64  [ view : 17 ]
  ขอส่งสำเนาหนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค ๐๓๐๑/ว๔๓ ....        บริหารทั่วไป : 13 พค. 64  [ view : 7 ]
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอแจ้งช่องทางติดต....        บริหารทั่วไป : 13 พค. 64  [ view : 7 ]
  ขอเชิญแสดงความคิดเห็นในเบื้องต้นต่ดการปรับปรุ....        บริหารทั่วไป : 13 พค. 64  [ view : 9 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (....        ยุทธศาสตร์ : 13 พค. 64  [ view : 57 ]
  เอกสารประกอบการประชุมสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธ....        ยุทธศาสตร์ : 12 พค. 64  [ view : 31 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  ITA ไตรมาส 2 ปี 2564 สสอ.เมืองเชียงใหม่....        สสอ.เมืองเชียงใหม่12 มีค. 64  [ view : 157 ]
  ITA ไตรมาส2_2564        สสอ.แม่ออน15 มีค. 64  [ view : 103 ]
  ITA สสอ.อมก๋อย ปี 2564        สสอ.อมก๋อย22 ธค. 63  [ view : 249 ]
  ITA สำนนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด ปี 2564....        สสอ.ฮอด26 พย. 63  [ view : 367 ]
  ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง ปี 2564....        สสอ.แม่ออน16 ธค. 63  [ view : 686 ]
  ITA ปี 2564 ไตรมาส 2 แม่แตง....        สสอ.แม่แตง12 มีค. 64  [ view : 131 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ11 พค. 64  [ view : 8 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดัน....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ11 พค. 64  [ view : 9 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตออกซิเ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ11 พค. 64  [ view : 6 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตออกซิเ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ11 พค. 64  [ view : 8 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ11 พค. 64  [ view : 7 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความอิ่....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ11 พค. 64  [ view : 6 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 15 ตค. 62  [ view : 795 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 กย. 62  [ view : 434 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 สค. 62  [ view : 408 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 กค. 62  [ view : 365 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 06 มิย. 62  [ view : 412 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 23 พค. 62  [ view : 374 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มีนาคม 2564....        วราภัสร์ ลังกากาศ02 พค. 64  [ view : 17 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25....        วราภัสร์ ลังกากาศ02 พค. 64  [ view : 7 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มกราคม 2564....        วราภัสร์ ลังกากาศ11 มีค. 64  [ view : 94 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ธันวาคม 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ25 มค. 64  [ view : 126 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน พฤศจิกายน 256....        วราภัสร์ ลังกากาศ13 มค. 64  [ view : 91 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ตุลาคม 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ18 ธค. 63  [ view : 112 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง มีค.64        ลักขณา คำปวน09 เมย. 64  [ view : 61 ]
  งบทดลอง กพ.64        ลักขณา คำปวน11 มีค. 64  [ view : 63 ]
  งบทดลอง มค.64        ลักขณา คำปวน16 กพ. 64  [ view : 75 ]
  งบทดลอง ธค.63        ลักขณา คำปวน13 มค. 64  [ view : 97 ]
  งบทดลอง พย.63        ลักขณา คำปวน18 ธค. 63  [ view : 124 ]
  งบทดลอง ตค.63        ลักขณา คำปวน23 พย. 63  [ view : 126 ]
1
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ขอส่งสำเนาหนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค ๐๓๐๑/ว๔๓ ประชาสัมพันธ์ก....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :13 พค. 64  [ view : 7 ]
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอแจ้งช่องทางติดต่อราชการ เลขที่....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :13 พค. 64  [ view : 7 ]
  ขอเชิญแสดงความคิดเห็นในเบื้องต้นต่ดการปรับปรุงประกาศคณะกรรมก....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :13 พค. 64  [ view : 9 ]
  กระทรวงสาธารณสุขส่งสำเนาหนังสือแจ้งช่องทางการติดต่อราชการ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :12 พค. 64  [ view : 27 ]
  แจ้งเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสถาบันประสาทวิทยา....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :12 พค. 64  [ view : 11 ]
  ขอความอนเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมุลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :12 พค. 64  [ view : 16 ]
  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงทรัพ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :12 พค. 64  [ view : 5 ]
  ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผุ้เชี่ยวช....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :12 พค. 64  [ view : 16 ]
  การติดต่อราชการกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :06 พค. 64  [ view : 25 ]
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสัพท์ที....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :06 พค. 64  [ view : 8 ]
  การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตรวจจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยเบาหวา....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :30 มีค. 64  [ view : 148 ]
  คู่มือการบริหารค่าใช้จ่ายบริการ ควบคุม ป้องกัน รักษาโรคเรื้อ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :26 มิย. 63  [ view : 531 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 724 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 330 ]
  แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 652 ]
  โปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 553 ]
  หลักสูตรการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรื่องก....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :13 ธค. 62  [ view : 464 ]
  รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 454 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 3 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 536 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 2 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 632 ]
  ดอะ ทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอร์ท มอบห้องพัก ให้แก่ทีมโควิดทั่....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :01 มิย. 63  [ view : 596 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 1096 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 821 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 1272 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 884 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 1174 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 2086 ]
  เอกสารประชุมเตรียมความพร้อม covid vaccine ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 มค. 64  [ view : 1205 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ "Thailand 5G Ecosystem Innovatio....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 ตค. 63  [ view : 204 ]
  ขอเชิญร่วมงาน Thailand Smart City Week 2020....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :16 ตค. 63  [ view : 229 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 สค. 63  [ view : 252 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :04 มีค. 63  [ view : 379 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 กพ. 63  [ view : 370 ]
  เอกสารการประชุมทดสอบการใช้งานระบบส่งต่อ (Thai Refer)....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :06 ธค. 62  [ view : 640 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :01 ตค. 62  [ view : 499 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :12 กย. 62  [ view : 407 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :11 กย. 62  [ view : 388 ]
  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับชดเชยค่าบริการแพทย์แผนไทย ป....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :17 สค. 63  [ view : 535 ]
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 พค. 62  [ view : 1362 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :22 พค. 62  [ view : 1159 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :22 พค. 62  [ view : 575 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :07 ธค. 61  [ view : 763 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :04 ธค. 61  [ view : 1571 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 สค. 61  [ view : 1275 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 สค. 61  [ view : 1880 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :26 เมย. 61  [ view : 1542 ]
  รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรต....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :26 เมย. 61  [ view : 1770 ]
  รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์....        นายพิรุณ อินตา  :16 มีค. 64  [ view : 83 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักง....        นายพิรุณ อินตา  :09 มีค. 64  [ view : 354 ]
  รับสมัครบุคคลจ้างเหมาเป็นพนักงานขับรถยนต์....        นายพิรุณ อินตา  :23 กพ. 64  [ view : 859 ]
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคลากรปฎิบัติงานด่านอาหาร....        นายพิรุณ อินตา  :25 มค. 64  [ view : 463 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์บุคลากรปฎิบัติงานด่านอาหาร....        นายพิรุณ อินตา  :18 มค. 64  [ view : 358 ]
  รับสมัครบุคลากรปฎิบัติงานด่านอาหารและยาท่าอากาศยานเชียงใหม่....        นายพิรุณ อินตา  :17 ธค. 63  [ view : 936 ]
  แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยปีงบ2563(ต.ค62-ก.ย63)....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :30 พย. 63  [ view : 237 ]
  วิธีตรวจยาฆ่าแมลงและptt.ตรวจสารปนเปื้อนปี63....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :05 ตค. 63  [ view : 238 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี2564....        นายพิรุณ อินตา  :12 ตค. 63  [ view : 549 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และผลการสืบราคาค่าส่งตรว....        นายพิรุณ อินตา  :25 กย. 63  [ view : 518 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :07 พค. 64  [ view : 14 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนเมษายน 2....        งานประกันสุขภาพ  :07 พค. 64  [ view : 12 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT/MRI/Angiogram เดือนเมษายน 256....        งานประกันสุขภาพ  :07 พค. 64  [ view : 13 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0364และ C....        งานประกันสุขภาพ  :21 เมย. 64  [ view : 102 ]
  แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ครั้งที่ 5/2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564....        งานประกันสุขภาพ  :19 เมย. 64  [ view : 120 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (เ....        งานประกันสุขภาพ  :19 เมย. 64  [ view : 55 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมีนาคม 2....        งานประกันสุขภาพ  :05 เมย. 64  [ view : 91 ]
  แจ้งการโอนเงินชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (PP_STATE)ครั้งที....        งานประกันสุขภาพ  :19 เมย. 64  [ view : 80 ]
  แจ้งการโอนเงินชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (PP_STATE)ครั้งที....        งานประกันสุขภาพ  :19 เมย. 64  [ view : 54 ]
  แจ้งการโอนเงินชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (PP_STATE)ครั้งที....        งานประกันสุขภาพ  :19 เมย. 64  [ view : 56 ]
