ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

1 2 3 4 5 . . .21 Next
 1. ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2565         view : 81
      ณ วันที่ : 03 ตค. 65   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 4/2565         view : 1,180
      ณ วันที่ : 05 พค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 พค. 65   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 3. ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2565         view : 1,092
      ณ วันที่ : 25 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 เมย. 65   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4. เอกสารสรุปผลการนิเทศงานรอบที่ 1/2565         view : 1,085
      ณ วันที่ : 11 เมย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 เมย. 65   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 3/2565         view : 1,091
      ณ วันที่ : 29 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 เมย. 65   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,082
      ณ วันที่ : 12 เมย. 65   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 7. เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการดำเนินงานฯ ตามประเด็นสำคัญในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2565 เขตสุขภาพที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม่)          view : 1,083
      ณ วันที่ : 14 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 มีค. 65   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565          view : 1,078
      ณ วันที่ : 18 มีค. 65   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 9. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565         view : 1,085
      ณ วันที่ : 03 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 มีค. 65   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. เอกสารประกอบการนำเสนอ การประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ ภาพรวมของล้านนา 1 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565         view : 1,076
      ณ วันที่ : 14 มีค. 65   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 11. แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 1,074
      ณ วันที่ : 11 มค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 04 มีค. 65   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565         view : 1,094
      ณ วันที่ : 09 กพ. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 มีค. 65   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 13. เอกสารนำเสนอการนิเทศงานรอบที่ 1/2565         view : 1,069
      ณ วันที่ : 24 กพ. 65   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 14.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,065
      ณ วันที่ : 21 กพ. 65   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 15. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 13-2564         view : 1,066
      ณ วันที่ : 20 มค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 มค. 65   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 16. สำเนาคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และแผนปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ปี 2564         view : 1,070
      ณ วันที่ : 13 กย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 มค. 65   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 17. คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ที่008/2565         view : 1,070
      ณ วันที่ : 11 มค. 65   โดย : นางสาวภิญญาพัชญ์ รักษ์อภิวันท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 18.  การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)         view : 1,080
      ณ วันที่ : 05 มค. 65   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 19. รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข (KPI Template) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         view : 1,448
      ณ วันที่ : 22 กย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 ธค. 64   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 20. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564         view : 1,062
      ณ วันที่ : 17 ธค. 64   โดย : นางสาวภิญญาพัชญ์ รักษ์อภิวันท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 21. รายงานการประชุมกวป. 12-2564 (29 พ.ย. 64)          view : 1,068
      ณ วันที่ : 08 ธค. 64   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. การถ่ายทอดนโยบายประจำปีงบประมาณ 2565         view : 1,095
      ณ วันที่ : 07 ธค. 64   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23. รายงานการประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 11- 2564 (12 พฤศจิกายน 2564)         view : 1,066
      ณ วันที่ : 17 พย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 พย. 64   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 24. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 11/2564         view : 1,067
      ณ วันที่ : 11 พย. 64   โดย :  []
 25. แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         view : 1,065
      ณ วันที่ : 10 พย. 64   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 26. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2564         view : 1,066
      ณ วันที่ : 26 ตค. 64   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 27. รายงานการประชุมและข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 10/2564         view : 1,063
      ณ วันที่ : 05 ตค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 ตค. 64   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 28. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (กกบ.สสจ.ชม.) ครั้งที่ 8/2564         view : 1,064
      ณ วันที่ : 01 ตค. 64   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 29. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 10/2564         view : 1,065
      ณ วันที่ : 29 กย. 64   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 30. รายงานการประชุมและข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 9/2564         view : 1,066
      ณ วันที่ : 16 กย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 กย. 64   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th