นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์จตุชัย  มณีรัตน์
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับหน่วยบริการ)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   GIS Health
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
   ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
   แบบฟอร์มขอรับบริการข้อมูล ฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
     และรูปแบบบริการ
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
   สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
     สาขาจังหวัดเชียงใหม่
   โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
      สมเด็จย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม
   มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทย
      สำหรับเยาวชนฯ
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์
      คอมพิวเตอร์ ฯ ปี 2564
     (ประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 64)
 
   เกณฑ์ราคากลางของระบบกล้อง
      โทรทัศน์วงจรปิด ปี 2564
     (ประกาศ ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64)
 
จำนวนผู้เข้าชม
   
 
   


  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราช....        ทรัพยากรบุคคล10 พค. 65  [ view : 855 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพ....        ทรัพยากรบุคคล14 มค. 65  [ view : 1,286 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น....        ทรัพยากรบุคคล27 กย. 64  [ view : 1,158 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพ....        ทรัพยากรบุคคล26 มค. 65  [ view : 1,155 ]
  ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคั....        ทรัพยากรบุคคล07 เมย. 65  [ view : 1,144 ]
  ขอแจ้งให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์แสดงผลการตรวจ ATK ภา....        ทรัพยากรบุคคล29 มีค. 65  [ view : 1,094 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญกตเวทีอย่างสูง งา....        บริหารทั่วไป : 20 พค. 65  [ view : 20 ]
  การสนับสนุนการเผยแพร่หนังสือสารานุกรมไทยสำหรั....        บริหารทั่วไป : 20 พค. 65  [ view : 9 ]
  ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหล....        บริหารทั่วไป : 20 พค. 65  [ view : 26 ]
  การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวที....        บริหารทั่วไป : 18 พค. 65  [ view : 70 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประ....        ประกันสุขภาพ : 03 พค. 65  [ view : 1,084 ]
  หมายกำหนดการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบู....        บริหารทั่วไป : 12 พค. 65  [ view : 21 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรว....        สสอ.แม่ออน18 พค. 65  [ view : 22 ]
  ITA สสอ.จอมทอง        สสอ.จอมทอง30 ธค. 64  [ view : 1,087 ]
  Moit 5 สสอ.แม่ออน        สสอ.แม่ออน20 มีค. 65  [ view : 1,071 ]
  MOPH ITA ปี 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด....        สสอ.ฮอด27 ธค. 64  [ view : 1,071 ]
  ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง 2565....        สสอ.หางดง14 ธค. 64  [ view : 1,089 ]
  Moit 4 สสอ.แม่ออน        สสอ.แม่ออน20 มีค. 65  [ view : 1,067 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแล....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ19 เมย. 65  [ view : 1,087 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ29 มีค. 65  [ view : 1,069 ]
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแล....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ18 มีค. 65  [ view : 1,069 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนั....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ03 มีค. 65  [ view : 1,081 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธา....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ15 กพ. 65  [ view : 1,073 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ Antigen T....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ10 กพ. 65  [ view : 1,072 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 15 ตค. 62  [ view : 1,072 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 กย. 62  [ view : 1,073 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 สค. 62  [ view : 1,067 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 กค. 62  [ view : 1,071 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 06 มิย. 62  [ view : 1,073 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 23 พค. 62  [ view : 1,070 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์04 พค. 65  [ view : 1,075 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มกราคม 2565....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์04 พค. 65  [ view : 1,070 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ธันวาคม 2564....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์25 มีค. 65  [ view : 1,066 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน พฤศจิกายน 256....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์11 กพ. 65  [ view : 1,068 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ตุลาคม 2564....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์30 ธค. 64  [ view : 1,068 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กันยายน 2564....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์16 พย. 64  [ view : 1,069 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง เมย.65        ลักขณา คำปวน19 พค. 65  [ view : 12 ]
  งบทดลอง มีค.65        ลักขณา คำปวน05 เมย. 65  [ view : 1,071 ]
  งบทดลอง กพ.65        ลักขณา คำปวน14 มีค. 65  [ view : 1,069 ]
