ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 
 
นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-211048-50 ต่อ 201

 
 
นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร นายทอง พันทอง นายแพทย์ทวิช แก้วประเสริฐ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-211048-50 ต่อ 203 เบอร์โทรศัพท์ : 053-211048-50 ต่อ 212 เบอร์โทรศัพท์ : 053-211048-50 ต่อ 202

 
 
นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ นายภาคภูมิ ธาวงค์ นางนฤมล ขันตีกุล
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-211048-50 ต่อ 402 เบอร์โทรศัพท์ : 053-211048-50 ต่อ 121 เบอร์โทรศัพท์ : 053-211048-50 ต่อ 303Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th