นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
   แบบประเมิน CMBIS  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
     และรูปแบบบริการ
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2561
     (ประกาศ ณ วันที่ 23 พ.ค. 61)
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
1
 
 Yesterday
1
 
 This Month
24
 
 Last Month
35
 
 This Year
59
 
 Last Year
65,522
 
 All
362,745
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบร....        ทรัพยากรบุคคล20 กพ. 62  [ view : 185 ]
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ....        ทรัพยากรบุคคล08 กพ. 62  [ view : 798 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู....        ทรัพยากรบุคคล08 กพ. 62  [ view : 440 ]
  ประกาศขายทอดตลาดอาคาสิ่งปลูกสร้าง รพ.ดอยสะเก็ด....        งานก่อสร้างและพัสดุ07 กพ. 62  [ view : 88 ]
  ประกาศจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์....        งานก่อสร้างและพัสดุ30 มค. 62  [ view : 93 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราช....        ทรัพยากรบุคคล18 มค. 62  [ view : 1,009 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายเด็กเชียงใหม่อ่....        ทันตสาธารณสุข : 05 กพ. 62  [ view : 111 ]
  เรื่อง แจ้งรายชื่อช่างซ่อมยูนิตทันตกรรม ของบร....        ทันตสาธารณสุข : 21 กพ. 62  [ view : 6 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภ....        ทันตสาธารณสุข : 21 กพ. 62  [ view : 7 ]
  การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก....        บริหารทั่วไป : 20 กพ. 62  [ view : 11 ]
  ขอเสนอให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ....        บริหารทั่วไป : 20 กพ. 62  [ view : 6 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตร....        ยุทธศาสตร์ : 20 กพ. 62  [ view : 11 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  สสอ.จอมทอง - EB17ข้อ1.2 บันทึกผู้บริหารสั่งการม....        สสอ.จอมทอง20 กพ. 62  [ view : 7 ]
  สสอ.จอมทอง - ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูง....        สสอ.จอมทอง20 กพ. 62  [ view : 4 ]
  สสอ.จอมทอง - ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ ตามประกาศ....        สสอ.จอมทอง20 กพ. 62  [ view : 2 ]
  สสอ.จอมทอง - ภาพถ่ายการประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริ....        สสอ.จอมทอง20 กพ. 62  [ view : 3 ]
  สสอ.จอมทอง - บันทึกอนุมัติเพื่อลงนามมาตรการป้อง....        สสอ.จอมทอง20 กพ. 62  [ view : 2 ]
  สสอ.จอมทอง - ขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในประก....        สสอ.จอมทอง20 กพ. 62  [ view : 3 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องฟังเสียงหัวใจ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ15 กพ. 62  [ view : 13 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดความดันโลห....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ15 กพ. 62  [ view : 17 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดความอิ่มตั....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ15 กพ. 62  [ view : 14 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อข....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ15 กพ. 62  [ view : 10 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นฮีมาโตคริ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ15 กพ. 62  [ view : 14 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจนข....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ15 กพ. 62  [ view : 7 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 12 กพ. 62  [ view : 27 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 17 มค. 62  [ view : 84 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 17 ธค. 61  [ view : 104 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 พย. 61  [ view : 142 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 18 ตค. 61  [ view : 140 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 16 กย. 61  [ view : 163 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 ตค. 59  [ view : 1,555 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 สิงหาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 967 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 915 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 มิถุนายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 กค. 59  [ view : 1,101 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 พฤษภาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข21 มิย. 59  [ view : 1,084 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 เมษายน 2559....        นงคราญ ทองสุข31 พค. 59  [ view : 1,069 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง ธค.61        ปวีณา ปาลี30 มค. 62  [ view : 27 ]
  งบทดลอง พย.61        ปวีณา ปาลี25 ธค. 61  [ view : 71 ]
  งบทดลอง ตค.61        ปวีณา ปาลี25 ธค. 61  [ view : 65 ]
  งบทดลอง กย.61        ปวีณา ปาลี22 ตค. 61  [ view : 100 ]
  งบทดลอง ส.ค.61        ปวีณา ปาลี24 กย. 61  [ view : 132 ]
  งบทดลอง กค.60        ปวีณา ปาลี22 สค. 61  [ view : 123 ]
1
  หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
         
