ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

1 2 3 4 5 . . .21 Next
 1. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 111
      ณ วันที่ : 22 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 มค. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2565         view : 106
      ณ วันที่ : 20 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 มค. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 3.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2565          view : 28
      ณ วันที่ : 25 มค. 66   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1618/2565 และ 1617/2565         view : 335
      ณ วันที่ : 13 ธค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 มค. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. คู่มือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          view : 76
      ณ วันที่ : 10 มค. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6. คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 47/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)         view : 97
      ณ วันที่ : 06 มค. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 7.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ อาคารแสงเดือน ชั้น 8 โรงพยาบาลสันทราย          view : 192
      ณ วันที่ : 20 ธค. 65   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8. เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 14 ธันวาคม 2565          view : 248
      ณ วันที่ : 16 ธค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 ธค. 65   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 9. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 23 ธันวาคม 2565          view : 159
      ณ วันที่ : 19 ธค. 65   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2565         view : 312
      ณ วันที่ : 14 ธค. 65   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 11.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 21 ตุลาคม 2565          view : 294
      ณ วันที่ : 08 พย. 65   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2565         view : 436
      ณ วันที่ : 01 พย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 พย. 65   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 13. สรุปประเด็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญจากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2         view : 211
      ณ วันที่ : 31 ตค. 65   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 14. สรุปประเด็นสำคัญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 476
      ณ วันที่ : 18 ตค. 65   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 15.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 20 กันยายน 2565          view : 205
      ณ วันที่ : 11 ตค. 65   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 16. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2565         view : 577
      ณ วันที่ : 03 ตค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 ตค. 65   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 17. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 4/2565         view : 1,340
      ณ วันที่ : 05 พค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 พค. 65   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 18. ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2565         view : 1,240
      ณ วันที่ : 25 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 เมย. 65   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 19. เอกสารสรุปผลการนิเทศงานรอบที่ 1/2565         view : 1,232
      ณ วันที่ : 11 เมย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 เมย. 65   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 20. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 3/2565         view : 1,207
      ณ วันที่ : 29 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 เมย. 65   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 21.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,174
      ณ วันที่ : 12 เมย. 65   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการดำเนินงานฯ ตามประเด็นสำคัญในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2565 เขตสุขภาพที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม่)          view : 1,191
      ณ วันที่ : 14 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 มีค. 65   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565          view : 1,142
      ณ วันที่ : 18 มีค. 65   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 24. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565         view : 1,170
      ณ วันที่ : 03 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 มีค. 65   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. เอกสารประกอบการนำเสนอ การประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ ภาพรวมของล้านนา 1 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565         view : 1,139
      ณ วันที่ : 14 มีค. 65   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 26. แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 1,134
      ณ วันที่ : 11 มค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 04 มีค. 65   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 27. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565         view : 1,216
      ณ วันที่ : 09 กพ. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 มีค. 65   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 28. เอกสารนำเสนอการนิเทศงานรอบที่ 1/2565         view : 1,138
      ณ วันที่ : 24 กพ. 65   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 29.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,116
      ณ วันที่ : 21 กพ. 65   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 30. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 13-2564         view : 1,123
      ณ วันที่ : 20 มค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 มค. 65   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th