นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์จตุชัย  มณีรัตน์
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   GIS Health
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
     และรูปแบบบริการ
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
   สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
     สาขาจังหวัดเชียงใหม่
   โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
      สมเด็จย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2563
     (ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 63)
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
1
 
 Yesterday
1
 
 This Month
28
 
 Last Month
34
 
 This Year
315
 
 Last Year
403
 
 All
363,404
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   
 
   

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ....        ทรัพยากรบุคคล14 กย. 63  [ view : 946 ]
  ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการเพื่อย....        ทรัพยากรบุคคล02 กย. 63  [ view : 808 ]
  ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการเพื่อย....        ทรัพยากรบุคคล02 กย. 63  [ view : 528 ]
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชก....        ทรัพยากรบุคคล02 กย. 63  [ view : 1,459 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู....        ทรัพยากรบุคคล26 สค. 63  [ view : 1,170 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก....        ทรัพยากรบุคคล21 สค. 63  [ view : 1,002 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระรา....        บริหารทั่วไป : 22 กย. 63  [ view : 2 ]
  ธนาคาร อารคารสงเคราะห์ (ธอส) ให้บริการดาวน์โห....        บริหารทั่วไป : 22 กย. 63  [ view : 5 ]
  ขอเชิญร่วมทำบุญรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รั....        บริหารทั่วไป : 16 กย. 63  [ view : 22 ]
  การจัดระบบอากาศคลินิกทันตกรรม (OKR3)....        ทันตสาธารณสุข : 21 กย. 63  [ view : 27 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนกรก....        ประกันสุขภาพ : 21 กย. 63  [ view : 18 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM....        ประกันสุขภาพ : 21 กย. 63  [ view : 11 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  EB1 สสอ.แม่ออน ไตรมาส4....        สสอ.แม่ออน04 กย. 63  [ view : 40 ]
  ITA ไตรมาส 4 ปี 2563 สสอ.เมืองเชียงใหม่....        สสอ.เมืองเชียงใหม่03 กย. 63  [ view : 30 ]
  EB12 บันทึกรับทราบ ขออนุญาตเผยแพร่....        สสอ.แม่ออน04 กย. 63  [ view : 23 ]
  EB4        สสอ.แม่ออน04 กย. 63  [ view : 15 ]
  EB2 แจ้งประกาศแนวทางจัดซื้อจัดจ้าง....        สสอ.แม่ออน04 กย. 63  [ view : 18 ]
  EB9 สสอ.หางดง หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร....        สสอ.หางดง14 มีค. 63  [ view : 77 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ09 กย. 63  [ view : 61 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำค....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ08 กย. 63  [ view : 55 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ27 สค. 63  [ view : 107 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนัก....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ25 สค. 63  [ view : 48 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ21 พค. 63  [ view : 266 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยาน....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ29 เมย. 63  [ view : 211 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 15 ตค. 62  [ view : 475 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 กย. 62  [ view : 299 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 สค. 62  [ view : 292 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 กค. 62  [ view : 270 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 06 มิย. 62  [ view : 306 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 23 พค. 62  [ view : 267 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ22 กย. 63  [ view : 1 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มิถุนายน 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ07 สค. 63  [ view : 60 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน พฤษภาคม 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ30 มิย. 63  [ view : 98 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน เมษายน 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ21 พค. 63  [ view : 169 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มีนาคม 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ22 เมย. 63  [ view : 165 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25....        วราภัสร์ ลังกากาศ30 มีค. 63  [ view : 189 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง สค.63        ลักขณา คำปวน16 กย. 63  [ view : 16 ]
  งบทดลอง กค.63        ลักขณา คำปวน17 สค. 63  [ view : 51 ]
  งบทดลอง มิย.63        ลักขณา คำปวน16 กค. 63  [ view : 70 ]
  งบทดลอง พค.63        ลักขณา คำปวน16 มิย. 63  [ view : 118 ]
  งบทดลอง เมย.63        ลักขณา คำปวน15 พค. 63  [ view : 168 ]
  งบทดลอง มีค.63        ลักขณา คำปวน16 เมย. 63  [ view : 169 ]
1
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :22 กย. 63  [ view : 2 ]
  ธนาคาร อารคารสงเคราะห์ (ธอส) ให้บริการดาวน์โหลดและลงทะเบียนใ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :22 กย. 63  [ view : 5 ]
  ขอเชิญร่วมทำบุญรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๓ ภายใต....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :16 กย. 63  [ view : 22 ]
  ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :15 กย. 63  [ view : 24 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักร....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :15 กย. 63  [ view : 14 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :15 กย. 63  [ view : 14 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 กย. 63  [ view : 39 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๖๓....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 กย. 63  [ view : 28 ]
  ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :08 กย. 63  [ view : 62 ]
  เชิญชวนสั่งจองปฏิทินสาธารณสุข พ.ศ 2564.....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :02 กย. 63  [ view : 81 ]
  คู่มือการบริหารค่าใช้จ่ายบริการ ควบคุม ป้องกัน รักษาโรคเรื้อ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :26 มิย. 63  [ view : 218 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 414 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 165 ]
  แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 360 ]
  โปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 370 ]
  หลักสูตรการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรื่องก....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :13 ธค. 62  [ view : 227 ]
  รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 299 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 3 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 374 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 2 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 363 ]
  เอกสารคุณชุติมา 6 มี.ค.62....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :12 มีค. 62  [ view : 436 ]
  ดอะ ทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอร์ท มอบห้องพัก ให้แก่ทีมโควิดทั่....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :01 มิย. 63  [ view : 225 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 766 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 675 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 881 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 731 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 965 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 1900 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 สค. 63  [ view : 81 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :04 มีค. 63  [ view : 213 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 กพ. 63  [ view : 212 ]
  เอกสารการประชุมทดสอบการใช้งานระบบส่งต่อ (Thai Refer)....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :06 ธค. 62  [ view : 350 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :01 ตค. 62  [ view : 348 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :12 กย. 62  [ view : 281 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :11 กย. 62  [ view : 247 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :03 กย. 62  [ view : 240 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :18 กค. 62  [ view : 288 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 2....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :18 กค. 62  [ view : 289 ]
  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับชดเชยค่าบริการแพทย์แผนไทย ป....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :17 สค. 63  [ view : 104 ]
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 พค. 62  [ view : 984 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :22 พค. 62  [ view : 823 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :22 พค. 62  [ view : 411 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :07 ธค. 61  [ view : 619 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :04 ธค. 61  [ view : 1008 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 สค. 61  [ view : 943 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 สค. 61  [ view : 1493 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :26 เมย. 61  [ view : 1217 ]
  รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรต....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :26 เมย. 61  [ view : 1210 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี2564....        นายพิรุณ อินตา  :10 กย. 63  [ view : 878 ]
  การสืบราคาวัสดุรังสีการแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2564....        นายพิรุณ อินตา  :25 สค. 63  [ view : 71 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2564....        นายพิรุณ อินตา  :17 สค. 63  [ view : 221 ]
  การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2564(เพิ่มเติมเอกสารใ....        นายพิรุณ อินตา  :20 กค. 63  [ view : 1176 ]
  การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2564....        นายพิรุณ อินตา  :17 กค. 63  [ view : 946 ]
  การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าส่งตรวจต่อทางห้องปฎิ....        นายพิรุณ อินตา  :17 กค. 63  [ view : 298 ]
  แนวทางดำเนินงานและจัดป้ายโรงพยาบาลใช้ผัก ผลไม้ วัตถุดิบปลอดภ....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :27 มีค. 63  [ view : 224 ]
  เอกสารแนวทางการดำเนินงานนโบายรพ.อาหารปลอดภัยปี2563....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :11 กพ. 63  [ view : 825 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าส่งตรวจต่อทางห้องป....        นายพิรุณ อินตา  :10 ตค. 62  [ view : 699 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์และวัสดุรังสีการแพทย์ร่วมจังหวัดเชี....        นายพิรุณ อินตา  :06 ตค. 62  [ view : 752 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนกรกฎาคม 2563 (เฉพา....        งานประกันสุขภาพ  :21 กย. 63  [ view : 18 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนส.ค. 6....        งานประกันสุขภาพ  :21 กย. 63  [ view : 11 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2563 เดือนส.ค. 63....        งานประกันสุขภาพ  :21 กย. 63  [ view : 13 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนสิงหาคม ....        งานประกันสุขภาพ  :16 กย. 63  [ view : 35 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0863และ ....        งานประกันสุขภาพ  :21 กย. 63  [ view : 18 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนสิงหาคม 2563....        งานประกันสุขภาพ  :10 กย. 63  [ view : 52 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :09 กย. 63  [ view : 46 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนก.ค. 6....        งานประกันสุขภาพ  :31 สค. 63  [ view : 46 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2563 เดือนก.