ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]

1 2 3 4 5 6 Next
 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx)”         view : 434
      ณ วันที่ : 16 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 มค. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 2. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี         view : 15
      ณ วันที่ : 26 มค. 66   โดย : นางสาวกิตติมา น้อยแดง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 3. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติดเขตสุขภาพที่ 1         view : 59
      ณ วันที่ : 25 มค. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566         view : 31
      ณ วันที่ : 23 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 มค. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 5. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 2/2566         view : 42
      ณ วันที่ : 10 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 มค. 66   โดย : นางสาวกิตติมา น้อยแดง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 6. การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการส่งต่อ ไปยังสถานฟื้นฟูสมรรถภาพภาคีเครือข่าย         view : 54
      ณ วันที่ : 16 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 มค. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 7. ทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงาน ในศูนย์คัดกรอง จังหวัดเชียงใหม่         view : 29
      ณ วันที่ : 16 มค. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 8. การประชุมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง จังหวัดเชียงใหม่”          view : 107
      ณ วันที่ : 10 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 มค. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 9. ประชุมปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี         view : 167
      ณ วันที่ : 02 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 มค. 66   โดย : นางสาวกิตติมา น้อยแดง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 10. ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี         view : 37
      ณ วันที่ : 10 มค. 66   โดย : นางสาวกิตติมา น้อยแดง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 11. ประชุมเตรียมการรับเสด็จครั้งที่ 1         view : 68
      ณ วันที่ : 04 มค. 66   โดย : นางสาวกิตติมา น้อยแดง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 12.  ทะบียนรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2566         view : 91
      ณ วันที่ : 20 ธค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 มค. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 13. ทะบียนรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2566         view : 33
      ณ วันที่ : 02 มค. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 14. แนวทางการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมที่ขึ้นทะเบียนตามประมวลกฎหมายยาเสพติด          view : 33
      ณ วันที่ : 26 ธค. 65   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 15. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติดในระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566         view : 212
      ณ วันที่ : 06 ธค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 ธค. 65   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 16. แนวทางการส่งตัวผู้ติดยาเสพติดจากศาลและสำนักงานคุมประพฤติไปยังสถานพยาบาลยาเสพติด          view : 134
      ณ วันที่ : 15 พย. 65   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 17. ทะบียนรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2565 ในระดับภูมิภาค         view : 118
      ณ วันที่ : 09 พย. 65   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 18. ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2565          view : 146
      ณ วันที่ : 03 พย. 65   โดย : นางญาณี ศิริวรรณ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 19. การประชุมปรึกษาหารือข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและจิตเวช จังหวัดเชียงใหม่         view : 127
      ณ วันที่ : 01 พย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 พย. 65   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 20. หนังสือแนวทางการคัดกรองฯและแนวทางการรับรองคุณภาพ         view : 672
      ณ วันที่ : 01 พย. 65   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 21. ประชุมสื่อสารนโยบายด้านยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข         view : 327
      ณ วันที่ : 16 ตค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 ตค. 65   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 22. การประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข)         view : 586
      ณ วันที่ : 11 ตค. 65   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 23. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2         view : 1,370
      ณ วันที่ : 19 เมย. 65   โดย : นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 24. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565         view : 1,380
      ณ วันที่ : 24 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 มีค. 65   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 25. การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงวิชาการด้านยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ          view : 1,181
      ณ วันที่ : 24 กพ. 65   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 26. ประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาสุขภาพจิตจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,164
      ณ วันที่ : 13 กพ. 65   โดย : นางนาถฤทัย ประภัสสร [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 27. คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 551/2565 เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,321
      ณ วันที่ : 09 กพ. 65   โดย : นางญาณี ศิริวรรณ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 28. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/คณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,400
      ณ วันที่ : 01 กพ. 65   โดย : นางสาวกิตติมา น้อยแดง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 29. ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐         view : 1,144
      ณ วันที่ : 19 มค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 มค. 65   โดย : นางญาณี ศิริวรรณ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 30. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,151
      ณ วันที่ : 13 มค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 มค. 65   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th