ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

1 2 Next
 1. กำหนดเป้าระดับอำเภอ 608-641022         view : 11
      ณ วันที่ : 22 ตค. 64   โดย : นายสินสมุทร จันทร์ทอง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 2. กำหนดเป้าระดับอำเภอ 608-641020         view : 20
      ณ วันที่ : 20 ตค. 64   โดย : นายสินสมุทร จันทร์ทอง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 3. กำหนดเป้าระดับอำเภอ 608-641015         view : 36
      ณ วันที่ : 15 ตค. 64   โดย : นายสินสมุทร จันทร์ทอง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 4. กำหนดเป้าระดับอำเภอ 608-641014         view : 12
      ณ วันที่ : 14 ตค. 64   โดย : นายสินสมุทร จันทร์ทอง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 5. กำหนดเป้าระดับอำเภอ 608-641013         view : 10
      ณ วันที่ : 13 ตค. 64   โดย : นายสินสมุทร จันทร์ทอง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 6. กำหนดเป้าระดับอำเภอ 608-641012         view : 10
      ณ วันที่ : 12 ตค. 64   โดย : นายสินสมุทร จันทร์ทอง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 7. กำหนดเป้าระดับอำเภอ 608-641011         view : 21
      ณ วันที่ : 11 ตค. 64   โดย : นายสินสมุทร จันทร์ทอง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 8. vaccine_sa_hcode_641008         view : 23
      ณ วันที่ : 09 ตค. 64   โดย : นายสินสมุทร จันทร์ทอง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 9. vaccine_sa_ampur_641008         view : 11
      ณ วันที่ : 09 ตค. 64   โดย : นายสินสมุทร จันทร์ทอง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 10. กำหนดเป้าระดับอำเภอ 608-641009         view : 7
      ณ วันที่ : 09 ตค. 64   โดย : นายสินสมุทร จันทร์ทอง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 11. กำหนดเป้าระดับอำเภอ 608-641008         view : 12
      ณ วันที่ : 08 ตค. 64   โดย : นายสินสมุทร จันทร์ทอง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 12. กำหนดเป้าระดับอำเภอ 608-641007         view : 9
      ณ วันที่ : 07 ตค. 64   โดย : นายสินสมุทร จันทร์ทอง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 13. อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการเพิ่มตามธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,053
      ณ วันที่ : 19 พค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 เมย. 64   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 14. จำนวนประชากรกลางปี 2560-2563 เขตบริการสุขภาพที่ 1 แยกรายจังหวัด          view : 1,032
      ณ วันที่ : 28 ตค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 เมย. 64   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 15. จำนวนประชากรกลางปี 2546-2563 จังหวัดเชียงใหม่         view : 2,345
      ณ วันที่ : 12 มค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 เมย. 64   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 16. จำนวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2552-2563         view : 1,219
      ณ วันที่ : 12 มค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 มีค. 64   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 17. ข้อมูล สถานีอนามัย แยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,031
      ณ วันที่ : 13 พค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 ธค. 63   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 18. จำนวน รพ.สต. และสถานีอนามัย แยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,032
      ณ วันที่ : 22 มค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 ธค. 63   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 19. ข้อมูล รพ.สต. แยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,290
      ณ วันที่ : 13 พค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 ธค. 63   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 20. ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขชุมชน(สสช.) แยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,010
      ณ วันที่ : 09 กย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 สค. 63   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 21. ข้อมูลโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดฯ และสังกัดกระทรวงอื่น จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,018
      ณ วันที่ : 02 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 มค. 63   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 22. ข้อมูลโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,037
      ณ วันที่ : 02 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 มค. 63   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 23. ข้อมูล สสจ. และ สสอ. จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,014
      ณ วันที่ : 16 พค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 มิย. 62   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 24. ข้อมูลสาเหตุการตายโรคมะเร็งตับ รายปีงบประมาณ 2555-2561 แจ้งตายในจังหวัดเชียงใหม่         view : 997
      ณ วันที่ : 21 ตค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 มิย. 62   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 25. ข้อมูลสาเหตุการตายโรคมะเร็งตับ ปี พ.ศ 2555-2561 แจ้งตายในจังหวัดเชียงใหม่         view : 995
      ณ วันที่ : 21 ตค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 มิย. 62   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 26. ข้อมูลสาเหตุการตายโรคมะเร็งปอด รายปีงบประมาณ 2555-2561 แจ้งตายในจังหวัดเชียงใหม่         view : 996
      ณ วันที่ : 13 มิย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 มิย. 62   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 27. ข้อมูลสาเหตุการตายโรคมะเร็งปอด ปี พ.ศ 2555-2561 แจ้งตายในจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,000
      ณ วันที่ : 21 ตค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 มิย. 62   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 28. ข้อมูลสาเหตุการตาย 10 อันดับโรค จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2561         view : 1,018
      ณ วันที่ : 20 เมย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 มิย. 62   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 29. ข้อมูล รพช./รพท./รพศ.จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,413
      ณ วันที่ : 02 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 พค. 62   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 30. ข้อมูลสาเหตุการป่วย ผู้ป่วยนอก 10 อันดับโรค จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2556-2558         view : 1,014
      ณ วันที่ : 20 เมย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 เมย. 60   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]

  Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740