แบบฟอร์มทางการเงิน

 1. บันทึกข้อความยินยอมให้หักเงินเดือน         view : 1,100
      ณ วันที่ : 05 เมย. 65   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 2. บันทึกข้อความยินยอมให้หักเงินเดือน ฌกส.         view : 1,093
      ณ วันที่ : 05 เมย. 65   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 3. แบบฟอร์ม แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online         view : 1,258
      ณ วันที่ : 25 ตค. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 4. แบบฟอร์มค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ กระทรวงการคลังล่าสุด         view : 1,118
      ณ วันที่ : 25 ตค. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 5. แบบฟอร์มเบิกจ่ายงานการเงิน         view : 1,115
      ณ วันที่ : 19 พค. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 6. แบบฟอร์มเบิกจ่ายงานการเงิน         view : 2,602
      ณ วันที่ : 21 ตค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 ตค. 63   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 7. อัตราค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม         view : 1,099
      ณ วันที่ : 28 ตค. 63   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 8. อัตราเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง         view : 1,103
      ณ วันที่ : 28 ตค. 63   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 9. คำขอทำหนังสือรับรอง         view : 1,095
      ณ วันที่ : 28 ตค. 63   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 10. แบบควบคุมการเบิก-จ่ายเงิน งบประมาณ/เงินนอกฯ         view : 1,102
      ณ วันที่ : 28 ตค. 63   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

  Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th