  แนวทางปรับเปลียนอายุการให้วัคซีน MMR2 เป็น 1 ปี 6 เดือน ....        นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ  :04 พย. 63  [ view : 265 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 34 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :01 กย. 63  [ view : 1143 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 34....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :01 กย. 63  [ view : 292 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 33 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :24 สค. 63  [ view : 320 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 33....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :24 สค. 63  [ view : 191 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 30 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 สค. 63  [ view : 833 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 30....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 สค. 63  [ view : 248 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 26 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 844 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 26 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 296 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 25 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 238 ]
  แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental ปี 2564....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 เมย. 64  [ view : 161 ]
  เอกสารประกอบประกอบการประชุมวัยเรียนวันที่ 17 มี.ค. 2564....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :17 มีค. 64  [ view : 349 ]
  เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 24 มีนาคม 2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :25 มีค. 64  [ view : 194 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 3/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :16 มีค. 64  [ view : 189 ]
  การบันทึกแบบตรวจประเมินการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเร....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :04 มีค. 64  [ view : 255 ]
  กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2564....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :01 มีค. 64  [ view : 150 ]
  แนวทางการจัดบริการทันตกรรมวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ( Chiang....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 กพ. 64  [ view : 247 ]
  สถานการณ์การจัดระบบบริการทันตกรรมในช่วง การแพร่ระบาดของเชื้อ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 กพ. 64  [ view : 168 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :12 พค. 63  [ view : 1259 ]
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :24 ธค. 63  [ view : 341 ]
  ไฟล์ประชุมอบรมโดยสปสช1(16-17-29มีค64)เกี่ยวกับงานLTCปี2564(อ....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :18 มีค. 64  [ view : 370 ]
  ประชุมZOOMพัฒนางานผู้สูงอายุวันที่3มีนาคม2564....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :03 มีค. 64  [ view : 266 ]
  ประชุมZoomชี้แจงงานผู้สูงอายุวันที่23กพ64....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :23 กพ. 64  [ view : 455 ]
  แนวทางการทำงานผู้สูงอายุและLTCปี2564....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :04 กพ. 64  [ view : 627 ]
  นำเสนอZOOMชี้แจงแนวทางการทำงานกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพปี2564....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :04 กพ. 64  [ view : 380 ]
  แบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์รอบเดือนกุมภาพันธ์ ....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :02 กพ. 64  [ view : 86 ]
  แบบรายงานการสุ่มตรวจเกลือไอโอดีน....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :02 กพ. 64  [ view : 172 ]
  แนวทางการดูแลและส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด หญิงหลังคลอดและ....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :20 มค. 64  [ view : 308 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่แล....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :08 ธค. 63  [ view : 218 ]
  บทบาทCMกำกับติดตามนักบริบาลและแบบฟอร์มCarePlanมหาดไทย....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :04 ธค. 63  [ view : 488 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ ....        MissWanthana Tanaset  :13 พค. 64  [ view : 57 ]
  เอกสารประกอบการประชุมสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรอบที่ 1....        MissPhraeophan Punchaidee  :12 พค. 64  [ view : 31 ]
  ข้อสั่งการคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 5- 25....        MissWanthana Tanaset  :05 พค. 64  [ view : 77 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :24 เมย. 64  [ view : 140 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานส....        MissWanthana Tanaset  :07 เมย. 64  [ view : 260 ]
  ข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะและประเด็น เน้นย้ำฯ จากการตรวจราชการและ....        MissPhraeophan Punchaidee  :30 มีค. 64  [ view : 120 ]
  ข้อสั่งการ กวป. ครั้งที่ 4- 2564 (25 มีนาคม 2564)....        MissWanthana Tanaset  :31 มีค. 64  [ view : 105 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :13 มีค. 64  [ view : 222 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานส....        MissWanthana Tanaset  :09 มีค. 64  [ view : 264 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานส....        MissWanthana Tanaset  :19 กพ. 64  [ view : 226 ]
  ขอความร่วมมือตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอประเมินผลงานวิชาการ....        -ทรัพยากร -  :11 พค. 64  [ view : 134 ]
  การดำเนินการจัดทำผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 1....        -ทรัพยากร -  :11 พค. 64  [ view : 85 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :30 เมย. 64  [ view : 571 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :30 เมย. 64  [ view : 609 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :05 พค. 64  [ view : 254 ]
  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับสมัครคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :21 เมย. 64  [ view : 410 ]
  ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการป....        -ทรัพยากร -  :24 มีค. 64  [ view : 400 ]
  รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขต....        -ทรัพยากร -  :18 มค. 64  [ view : 594 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงชำนาญการพิเศษ....        -ทรัพยากร -  :08 มค. 64  [ view : 778 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ (รอ....        -ทรัพยากร -  :18 ธค. 63  [ view : 1547 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :09 เมย. 61  [ view : 1813 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มกฎหมาย  :08 มีค. 61  [ view : 753 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :18 ธค. 60  [ view : 2608 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 1057 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :09 พย. 60  [ view : 1396 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :17 ตค. 60  [ view : 923 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :24 พค. 60  [ view : 1918 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :01 พค. 60  [ view : 1044 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 1254 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :21 เมย. 60  [ view : 1110 ]
  ข้อมูลผู้ป่วยในพระราชฃานุเคราะห์....        นางชฎาพร บุญมาดี  :19 สค. 62  [ view : 527 ]
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :06 มิย. 62  [ view : 602 ]
  แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :13 พค. 62  [ view : 1165 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอค....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :16 กพ. 61  [ view : 1017 ]
  เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครั....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :12 มค. 61  [ view : 1060 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 1668 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1448 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1449 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1519 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1404 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 5486 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 2100 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1313 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1719 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1601 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 1438 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 1400 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1939 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 1635 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 2196 ]
  ข้อแนะนำแนวปฏิบัติกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณี โรคโคโ....        นางพรทิพย์ มธุรวาทิน  :13 เมย. 64  [ view : 155 ]
  วิธีติดต้ังมุ้งปลอดฝุ่น....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 81 ]
  แนวทางการทำห้องปลอดฝุ่นสำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 72 ]
  แนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :10 พย. 63  [ view : 332 ]
  คู่มือมาตรการแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :01 เมย. 63  [ view : 454 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 978 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 952 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 890 ]
  การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 921 ]
  ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 930 ]
  แนวทางการจัดทำสัญญานักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนชท....        กลุ่มกฎหมาย  :13 พค. 64  [ view : 17 ]
  คู่มือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการล่วงละเ....        กลุ่มกฎหมาย  :30 เมย. 64  [ view : 34 ]
  ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส....        กลุ่มกฎหมาย  :02 เมย. 64  [ view : 82 ]
  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การ....        กลุ่มกฎหมาย  :21 ตค. 63  [ view : 582 ]
  มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตให้ผลิต ใบอนุญาตผลิต....        กลุ่มกฎหมาย  :13 สค. 63  [ view : 716 ]
  การตอบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสี....        กลุ่มกฎหมาย  :17 มิย. 63  [ view : 400 ]
  รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบ....        กลุ่มกฎหมาย  :20 ธค. 62  [ view : 363 ]
  คำสั่งผู้ตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563....        กลุ่มกฎหมาย  :25 ตค. 62  [ view : 381 ]
  ขอเชิญอบรม ITA ประจำปีงบประมาณ 2563....        กลุ่มกฎหมาย  :17 ตค. 62  [ view : 671 ]
  รายงานการประชุมผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้....        กลุ่มกฎหมาย  :13 มิย. 62  [ view : 454 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมชมรม TO BE NUMBER....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :10 มีค. 64  [ view : 196 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :16 กพ. 64  [ view : 768 ]
  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 กพ. 64  [ view : 201 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการป้องกันแก้ไขปัญหายาเส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :17 สค. 63  [ view : 313 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :10 สค. 63  [ view : 310 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการป้องกันแก้ไขปัญหาย....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 กค. 63  [ view : 306 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 เมย. 63  [ view : 456 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองและการบำบัดแบบเสริมแรงจูงใ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 มีค. 63  [ view : 1924 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) ส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :13 กพ. 63  [ view : 693 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :15 มค. 63  [ view : 356 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740