ค. 63....        งานประกันสุขภาพ  :31 สค. 63  [ view : 74 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0763และ C....        งานประกันสุขภาพ  :20 สค. 63  [ view : 103 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 34 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :01 กย. 63  [ view : 303 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 34....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :01 กย. 63  [ view : 60 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 33 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :24 สค. 63  [ view : 141 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 33....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :24 สค. 63  [ view : 60 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 30 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 สค. 63  [ view : 397 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 30....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 สค. 63  [ view : 116 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 26 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 621 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 26 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 171 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 25 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 105 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 25 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 116 ]
  การจัดระบบอากาศคลินิกทันตกรรม (OKR3)....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :21 กย. 63  [ view : 27 ]
  รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ปีงบปร....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :24 สค. 63  [ view : 157 ]
  งานทันตกรรมในช่วง COVID-19        นางวันเพ็ญ คำวัง  :21 สค. 63  [ view : 126 ]
  สำเนาประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 สค. 63  [ view : 65 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :17 สค. 63  [ view : 106 ]
  โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :17 สค. 63  [ view : 47 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภา....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :14 สค. 63  [ view : 91 ]
  BOQ ห้องทันตกรรม (ก.45/เม.ย.63 / Type A และ Type B)....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 สค. 63  [ view : 104 ]
  แบบบันทึกข้อมูลตามนโยบายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :03 สค. 63  [ view : 145 ]
  แนวทางการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ด้านทันตกรรมและการแก้ป....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :23 กค. 63  [ view : 109 ]
  เยี่ยมให้กำลังใจป้องกันโรค-19 ในสถานศึกษา และตลาด หลังผ่อนคล....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :29 สค. 63  [ view : 39 ]
  วัยเรียนและผู้พิทักษ์ฯเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนมาตรการหลังเปิ....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :29 สค. 63  [ view : 34 ]
  เยี่ยมแนะนำและให้กำลังใจในการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันกา....         :29 สค. 63  [ view : 37 ]
  เยี่ยมแนะนำให้กำลังใจโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :29 สค. 63  [ view : 26 ]
  แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :24 สค. 63  [ view : 40 ]
  เยี่ยมแนะนำให้กำลังใจโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการการป้องกันกา....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :18 สค. 63  [ view : 35 ]
  งานอนามัยโรงเรียนปี2563....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :29 กค. 63  [ view : 228 ]
  ไฟล์เอกสารการติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด และแบบ....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :20 กค. 63  [ view : 153 ]
  คณะกรรมการงานผู้สูงอายุสสจ.เชียงใหม่ ปี2563....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :15 กค. 63  [ view : 120 ]
  แนวทางการดำเนินงานและการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ และแนวทางกา....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :08 กค. 63  [ view : 292 ]
  เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2564....        นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์  :14 กย. 63  [ view : 133 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :15 สค. 63  [ view : 188 ]
  รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 (แ....        MissPhraeophan Punchaidee  :17 สค. 63  [ view : 126 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการและสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศ....        MissPhraeophan Punchaidee  :16 สค. 63  [ view : 93 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานส....        นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์  :17 กค. 63  [ view : 248 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :16 กค. 63  [ view : 203 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :04 มิย. 63  [ view : 230 ]
  ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ร....        MissPhraeophan Punchaidee  :18 กค. 63  [ view : 154 ]
  เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ ....        นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์  :29 มิย. 63  [ view : 318 ]
  การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2563 (จังหวัดเชียง....        MissPhraeophan Punchaidee  :14 มิย. 63  [ view : 421 ]
  ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่....        -ทรัพยากร -  :27 สค. 63  [ view : 322 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :26 สค. 63  [ view : 516 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :21 สค. 63  [ view : 318 ]
  ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรร....        -ทรัพยากร -  :20 สค. 63  [ view : 158 ]
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยก....        -ทรัพยากร -  :19 สค. 63  [ view : 181 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำ....        -ทรัพยากร -  :18 สค. 63  [ view : 240 ]
