ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]

1 2 3 4 5 6 Next
 1. งานอนามัยโรงเรียนปี2563         view : 102
      ณ วันที่ : 29 กค. 63   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 2. ไฟล์เอกสารการติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด และแบบรายงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง(case management)         view : 110
      ณ วันที่ : 20 กค. 63   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 3. คณะกรรมการงานผู้สูงอายุสสจ.เชียงใหม่ ปี2563         view : 78
      ณ วันที่ : 15 กค. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 4. แนวทางการดำเนินงานและการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ และแนวทางการคัดเลือกและประเมินผลงานวัดส่งเสริมสุขภาพ         view : 223
      ณ วันที่ : 08 กค. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 5. ประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรม ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19          view : 208
      ณ วันที่ : 08 มิย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 มิย. 63   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 6. เอกสารการประชุมพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กเชียงใหม่ 17มิย63         view : 187
      ณ วันที่ : 17 มิย. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 7. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season2 ต้านภัยโควิด19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล10มิย63(กระทรวงสธ.)         view : 262
      ณ วันที่ : 10 มิย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 มิย. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 8. ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินสถานประกอบการกิจการดูแลผู้สูงอายุเชียงใหม่ 20พค63(ZOOM)         view : 294
      ณ วันที่ : 20 พค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 มิย. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 9. ไฟล์การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงรายบุคคล         view : 162
      ณ วันที่ : 08 พค. 63   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 10. คู่มือการทำงานตัวชี้วัดประชากรผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ปี2563         view : 350
      ณ วันที่ : 23 เมย. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 11. การทำงานผู้สูงอายุตำบลLTCคุณภาพปี2563         view : 319
      ณ วันที่ : 17 เมย. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 12. คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพช่วงCOVID-19         view : 360
      ณ วันที่ : 16 เมย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 เมย. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 13. ไฟล์การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด และทารกที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19         view : 1,785
      ณ วันที่ : 03 เมย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 เมย. 63   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 14. แบบฟอร์มรายงานการสื่อสารความเสี่ยงป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19         view : 113
      ณ วันที่ : 08 เมย. 63   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 15. เอกสารชี้แจงการทำงานกลุ่มวัยผู้สูงอายุและLTCปี2563(ล่าสุด)         view : 244
      ณ วันที่ : 01 เมย. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 16. เอกสารการจัดทำโครงการ PPA ปี 2563 งานเด็กปฐมวัย         view : 165
      ณ วันที่ : 24 มีค. 63   โดย : นางจิปราณี ยิ้มยวน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 17. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และผู้นำด้านสุขภาพ ให้มีความรอบรู้และทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ         view : 227
      ณ วันที่ : 02 มีค. 63   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 18. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ระดับอำเภอ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563          view : 338
      ณ วันที่ : 28 กพ. 63   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 19. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562          view : 206
      ณ วันที่ : 28 กพ. 63   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 20. แบบฟอร์มรายงานโครงการแก้ไขอัตราการตายปริกำเนิด โดยใช้เครื่อง CTG เคลื่อนที่ขนาดเล็ก (JICA)         view : 196
      ณ วันที่ : 02 กย. 62   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 21. เอกสารสมัครเข้าโครงการ LTCสปสช.         view : 366
      ณ วันที่ : 26 สค. 62   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 22. ไฟล์นิเทศงานLTCและผู้สูงอายุระดับโซนบริการวันที่ 6- 14สค62         view : 309
      ณ วันที่ : 26 สค. 62   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 23. เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ วันที่ 19 ส.ค. 62         view : 312
      ณ วันที่ : 20 สค. 62   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 24. การประเมินตำบลนมแม่         view : 316
      ณ วันที่ : 01 สค. 62   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 25. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรื่อง การป้องกันและดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะคลอดก่อนกำหนด          view : 570
      ณ วันที่ : 30 กค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 31 กค. 62   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 26. แจ้งแนวทางการดำเนินงานแม่และเด็ก จ.เชียงใหม่ ปี 2562         view : 839
      ณ วันที่ : 09 เมย. 62   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 27. ไฟล์ประกอบการประชุมติดตามงานผู้สูงอายุและLTC ระดับโซน 4 วัน (จอมทอง/พร้าว/แม่ริม/สสจ.เชียงใหม่)         view : 794
      ณ วันที่ : 21 มีค. 62   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 28. แบบสรุปโครงการมหัศจรรย์พันวัน         view : 394
      ณ วันที่ : 18 มีค. 62   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 29. ไฟล์การประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กปี 2562         view : 1,284
      ณ วันที่ : 14 มีค. 62   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 30. แบบฟอร์มรายงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562         view : 371
      ณ วันที่ : 14 มีค. 62   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740