นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์จตุชัย  มณีรัตน์
รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   GIS Health
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
   แบบสำรวจ Citizen info  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
     และรูปแบบบริการ
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2562
     (ประกาศ ณ วันที่ 15 มี.ค. 62)
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
1
 
 Yesterday
1
 
 This Month
22
 
 Last Month
38
 
 This Year
167
 
 Last Year
65,522
 
 All
362,853
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   
  ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่
 ไปที่ เว็บไซต์ CMAQHI ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ     แบบรายงานสถานการณ์หมอกควัน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่....        ทรัพยากรบุคคล14 พค. 62  [ view : 452 ]
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับรา....        ทรัพยากรบุคคล14 พค. 62  [ view : 756 ]
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค....        ทรัพยากรบุคคล14 พค. 62  [ view : 934 ]
  ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำ....        ทรัพยากรบุคคล10 พค. 62  [ view : 462 ]
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเม....        ทรัพยากรบุคคล10 พค. 62  [ view : 455 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชก....        ทรัพยากรบุคคล08 พค. 62  [ view : 1,781 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  ส่งข้อมูลการรับและการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงิ....        ประกันสุขภาพ : 17 พค. 62  [ view : 8 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร วันที่ 13 พ.....        ทันตสาธารณสุข : 10 พค. 62  [ view : 143 ]
  การดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียน....        ทันตสาธารณสุข : 17 พค. 62  [ view : 6 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจัง....        ยุทธศาสตร์ : 16 พค. 62  [ view : 27 ]
  การจัดกิจกรรรมจิตอาสา“ เราทำความดีด้วยหัวใจ เ....        ทันตสาธารณสุข : 10 พค. 62  [ view : 57 ]
  เครือข่ายเชียงใหม่อ่อนหวานจังหวัดเชียงใหม่ ปี....        ทันตสาธารณสุข : 10 พค. 62  [ view : 43 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการเผยแพร....        สสอ.สะเมิง01 เมย. 62  [ view : 48 ]
  รายงานกิจกรรมการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเ....        สสอ.สะเมิง01 เมย. 62  [ view : 29 ]
  10แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562....        สสอ.แม่แตง27 มีค. 62  [ view : 73 ]
  EB26 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอำนวยความสะดวกการ....        สสอ.แม่แตง27 มีค. 62  [ view : 45 ]
  EB25 คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้....        สสอ.แม่แตง27 มีค. 62  [ view : 46 ]
  EB24 รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนก....        สสอ.แม่แตง27 มีค. 62  [ view : 39 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ17 พค. 62  [ view : 5 ]
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ13 พค. 62  [ view : 37 ]
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุง....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ07 พค. 62  [ view : 36 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนัก....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ18 เมย. 62  [ view : 43 ]
  ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแส....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ10 เมย. 62  [ view : 74 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซ์้อยูนิตทำฟัน จ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ28 มีค. 62  [ view : 59 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 11 เมย. 62  [ view : 58 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 13 มีค. 62  [ view : 77 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 12 กพ. 62  [ view : 100 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 17 มค. 62  [ view : 124 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 17 ธค. 61  [ view : 134 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 พย. 61  [ view : 174 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 ตค. 59  [ view : 1,659 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 สิงหาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 1,006 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 963 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 มิถุนายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 กค. 59  [ view : 1,128 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 พฤษภาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข21 มิย. 59  [ view : 1,122 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 เมษายน 2559....        นงคราญ ทองสุข31 พค. 59  [ view : 1,111 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง เมย.62        ปวีณา ปาลี15 พค. 62  [ view : 8 ]
  งบทดลอง มีค.62        ปวีณา ปาลี26 เมย. 62  [ view : 16 ]
  งบทดลอง กพ.62        ปวีณา ปาลี25 มีค. 62  [ view : 35 ]
  งบทดลอง มค.62        ปวีณา ปาลี26 กพ. 62  [ view : 43 ]
  งบทดลอง ธค.61        ปวีณา ปาลี30 มค. 62  [ view : 52 ]
  งบทดลอง พย.61        ปวีณา ปาลี25 ธค. 61  [ view : 98 ]
1
  หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
         