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุุคคลเข้าร....        -ทรัพยากร -  :17 สค. 63  [ view : 219 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรใน....        -ทรัพยากร -  :11 สค. 63  [ view : 330 ]
  ประกาศเปลี่ยนแปลงวันที่คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการต....        -ทรัพยากร -  :10 สค. 63  [ view : 186 ]
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกา....        -ทรัพยากร -  :31 กค. 63  [ view : 403 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :09 เมย. 61  [ view : 1485 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มงานนิติการ  :08 มีค. 61  [ view : 639 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :18 ธค. 60  [ view : 2213 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 940 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :09 พย. 60  [ view : 1252 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :17 ตค. 60  [ view : 797 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :24 พค. 60  [ view : 1604 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :01 พค. 60  [ view : 943 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 1096 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :21 เมย. 60  [ view : 992 ]
  ข้อมูลผู้ป่วยในพระราชฃานุเคราะห์....        นางชฎาพร บุญมาดี  :19 สค. 62  [ view : 355 ]
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :06 มิย. 62  [ view : 412 ]
  แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :13 พค. 62  [ view : 591 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอค....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :16 กพ. 61  [ view : 818 ]
  เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครั....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :12 มค. 61  [ view : 923 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 1549 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1313 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1299 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1375 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1276 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 4584 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 1757 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1173 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1423 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1438 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 1278 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 1251 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1785 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 1496 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 1940 ]
  คู่มือมาตรการแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :01 เมย. 63  [ view : 227 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 807 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 787 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 735 ]
  การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 775 ]
  ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 754 ]
  อากาศบ้านเฮา        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 643 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 1183 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1645 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1205 ]
  มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตให้ผลิต ใบอนุญาตผลิต....        กลุ่มงานนิติการ  :13 สค. 63  [ view : 78 ]
  การตอบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสี....        กลุ่มงานนิติการ  :17 มิย. 63  [ view : 181 ]
  รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบ....        กลุ่มงานนิติการ  :20 ธค. 62  [ view : 211 ]
  คำสั่งผู้ตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563....        กลุ่มงานนิติการ  :25 ตค. 62  [ view : 244 ]
  ขอเชิญอบรม ITA ประจำปีงบประมาณ 2563....        กลุ่มงานนิติการ  :17 ตค. 62  [ view : 403 ]
  รายงานการประชุมผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้....        กลุ่มงานนิติการ  :13 มิย. 62  [ view : 311 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้....        กลุ่มงานนิติการ  :29 เมย. 62  [ view : 330 ]
  มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :25 ธค. 61  [ view : 444 ]
  การมอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชก....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :16 ตค. 61  [ view : 495 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :08 ตค. 61  [ view : 395 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการป้องกันแก้ไขปัญหายาเส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :17 สค. 63  [ view : 122 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :10 สค. 63  [ view : 133 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการป้องกันแก้ไขปัญหาย....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 กค. 63  [ view : 182 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 เมย. 63  [ view : 219 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองและการบำบัดแบบเสริมแรงจูงใ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 มีค. 63  [ view : 908 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) ส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :13 กพ. 63  [ view : 442 ]
  แบบฟอร์มการเงิน 2563        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :29 มค. 63  [ view : 2329 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :15 มค. 63  [ view : 216 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทิศทาง นโยบายการบำบัดรักษาและพื้นฟูส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 มค. 63  [ view : 647 ]
  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 ธค. 62  [ view : 408 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740