  งบทดลอง มค.65        ลักขณา คำปวน14 กพ. 65  [ view : 1,067 ]
  งบทดลอง ธค.64        ลักขณา คำปวน12 มค. 65  [ view : 1,068 ]
  งบทดลอง พย.64        ลักขณา คำปวน15 ธค. 64  [ view : 1,070 ]
1
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญกตเวทีอย่างสูง งานวันแม่แห่งชาติ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :20 พค. 65  [ view : 20 ]
  การสนับสนุนการเผยแพร่หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :20 พค. 65  [ view : 9 ]
  ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร " การเขี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :20 พค. 65  [ view : 26 ]
  การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวที....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :18 พค. 65  [ view : 70 ]
  หมายกำหนดการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :12 พค. 65  [ view : 21 ]
  หลักเกณฑ์และวิธีการในกสรอนุญาตให้บุคคลซึ่งสั่งหรือนำของเข้าม....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :11 พค. 65  [ view : 43 ]
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิก....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :06 พค. 65  [ view : 1086 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากึศล"ช่วยสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็ง....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :06 พค. 65  [ view : 1079 ]
  โรงพยา่บาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทร....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 พค. 65  [ view : 1073 ]
  การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยวินาศภัยของบริษัท อาค....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 พค. 65  [ view : 1074 ]
  พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติทีมในระดับอำเภอและต....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :30 พย. 64  [ view : 1075 ]
  ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงาน เรื่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 มิย. 64  [ view : 1072 ]
  การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตรวจจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยเบาหวา....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :30 มีค. 64  [ view : 1077 ]
  คู่มือการบริหารค่าใช้จ่ายบริการ ควบคุม ป้องกัน รักษาโรคเรื้อ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :26 มิย. 63  [ view : 1071 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 1073 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 1069 ]
  แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1071 ]
  โปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1073 ]
  หลักสูตรการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรื่องก....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :13 ธค. 62  [ view : 1071 ]
  รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1078 ]
  สสจ.ชม เตือนประชาชนป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ จากภัยฝุ่นละอองขน....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :18 มีค. 65  [ view : 1074 ]
  สสจ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแดดจัดเป็นเ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :18 มีค. 65  [ view : 1073 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 1076 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 1070 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 1073 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 1074 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 1070 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 1072 ]
  เอกสารประชุมเตรียมความพร้อม covid vaccine ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 มค. 64  [ view : 1105 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ "Thailand 5G Ecosystem Innovatio....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 ตค. 63  [ view : 1072 ]
  ขอเชิญร่วมงาน Thailand Smart City Week 2020....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :16 ตค. 63  [ view : 1075 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 สค. 63  [ view : 1073 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :04 มีค. 63  [ view : 1070 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 กพ. 63  [ view : 1068 ]
  เอกสารการประชุมทดสอบการใช้งานระบบส่งต่อ (Thai Refer)....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :06 ธค. 62  [ view : 1076 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :01 ตค. 62  [ view : 1070 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :12 กย. 62  [ view : 1072 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :11 กย. 62  [ view : 1071 ]
  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับชดเชยค่าบริการแพทย์แผนไทย ป....        นางวิสุดา เนวิลัย  :17 สค. 63  [ view : 1080 ]
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 พค. 62  [ view : 1078 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :22 พค. 62  [ view : 1074 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :22 พค. 62  [ view : 1072 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นางวิสุดา เนวิลัย  :07 ธค. 61  [ view : 1071 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :04 ธค. 61  [ view : 1071 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 สค. 61  [ view : 1072 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 สค. 61  [ view : 1073 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นางวิสุดา เนวิลัย  :26 เมย. 61  [ view : 1070 ]
  รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรต....        นางวิสุดา เนวิลัย  :26 เมย. 61  [ view : 1074 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2565....        นายพิรุณ อินตา  :22 ธค. 64  [ view : 1088 ]
  แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจ.เชียงใหม่ปีงบ2564(ต.ค63....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :18 พย. 64  [ view : 1072 ]
  หนังสือส่งตัวตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสำหรับปลูกกัญชง....        นายพิรุณ อินตา  :28 ตค. 64  [ view : 1106 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ประจำปี2565....        นายพิรุณ อินตา  :18 ตค. 64  [ view : 1117 ]
  แจ้งผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่....        นายพิรุณ อินตา  :08 ตค. 64  [ view : 1087 ]
  ประกาศเพิ่มเติม รายการยาที่มีการต่ออายุยานวัตกรรม(ผลสืบราคาย....        นายพิรุณ อินตา  :07 ตค. 64  [ view : 1074 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2565....        นายพิรุณ อินตา  :01 ตค. 64  [ view : 1098 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2565....         :01 ตค. 64  [ view : 1074 ]
  การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมปีงบประมาณ2565....        นายพิรุณ อินตา  :27 สค. 64  [ view : 1071 ]
  การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2565....        นายพิรุณ อินตา  :11 สค. 64  [ view : 1076 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนเมษายน 2....        งานประกันสุขภาพ  :03 พค. 65  [ view : 1084 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนเมษายน 2565....        งานประกันสุขภาพ  :10 พค. 65  [ view : 33 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :03 พค. 65  [ view : 1077 ]
  แจ้งการโอนเงินชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (PP_STATE)ครั้งที....        งานประกันสุขภาพ  :26 เมย. 65  [ view : 1076 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (เ....        งานประกันสุขภาพ  :26 เมย. 65  [ view : 1074 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนมี.ค. ....        งานประกันสุขภาพ  :25 เมย. 65  [ view : 1076 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2565 เดือนมี.ค. 65....        งานประกันสุขภาพ  :25 เมย. 65  [ view : 1082 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0365และ C....        งานประกันสุขภาพ  :18 เมย. 65  [ view : 1091 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมีนาคม 2....        งานประกันสุขภาพ  :04 เมย. 65  [ view : 1072 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนมีนาคม 2565....        งานประกันสุขภาพ  :08 เมย. 65  [ view : 1073 ]
  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :23 กย. 64  [ view : 1074 ]
  สสจ.เชียงใหม่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ออกคัดกรองเชิงรุก ณ ตล....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :01 มิย. 64  [ view : 1077 ]
  แนวทางปรับเปลียนอายุการให้วัคซีน MMR2 เป็น 1 ปี 6 เดือน ....        นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ  :04 พย. 63  [ view : 1072 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 34 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :01 กย. 63  [ view : 1077 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 34....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :01 กย. 63  [ view : 1071 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 33 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :24 สค. 63  [ view : 1075 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 33....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :24 สค. 63  [ view : 1071 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 30 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 สค. 63  [ view : 1076 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 30....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 สค. 63  [ view : 1071 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 26 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 1072 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 5/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 เมย. 65  [ view : 1119 ]
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การบริการทันตกรรมวิถีใหม่สำหรับ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :30 มีค. 65  [ view : 1095 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกลการจัดบริการ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :18 มีค. 65  [ view : 1093 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 4/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :09 มีค. 65  [ view : 1091 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน “โครงการยิ้มสวย เสียงใส” จ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 มีค. 65  [ view : 1076 ]
  กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2565....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :21 กพ. 65  [ view : 1084 ]
  กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2565....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :01 มีค. 64  [ view : 1088 ]
  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังทันตฯ ตชด พอสว 2565....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :08 กพ. 65  [ view : 1074 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการจัดบริการและพ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :25 มค. 65  [ view : 1078 ]
  แบบสรุปผลการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากใ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :09 กพ. 65  [ view : 1078 ]
  เอกสารโครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ปี 2565....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :10 พค. 65  [ view : 52 ]
  ประชุมพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียง....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :01 เมย. 65  [ view : 1100 ]
  เอกสารประกอบการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอา....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :07 เมย. 65  [ view : 1095 ]
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพร้อมในการจัดบริการเตรียมความพร้....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :29 มีค. 65  [ view : 1068 ]
  โครงการเฝ้าระวังพลัดตกหกล้มผู้สูงอายุ....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :12 มีค. 65  [ view : 1082 ]
  เอกสารประกอบการประชุมงานวัยเรียน2565....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :30 มค. 65  [ view : 1081 ]
  แบบรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน โดยใช้ชุดท....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :28 ธค. 64  [ view : 1077 ]
  เอกสารประกอบการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน(H4U+)....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :09 ธค. 64  [ view : 1084 ]
  สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดเชียงใหม่....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :09 พย. 64  [ view : 1070 ]
  แบบฟอร์มการลงข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าร....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :09 พย. 64  [ view : 1071 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ ....        MissWanthana Tanaset  :05 พค. 65  [ view : 1164 ]
  ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ร....        MissPhraeophan Punchaidee  :25 มีค. 65  [ view : 1083 ]
  เอกสารสรุปผลการนิเทศงานรอบที่ 1/2565....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :11 เมย. 65  [ view : 1075 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        MissWanthana Tanaset  :29 มีค. 65  [ view : 1083 ]
  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณ....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :12 เมย. 65  [ view : 1072 ]
  เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการดำเนินงานฯ ตามประเด็นสำคัญในกา....        MissPhraeophan Punchaidee  :14 มีค. 65  [ view : 1071 ]
  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณ....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :18 มีค. 65  [ view : 1070 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        MissWanthana Tanaset  :03 มีค. 65  [ view : 1077 ]
  เอกสารประกอบการนำเสนอ การประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ ภาพรวมขอ....        MissPhraeophan Punchaidee  :14 มีค. 65  [ view : 1067 ]
  แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ....        MissPhraeophan Punchaidee  :11 มค. 65  [ view : 1070 ]
  หนังสือรับรองโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน Happy money p....        -ทรัพยากร -  :05 พค. 65  [ view : 1149 ]
  หนังสือเวียนเพื่อ ย้าย โอน เลื่อน ประเภททั่วไป....        -ทรัพยากร -  :20 เมย. 65  [ view : 1185 ]
  การประเมินศักยภาพของรับเงินประจำตำแหน่ง....        -ทรัพยากร -  :20 เมย. 65  [ view : 1152 ]
  ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบร....        -ทรัพยากร -  :07 เมย. 65  [ view : 1086 ]
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ โรงพยาบาลนครพิงค์....        -ทรัพยากร -  :23 กพ. 65  [ view : 1080 ]
  รับย้าย/รับโอนข้าราชการ....        -ทรัพยากร -  :09 กพ. 65  [ view : 1118 ]
  เอกสารประกอบการลาศึกษา....        -ทรัพยากร -  :25 พย. 62  [ view : 1104 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้า....        -ทรัพยากร -  :01 ธค. 64  [ view : 1078 ]
  เอกสารสำหรับโครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากรกระทร....        -ทรัพยากร -  :29 พย. 64  [ view : 1072 ]
  รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขต....        -ทรัพยากร -  :18 มค. 64  [ view : 1079 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 เมย. 61  [ view : 1077 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มกฎหมาย  :08 มีค. 61  [ view : 1068 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :18 ธค. 60  [ view : 1075 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 1067 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 พย. 60  [ view : 1068 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :17 ตค. 60  [ view : 1067 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :24 พค. 60  [ view : 1079 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :01 พค. 60  [ view : 1066 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 1071 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :21 เมย. 60  [ view : 1068 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่ทุรกันดารจั....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :06 พค. 65  [ view : 1087 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดเชียงใ....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :06 พค. 65  [ view : 1086 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ (Service Plan) จังหว....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :02 พค. 65  [ view : 1077 ]
  ทะเบียนอาสาสมัครพอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :10 กพ. 65  [ view : 1078 ]
  คู่มือการดำเนินงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :09 กพ. 65  [ view : 1072 ]
  สรุปรายงานการประชุมแนวทางการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยในพระบรมร....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :09 กพ. 65  [ view : 1070 ]
  ไฟล์ประเมินการพัฒนาสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณ....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :19 มค. 65  [ view : 1071 ]
  ไฟล์เก็บข้อมูลตัวชี้วัด IMC ปีงบประมาณ 2565....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :23 ธค. 64  [ view : 1068 ]
  แนวทางปฏิบัติการบริบาลฟื้นสภาพผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) จังหวัดเ....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :23 ธค. 64  [ view : 1071 ]
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ จั....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :23 ธค. 64  [ view : 1070 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 1110 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 1073 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1074 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1077 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1071 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 1067 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 1072 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1070 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 1069 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 1075 ]
  คู่มือการดำเนินงาน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขน....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :22 ธค. 64  [ view : 1074 ]
  คำแนะนำการระบายอากาศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :03 พย. 64  [ view : 1068 ]
  ข้อแนะนำแนวปฏิบัติกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณี โรคโคโ....        นางพรทิพย์ มธุรวาทิน  :13 เมย. 64  [ view : 1074 ]
  วิธีติดต้ังมุ้งปลอดฝุ่น....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 1071 ]
  แนวทางการทำห้องปลอดฝุ่นสำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 1079 ]
  แนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :10 พย. 63  [ view : 1074 ]
  คู่มือมาตรการแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :01 เมย. 63  [ view : 1074 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1073 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1072 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1070 ]
  ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง กฎหมายแล....        กลุ่มกฎหมาย  :19 เมย. 65  [ view : 1082 ]
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาคุณธรรม จริ....        กลุ่มกฎหมาย  :21 มีค. 65  [ view : 1078 ]
  แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มี....        กลุ่มกฎหมาย  :21 มีค. 65  [ view : 1071 ]
  กรณีตัวอย่างการทุจริตและประพฤติมิชอบ....        กลุ่มกฎหมาย  :14 มีค. 65  [ view : 1073 ]
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ....        กลุ่มกฎหมาย  :17 กพ. 65  [ view : 1071 ]
  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การ....        กลุ่มกฎหมาย  :21 ตค. 63  [ view : 1084 ]
  โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ....        กลุ่มกฎหมาย  :04 กพ. 65  [ view : 1070 ]
  แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยง....        กลุ่มกฎหมาย  :04 กพ. 65  [ view : 1070 ]
  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และรายชื่....        กลุ่มกฎหมาย  :12 มค. 65  [ view : 1069 ]
  การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565"....        กลุ่มกฎหมาย  :12 มค. 65  [ view : 1070 ]
  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพจิตและจิตเ....        นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์  :19 เมย. 65  [ view : 1084 ]
  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด จ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :24 มีค. 65  [ view : 1090 ]
  การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงวิชาการด้านยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงทางสุข....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :24 กพ. 65  [ view : 1070 ]
  ประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาสุขภาพจิตจังหวัดเชียงใหม่....        นางนาถฤทัย ประภัสสร  :13 กพ. 65  [ view : 1074 ]
  คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 551/2565 เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้....        นางญาณี ศิริวรรณ์  :09 กพ. 65  [ view : 1084 ]
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/คณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จั....        นางสาวกิตติมา น้อยแดง  :01 กพ. 65  [ view : 1097 ]
  ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังห....        นางญาณี ศิริวรรณ์  :19 มค. 65  [ view : 1069 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :13 มค. 65  [ view : 1072 ]
  ตรวจสอบข้อร้องเรียน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560....        นางญาณี ศิริวรรณ์  :19 พย. 64  [ view : 1072 ]
  แบบประเมิน สุขภาพจิตและสารเสพติด และ Mental Health Check in....        นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์  :28 ตค. 64  [ view : 1079 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740