ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

1 2 3 4 5 Next
 1. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน         view : 5
      ณ วันที่ : 18 ตค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562         view : 14
      ณ วันที่ : 15 ตค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 3. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562         view : 8
      ณ วันที่ : 15 ตค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 4. ขออนุมมัตินำสัญญาจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ทางเว็บไซต์         view : 5
      ณ วันที่ : 07 ตค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 5. ขออนุมมัตินำสัญญาจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ทางเว็บไซต์         view : 7
      ณ วันที่ : 27 กย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 6. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน (แบบ สขร.1 สิงหาคม 2562)         view : 39
      ณ วันที่ : 03 กย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 7. แบบสรุปผลจัดจ้างในรอบเดือน สขร.1 (ก่อสร้าง)         view : 18
      ณ วันที่ : 13 สค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 8. สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.รวมรางระบายน้ำ รพ.สันทราย         view : 20
      ณ วันที่ : 13 สค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 9. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562         view : 49
      ณ วันที่ : 05 สค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 10. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบดำเนินงาน)         view : 59
      ณ วันที่ : 05 สค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 11. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562         view : 38
      ณ วันที่ : 05 สค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 12. ยกเลิกแผนจัดซื้อ         view : 20
      ณ วันที่ : 31 กค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 13. แผนปฏิบัติการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ระบบ         view : 29
      ณ วันที่ : 11 กค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 14. สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ รายการยูนิตทำฟัน         view : 28
      ณ วันที่ : 11 กค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 15. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562         view : 63
      ณ วันที่ : 02 กค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 16.  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562         view : 52
      ณ วันที่ : 02 กค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 17. สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1         view : 29
      ณ วันที่ : 18 มิย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 18. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562         view : 39
      ณ วันที่ : 06 มิย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 19. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562         view : 34
      ณ วันที่ : 06 มิย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 20. แผนจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมรางระบายน้ำ รพ.สันทราย         view : 28
      ณ วันที่ : 24 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 21. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)         view : 41
      ณ วันที่ : 16 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 22. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562         view : 29
      ณ วันที่ : 02 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 23. ขออนุมมัตินำสัญญาจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ทางเว็บไซต์         view : 36
      ณ วันที่ : 02 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 24. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562         view : 27
      ณ วันที่ : 01 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 25. สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ         view : 109
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 26. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562         view : 30
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 27. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562         view : 25
      ณ วันที่ : 02 เมย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 28. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2562 (ครุภัณฑ์)         view : 59
      ณ วันที่ : 29 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 29. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562         view : 51
      ณ วันที่ : 04 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 30. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562         view : 51
      ณ วันที่ : 01 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740