ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

1 2 3 4 5 6 Next
 1. BOQ ห้องทันตกรรม (ก.45/เม.ย.63 / Type A และ Type B)         view : 26
      ณ วันที่ : 10 สค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 2. แบบบันทึกข้อมูลตามนโยบายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก(Fee Schedule)         view : 82
      ณ วันที่ : 03 สค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 3. แนวทางการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ด้านทันตกรรมและการแก้ปัญหาการสบฟันผิดปกติ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558         view : 63
      ณ วันที่ : 23 กค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 4. ข้อแนะนำระบบบริการที่เหมาะสมประเด็นความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety) ในสถานบริการทางสาธารณสุข ทุกระดับ         view : 162
      ณ วันที่ : 13 กค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 กค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 5. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทาง การเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 4-12 ปี (Fee Schedule) วันที่ 2 กรกฎาคม 2563         view : 172
      ณ วันที่ : 08 กค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 กค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 6. คู่มือการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กวัยเรียน ในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)          view : 196
      ณ วันที่ : 30 มิย. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 7. แนวทางการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดเชียงใหม่         view : 484
      ณ วันที่ : 20 พค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 พค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 8. แนวทางการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดเชียงใหม่         view : 455
      ณ วันที่ : 22 พค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 พค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 9. การประเมินสถานการณ์การให้บริการทางทันตกรรมใน รพ.สต.ช่วงสถานการณ์COVID-19         view : 621
      ณ วันที่ : 20 พค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 พค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 10. รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563         view : 249
      ณ วันที่ : 14 พค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 11. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563 (ผ่านระบบ VDO Conference)          view : 280
      ณ วันที่ : 12 พค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 พค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 12. สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือประชาสัมพันธ์แนวทางการให้การรักษาทางทันตกรรมในภาวะที่มีการระบาดของ Covid-19         view : 484
      ณ วันที่ : 30 มีค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 เมย. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 13. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง Implant Planning and Bone Grafting to Promote Implant         view : 151
      ณ วันที่ : 18 มีค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 14. รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563         view : 286
      ณ วันที่ : 28 กพ. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 15. กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฏาคม 2562         view : 256
      ณ วันที่ : 26 กพ. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 16. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563         view : 233
      ณ วันที่ : 13 กพ. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 17. แนวทางปฏิติในการเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ในโรงเรียน ตชด.(พอ.สว.)         view : 216
      ณ วันที่ : 12 กพ. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 กพ. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 18. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการเข้าถึงบริการฯ ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ จังหวัดเชียงใหม่          view : 171
      ณ วันที่ : 06 กพ. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 19. รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า         view : 318
      ณ วันที่ : 24 ธค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 มค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 20. รายงานการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2562         view : 260
      ณ วันที่ : 15 มค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 21. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562         view : 438
      ณ วันที่ : 11 ธค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 ธค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 22. การพิจารณาโยกย้ายทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563         view : 284
      ณ วันที่ : 20 ธค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 23. การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพฟันดีและชมรมผู้สูงอายุดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563         view : 275
      ณ วันที่ : 11 ธค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 24. เชิญชวนส่งผลงานนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช่องปากผุ้สูงอายุ ปี 2563         view : 141
      ณ วันที่ : 11 ธค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 25. การประกวดแต่งแพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ปี 2563         view : 103
      ณ วันที่ : 11 ธค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 26. รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่1 ปีงบประมาณ 2563         view : 186
      ณ วันที่ : 11 ธค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 27. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากฯ วันที่ 6 พย 62         view : 650
      ณ วันที่ : 06 พย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 พย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 28. รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 ในวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562          view : 232
      ณ วันที่ : 07 พย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 29. แบบฟอร์มขอความร่วมมือจัดบริการในโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า”ตุลาคม 2562         view : 341
      ณ วันที่ : 18 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 ตค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 30. รายงานการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562         view : 289
      ณ วันที่ : 23 กย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 ตค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740