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ขิเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :08 พค. 62  [ view : 12 ]
  ขอแจ้งปรับปรุงข้อมูลที่อยู่สำนักงาน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :08 พค. 62  [ view : 29 ]
  ขอความอนุเคราะห์รวบรวมเอกสารภาพถ่ายกิจกรรมเนื่องในงานพระราชพ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :23 เมย. 62  [ view : 48 ]
  เรียนเชิญร่วมบริจาคในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปีมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :23 เมย. 62  [ view : 17 ]
  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.๒๕๖๒....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :17 เมย. 62  [ view : 32 ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำชอสินเชื้อกองทุน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 เมย. 62  [ view : 58 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :03 เมย. 62  [ view : 41 ]
  ขอรับทุนสนับสนุนโครงการบรรพชา....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :03 เมย. 62  [ view : 41 ]
  การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :27 มีค. 62  [ view : 46 ]
  ขอความร่วมมือในการจัดทำนิตยสาร "เชียงใมห่ ปี ๒๕๖๒ "....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :27 มีค. 62  [ view : 33 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 3 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 40 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 2 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 33 ]
  เอกสารคุณชุติมา 6 มี.ค.62....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :12 มีค. 62  [ view : 91 ]
  pap smear        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :04 มีค. 62  [ view : 230 ]
  ปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561....        นางสาวธัญพร ร่างวิจิตร  :16 พย. 61  [ view : 199 ]
  PPA        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :09 กค. 61  [ view : 412 ]
  แบบรายงานสถานการณ์วาตภัย....        นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์  :18 เมย. 61  [ view : 282 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันยิงปืน....        นางสาวพัณณิตา ทาเงิน  :18 เมย. 61  [ view : 500 ]
  เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัณโรค....        นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์  :27 มีค. 61  [ view : 652 ]
  เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มวัยทำงานฯ 22 - 23 มีนาคม 2561....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :23 มีค. 61  [ view : 558 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 179 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 361 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 379 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 435 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 562 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 1560 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :02 พค. 62  [ view : 30 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 1....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :18 เมย. 62  [ view : 46 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 มีค. 62  [ view : 53 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :25 มีค. 62  [ view : 52 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :22 กพ. 62  [ view : 105 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 7....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :03 ธค. 61  [ view : 196 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :16 พย. 61  [ view : 173 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 6....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :26 กย. 61  [ view : 198 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 5....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 กค. 61  [ view : 166 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2561....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :26 กย. 61  [ view : 185 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :07 ธค. 61  [ view : 217 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :04 ธค. 61  [ view : 352 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :24 สค. 61  [ view : 398 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :24 สค. 61  [ view : 701 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 710 ]
  รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรต....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 484 ]
  มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :23 เมย. 61  [ view : 579 ]
  บัญชีรหัสกลุ่มโรค หัตถการและอาการด้านการแพทย์แผนไทย (ICD10-....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :11 เมย. 61  [ view : 581 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและพัฒนาการแพทย์แผน....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :10 เมย. 61  [ view : 459 ]
  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :08 มีค. 61  [ view : 656 ]
  ประกาศผลการคัดลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :15 พย. 61  [ view : 239 ]
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักว....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :29 ตค. 61  [ view : 232 ]
  ผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี256....        นายพิรุณ อินตา  :23 ตค. 61  [ view : 894 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคล (ภาคทฤษฎี) เพื่อจ้า....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :22 ตค. 61  [ view : 318 ]
  แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (สำหรับโรงพยาบาล)....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :18 ตค. 61  [ view : 247 ]
  แบบฟอร์มรายงานอาหารปลอดภัยสำหรับสสอ.)....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :18 ตค. 61  [ view : 208 ]
  ประกาศรับสมัครบุคคลรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :05 ตค. 61  [ view : 5006 ]
