ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1 2 3 4 5 . . .18 Next
 1. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓         view : 13
      ณ วันที่ : 21 สค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 2. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าฯรพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         view : 15
      ณ วันที่ : 19 สค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 3. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าฯรพ.สต.บ้านปางไฮ(เทพเสด็จ)         view : 11
      ณ วันที่ : 19 สค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 4. ยกเลิกประกาศจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ๘ ระบบ         view : 31
      ณ วันที่ : 05 สค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ฯ รพ.สันทราย         view : 80
      ณ วันที่ : 11 กค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 6. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมรางระบายน้ำ รพ.สันทราย         view : 91
      ณ วันที่ : 19 มิย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 7. ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด         view : 78
      ณ วันที่ : 13 มิย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ         view : 68
      ณ วันที่ : 13 มิย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าธุรกิจที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่         view : 55
      ณ วันที่ : 11 มิย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 10. ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำ         view : 68
      ณ วันที่ : 07 มิย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 11. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดการประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ         view : 75
      ณ วันที่ : 30 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 12. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าธุรกิจบริการที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัด         view : 63
      ณ วันที่ : 28 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 13. ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง รพ.สต. จำนวน 8 ระบบ         view : 67
      ณ วันที่ : 24 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 14. ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าธุรกิจบริการที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัด         view : 74
      ณ วันที่ : 17 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 15. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง         view : 189
      ณ วันที่ : 13 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 16. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         view : 103
      ณ วันที่ : 07 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑         view : 94
      ณ วันที่ : 18 เมย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 18. ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งรพ.สต.จำนวน ๘ แห่ง         view : 117
      ณ วันที่ : 10 เมย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซ์้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด         view : 106
      ณ วันที่ : 28 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 20. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         view : 336
      ณ วันที่ : 07 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับรพ.สต.บ้านซิแบร์         view : 87
      ณ วันที่ : 20 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านหนองไคร้         view : 102
      ณ วันที่ : 12 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ         view : 87
      ณ วันที่ : 12 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 24 เครื่อง         view : 80
      ณ วันที่ : 11 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน 24 เครื่อง         view : 61
      ณ วันที่ : 11 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ จำนวน 48 เครื่อง         view : 71
      ณ วันที่ : 11 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา จำนวน 24 เครื่อง         view : 57
      ณ วันที่ : 11 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด 40 ลิตร จำนวน 24 เครื่อง         view : 53
      ณ วันที่ : 11 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน 24 เครื่อง         view : 46
      ณ วันที่ : 11 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 48 เครื่อง         view : 38
      ณ วันที่ : 11 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740