ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

1 2 3 4 5 . . .15 Next
 1. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562         view : 56
      ณ วันที่ : 04 เมย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 เมย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2562          view : 115
      ณ วันที่ : 13 กพ. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 เมย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 3. รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (PA 6 เดือน)         view : 62
      ณ วันที่ : 11 มีค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 09 เมย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4. รายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2         view : 34
      ณ วันที่ : 02 เมย. 62   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. ระเบียบวาระการประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข         view : 27
      ณ วันที่ : 27 มีค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6. แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         view : 29
      ณ วันที่ : 20 มีค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 7. เอกสารประกอบ ITA ปี 2562 (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)         view : 79
      ณ วันที่ : 18 มีค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 มีค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562         view : 96
      ณ วันที่ : 06 มีค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 มีค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 9. การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562         view : 59
      ณ วันที่ : 14 มีค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประกอบการตรวจราชการฯ รอบที่ 1/2562 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 222
      ณ วันที่ : 02 กพ. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 04 มีค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 11. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ (Chiang Mai Provincial Regulator Board) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 76
      ณ วันที่ : 20 กพ. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 กพ. 62   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562         view : 84
      ณ วันที่ : 12 กพ. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 13. เอกสารสรุปผลงานตาม RF รอบที่ 1/2562 (ระดับพื้นที่)         view : 380
      ณ วันที่ : 10 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 มค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 14. คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 257/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562         view : 122
      ณ วันที่ : 23 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 มค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 15. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562         view : 118
      ณ วันที่ : 20 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 มค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 16. แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จังหวัดเชียงใหม่)          view : 280
      ณ วันที่ : 03 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 มค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 17. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (PA 3 เดือน)          view : 216
      ณ วันที่ : 07 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 มค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 18. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562         view : 189
      ณ วันที่ : 05 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 มค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 19. เอกสารประกอบการประชุม คพสจ.ครั้งที่ 12/2561         view : 154
      ณ วันที่ : 11 มค. 62   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 20. RF 2562         view : 419
      ณ วันที่ : 17 ธค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 มค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 21. คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2562         view : 184
      ณ วันที่ : 28 ธค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 15/2561         view : 222
      ณ วันที่ : 06 ธค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 ธค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการ ครั้งที่ 6/2561         view : 113
      ณ วันที่ : 12 ธค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 24. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2561         view : 101
      ณ วันที่ : 12 ธค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          view : 558
      ณ วันที่ : 03 พย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 พย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 26. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ (Chiang Mai Provincial Regulator Board) ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 132
      ณ วันที่ : 22 พย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 พย. 61   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 27. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2561         view : 190
      ณ วันที่ : 09 พย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 พย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 28. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรและติดตามเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562         view : 119
      ณ วันที่ : 23 พย. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 29. แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามรายกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบ สงป.302)         view : 127
      ณ วันที่ : 15 พย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 30. การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         view : 118
      ณ วันที่ : 15 พย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740