ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

1 2 3 4 5 Next
 1. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร วันที่ 13 พ.ค. 2562         view : 292
      ณ วันที่ : 10 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 มิย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 2. เกณฑ์พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับประเทศ         view : 26
      ณ วันที่ : 13 มิย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 3. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานกิจกรรม ทันตสาธารณสุข พอ.สว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563         view : 41
      ณ วันที่ : 05 มิย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 4. แบบสอบทาน ปี 2562 (จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)         view : 34
      ณ วันที่ : 23 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 5. แบบตรวจสอบภายใน การบริหารงานทันตสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทันตกรรม จังหวัดเชียงใหม่         view : 60
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 6. ข้อเสนอความสามารถที่พึงประสงค์ (Competence) ของทันตาภิบาล (หลักสูตร 4 ปี)         view : 57
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 7. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข         view : 66
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 8. พระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562         view : 38
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 9. แนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ         view : 27
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 10. งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมและอนามัยโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองและเขตรอยต่อ ปี 2562         view : 111
      ณ วันที่ : 10 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 11. การนิเทศติดตามการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562          view : 53
      ณ วันที่ : 21 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 12. การดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียน ตชด. (พอ.สว.)         view : 33
      ณ วันที่ : 17 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 13. การจัดกิจกรรรมจิตอาสา“ เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก         view : 91
      ณ วันที่ : 10 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 14. เครือข่ายเชียงใหม่อ่อนหวานจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562         view : 80
      ณ วันที่ : 10 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 15. สังคมไทยไร้ฟันผุ         view : 59
      ณ วันที่ : 10 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 16. แบบสำรวจพฤติกรรมทันตสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ใหม่         view : 111
      ณ วันที่ : 19 เมย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 17. สรุปรายงานการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562         view : 31
      ณ วันที่ : 16 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 18. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 26 เมษายน 2562         view : 262
      ณ วันที่ : 19 เมย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 เมย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 19. แนวทางการรักษาและป้องกันการติดเชื้อ HIV          view : 66
      ณ วันที่ : 19 เมย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 20. เอกสารประกอบการประกวดผู้สูงอายุฟันดี ปี2562         view : 53
      ณ วันที่ : 19 เมย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 21. กรอบแนวคิดยกระดับสังคมไทยเป็นสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเด็นการสื่อสารหลัก 66 ข้อ(Health Literate) และPIRAB         view : 46
      ณ วันที่ : 19 เมย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 22. เอกสารประกอบ ขอความร่วมมือดำเนินงานกิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพรศรีนครินทราบรมราชชนนีวันที่ 18 กรกฎาคม 2562         view : 115
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 23. เอกสารประกอบการประชุม28-29 มีนาคม 2562         view : 345
      ณ วันที่ : 26 มีค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 เมย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 24. แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental         view : 111
      ณ วันที่ : 25 มีค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 25. เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายเด็กเชียงใหม่อ่อนหวาน (4 ก.พ.2562)         view : 236
      ณ วันที่ : 05 กพ. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 กพ. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 26. เรื่อง แจ้งรายชื่อช่างซ่อมยูนิตทันตกรรม ของบริษัทไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด          view : 70
      ณ วันที่ : 21 กพ. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 27. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขภาคีเครือข่ายในการติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (Participatory inquiry Learning through action) บนพื้นฐานข้อมูล ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562          view : 91
      ณ วันที่ : 21 กพ. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 28. แบบบันทึกสภาวะทันตสุขภาพ และพฤติกรรมทันตสุขภาพที่เกี่ยวข้อง         view : 194
      ณ วันที่ : 04 กพ. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 กพ. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 29. เอกสารประกอบการประชุมอาจารย์พี่เลี้ยงนักศึกษาทันตสาธารณสุขวันที่ 14 มกราคม 2562         view : 177
      ณ วันที่ : 01 กพ. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 30. สรุปแนวทางการส่งต่อทางทันตกรรมจังหวัดเชียงใหม่         view : 241
      ณ วันที่ : 15 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 มค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740