ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]

1 2 Next
 1. การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับชดเชยค่าบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2564         view : 1,080
      ณ วันที่ : 17 สค. 63   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 2. เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย         view : 1,078
      ณ วันที่ : 24 พค. 62   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 3. รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 1 และทะเบียนรายชื่อผู้สมัครอบรมฯ          view : 1,074
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 4. รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 1         view : 1,072
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 5. เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทย สสอ/รพ./รพ.สต         view : 1,071
      ณ วันที่ : 07 ธค. 61   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 6. คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก         view : 1,071
      ณ วันที่ : 04 ธค. 61   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 7. แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ร่วมกับสาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(Rational Drug Use - RDU) จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,072
      ณ วันที่ : 24 สค. 61   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 8. ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” (Thai Traditional Medicine Assistant Program)         view : 1,073
      ณ วันที่ : 24 สค. 61   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 9. ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย         view : 1,070
      ณ วันที่ : 26 เมย. 61   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 10. รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP         view : 1,074
      ณ วันที่ : 26 เมย. 61   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 11. มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ .สส.พท.) Thai Traditonal Medicine & Integrative Medicine Promoting Hospital Standard (TIPhS)         view : 1,068
      ณ วันที่ : 23 เมย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 เมย. 61   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 12. บัญชีรหัสกลุ่มโรค หัตถการและอาการด้านการแพทย์แผนไทย (ICD10-TM)         view : 1,065
      ณ วันที่ : 11 เมย. 61   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 13. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ         view : 1,065
      ณ วันที่ : 10 เมย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 เมย. 61   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 14. คู่มือการจัดเก็บข้อมูลบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก         view : 1,065
      ณ วันที่ : 08 มีค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 มีค. 61   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 15. คู่มือการใช้โปรแกรมประเมินการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก         view : 1,065
      ณ วันที่ : 13 มีค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 มีค. 61   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 16. เอกสารการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน         view : 1,063
      ณ วันที่ : 23 มค. 61   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 17. การประชุมวิชาการเรื่อง"การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตันเองและครอบครัว"ครั้งที่ 11         view : 1,064
      ณ วันที่ : 11 มค. 61   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 18. การสัมมนาวิชาการ การใช้การแพทย์ผสมผสานในการกำจัดสารพิษจากโลหะหนักออกจากร่างกาย ปีงบประมาณ 2561         view : 1,065
      ณ วันที่ : 11 มค. 61   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 19. การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนานักวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน ปีงบประมาณ 2561         view : 1,065
      ณ วันที่ : 11 มค. 61   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 20. รหัสยาแผนไทย 24 หลัก         view : 1,123
      ณ วันที่ : 04 มค. 61   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 21. บัญชีรหัสกลุ่มโรคอาการและหัตถการการแพทย์แผนจีน         view : 1,070
      ณ วันที่ : 16 ธค. 60   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 22. แบบประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน         view : 1,064
      ณ วันที่ : 19 กค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 ธค. 60   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 23. ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกเเละการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย         view : 1,066
      ณ วันที่ : 14 พย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 พย. 60   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 24. ประชาสัมพันธ์: การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาการนวดไทยสำหรับแม่ก่อนคลอดและหลังคลอด         view : 1,067
      ณ วันที่ : 16 พย. 60   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 25. แบบรายงานข้อมูลศักยภาพบริการแพทย์แผนไทย         view : 1,062
      ณ วันที่ : 01 พย. 60   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 26. การจัดสรรงบประมาณกองทุนแพทย์แผนไทย ปี 2560         view : 1,069
      ณ วันที่ : 13 มิย. 60   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 27. การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว         view : 1,064
      ณ วันที่ : 03 กพ. 60   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 28. แนวทางการทำงานแพทย์แผนไทย ปี 2560         view : 1,067
      ณ วันที่ : 18 มค. 60   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 29. รายงานข้อมูลบุคลากรแพทย์แผนไทย         view : 1,062
      ณ วันที่ : 14 ตค. 59   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]
 30. การอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 17         view : 1,063
      ณ วันที่ : 13 ตค. 59   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740