Highcharts Example
ตัวชี้วัด
เมือง
จอมทอง
แม่แจ่ม
เชียงดาว
ดอยสะเก็ด
แม่แตง
แม่ริม
สะเมิง
ฝาง
แม่อาย
พร้าว
สันป่าตอง
สันกำแพง
สันทราย
หางดง
ฮอด
ดอยเต่า
อมก๋อย
สารภี
เวียงแหง
ไชยปราการ
แม่วาง
แม่ออน
ดอยหล่อ
กัลยาณิวัฒนา
1)หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%) 92.2 85.4 95.6 94.0 85.3 74.9 91.5 80.1 84.2 86.8 84.5 89.4 75.6 83.6 79.4 83.9 84.2 77.7 85.2 82.4 90.0 90.0 86.1 78.0 96.3
2)หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%) 94.6 82.1 95.2 87.6 90.2 71.4 87.3 75.7 85.6 79.9 83.3 86.2 83.2 90.5 83.2 75.7 76.8 73.0 91.6 84.7 90.4 86.5 92.0 76.4 90.6
3)หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%) 81.1 82.1 93.6 74.9 92.7 63.6 86.6 77.7 84.8 80.2 90.0 82.9 89.1 86.5 87.0 81.0 88.4 74.9 90.5 70.8 85.6 86.5 93.3 85.4 94.4
4)เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%) 82.3 70.9 84.4 76.6 84.6 81.2 96.6 90.7 92.7 79.2 87.8 84.9 93.5 79.9 86.0 91.5 92.2 60.0 70.2 43.7 85.9 86.9 91.2 55.6 18.0
5)เด็กอายุ 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (70%) 97.4 94.3 95.5 85.4 98.2 86.1 95.8 93.9 90.4 82.9 91.8 94.2 93.6 89.0 90.5 93.0 84.1 84.3 96.0 87.6 96.4 92.3 94.6 82.5 95.0
6)เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%) 93.6 93.1 98.9 91.3 94.8 93.9 97.6 88.4 92.5 91.8 95.6 96.4 93.8 91.8 90.6 95.8 95.3 89.2 93.9 95.0 93.9 93.2 99.2 84.4 100.0
7)เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%) 100.0 100.0 100.0 98.8 100.0 100.0 100.0 94.4 100.0 94.6 100.0 100.0 97.1 100.0 100.0 100.0 97.0 93.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 93.3 100.0
8)เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%) 94.4 100.0 100.0 98.6 100.0 100.0 100.0 95.4 100.0 98.1 100.0 97.6 96.9 100.0 90.7 100.0 100.0 95.0 100.0 96.4 100.0 100.0 100.0 94.1 100.0
9)เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%) 96.0 100.0 100.0 89.0 100.0 95.1 97.1 92.6 97.0 100.0 97.0 94.4 96.8 100.0 97.0 100.0 100.0 91.0 100.0 92.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
10)เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%) 92.0 72.4 88.4 58.4 75.0 69.0 90.2 53.7 86.8 54.8 84.2 77.7 91.4 74.0 87.8 74.1 94.6 83.2 68.7 46.8 79.0 86.5 97.1 85.2 96.0
11)การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%) 30.4 60.3 87.0 51.0 71.3 51.6 60.4 67.7 66.8 42.7 91.2 77.9 50.4 66.4 59.1 72.4 78.4 40.1 77.8 59.8 57.6 74.4 81.9 52.5 84.5
12)การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%) 87.2 93.0 98.5 90.9 98.1 94.8 95.4 95.9 95.3 88.3 98.4 95.7 91.2 86.1 93.7 93.2 94.9 79.9 93.4 94.5 91.8 97.4 98.7 93.9 97.0
13)การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%) 92.3 94.3 98.9 90.8 95.3 94.0 95.0 82.9 94.2 94.9 95.6 95.6 94.0 86.0 92.4 81.4 93.8 95.8 95.7 96.9 95.0 96.0 97.9 86.4 98.8
14)การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%) 90.7 95.2 98.4 91.1 95.8 91.6 94.8 82.9 94.2 93.6 96.0 94.7 93.4 85.3 91.7 79.2 93.5 95.0 96.0 96.5 94.7 95.9 98.3 84.6 98.1
15)การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%) 40.6 76.1 88.2 68.3 68.5 77.6 78.7 74.9 74.5 79.8 86.5 78.9 68.9 71.4 75.3 80.6 68.7 69.3 80.2 73.2 79.4 74.8 80.1 57.2 93.5