ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

1 2 3 4 5 6 7 Next
 1. รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2563         view : 77
      ณ วันที่ : 14 ตค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 2. การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการดูแลสุขภาพช่องปากในเดือนตุลาคม 2563         view : 77
      ณ วันที่ : 12 ตค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 3. เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 8/2563          view : 317
      ณ วันที่ : 24 กย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 ตค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 4. โครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" ตุลาคม 2563 เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ         view : 151
      ณ วันที่ : 24 กย. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 5. การจัดระบบอากาศคลินิกทันตกรรม (OKR3)         view : 90
      ณ วันที่ : 21 กย. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 6. รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2563         view : 214
      ณ วันที่ : 24 สค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 01 กย. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 7. งานทันตกรรมในช่วง COVID-19         view : 167
      ณ วันที่ : 21 สค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 8. สำเนาประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563         view : 83
      ณ วันที่ : 19 สค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 9. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563         view : 134
      ณ วันที่ : 17 สค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 สค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 10. โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์         view : 63
      ณ วันที่ : 17 สค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 11. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก         view : 119
      ณ วันที่ : 14 สค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 12. BOQ ห้องทันตกรรม (ก.45/เม.ย.63 / Type A และ Type B)         view : 164
      ณ วันที่ : 10 สค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 13. แบบบันทึกข้อมูลตามนโยบายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก(Fee Schedule)         view : 194
      ณ วันที่ : 03 สค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 14. แนวทางการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ด้านทันตกรรมและการแก้ปัญหาการสบฟันผิดปกติ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558         view : 126
      ณ วันที่ : 23 กค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 15. ข้อแนะนำระบบบริการที่เหมาะสมประเด็นความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety) ในสถานบริการทางสาธารณสุข ทุกระดับ         view : 228
      ณ วันที่ : 13 กค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 กค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 16. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทาง การเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 4-12 ปี (Fee Schedule) วันที่ 2 กรกฎาคม 2563         view : 238
      ณ วันที่ : 08 กค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 กค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 17. คู่มือการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กวัยเรียน ในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)          view : 348
      ณ วันที่ : 30 มิย. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 18. แนวทางการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดเชียงใหม่         view : 712
      ณ วันที่ : 20 พค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 พค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 19. แนวทางการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดเชียงใหม่         view : 680
      ณ วันที่ : 22 พค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 พค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 20. การประเมินสถานการณ์การให้บริการทางทันตกรรมใน รพ.สต.ช่วงสถานการณ์COVID-19         view : 768
      ณ วันที่ : 20 พค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 พค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 21. รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563         view : 307
      ณ วันที่ : 14 พค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 22. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563 (ผ่านระบบ VDO Conference)          view : 471
      ณ วันที่ : 12 พค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 พค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 23. สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือประชาสัมพันธ์แนวทางการให้การรักษาทางทันตกรรมในภาวะที่มีการระบาดของ Covid-19         view : 532
      ณ วันที่ : 30 มีค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 เมย. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 24. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง Implant Planning and Bone Grafting to Promote Implant         view : 175
      ณ วันที่ : 18 มีค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 25. รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563         view : 331
      ณ วันที่ : 28 กพ. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 26. กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฏาคม 2562         view : 415
      ณ วันที่ : 26 กพ. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 27. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563         view : 274
      ณ วันที่ : 13 กพ. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 28. แนวทางปฏิติในการเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ในโรงเรียน ตชด.(พอ.สว.)         view : 257
      ณ วันที่ : 12 กพ. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 กพ. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 29. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการเข้าถึงบริการฯ ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ จังหวัดเชียงใหม่          view : 204
      ณ วันที่ : 06 กพ. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 30. รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า         view : 944
      ณ วันที่ : 24 ธค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 มค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740