เผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย

 
    1. รายละเอียดการส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย     
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : รายละเอียดการส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
คำสำคัญภาษาไทย : รายละเอียดการส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
ชื่อเจ้าของผลงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประเภท : บทความวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 01 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 06 ตค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 334
 
    2. ความรู้ และทัศนคติของพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกี่ยวกับการทำพินัยกรรมชีวิต    
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Knowledge and Attitude of Nurse in Subdistrict Health Promoting Hospital Regarding Living will.
คำสำคัญภาษาไทย : พินัยกรรมชีวิต, ความรู้และทัศนคติของพยาบาลเกี่ยวกับการทำพินัยกรรมชีวิต
ชื่อเจ้าของผลงาน : โปรดปราน ขำสุวรรณ์
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 24 พย. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 17
 
    3. ผลของแนวทางอบอุ่นร่างกายต่อภาวะหนาวสั่นในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องโดยการระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลังในโรงพยาบาลจอมทอง    
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Effect of Warming Guideline to Shivering in Pregnancy who Underwent Cesarean Section under Spinal Anesthesia in Chomthong Hospital
คำสำคัญภาษาไทย : แนวทางอบอุ่นร่างกาย ภาวะหนาวสั่น การผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง การระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง
ชื่อเจ้าของผลงาน : ชญานิษฐ์ โปธิปิก
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 02 พย. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 61
 
    4. วิเคราะห์กิจกรรมการดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวานที่มารับบริการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่ากว้างโดยใช้การศึกษาเพื่อจัดการดูแลโรคเบาหวานด้วยตนเอง     
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Diabetes self-management education หรือ DSME) The Analysis of Diabetes Self-Management Education (DSME) program of the patients with type 2 diabetes of Takwang sub-district health promoting hospital
คำสำคัญภาษาไทย : ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2/ โปรแกรมความรู้เรื่องเบาหวาน/ ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
ชื่อเจ้าของผลงาน : พรเทพ วงศ์เมธาวี
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 25 กค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 184
 
    5. เขตสุขภาพล้านนา บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ปราบโควิด-19    
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : The beginning of COVID-19 management in northern health region of Thailand
คำสำคัญภาษาไทย : เขตสุขภาพล้านนา
ชื่อเจ้าของผลงาน : กิตติพันธุ์ ฉลอม
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 28 เมย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 เมย. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 139
 
    6. ศึกษาปัจจัยและภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอแม่อาย    
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : A STUDY OF FACTORS AND DEPRESSIVE DISORDER IN CAREGIVERS OF PERSONS WITH BEDRIDDEN IN MAEAI DISTRICT
คำสำคัญภาษาไทย : ภาวะซึมเศร้า,ภาวะติดเตียง
ชื่อเจ้าของผลงาน : ดิเรก อกิญจนานนท์
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 22 เมย. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 101
 
    7. ผลการพัฒนาทักษะการพยาบาลในการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด สําหรับพยาบาลเริ่มทํางานใหม่    
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Results of Nursing skills Development Relating to Blood and Blood Components Transfusion for the New Nurses
คำสำคัญภาษาไทย : การให้เลือด การพยาบาลการได้รับเลือด ทักษะพยาบาลในการให้เลือด
ชื่อเจ้าของผลงาน : วิไลพร มาลีเจริญ
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 04 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 มีค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 124
 
    8. สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และระยะท้าย โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่    
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Competency Nurse for palliative care and end-of-life care Mae Taeng Hospital Chiang Mai Province
คำสำคัญภาษาไทย : การดูแลแบบประคับประคอง, สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแลแบบประคับประคอง
ชื่อเจ้าของผลงาน : อัญชนี ศิริ
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 04 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 มีค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 207
 
    9. ผลการใช้โปรแกรมการนิเทศทางคลินิกต่อการพัฒนาความรู้และการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดโรงพยาบาลสันทราย    
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Effect of Clinical Supervision Program on Knowledge Development and Nursing Practice of Registered Nurses in Neonatal Intensive Care Unit, Sansai Hospital
คำสำคัญภาษาไทย : การนิเทศทางการพยาบาล โปรแกรมการนิเทศทาง คลินิก
ชื่อเจ้าของผลงาน : นางดรุณี แปงทิศ
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 04 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 มีค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 215
 
    10. การเสียชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการเสียชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่     
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Mortality and associated factors with mortality in HIV-infected patients in Sanpatong Hospital, Chiang Mai Province, Thailand
คำสำคัญภาษาไทย : เอชไอวี, เอดส์, การเสียชีวิต, ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิต
ชื่อเจ้าของผลงาน : จิรวัฒน์ ภู่พานิชเจริญกูล
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 07 มีค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 87
 
    11. ความรู้ความเข้าใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องการใช้หน้ากากอนามัยให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Knowledge and Understanding of Volunteer Health Village in Chiangmai Province in Using Hygiene Mask for safety from Coronavirus-2019
คำสำคัญภาษาไทย : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, หน้ากากอนามัย, ความรู้, พฤติกรรม
ชื่อเจ้าของผลงาน : พรทิพย์ มธุรวาทิน
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 04 มีค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 178
 
    12. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่    
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Factors associated with health promotion behaviors of elderly in Wiang Haeng district, Chiang Mai province.
คำสำคัญภาษาไทย : พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
ชื่อเจ้าของผลงาน : พัทธวรรณ ลาน้อย
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 03 มีค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 195
 
    13. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชน อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม    
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Development of depression Among the olderly care Model in a Community, Hod District, Chiang Mai Province.
คำสำคัญภาษาไทย : รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน, ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
ชื่อเจ้าของผลงาน : คนึงนิจ ศรีสอนใจ
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 23 กพ. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 143
 
    14. ผลการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้วยโปรแกรมสร้างสุข 5 มิติ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่    
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : The Results of mental health promotion for the elderly through 5 Dimensions of Happiness Program, Buak Khang Sub-district Elderly Club San Kamphaeng District Chiang Mai Province
คำสำคัญภาษาไทย : ผู้สูงอายุ ความสุขของผู้สูงอายุ โปรแกรมสร้างสุข 5 มิติ
ชื่อเจ้าของผลงาน : สุภาภรณ์ สมพาน
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2564

ณ วันที่ : 30 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 มค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 348

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th