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราชการ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :20 กพ. 62  [ view : 11 ]
  ขอเสนอให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :20 กพ. 62  [ view : 6 ]
  ขอเชิญชวนเข้าชมมหกรรมในงาน "ไม่มีค่า"....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :20 กพ. 62  [ view : 8 ]
  การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์และการแต่งตั้งกงสุลกิตศักดิ์ต่าง....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :20 กพ. 62  [ view : 7 ]
  การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :20 กพ. 62  [ view : 4 ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :20 กพ. 62  [ view : 5 ]
  องค์การสวนสัตว์ ย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :18 กพ. 62  [ view : 29 ]
  การแต่งตั้งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียง....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :13 กพ. 62  [ view : 16 ]
  การดำเนินโครงการจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :13 กพ. 62  [ view : 5 ]
  ขอสนับสนุนทุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมว....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :13 กพ. 62  [ view : 8 ]
  ปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561....        นางสาวธัญพร ร่างวิจิตร  :16 พย. 61  [ view : 136 ]
  PPA        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :09 กค. 61  [ view : 355 ]
  แบบรายงานสถานการณ์วาตภัย....        นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์  :18 เมย. 61  [ view : 246 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันยิงปืน....        นางสาวพัณณิตา ทาเงิน  :18 เมย. 61  [ view : 399 ]
  เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัณโรค....        นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์  :27 มีค. 61  [ view : 529 ]
  เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มวัยทำงานฯ 22 - 23 มีนาคม 2561....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :23 มีค. 61  [ view : 477 ]
  เอกสารประกอบการอบรม BRFSS....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :07 กพ. 61  [ view : 416 ]
  เอกสารประกอบขอแจ้งปรับตัวชี้วัดและเก็บข้อมูลการวัดความดันโลห....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :23 มค. 61  [ view : 618 ]
  แบบประเมิน NCD Clinic Plus ปี 2561        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :12 ธค. 60  [ view : 1435 ]
  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2561....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :03 มค. 61  [ view : 413 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 123 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 290 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 326 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 365 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 479 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 1455 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 7....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :03 ธค. 61  [ view : 152 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :16 พย. 61  [ view : 126 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 6....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :26 กย. 61  [ view : 164 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 5....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 กค. 61  [ view : 132 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2561....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :26 กย. 61  [ view : 149 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :25 กค. 61  [ view : 139 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 6/256....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :19 กย. 61  [ view : 166 ]
  การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ด้านพัฒนาระบบข้อมูลฯ ครั้งที่ ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 กย. 61  [ view : 166 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 5/256....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 กค. 61  [ view : 253 ]
  การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ด้านพัฒนาระบบข้อมูลฯ ครั้งที่ ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 กค. 61  [ view : 279 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :07 ธค. 61  [ view : 141 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :04 ธค. 61  [ view : 251 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :24 สค. 61  [ view : 303 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :24 สค. 61  [ view : 538 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 593 ]
  รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรต....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 400 ]
  มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :23 เมย. 61  [ view : 506 ]
  บัญชีรหัสกลุ่มโรค หัตถการและอาการด้านการแพทย์แผนไทย (ICD10-....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :11 เมย. 61  [ view : 458 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและพัฒนาการแพทย์แผน....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :10 เมย. 61  [ view : 384 ]
  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :08 มีค. 61  [ view : 576 ]
  ประกาศผลการคัดลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :15 พย. 61  [ view : 169 ]
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักว....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :29 ตค. 61  [ view : 185 ]
  ผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี256....        นายพิรุณ อินตา  :23 ตค. 61  [ view : 700 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคล (ภาคทฤษฎี) เพื่อจ้า....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :22 ตค. 61  [ view : 262 ]
  แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (สำหรับโรงพยาบาล)....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :18 ตค. 61  [ view : 202 ]
  แบบฟอร์มรายงานอาหารปลอดภัยสำหรับสสอ.)....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :18 ตค. 61  [ view : 165 ]
  ประกาศรับสมัครบุคคลรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :05 ตค. 61  [ view : 4907 ]
  การสืบราคาร่วม วัสดุการแพทย์ ปี2562....        นายพิรุณ อินตา  :15 สค. 61  [ view : 819 ]
  การสืบราคาร่วม ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุรังสีการแพทย....        นายพิรุณ อินตา  :15 สค. 61  [ view : 1277 ]
  เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครอ....        ภญ.อัญชญา ดุจจานุทัศน์  :02 มิย. 61  [ view : 409 ]
  ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ประจำเดือน มกร....        งานประกันสุขภาพ  :07 กพ. 62  [ view : 33 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว เดือนธันวาคม 2561....        งานประกันสุขภาพ  :18 มค. 62  [ view : 119 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนมกราคม 2562....        งานประกันสุขภาพ  :13 กพ. 62  [ view : 26 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer /ER 01 62....        งานประกันสุขภาพ  :12 กพ. 62  [ view : 43 ]
  แจ้งการโอนเงินอุดหนุนสิทธิ ปีงบประมาณ 2561....        งานประกันสุขภาพ  :11 กพ. 62  [ view : 85 ]
  ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนม....        งานประกันสุขภาพ  :08 กพ. 62  [ view : 43 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer /ER1261....        งานประกันสุขภาพ  :01 กพ. 62  [ view : 102 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :07 กพ. 62  [ view : 26 ]
  ข้อมูลสิทธิว่างเดือนมกราคม 2562....        งานประกันสุขภาพ  :05 กพ. 62  [ view : 48 ]
  แนวทางการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติ ....        งานประกันสุขภาพ  :31 มค. 62  [ view : 67 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 4 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 กพ. 62  [ view : 42 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 4 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 กพ. 62  [ view : 33 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 3 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 กพ. 62  [ view : 25 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 3 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 กพ. 62  [ view : 23 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 2 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 กพ. 62  [ view : 24 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 2 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 กพ. 62  [ view : 20 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 1 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 กพ. 62  [ view : 24 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 1 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 กพ. 62  [ view : 21 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 52....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 กพ. 62  [ view : 27 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 52....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 กพ. 62  [ view : 27 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายเด็กเชียงใหม่อ่อนหวาน (4 ก.พ.2....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :05 กพ. 62  [ view : 111 ]
  เรื่อง แจ้งรายชื่อช่างซ่อมยูนิตทันตกรรม ของบริษัทไทยเด็นทอล ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :21 กพ. 62  [ view : 6 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :21 กพ. 62  [ view : 7 ]
  แบบบันทึกสภาวะทันตสุขภาพ และพฤติกรรมทันตสุขภาพที่เกี่ยวข้อง....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :04 กพ. 62  [ view : 90 ]
  เอกสารประกอบการประชุมอาจารย์พี่เลี้ยงนักศึกษาทันตสาธารณสุขวั....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :01 กพ. 62  [ view : 90 ]
  สรุปแนวทางการส่งต่อทางทันตกรรมจังหวัดเชียงใหม่....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :15 มค. 62  [ view : 142 ]
  แจ้งผลจัดซื้อร่วมระดับจังหวัดเชียงใหม่ ปี2562....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 มค. 62  [ view : 114 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :04 มค. 62  [ view : 274 ]
  การประกวดแต่งเพลง เพลงแปรงฟันประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :13 ธค. 61  [ view : 134 ]
  ประกาศการสัมภาษณ์โยกย้ายทันตแพทย์ระหว่างจังหวัด....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :11 ธค. 61  [ view : 202 ]
  ไฟล์เอกสารประกอบการทำงานLTCปี2562....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :22 มค. 62  [ view : 78 ]
  แจ้งการดำเนินงานLTCปี2562 และแบบประเมินตนเองตำบลLTC7องค์ประก....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :11 กพ. 62  [ view : 23 ]
  แบบฟอร์อมการส่งข้อมูลการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งค....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :07 กพ. 62  [ view : 25 ]
  เอกสารสื่อโปสเตอร์ และแผ่นพับภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :26 พย. 61  [ view : 146 ]
  คู่มือคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ(กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชี....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :12 พย. 61  [ view : 234 ]
  แบบบันทึกข้อมูลการดำเนินงานโครงการ JICA....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :07 พย. 61  [ view : 130 ]
  เอกสารรายงานผลดำเนินงานโครงการแก้ไขอัตราการตายปริกำเนิด โดยใ....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :11 ตค. 61  [ view : 142 ]
  ไฟล์เอกสารประกอบการทำงาน LTC ....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :08 ตค. 61  [ view : 223 ]
  แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป้นมิตรสำหรับวัยรุ่....        นางคณิตา กาวงศ์  :08 ตค. 61  [ view : 141 ]
  เอกสารประกอบการประชุมฯ งานมะเร็ง (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :15 กพ. 61  [ view : 735 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ (Chiang Ma....        นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์  :20 กพ. 62  [ view : 11 ]
  ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบท....        MissPhraeophan Punchaidee  :13 กพ. 62  [ view : 41 ]
  ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประกอบการตรวจราชการฯ รอบที่ 1/2562 (....        MissPhraeophan Punchaidee  :02 กพ. 62  [ view : 120 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :12 กพ. 62  [ view : 29 ]
  เอกสารสรุปผลงานตาม RF รอบที่ 1/2562 (ระดับพื้นที่)....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :10 มค. 62  [ view : 322 ]
  คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 257/2562 ลงว....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :23 มค. 62  [ view : 96 ]
  การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้....        MissPhraeophan Punchaidee  :20 มค. 62  [ view : 88 ]
  แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ....        MissPhraeophan Punchaidee  :03 มค. 62  [ view : 226 ]
  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (PA 3 เดือน) ....        MissPhraeophan Punchaidee  :07 มค. 62  [ view : 183 ]
  การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้....        MissPhraeophan Punchaidee  :05 มค. 62  [ view : 165 ]
