ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

1 2 3 4 5 Next
 1. เอกสารประกอบการอบรมทันตบุคลากร วันที่ 5 สิงหาคม 2562         view : 98
      ณ วันที่ : 07 สค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 2. เอกสารประกอบการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จ.เชียงใหม่         view : 236
      ณ วันที่ : 22 กค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 3. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร วันที่ 5 ก.ค. 2562         view : 252
      ณ วันที่ : 02 กค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 กค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 4. สรุปผลงานตามกล่มอายุภาพรวม (1 ต.ค.61 -30 มิ.ย.62)         view : 79
      ณ วันที่ : 05 กค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 5. ผลงานตามตัวชี้วัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 (5 ก.ค.62)         view : 74
      ณ วันที่ : 05 กค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 6. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน         view : 123
      ณ วันที่ : 28 มิย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 7. สรุปรายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2562         view : 83
      ณ วันที่ : 28 มิย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 8. แนวทางปฎิบัติในการประเมินผู้ป่วยที่มีประวัติตับแข็ง         view : 88
      ณ วันที่ : 19 มิย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 9. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร วันที่ 13 พ.ค. 2562         view : 455
      ณ วันที่ : 10 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 มิย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 10. เกณฑ์พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับประเทศ         view : 100
      ณ วันที่ : 13 มิย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 11. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานกิจกรรม ทันตสาธารณสุข พอ.สว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563         view : 121
      ณ วันที่ : 05 มิย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 12. แบบสอบทาน ปี 2562 (จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)         view : 83
      ณ วันที่ : 23 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 13. แบบตรวจสอบภายใน การบริหารงานทันตสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทันตกรรม จังหวัดเชียงใหม่         view : 115
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 14. ข้อเสนอความสามารถที่พึงประสงค์ (Competence) ของทันตาภิบาล (หลักสูตร 4 ปี)         view : 103
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 15. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข         view : 107
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 16. พระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562         view : 81
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 17. แนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ         view : 54
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 18. งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมและอนามัยโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองและเขตรอยต่อ ปี 2562         view : 153
      ณ วันที่ : 10 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 19. การนิเทศติดตามการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562          view : 94
      ณ วันที่ : 21 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 20. การดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียน ตชด. (พอ.สว.)         view : 60
      ณ วันที่ : 17 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 21. การจัดกิจกรรรมจิตอาสา“ เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก         view : 170
      ณ วันที่ : 10 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 22. เครือข่ายเชียงใหม่อ่อนหวานจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562         view : 124
      ณ วันที่ : 10 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 23. สังคมไทยไร้ฟันผุ         view : 110
      ณ วันที่ : 10 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 24. แบบสำรวจพฤติกรรมทันตสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ใหม่         view : 162
      ณ วันที่ : 19 เมย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 25. สรุปรายงานการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562         view : 56
      ณ วันที่ : 16 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 26. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 26 เมษายน 2562         view : 301
      ณ วันที่ : 19 เมย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 เมย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 27. แนวทางการรักษาและป้องกันการติดเชื้อ HIV          view : 94
      ณ วันที่ : 19 เมย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 28. เอกสารประกอบการประกวดผู้สูงอายุฟันดี ปี2562         view : 82
      ณ วันที่ : 19 เมย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 29. กรอบแนวคิดยกระดับสังคมไทยเป็นสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเด็นการสื่อสารหลัก 66 ข้อ(Health Literate) และPIRAB         view : 74
      ณ วันที่ : 19 เมย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 30. เอกสารประกอบ ขอความร่วมมือดำเนินงานกิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพรศรีนครินทราบรมราชชนนีวันที่ 18 กรกฎาคม 2562         view : 373
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740