ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

1 2 3 4 5 6 Next
 1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1 ครุภัณฑ์) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563         view : 36
      ณ วันที่ : 26 พค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563         view : 27
      ณ วันที่ : 05 พค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 3. สัญญาซื้อขาย เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด         view : 32
      ณ วันที่ : 29 เมย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 4. สัญญาซื้อขาย เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน         view : 19
      ณ วันที่ : 29 เมย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 5. สัญญาซื้อขาย เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ         view : 18
      ณ วันที่ : 29 เมย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 6. สัญญาซื้อขาย เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน         view : 16
      ณ วันที่ : 29 เมย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 7. สัญญาซื้อขาย เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตรฯ         view : 24
      ณ วันที่ : 29 เมย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 8. สัญญาซื้อขาย เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด10กิโลวัตต์         view : 31
      ณ วันที่ : 29 เมย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 9. สัญญาซื้อขาย เครือ่งปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ         view : 23
      ณ วันที่ : 29 เมย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 10. สัญญาซื้อขาย ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม         view : 26
      ณ วันที่ : 29 เมย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 11. สัญญาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 120 ลบม./วัน รพ.ดอยสะเก็ด         view : 29
      ณ วันที่ : 28 เมย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 12. สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านป่าแป๋         view : 28
      ณ วันที่ : 28 เมย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 13. สัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเมืองงาม         view : 38
      ณ วันที่ : 28 เมย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 14. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1 ครุภัณฑ์) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563         view : 19
      ณ วันที่ : 24 เมย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 15. สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 38
      ณ วันที่ : 22 เมย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 16. สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         view : 13
      ณ วันที่ : 22 เมย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 17. สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านพญาชมภู         view : 16
      ณ วันที่ : 20 เมย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 18. สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่การสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา         view : 23
      ณ วันที่ : 16 เมย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 19. สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง         view : 15
      ณ วันที่ : 16 เมย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 20. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562         view : 54
      ณ วันที่ : 20 ธค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 21. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562         view : 60
      ณ วันที่ : 15 พย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 ธค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 22. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562         view : 42
      ณ วันที่ : 11 ธค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 23.  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562         view : 36
      ณ วันที่ : 11 ธค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 24. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน (แบบ สขร.1 สิงหาคม 2562)         view : 102
      ณ วันที่ : 03 กย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 พย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 25. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562         view : 58
      ณ วันที่ : 14 พย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 26. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562         view : 43
      ณ วันที่ : 14 พย. 62   โดย :  []
 27. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน         view : 67
      ณ วันที่ : 18 ตค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 28. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562         view : 66
      ณ วันที่ : 15 ตค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 29. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562         view : 59
      ณ วันที่ : 15 ตค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 30. ขออนุมมัตินำสัญญาจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ทางเว็บไซต์         view : 43
      ณ วันที่ : 07 ตค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740