เผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย

1 2 Next
 
    1. รายละเอียดการส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย     
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : รายละเอียดการส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
คำสำคัญภาษาไทย : รายละเอียดการส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
ชื่อเจ้าของผลงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประเภท : บทความวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 01 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 มีค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 233
 
    2. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่     
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Knowledge, Attitudes, and Preventive behaviors for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) of Elderly in responsibility area of Dongkham Health PromotingHospital, Thungsatok Subdistrict, Sanpatong District ,Chiangmai Province
คำสำคัญภาษาไทย : ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19), ความรู้, ทัศนคติ, พฤติกรรม
ชื่อเจ้าของผลงาน : มาลี ใบงิ้ว
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 15 มีค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 21
 
    3. ผลของการพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยคลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่    
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Effect of Pharmaceutical Care Model on Patients in Warfarin Clinic, Doitao hospital, Chiangmai province.
คำสำคัญภาษาไทย : ยาวาร์ฟาริน การบริบาลเภสัชกรรม คลินิกวาร์ฟาริน
ชื่อเจ้าของผลงาน : นายธนภัทร พอจิตร
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 23 กพ. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 84
 
    4. การสำรวจการใช้ยาลดระดับไขมันในเลือดกลุ่ม statin สำหรับการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบปฐมภูมิในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตามแนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ. 2559: กรณีศึกษาโรงพยาบาลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่    
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Survey of Statin Utilization for the Primary Prevention of Cardiovascular Disease in Diabetic Patients in Concordance with Clinical Practice Guideline on Pharmacologic Therapy of Dyslipidemia for Atherosclerotic Cardiovascular Disease Prevention 2016: A Case Study at Doi Lo Hospital, Chiang Mai Province
คำสำคัญภาษาไทย : การสำรวจการใช้ยาลดระดับไขมันในเลือดกลุ่ม statin
ชื่อเจ้าของผลงาน : วิรุฬห์ เดชพุทธาวัจน์
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 25 มค. 66   โดย : นางสาวศิริธร ภาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]   view : 102
 
    5. ประสิทธิผลของการใช้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่    
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Effectiveness of Implementing Clinical Practice Guideline for Complication Prevention Among Elderly Patient with Hip fracture, Chomthong hospital Chiangmai province
คำสำคัญภาษาไทย : ผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก, แนวปฏิบัติการพยาบาล, อาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
ชื่อเจ้าของผลงาน : สุชารัตน์ ธิโป
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 13 มค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 88
 
    6. ผลของโปรแกรมการเสริมสมรรถนะในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของมารดาครรภ์แรกในโรงพยาบาลจอมทอง    
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Self-Efficacy Programs in Breastfeeding practice in Postpartum Primigravida in Chomthong Hospital
คำสำคัญภาษาไทย : โปรแกรมการเสริมสมรรถนะมารดาครรภ์แรก , การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ชื่อเจ้าของผลงาน : นางวิบูลพร พรมจันทร์
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 06 มค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 58
 
    7. รายงานผู้ป่วย การรักษารอยโรค Erosive Lichen Planus โดยการใช้ 0.1 mg/ml Dexamethasone mouthwash และ Intralesional Corticosteroid Injections ด้วย Triamcinolone Acetonide 10 mg/ml    
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Treatment of Erosive Lichen Planus using 0.1 mg/ml Dexamethasone mouthwash and Intralesional Corticosteroid Injections with Triamcinolone Acetonide 10 mg/ml : a case report
คำสำคัญภาษาไทย : ไลเคนพลานัสช่องปาก , ยาสเตียรอยด์ , การฉีดสเตียรอยด์เข้ารอยโรค
ชื่อเจ้าของผลงาน : ประพฤทธิ์ ฤทธิกุล
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 04 มค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 71
 
