ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง

1 2 3 4 5 Next
 1. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์ รพ.แม่ออน         view : 71
      ณ วันที่ : 20 ตค. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 2. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง รพ.ดอยหล่อ         view : 42
      ณ วันที่ : 06 ตค. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 3. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ รพ.สันกำแพง         view : 42
      ณ วันที่ : 03 ตค. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 4. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก รพ.ดอยสะเก็ด         view : 104
      ณ วันที่ : 30 กย. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 5. ราคากลางงานจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,118
      ณ วันที่ : 27 มค. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 6. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โรงพยาบาลดอยเต่า         view : 1,103
      ณ วันที่ : 02 พย. 64   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 7. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลฮอด         view : 1,172
      ณ วันที่ : 16 ธค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 8. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ลบม./วัน รพ.สารภี         view : 1,099
      ณ วันที่ : 08 ธค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 9. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก รพ.สต.สันโค้ง         view : 1,094
      ณ วันที่ : 30 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 10. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ รพ.สต.กอสะเลียม อ.สันกำแพง         view : 1,125
      ณ วันที่ : 18 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 11. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร รพ.สต.บ้านปง อำเภอแม่แตง         view : 1,096
      ณ วันที่ : 17 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 12. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สุงอายุและผู้พิการ รพ.สต.บ้านล้านตอง         view : 1,100
      ณ วันที่ : 16 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 13. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ รพ.สต.ดอนเปา         view : 1,098
      ณ วันที่ : 16 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 14. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.ต้นเปา         view : 1,098
      ณ วันที่ : 13 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 15. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ รพ.สต.ตลาด อ.สันกำแพง         view : 1,100
      ณ วันที่ : 06 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 16. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอฝาง         view : 1,098
      ณ วันที่ : 06 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 17. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ รพ.สต.ป่าตาล อ.สันกำแพง         view : 1,095
      ณ วันที่ : 05 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 18. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ สสอ.แม่วาง         view : 1,097
      ณ วันที่ : 05 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 19. ราคากลางงานจัดจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลบม./วัน รพ.สารภี         view : 1,095
      ณ วันที่ : 04 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 20. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลบม./วัน รพ.สันป่าตอง         view : 1,096
      ณ วันที่ : 28 ตค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 04 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 21. ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (งบเหลือจ่าย)         view : 1,107
      ณ วันที่ : 27 สค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 22. ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,097
      ณ วันที่ : 25 สค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 23. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพัก 5-6 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ครั้งที่ 3         view : 1,098
      ณ วันที่ : 27 มีค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 24. ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,092
      ณ วันที่ : 11 มีค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 25. ราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา         view : 1,097
      ณ วันที่ : 11 มีค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 26. ราคากลางงานจัดจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 120 ลบม./วัน รพ.ดอยเก็ด         view : 1,092
      ณ วันที่ : 11 มีค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 27. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเมืองงาม         view : 1,093
      ณ วันที่ : 27 กพ. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 28. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา         view : 1,096
      ณ วันที่ : 27 กพ. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 29. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านพญาชมภู         view : 1,096
      ณ วันที่ : 26 กพ. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 30. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านป่าแป๋         view : 1,096
      ณ วันที่ : 26 กพ. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th