ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

1 2 3 4 5 . . .17 Next
 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมิน(กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2562         view : 19
      ณ วันที่ : 03 ธค. 62   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)         view : 23
      ณ วันที่ : 02 ธค. 62   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 3. เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ มาตรฐานและกฎหมาย         view : 58
      ณ วันที่ : 02 ธค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2562         view : 87
      ณ วันที่ : 18 พย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 พย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ (Chiang Mai Provincial Regulator Board) ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 74
      ณ วันที่ : 30 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 พย. 62   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6. การประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563         view : 44
      ณ วันที่ : 25 พย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2562         view : 41
      ณ วันที่ : 21 พย. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8. รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563         view : 124
      ณ วันที่ : 01 พย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 พย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 9. สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2         view : 98
      ณ วันที่ : 22 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 พย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. ประชาสัมพันธ์ "รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลฯ"         view : 32
      ณ วันที่ : 29 ตค. 62   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 11.  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมิน(กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562         view : 110
      ณ วันที่ : 27 ตค. 62   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2562         view : 144
      ณ วันที่ : 11 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 ตค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 13. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562         view : 121
      ณ วันที่ : 11 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 ตค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 14. Log Frame และ Essential Task กลุ่มงานในสสจ.63         view : 783
      ณ วันที่ : 04 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 ตค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 15. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562         view : 139
      ณ วันที่ : 04 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 ตค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 16. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมิน(กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562          view : 124
      ณ วันที่ : 05 ตค. 62   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 17. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2563         view : 753
      ณ วันที่ : 24 กย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 ตค. 62   โดย : MrsChomporn Klungawut [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 18. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562         view : 140
      ณ วันที่ : 20 กย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 กย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 19. เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563         view : 154
      ณ วันที่ : 18 กย. 62   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 20. สรุปการตรวจราชการระดับเขต เขตสุขภาพที่ 1 (วันที่ 14 สิงหาคม 2562)         view : 161
      ณ วันที่ : 14 สค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 กย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 21. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (PA 12 เดือน)          view : 111
      ณ วันที่ : 28 สค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562         view : 222
      ณ วันที่ : 19 กค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 สค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23. รายงานข้อสั่งการและข้อเสนอแนะ (ตก.3) รอบที่ 2/2562         view : 90
      ณ วันที่ : 02 สค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 สค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 24. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดเชียงใหม่(กวป.) ครั้งที่ 2/2562         view : 177
      ณ วันที่ : 01 สค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562         view : 131
      ณ วันที่ : 24 กค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 26. แบบฟอร์มสรุปการเบิก-จ่ายเงินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562         view : 96
      ณ วันที่ : 19 กค. 62   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 27. รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (PA 9 เดือน)         view : 155
      ณ วันที่ : 04 กค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 กค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 28. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2562 คพสอ.สารภี 9 กรกฎาคม 2562         view : 161
      ณ วันที่ : 10 กค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 29. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2562 คพสอ.สันกำแพง 8 กรกฎาคม 2562         view : 121
      ณ วันที่ : 10 กค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 30. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2562 คพสอ.สันทราย         view : 185
      ณ วันที่ : 04 กค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740