ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .31 Next
 1. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเป็นกรรมการการสิทธฺมนุษยชนแห่งชาติ         view : 85
      ณ วันที่ : 07 เมย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. กระทรวงอุตสาหกรรม แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เพท่อติต่อทางราชการ         view : 22
      ณ วันที่ : 05 เมย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. การรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง         view : 72
      ณ วันที่ : 02 เมย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. ขอประชาสัมพันธ์เหรียญเฉลิมพระราชพิธีสถาปนาสมเด้จพระนางเจ้าสุทิตา         view : 44
      ณ วันที่ : 02 เมย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ         view : 17
      ณ วันที่ : 30 มีค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. ขอความอนุเคราะห์ ปชส.การจัดตั้ง สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ         view : 33
      ณ วันที่ : 30 มีค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. ขอรับการสนับสนุนโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล         view : 17
      ณ วันที่ : 30 มีค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงอุดมศึกษา         view : 77
      ณ วันที่ : 23 มีค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกาาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสาร         view : 40
      ณ วันที่ : 23 มีค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ทำการสำนักงานวิทยาลัยการแพทย์ฉุกเฉิน         view : 39
      ณ วันที่ : 23 มีค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. ประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง         view : 51
      ณ วันที่ : 23 มีค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. แจ้งแนวทางการจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวก         view : 47
      ณ วันที่ : 19 มีค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์         view : 48
      ณ วันที่ : 19 มีค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. ขอประชาสัมพันธ์รับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร         view : 42
      ณ วันที่ : 19 มีค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีของจังหวัดเชียงใหม่         view : 65
      ณ วันที่ : 15 มีค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจดทะเบยียนก่อตั้งองค์กาผู้ใช้นำ้         view : 36
      ณ วันที่ : 15 มีค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้         view : 155
      ณ วันที่ : 03 มีค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สัมนาวิชาการ (ออไลน์) ในหัวหน้อ         view : 93
      ณ วันที่ : 03 มีค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่า "ปั่นนำใจช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา"         view : 54
      ณ วันที่ : 18 กพ. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. เชิญชวนใช้บริการสินเชื้อธนาคารออมสิน         view : 164
      ณ วันที่ : 11 กพ. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื้อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี ๒๕๖๔         view : 188
      ณ วันที่ : 11 กพ. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. เรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 55
      ณ วันที่ : 11 กพ. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธ์ตามโครงการเราชนะให้บุคลากรในสังกัดทราบ         view : 95
      ณ วันที่ : 11 กพ. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. สำนักงานเลขานุการ กรมการแพทย์เวียนรายการหนังสือ         view : 64
      ณ วันที่ : 10 กพ. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. สำนักปลัดการท่องเที่ยวและกี่ฬาแจ้งเปลี่ยนแปลงโทรศัพท์         view : 47
      ณ วันที่ : 10 กพ. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อราชการสำนักงานเลขาวุฒิสภา         view : 48
      ณ วันที่ : 10 กพ. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. การให้บริการของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ         view : 60
      ณ วันที่ : 10 กพ. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. เชิญชวนซื้อของรางวัลทั่วไปร้านมัจฉลากาชาด         view : 94
      ณ วันที่ : 05 กพ. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. การดำเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศานา เนื่องในเทศกาลวันมาหบูชา         view : 68
      ณ วันที่ : 03 กพ. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการหรือเอกสาร ปี ๒๕๖๓         view : 102
      ณ วันที่ : 28 มค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740