ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

1 2 3 4 5 . . .17 Next
 1. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         view : 64
      ณ วันที่ : 18 มค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 มค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามประเด็นมุ่งเน้นระดับเขตสุขภาพ          view : 22
      ณ วันที่ : 18 มค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 3. OKRs ประเด็นนิเทศงานรอบที่ 1/2563         view : 431
      ณ วันที่ : 27 ธค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 มค. 63   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563          view : 177
      ณ วันที่ : 09 ธค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 มค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Provincial Health Board) ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ ชั้น 8 อาคารแสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่         view : 125
      ณ วันที่ : 12 ธค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 ธค. 62   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6. การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ อาคารแสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่         view : 108
      ณ วันที่ : 13 ธค. 62   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 7. หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563         view : 59
      ณ วันที่ : 13 ธค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ มาตรฐานฯ ครั้งที่ 4/2562         view : 47
      ณ วันที่ : 13 ธค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมิน(กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2562         view : 81
      ณ วันที่ : 03 ธค. 62   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)         view : 64
      ณ วันที่ : 02 ธค. 62   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 11. เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ มาตรฐานและกฎหมาย         view : 133
      ณ วันที่ : 02 ธค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2562         view : 148
      ณ วันที่ : 18 พย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 พย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 13. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ (Chiang Mai Provincial Regulator Board) ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 114
      ณ วันที่ : 30 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 พย. 62   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 14. การประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563         view : 182
      ณ วันที่ : 25 พย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 15. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2562         view : 73
      ณ วันที่ : 21 พย. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 16. รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563         view : 163
      ณ วันที่ : 01 พย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 พย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 17. สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2         view : 128
      ณ วันที่ : 22 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 พย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 18. ประชาสัมพันธ์ "รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลฯ"         view : 47
      ณ วันที่ : 29 ตค. 62   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 19.  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมิน(กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562         view : 131
      ณ วันที่ : 27 ตค. 62   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 20. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2562         view : 165
      ณ วันที่ : 11 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 ตค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 21. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562         view : 139
      ณ วันที่ : 11 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 ตค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. Log Frame และ Essential Task กลุ่มงานในสสจ.63         view : 829
      ณ วันที่ : 04 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 ตค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562         view : 159
      ณ วันที่ : 04 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 ตค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 24. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมิน(กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562          view : 142
      ณ วันที่ : 05 ตค. 62   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2563         view : 863
      ณ วันที่ : 24 กย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 ตค. 62   โดย : MrsChomporn Klungawut [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 26. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562         view : 152
      ณ วันที่ : 20 กย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 กย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 27. เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563         view : 172
      ณ วันที่ : 18 กย. 62   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 28. สรุปการตรวจราชการระดับเขต เขตสุขภาพที่ 1 (วันที่ 14 สิงหาคม 2562)         view : 180
      ณ วันที่ : 14 สค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 กย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 29. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (PA 12 เดือน)          view : 128
      ณ วันที่ : 28 สค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 30. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562         view : 234
      ณ วันที่ : 19 กค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 สค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740