ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [งานยาเสพติด]

1 2 3 Next
 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่”         view : 172
      ณ วันที่ : 10 มีค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 มีค. 64   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม         view : 716
      ณ วันที่ : 16 กพ. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 กพ. 64   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564         view : 174
      ณ วันที่ : 02 กพ. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 กพ. 64   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้การวิจัย”         view : 296
      ณ วันที่ : 17 สค. 63   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 5. การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่          view : 288
      ณ วันที่ : 10 สค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 สค. 63   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้การวิจัย”         view : 286
      ณ วันที่ : 08 กค. 63   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 7. การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่         view : 434
      ณ วันที่ : 08 เมย. 63   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 8. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองและการบำบัดแบบเสริมแรงจูงใจ (Motivational Interviewing and Motivational Enchantment Therapy : MI & MET)         view : 1,840
      ณ วันที่ : 02 มีค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 09 มีค. 63   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 9. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่         view : 669
      ณ วันที่ : 13 กพ. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 กพ. 63   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 10. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 15 มกราคม 2563         view : 340
      ณ วันที่ : 15 มค. 63   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 11. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทิศทาง นโยบายการบำบัดรักษาและพื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข         view : 912
      ณ วันที่ : 08 มค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 มค. 63   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 12. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่         view : 774
      ณ วันที่ : 09 ธค. 62   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 13. การประชุมคณะทำงานมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562         view : 338
      ณ วันที่ : 28 ตค. 62   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 14. การประชุม การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562          view : 490
      ณ วันที่ : 23 กย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 กย. 62   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 15. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน         view : 811
      ณ วันที่ : 13 สค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 สค. 62   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 16. การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด"ประชุมเชิงปฏิบัติการ          view : 424
      ณ วันที่ : 05 สค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 06 สค. 62   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 17. การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่         view : 471
      ณ วันที่ : 24 กค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 กค. 62   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 18. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำกับติดตามและเสริมพลัง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เขตสุขภาพที่ 1         view : 732
      ณ วันที่ : 08 มิย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 มิย. 62   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 19. การประชุม การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่         view : 592
      ณ วันที่ : 10 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 พค. 62   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 20. แนวทางการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562          view : 334
      ณ วันที่ : 01 เมย. 62   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 21. การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)         view : 1,074
      ณ วันที่ : 05 มีค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 มีค. 62   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 22. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ด้านสาธารณสุข         view : 724
      ณ วันที่ : 24 กพ. 62   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 23. การประชุมคณะกรรมการ Service plan สาขายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่         view : 524
      ณ วันที่ : 09 กพ. 62   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 24. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด ตามมาตรฐานใหม่ (HA ยาเสพติด)”         view : 6,576
      ณ วันที่ : 18 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 มค. 62   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 25. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์ฯ         view : 354
      ณ วันที่ : 21 มค. 62   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 26. ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด ปี 2562         view : 1,042
      ณ วันที่ : 04 มค. 62   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 27. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการดำเนินด้านยาเสพติด ปี 2562"         view : 831
      ณ วันที่ : 05 พย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 พย. 61   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 28. แบบฟอร์มข้อมูลเครือข่ายงานยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 1         view : 421
      ณ วันที่ : 02 ตค. 61   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 29. เอกสารประกอบการประชุม "การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)"         view : 2,802
      ณ วันที่ : 13 กย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 กย. 61   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 30. เอกสารประกอบการประชุม “ทศวรรษที่ 4 ยุติปัญหาเอดส์แผ่นดินล้านนา”         view : 898
      ณ วันที่ : 03 กย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 กย. 61   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740