ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1 2 3 4 5 . . .20 Next
 1. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ         view : 45
      ณ วันที่ : 14 ตค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 2. เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบเงินบำรุง)         view : 114
      ณ วันที่ : 29 กย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ         view : 138
      ณ วันที่ : 09 กย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔         view : 87
      ณ วันที่ : 08 กย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 5. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (งบเหลือจ่าย)         view : 144
      ณ วันที่ : 27 สค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 6. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔         view : 72
      ณ วันที่ : 25 สค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         view : 292
      ณ วันที่ : 21 พค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก         view : 231
      ณ วันที่ : 29 เมย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างบ้านพัก 5-6 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ (ครั้ังที่3)         view : 189
      ณ วันที่ : 14 เมย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 10. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ         view : 303
      ณ วันที่ : 09 เมย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.ดอยสะเก็ด         view : 175
      ณ วันที่ : 02 เมย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 12. ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         view : 154
      ณ วันที่ : 01 เมย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเมืองงาม         view : 95
      ณ วันที่ : 01 เมย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 14. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ครั้งที่ 3         view : 108
      ณ วันที่ : 31 มีค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงอาคารผู้ปวยนอก รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา         view : 96
      ณ วันที่ : 31 มีค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 16. ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 รายการ         view : 99
      ณ วันที่ : 26 มีค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 87
      ณ วันที่ : 25 มีค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 18. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก 5-6 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ครั้งที่ 2         view : 86
      ณ วันที่ : 20 มีค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 19. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 120 ลบม./วัน รพ.ดอยสะเก็ด         view : 77
      ณ วันที่ : 18 มีค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 20. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         view : 99
      ณ วันที่ : 18 มีค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 21. ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง         view : 74
      ณ วันที่ : 17 มีค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 22. ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ ครั้งที่ 2         view : 99
      ณ วันที่ : 13 มีค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา         view : 88
      ณ วันที่ : 11 มีค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 24. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ ครั้งที่ 2         view : 111
      ณ วันที่ : 11 มีค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 25. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 76
      ณ วันที่ : 11 มีค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 26. ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง         view : 74
      ณ วันที่ : 11 มีค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 27. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ครั้งที่ 2         view : 86
      ณ วันที่ : 11 มีค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างบ้านพัก 5-6 รพ.สต.บ้านพญาชมภู         view : 68
      ณ วันที่ : 11 มีค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 29. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีีย ขนาด ๑๒๐ ลบม./วัน รพ.ดอยสะเก็ด         view : 77
      ณ วันที่ : 11 มีค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 30. ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ         view : 90
      ณ วันที่ : 10 มีค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740