ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

1 2 3 4 5 . . .17 Next
 1. สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2         view : 9
      ณ วันที่ : 22 ตค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562         view : 81
      ณ วันที่ : 11 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 ตค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 3. Log Frame และ Essential Task กลุ่มงานในสสจ.63         view : 505
      ณ วันที่ : 04 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 ตค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2562         view : 83
      ณ วันที่ : 11 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 ตค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562         view : 114
      ณ วันที่ : 04 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 ตค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมิน(กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562          view : 86
      ณ วันที่ : 05 ตค. 62   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 7. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2563         view : 557
      ณ วันที่ : 24 กย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 ตค. 62   โดย : MrsChomporn Klungawut [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562         view : 114
      ณ วันที่ : 20 กย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 กย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 9. เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563         view : 118
      ณ วันที่ : 18 กย. 62   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. สรุปการตรวจราชการระดับเขต เขตสุขภาพที่ 1 (วันที่ 14 สิงหาคม 2562)         view : 141
      ณ วันที่ : 14 สค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 กย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 11. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (PA 12 เดือน)          view : 94
      ณ วันที่ : 28 สค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562         view : 204
      ณ วันที่ : 19 กค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 สค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 13. รายงานข้อสั่งการและข้อเสนอแนะ (ตก.3) รอบที่ 2/2562         view : 79
      ณ วันที่ : 02 สค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 สค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 14. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดเชียงใหม่(กวป.) ครั้งที่ 2/2562         view : 159
      ณ วันที่ : 01 สค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 15. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562         view : 112
      ณ วันที่ : 24 กค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 16. แบบฟอร์มสรุปการเบิก-จ่ายเงินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562         view : 87
      ณ วันที่ : 19 กค. 62   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 17. รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (PA 9 เดือน)         view : 140
      ณ วันที่ : 04 กค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 กค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 18. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2562 คพสอ.สารภี 9 กรกฎาคม 2562         view : 147
      ณ วันที่ : 10 กค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 19. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2562 คพสอ.สันกำแพง 8 กรกฎาคม 2562         view : 111
      ณ วันที่ : 10 กค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 20. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2562 คพสอ.สันทราย         view : 173
      ณ วันที่ : 04 กค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 21. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุม สุธรรมานุสิฐ อาคารแสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย         view : 142
      ณ วันที่ : 02 กค. 62   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. การเตรียมความพร้อมงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563         view : 161
      ณ วันที่ : 25 มิย. 62   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23. ขอให้จัดทำประมาณการงบดำเนินงานรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563         view : 82
      ณ วันที่ : 25 มิย. 62   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 24. ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2562         view : 130
      ณ วันที่ : 19 มิย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. RF รอบที่ 3/2562         view : 162
      ณ วันที่ : 19 มิย. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 26. ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประกอบการตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2562 (จังหวัดเชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562         view : 254
      ณ วันที่ : 07 มิย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 มิย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 27. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562         view : 117
      ณ วันที่ : 17 มิย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 มิย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 28. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ (Chiang Mai Provincial Regulator Board) ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสันทราย         view : 120
      ณ วันที่ : 11 มิย. 62   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 29. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2562 คพสอ.แม่แจ่ม         view : 171
      ณ วันที่ : 06 มิย. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 30. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.ดอยสะเก็ด          view : 124
      ณ วันที่ : 30 พค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740