นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
นายจตุชัย มณีรัตน์
มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากร
นายจตุชัย มณีรัตน์ มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอ
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ดังนี้
1. ให้ความสำคัญกับโครงการพระราชดำริ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
2. การขับเคลื่อนงานสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และ PA
3. การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นรูปธรรม
4. การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบ
5. การพัฒนางานสาธารณสุขให้สอดคล้องกับพื้นที่
6. การทำงานเป็นทีม


Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740