ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

1 2 3 4 5 . . .15 Next
 1. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ (Chiang Mai Provincial Regulator Board) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง โรงพยาบาลสันทราย         view : 11
      ณ วันที่ : 20 กพ. 62   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2562          view : 41
      ณ วันที่ : 13 กพ. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 กพ. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 3. ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประกอบการตรวจราชการฯ รอบที่ 1/2562 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 120
      ณ วันที่ : 02 กพ. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 กพ. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562         view : 29
      ณ วันที่ : 12 กพ. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. เอกสารสรุปผลงานตาม RF รอบที่ 1/2562 (ระดับพื้นที่)         view : 322
      ณ วันที่ : 10 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 มค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6. คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 257/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562         view : 96
      ณ วันที่ : 23 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 มค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 7. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562         view : 88
      ณ วันที่ : 20 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 มค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8. แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จังหวัดเชียงใหม่)          view : 226
      ณ วันที่ : 03 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 มค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 9. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (PA 3 เดือน)          view : 183
      ณ วันที่ : 07 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 มค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562         view : 165
      ณ วันที่ : 05 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 มค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 11. เอกสารประกอบการประชุม คพสจ.ครั้งที่ 12/2561         view : 121
      ณ วันที่ : 11 มค. 62   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12. RF 2562         view : 368
      ณ วันที่ : 17 ธค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 มค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 13. คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2562         view : 147
      ณ วันที่ : 28 ธค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 14. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 15/2561         view : 200
      ณ วันที่ : 06 ธค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 ธค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 15. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการ ครั้งที่ 6/2561         view : 85
      ณ วันที่ : 12 ธค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 16. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2561         view : 83
      ณ วันที่ : 12 ธค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 17. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          view : 478
      ณ วันที่ : 03 พย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 พย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 18. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ (Chiang Mai Provincial Regulator Board) ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 118
      ณ วันที่ : 22 พย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 พย. 61   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 19. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2561         view : 175
      ณ วันที่ : 09 พย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 พย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 20. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรและติดตามเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562         view : 97
      ณ วันที่ : 23 พย. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 21. แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามรายกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบ สงป.302)         view : 98
      ณ วันที่ : 15 พย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         view : 86
      ณ วันที่ : 15 พย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23. รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1         view : 212
      ณ วันที่ : 12 พย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 24. มติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข         view : 85
      ณ วันที่ : 11 พย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2561         view : 122
      ณ วันที่ : 08 พย. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 26. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2561         view : 171
      ณ วันที่ : 22 ตค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 ตค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 27. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม C71 อาคารอำนวยการ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่          view : 134
      ณ วันที่ : 18 ตค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 ตค. 61   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 28. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2561         view : 146
      ณ วันที่ : 17 ตค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 ตค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 29. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2561         view : 134
      ณ วันที่ : 06 กย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 ตค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 30. นโยบายบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         view : 387
      ณ วันที่ : 01 ตค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 ตค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740