ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .42 Next
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปษณีย์อิเล็กทนิิิิิิิิิิกส์         view : 56
      ณ วันที่ : 30 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. ศูนย์สนับสนุนบริการที่ ๑ ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรนิกส์         view : 14
      ณ วันที่ : 27 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน         view : 14
      ณ วันที่ : 27 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. ประชาสัมพันธ์การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการโดดเด่น ๒๕๖๖         view : 17
      ณ วันที่ : 26 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. แจ้งเวียนบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม ๒๕๖๕         view : 13
      ณ วันที่ : 26 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๖         view : 23
      ณ วันที่ : 26 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักดิ์ภาพบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๖         view : 10
      ณ วันที่ : 26 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. ขอเชิญชวนสมัครประกวดออกแบบภาพสัญลักษณ์ (โลโก้) และภาพเข็มวิทยาฐานะ         view : 26
      ณ วันที่ : 25 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคระกรรมาธิการสามัญ         view : 11
      ณ วันที่ : 25 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมชมงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ         view : 12
      ณ วันที่ : 25 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง แจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเล็กทรนิกส์         view : 34
      ณ วันที่ : 23 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. สำนักงานปศุสัตว์จัังหวัดเชียงใหม่ แจ้วที่อยู่ไปษณีย์อิเล้กทรนิกส์         view : 9
      ณ วันที่ : 23 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. ขอแนะนำบุญสร้างกำแพงแก้วอุโบสถ         view : 14
      ณ วันที่ : 23 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีสิกขา         view : 22
      ณ วันที่ : 20 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. กองบริหารการคลัง ขอแจ้งช่องทางอิเล้กทรอนิกส์สำหรับบริการและติดต่อราชการ         view : 16
      ณ วันที่ : 19 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. การเคหะแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียน เพื่อเป้นผู้แนะนำลูกค้าซื้อที่อยู่อาศัย         view : 14
      ณ วันที่ : 19 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิประกาศกำหนดช่องทางอิเล็กทรนิดส์สำหรับประชาชน         view : 17
      ณ วันที่ : 19 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖         view : 12
      ณ วันที่ : 19 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. ส่งรายงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๕         view : 20
      ณ วันที่ : 19 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม แจ้งช่องทางการรับ-ส่งหนังสือ         view : 19
      ณ วันที่ : 17 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง แจ้งช่องทางในการรับ-ส่งหนังสือ         view : 14
      ณ วันที่ : 17 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. วิทยาลัยนักบริหารส่าธาาณสุขแจ้งช่องทางอิเล็กทรนิกส์         view : 20
      ณ วันที่ : 17 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์         view : 11
      ณ วันที่ : 17 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่แตง แจ้งช่องทางไปรษณีทางอิเล้กทรอนิกส์         view : 19
      ณ วันที่ : 16 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งช่องทางอิเล้กทรนิกส์สำหรับรับบริการ         view : 13
      ณ วันที่ : 16 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. กองเศรษกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพแจ้งช่องทางอิเล็กทรนิกส์สำหรับบริการ         view : 19
      ณ วันที่ : 16 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขภาคเหนือนครสวรรค์ขอแจ้งเวียนไปษณีย๋อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่         view : 35
      ณ วันที่ : 09 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อสังคมแห่งชาติ ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์         view : 23
      ณ วันที่ : 09 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๘ รูป         view : 41
      ณ วันที่ : 05 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. ขอเชิญชวนร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป         view : 43
      ณ วันที่ : 04 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th