    8. ความรู้ และทัศนคติของพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกี่ยวกับการทำพินัยกรรมชีวิต    
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Knowledge and Attitude of Nurse in Subdistrict Health Promoting Hospital Regarding Living will.
คำสำคัญภาษาไทย : พินัยกรรมชีวิต, ความรู้และทัศนคติของพยาบาลเกี่ยวกับการทำพินัยกรรมชีวิต
ชื่อเจ้าของผลงาน : โปรดปราน ขำสุวรรณ์
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 24 พย. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 79
 
    9. ผลของแนวทางอบอุ่นร่างกายต่อภาวะหนาวสั่นในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องโดยการระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลังในโรงพยาบาลจอมทอง    
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Effect of Warming Guideline to Shivering in Pregnancy who Underwent Cesarean Section under Spinal Anesthesia in Chomthong Hospital
คำสำคัญภาษาไทย : แนวทางอบอุ่นร่างกาย ภาวะหนาวสั่น การผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง การระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง
ชื่อเจ้าของผลงาน : ชญานิษฐ์ โปธิปิก
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 02 พย. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 173
 
    10. วิเคราะห์กิจกรรมการดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวานที่มารับบริการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่ากว้างโดยใช้การศึกษาเพื่อจัดการดูแลโรคเบาหวานด้วยตนเอง     
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Diabetes self-management education หรือ DSME) The Analysis of Diabetes Self-Management Education (DSME) program of the patients with type 2 diabetes of Takwang sub-district health promoting hospital
คำสำคัญภาษาไทย : ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2/ โปรแกรมความรู้เรื่องเบาหวาน/ ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
ชื่อเจ้าของผลงาน : พรเทพ วงศ์เมธาวี
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 25 กค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 126
 
    11. เขตสุขภาพล้านนา บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ปราบโควิด-19    
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : The beginning of COVID-19 management in northern health region of Thailand
คำสำคัญภาษาไทย : เขตสุขภาพล้านนา
ชื่อเจ้าของผลงาน : กิตติพันธุ์ ฉลอม
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 28 เมย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 เมย. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 53
 
    12. ศึกษาปัจจัยและภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอแม่อาย    
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : A STUDY OF FACTORS AND DEPRESSIVE DISORDER IN CAREGIVERS OF PERSONS WITH BEDRIDDEN IN MAEAI DISTRICT
คำสำคัญภาษาไทย : ภาวะซึมเศร้า,ภาวะติดเตียง
ชื่อเจ้าของผลงาน : ดิเรก อกิญจนานนท์
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 22 เมย. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 91
 
    13. ผลการพัฒนาทักษะการพยาบาลในการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด สําหรับพยาบาลเริ่มทํางานใหม่    
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Results of Nursing skills Development Relating to Blood and Blood Components Transfusion for the New Nurses
คำสำคัญภาษาไทย : การให้เลือด การพยาบาลการได้รับเลือด ทักษะพยาบาลในการให้เลือด
ชื่อเจ้าของผลงาน : วิไลพร มาลีเจริญ
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 04 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 มีค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 50
 
    14. สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และระยะท้าย โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่    
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Competency Nurse for palliative care and end-of-life care Mae Taeng Hospital Chiang Mai Province
คำสำคัญภาษาไทย : การดูแลแบบประคับประคอง, สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแลแบบประคับประคอง
ชื่อเจ้าของผลงาน : อัญชนี ศิริ
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 04 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 มีค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 140
 
    15. ผลการใช้โปรแกรมการนิเทศทางคลินิกต่อการพัฒนาความรู้และการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดโรงพยาบาลสันทราย    
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Effect of Clinical Supervision Program on Knowledge Development and Nursing Practice of Registered Nurses in Neonatal Intensive Care Unit, Sansai Hospital
คำสำคัญภาษาไทย : การนิเทศทางการพยาบาล โปรแกรมการนิเทศทาง คลินิก
ชื่อเจ้าของผลงาน : นางดรุณี แปงทิศ
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 04 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 มีค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 185

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th