ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

1 2 3 4 5 Next
 1. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากฯ วันที่ 6 พย 62         view : 375
      ณ วันที่ : 06 พย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 พย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 2. รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 ในวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562          view : 93
      ณ วันที่ : 07 พย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 3. แบบฟอร์มขอความร่วมมือจัดบริการในโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า”ตุลาคม 2562         view : 195
      ณ วันที่ : 18 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 ตค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 4. รายงานการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562         view : 173
      ณ วันที่ : 23 กย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 ตค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 5. รายละเอียดการขอรับผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปากและเจลลี่โภชนา         view : 135
      ณ วันที่ : 27 สค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 6. เอกสารประกอบการอบรมทันตบุคลากร วันที่ 5 สิงหาคม 2562         view : 262
      ณ วันที่ : 07 สค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 7. เอกสารประกอบการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จ.เชียงใหม่         view : 325
      ณ วันที่ : 22 กค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 8. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร วันที่ 5 ก.ค. 2562         view : 380
      ณ วันที่ : 02 กค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 กค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 9. สรุปผลงานตามกล่มอายุภาพรวม (1 ต.ค.61 -30 มิ.ย.62)         view : 148
      ณ วันที่ : 05 กค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 10. ผลงานตามตัวชี้วัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 (5 ก.ค.62)         view : 144
      ณ วันที่ : 05 กค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 11. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน         view : 205
      ณ วันที่ : 28 มิย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 12. สรุปรายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2562         view : 145
      ณ วันที่ : 28 มิย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 13. แนวทางปฎิบัติในการประเมินผู้ป่วยที่มีประวัติตับแข็ง         view : 146
      ณ วันที่ : 19 มิย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 14. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร วันที่ 13 พ.ค. 2562         view : 561
      ณ วันที่ : 10 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 มิย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 15. เกณฑ์พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับประเทศ         view : 147
      ณ วันที่ : 13 มิย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 16. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานกิจกรรม ทันตสาธารณสุข พอ.สว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563         view : 201
      ณ วันที่ : 05 มิย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 17. แบบสอบทาน ปี 2562 (จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)         view : 110
      ณ วันที่ : 23 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 18. แบบตรวจสอบภายใน การบริหารงานทันตสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทันตกรรม จังหวัดเชียงใหม่         view : 147
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 19. ข้อเสนอความสามารถที่พึงประสงค์ (Competence) ของทันตาภิบาล (หลักสูตร 4 ปี)         view : 150
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 20. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข         view : 161
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 21. พระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562         view : 153
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 22. แนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ         view : 94
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 23. งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมและอนามัยโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองและเขตรอยต่อ ปี 2562         view : 192
      ณ วันที่ : 10 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 24. การนิเทศติดตามการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562          view : 125
      ณ วันที่ : 21 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 25. การดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียน ตชด. (พอ.สว.)         view : 95
      ณ วันที่ : 17 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 26. การจัดกิจกรรรมจิตอาสา“ เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก         view : 198
      ณ วันที่ : 10 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 27. เครือข่ายเชียงใหม่อ่อนหวานจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562         view : 157
      ณ วันที่ : 10 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 28. สังคมไทยไร้ฟันผุ         view : 157
      ณ วันที่ : 10 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 29. แบบสำรวจพฤติกรรมทันตสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ใหม่         view : 203
      ณ วันที่ : 19 เมย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 30. สรุปรายงานการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562         view : 84
      ณ วันที่ : 16 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740