ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

1 2 3 Next
 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบกลาง 2561)         view : 4
      ณ วันที่ : 14 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 2. แผนจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง         view : 5
      ณ วันที่ : 04 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 3. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562         view : 15
      ณ วันที่ : 31 มค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 4. แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง         view : 11
      ณ วันที่ : 23 มค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 5. แผนจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑         view : 15
      ณ วันที่ : 21 มค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 6. เผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯ         view : 41
      ณ วันที่ : 11 ธค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 ธค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 7. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562         view : 36
      ณ วันที่ : 17 ธค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 8. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 61         view : 26
      ณ วันที่ : 17 ธค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 9. แผนสตง.งปม.2562 อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1         view : 45
      ณ วันที่ : 20 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 10. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม. ปี 2562         view : 61
      ณ วันที่ : 16 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 11. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561         view : 50
      ณ วันที่ : 13 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 12. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม         view : 65
      ณ วันที่ : 29 ตค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 13. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม. ปี2561 ไตรมาสที่ 4         view : 59
      ณ วันที่ : 04 ตค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 14. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.) งปม.2562         view : 62
      ณ วันที่ : 03 ตค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 15. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน         view : 60
      ณ วันที่ : 26 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 16. แผนจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน รพ.สต.บ้านแม่ตะละ         view : 51
      ณ วันที่ : 03 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 17. แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         view : 99
      ณ วันที่ : 17 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 18. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3/2561         view : 79
      ณ วันที่ : 03 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 19. สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         view : 69
      ณ วันที่ : 28 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 20. สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         view : 61
      ณ วันที่ : 28 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 21. สัญญาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสันทราย         view : 158
      ณ วันที่ : 28 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 22. สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ก่อสร้างที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเนิ้ง         view : 58
      ณ วันที่ : 28 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 23. สัญญาจ้างก่อสร้างทางเชื่่อมอาคารผู้ป่วยนอก-อาคารผู้ป่วยใน รพ.วัดจันทร์         view : 56
      ณ วันที่ : 28 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 24. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนเหลือจ่าย 2561)         view : 95
      ณ วันที่ : 19 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 25. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ         view : 73
      ณ วันที่ : 18 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 26. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561         view : 95
      ณ วันที่ : 01 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 27. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม         view : 68
      ณ วันที่ : 30 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 28. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.วัดจันทร์ฯ         view : 95
      ณ วันที่ : 03 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 29. ประกาศแผนจัดจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก-อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา          view : 66
      ณ วันที่ : 02 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 30. เผยแพร่ สขร1 ประจำเดือนเมษายน2561         view : 62
      ณ วันที่ : 30 เมย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740