  แบบคำร้องขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเ....        -ทรัพยากร -  :28 กย. 61  [ view : 347 ]
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งพยาบา....        -ทรัพยากร -  :12 ธค. 61  [ view : 446 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :11 ธค. 61  [ view : 565 ]
  แนวทางการดำเนินการเรื่องการลาศึกษาต่อฯ....        -ทรัพยากร -  :30 พย. 61  [ view : 271 ]
  นำเสนอการเตรียมความพร้อม ลจช สู่ พกส....        -ทรัพยากร -  :03 ธค. 61  [ view : 326 ]
  เดือน ตุลาคม 2561        -ทรัพยากร -  :14 พย. 61  [ view : 338 ]
  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข....        -ทรัพยากร -  :28 กย. 61  [ view : 207 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :21 กย. 61  [ view : 714 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :03 พค. 61  [ view : 1576 ]
  หนังสือรับรองโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน Happy money ....        -ทรัพยากร -  :04 เมย. 61  [ view : 627 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 เมย. 61  [ view : 785 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มงานนิติการ  :08 มีค. 61  [ view : 313 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :18 ธค. 60  [ view : 1387 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 584 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 พย. 60  [ view : 799 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :17 ตค. 60  [ view : 503 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :24 พค. 60  [ view : 885 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :01 พค. 60  [ view : 702 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 779 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :21 เมย. 60  [ view : 717 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอค....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :16 กพ. 61  [ view : 452 ]
  เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครั....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :12 มค. 61  [ view : 566 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 1143 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 983 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 971 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1028 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1001 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 935 ]
  ภาพกิจกรรมการประชุม HA Back Office ....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :02 มีค. 59  [ view : 1097 ]
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ....        ผู้ดูแลระบบ  :06 มีค. 57  [ view : 1167 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 2096 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 1105 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 798 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 864 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1013 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 906 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 848 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1317 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 1093 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 1278 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 354 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 408 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 346 ]
  การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 352 ]
  ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 302 ]
  อากาศบ้านเฮา        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 285 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 817 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1074 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 828 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 1)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1010 ]
  มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :25 ธค. 61  [ view : 94 ]
  การมอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชก....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :16 ตค. 61  [ view : 142 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :08 ตค. 61  [ view : 100 ]
  การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ จังหว....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :05 ตค. 61  [ view : 124 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน ๒๕....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :23 สค. 61  [ view : 198 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :10 กค. 61  [ view : 155 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :01 มิย. 61  [ view : 216 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนมีนาคม 256....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :28 มิย. 61  [ view : 161 ]
  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค. News" ปีที่ 1 ฉบับที่ 2....        กลุ่มงานนิติการ  :18 เมย. 61  [ view : 207 ]
  บทบาท อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 255 ]
  การประชุมคณะกรรมการ Service plan สาขายาเสพติด จังหวัดเชียงให....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 กพ. 62  [ view : 88 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลบำบัดรักษา ผ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :18 มค. 62  [ view : 202 ]
  เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการร....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :21 มค. 62  [ view : 70 ]
  ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด ปี 2562....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :04 มค. 62  [ view : 131 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการดำเนินด้านยาเสพติด ปี 2562"....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :05 พย. 61  [ view : 189 ]
  แบบฟอร์มข้อมูลเครือข่ายงานยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 1....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 ตค. 61  [ view : 112 ]
  เอกสารประกอบการประชุม "การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm R....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :13 กย. 61  [ view : 231 ]
  เอกสารประกอบการประชุม “ทศวรรษที่ 4 ยุติปัญหาเอดส์แผ่นดินล้าน....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :03 กย. 61  [ view : 334 ]
  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :30 สค. 61  [ view : 435 ]
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขายาและสารเสพ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :16 สค. 61  [ view : 163 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740