ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

1 2 3 4 5 Next
 1. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน (แบบ สขร.1 สิงหาคม 2562)         view : 59
      ณ วันที่ : 03 กย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 พย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 2. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562         view : 8
      ณ วันที่ : 15 พย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562         view : 4
      ณ วันที่ : 14 พย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 4. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562         view : 5
      ณ วันที่ : 14 พย. 62   โดย :  []
 5. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน         view : 33
      ณ วันที่ : 18 ตค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 6. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562         view : 32
      ณ วันที่ : 15 ตค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 7. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562         view : 20
      ณ วันที่ : 15 ตค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 8. ขออนุมมัตินำสัญญาจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ทางเว็บไซต์         view : 13
      ณ วันที่ : 07 ตค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 9. ขออนุมมัตินำสัญญาจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ทางเว็บไซต์         view : 14
      ณ วันที่ : 27 กย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 10. แบบสรุปผลจัดจ้างในรอบเดือน สขร.1 (ก่อสร้าง)         view : 27
      ณ วันที่ : 13 สค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 11. สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.รวมรางระบายน้ำ รพ.สันทราย         view : 29
      ณ วันที่ : 13 สค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 12. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562         view : 56
      ณ วันที่ : 05 สค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 13. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบดำเนินงาน)         view : 71
      ณ วันที่ : 05 สค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 14. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562         view : 46
      ณ วันที่ : 05 สค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 15. ยกเลิกแผนจัดซื้อ         view : 26
      ณ วันที่ : 31 กค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 16. แผนปฏิบัติการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ระบบ         view : 35
      ณ วันที่ : 11 กค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 17. สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ รายการยูนิตทำฟัน         view : 34
      ณ วันที่ : 11 กค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 18. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562         view : 74
      ณ วันที่ : 02 กค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 19.  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562         view : 59
      ณ วันที่ : 02 กค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 20. สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1         view : 35
      ณ วันที่ : 18 มิย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 21. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562         view : 46
      ณ วันที่ : 06 มิย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 22. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562         view : 40
      ณ วันที่ : 06 มิย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 23. แผนจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมรางระบายน้ำ รพ.สันทราย         view : 34
      ณ วันที่ : 24 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 24. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)         view : 46
      ณ วันที่ : 16 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 25. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562         view : 32
      ณ วันที่ : 02 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 26. ขออนุมมัตินำสัญญาจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ทางเว็บไซต์         view : 42
      ณ วันที่ : 02 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 27. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562         view : 35
      ณ วันที่ : 01 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 28. สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ         view : 130
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 29. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562         view : 35
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 30. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562         view : 31
      ณ วันที่ : 02 เมย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740