ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]

1 2 3 4 5 6 7 Next
 1. สถิติข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผู้สูงอายุ ปี 2562         view : 28
      ณ วันที่ : 07 ตค. 63   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 2. เยี่ยมให้กำลังใจป้องกันโรค-19 ในสถานศึกษา และตลาด หลังผ่อนคลายมาตรกา         view : 70
      ณ วันที่ : 29 สค. 63   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 3. วัยเรียนและผู้พิทักษ์ฯเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนมาตรการหลังเปิดภาคเรียน         view : 63
      ณ วันที่ : 29 สค. 63   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 4. เยี่ยมแนะนำและให้กำลังใจในการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในสถานศึกษา         view : 66
      ณ วันที่ : 29 สค. 63   โดย :  []
 5. เยี่ยมแนะนำให้กำลังใจโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด19หลังเปิดภาคเรียน         view : 46
      ณ วันที่ : 29 สค. 63   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 6. แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม         view : 57
      ณ วันที่ : 24 สค. 63   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 7. เยี่ยมแนะนำให้กำลังใจโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในสถานศึกษา         view : 54
      ณ วันที่ : 18 สค. 63   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 8. งานอนามัยโรงเรียนปี2563         view : 465
      ณ วันที่ : 29 กค. 63   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 9. ไฟล์เอกสารการติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด และแบบรายงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง(case management)         view : 183
      ณ วันที่ : 20 กค. 63   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 10. คณะกรรมการงานผู้สูงอายุสสจ.เชียงใหม่ ปี2563         view : 165
      ณ วันที่ : 15 กค. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 11. แนวทางการดำเนินงานและการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ และแนวทางการคัดเลือกและประเมินผลงานวัดส่งเสริมสุขภาพ         view : 318
      ณ วันที่ : 08 กค. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 12. ประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรม ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19          view : 288
      ณ วันที่ : 08 มิย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 มิย. 63   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 13. เอกสารการประชุมพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กเชียงใหม่ 17มิย63         view : 259
      ณ วันที่ : 17 มิย. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 14. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season2 ต้านภัยโควิด19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล10มิย63(กระทรวงสธ.)         view : 371
      ณ วันที่ : 10 มิย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 มิย. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 15. ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินสถานประกอบการกิจการดูแลผู้สูงอายุเชียงใหม่ 20พค63(ZOOM)         view : 385
      ณ วันที่ : 20 พค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 มิย. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 16. ไฟล์การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงรายบุคคล         view : 210
      ณ วันที่ : 08 พค. 63   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 17. คู่มือการทำงานตัวชี้วัดประชากรผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ปี2563         view : 522
      ณ วันที่ : 23 เมย. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 18. การทำงานผู้สูงอายุตำบลLTCคุณภาพปี2563         view : 432
      ณ วันที่ : 17 เมย. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 19. คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพช่วงCOVID-19         view : 462
      ณ วันที่ : 16 เมย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 เมย. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 20. ไฟล์การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด และทารกที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19         view : 2,194
      ณ วันที่ : 03 เมย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 เมย. 63   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 21. แบบฟอร์มรายงานการสื่อสารความเสี่ยงป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19         view : 131
      ณ วันที่ : 08 เมย. 63   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 22. เอกสารชี้แจงการทำงานกลุ่มวัยผู้สูงอายุและLTCปี2563(ล่าสุด)         view : 553
      ณ วันที่ : 01 เมย. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 23. เอกสารการจัดทำโครงการ PPA ปี 2563 งานเด็กปฐมวัย         view : 218
      ณ วันที่ : 24 มีค. 63   โดย : นางจิปราณี ยิ้มยวน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 24. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และผู้นำด้านสุขภาพ ให้มีความรอบรู้และทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ         view : 262
      ณ วันที่ : 02 มีค. 63   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 25. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ระดับอำเภอ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563          view : 378
      ณ วันที่ : 28 กพ. 63   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 26. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562          view : 232
      ณ วันที่ : 28 กพ. 63   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 27. แบบฟอร์มรายงานโครงการแก้ไขอัตราการตายปริกำเนิด โดยใช้เครื่อง CTG เคลื่อนที่ขนาดเล็ก (JICA)         view : 217
      ณ วันที่ : 02 กย. 62   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 28. เอกสารสมัครเข้าโครงการ LTCสปสช.         view : 472
      ณ วันที่ : 26 สค. 62   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 29. ไฟล์นิเทศงานLTCและผู้สูงอายุระดับโซนบริการวันที่ 6- 14สค62         view : 358
      ณ วันที่ : 26 สค. 62   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 30. เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ วันที่ 19 ส.ค. 62         view : 346
      ณ วันที่ : 20 สค. 62   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740