ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

1 2 3 4 5 . . .17 Next
 1. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562         view : 103
      ณ วันที่ : 19 กค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 สค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. รายงานข้อสั่งการและข้อเสนอแนะ (ตก.3) รอบที่ 2/2562         view : 41
      ณ วันที่ : 02 สค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 สค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 3. สรุปการตรวจราชการระดับเขต เขตสุขภาพที่ 1 (วันที่ 14 สิงหาคม 2562)         view : 27
      ณ วันที่ : 14 สค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดเชียงใหม่(กวป.) ครั้งที่ 2/2562         view : 86
      ณ วันที่ : 01 สค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562         view : 59
      ณ วันที่ : 24 กค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6. แบบฟอร์มสรุปการเบิก-จ่ายเงินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562         view : 50
      ณ วันที่ : 19 กค. 62   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 7. รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (PA 9 เดือน)         view : 109
      ณ วันที่ : 04 กค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 กค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2562 คพสอ.สารภี 9 กรกฎาคม 2562         view : 109
      ณ วันที่ : 10 กค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 9. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2562 คพสอ.สันกำแพง 8 กรกฎาคม 2562         view : 84
      ณ วันที่ : 10 กค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2562 คพสอ.สันทราย         view : 137
      ณ วันที่ : 04 กค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 11. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุม สุธรรมานุสิฐ อาคารแสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย         view : 108
      ณ วันที่ : 02 กค. 62   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12. การเตรียมความพร้อมงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563         view : 107
      ณ วันที่ : 25 มิย. 62   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 13. ขอให้จัดทำประมาณการงบดำเนินงานรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563         view : 62
      ณ วันที่ : 25 มิย. 62   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 14. ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2562         view : 101
      ณ วันที่ : 19 มิย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 15. RF รอบที่ 3/2562         view : 134
      ณ วันที่ : 19 มิย. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 16. ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประกอบการตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2562 (จังหวัดเชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562         view : 209
      ณ วันที่ : 07 มิย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 มิย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 17. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562         view : 88
      ณ วันที่ : 17 มิย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 มิย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 18. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ (Chiang Mai Provincial Regulator Board) ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสันทราย         view : 91
      ณ วันที่ : 11 มิย. 62   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 19. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2562 คพสอ.แม่แจ่ม         view : 131
      ณ วันที่ : 06 มิย. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 20. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.ดอยสะเก็ด          view : 100
      ณ วันที่ : 30 พค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 21. เอกสารนิเทศงานคพสอ.เชียงดาว รอบที่ 3 ประจำปี 2562         view : 86
      ณ วันที่ : 29 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 พค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 148
      ณ วันที่ : 16 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 พค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23. แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 197
      ณ วันที่ : 07 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 พค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 24. เอกสารนำเสนอการนิเทศงานคพสอ. แม่วาง          view : 83
      ณ วันที่ : 23 พค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. เอกสารนำเสนอการนิเทศงานรอบที่ 3 ประจำปี 2562         view : 132
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 26. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562         view : 111
      ณ วันที่ : 13 พค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 27. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่และคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ ครั้งที่ 2/2562         view : 118
      ณ วันที่ : 01 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 พค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 28. ระเบียบวาระการประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข         view : 101
      ณ วันที่ : 27 มีค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 พค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 29. การจัดทำแผนคำของบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564         view : 95
      ณ วันที่ : 03 พค. 62   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 30. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562         view : 180
      ณ วันที่ : 04 เมย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 พค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740