  การสืบราคาร่วม วัสดุการแพทย์ ปี2562....        นายพิรุณ อินตา  :15 สค. 61  [ view : 938 ]
  การสืบราคาร่วม ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุรังสีการแพทย....        นายพิรุณ อินตา  :15 สค. 61  [ view : 1410 ]
  เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครอ....        ภญ.อัญชญา ดุจจานุทัศน์  :02 มิย. 61  [ view : 519 ]
  ส่งข้อมูลการรับและการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ปีงบปร....        งานประกันสุขภาพ  :17 พค. 62  [ view : 8 ]
  ข้อมูลสิทธิว่างเดือนเมษายน 2562....        งานประกันสุขภาพ  :15 พค. 62  [ view : 17 ]
  ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนเ....        งานประกันสุขภาพ  :15 พค. 62  [ view : 9 ]
  ข้อมูลสิทธิว่างเดือนมีนาคม 2562....        งานประกันสุขภาพ  :15 พค. 62  [ view : 13 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนเมษายน 2562....        งานประกันสุขภาพ  :13 พค. 62  [ view : 28 ]
  การตรวจสอบข้อมูลเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บุคคลผู้มีป....        งานประกันสุขภาพ  :08 พค. 62  [ view : 34 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :07 พค. 62  [ view : 17 ]
  ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนเมษาย....        งานประกันสุขภาพ  :07 พค. 62  [ view : 16 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer /ER 0362....        งานประกันสุขภาพ  :30 เมย. 62  [ view : 77 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนมี.ค. ....        งานประกันสุขภาพ  :30 เมย. 62  [ view : 31 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 18 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :13 พค. 62  [ view : 31 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 17 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :13 พค. 62  [ view : 6 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 18/2562....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :13 พค. 62  [ view : 10 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 17/2562....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :13 พค. 62  [ view : 9 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 16/2562....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :29 เมย. 62  [ view : 54 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 16 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :29 เมย. 62  [ view : 41 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ ....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :29 เมย. 62  [ view : 15 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 15 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :26 เมย. 62  [ view : 24 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 14 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :26 เมย. 62  [ view : 16 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 13 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :26 เมย. 62  [ view : 17 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร วันที่ 13 พ.ค. 2562....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 พค. 62  [ view : 143 ]
  การดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียน ตชด. (พอ.สว.)....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :17 พค. 62  [ view : 6 ]
  การจัดกิจกรรรมจิตอาสา“ เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 พค. 62  [ view : 57 ]
  เครือข่ายเชียงใหม่อ่อนหวานจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 พค. 62  [ view : 43 ]
  งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมและอนามัยโรงเรีย....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 พค. 62  [ view : 47 ]
  สังคมไทยไร้ฟันผุ        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 พค. 62  [ view : 34 ]
  แบบสำรวจพฤติกรรมทันตสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 เมย. 62  [ view : 66 ]
  สรุปรายงานการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 25 กุม....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :16 พค. 62  [ view : 10 ]
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 26 เมษายน 2562....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 เมย. 62  [ view : 233 ]
  แนวทางการรักษาและป้องกันการติดเชื้อ HIV ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 เมย. 62  [ view : 43 ]
  แจ้งแนวทางการดำเนินงานแม่และเด็ก จ.เชียงใหม่ ปี 2562....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :09 เมย. 62  [ view : 116 ]
  ไฟล์ประกอบการประชุมติดตามงานผู้สูงอายุและLTC ระดับโซน 4 วัน ....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :21 มีค. 62  [ view : 106 ]
  แบบสรุปโครงการมหัศจรรย์พันวัน....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :18 มีค. 62  [ view : 62 ]
  ไฟล์การประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กปี 2562....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :14 มีค. 62  [ view : 117 ]
  แบบฟอร์มรายงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :14 มีค. 62  [ view : 84 ]
  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ หลักเกณฑ์อปท.ดำเนินงานLTCป....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :28 กพ. 62  [ view : 89 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่แล....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :28 กพ. 62  [ view : 130 ]
  ไฟล์เอกสารประกอบการทำงานLTCปี2562....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :22 มค. 62  [ view : 170 ]
  แจ้งการดำเนินงานLTCปี2562 และแบบประเมินตนเองตำบลLTC7องค์ประก....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :11 กพ. 62  [ view : 193 ]
  แบบฟอร์อมการส่งข้อมูลการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งค....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :07 กพ. 62  [ view : 89 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่....        MissPhraeophan Punchaidee  :16 พค. 62  [ view : 27 ]
  แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ....        MissPhraeophan Punchaidee  :07 พค. 62  [ view : 75 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :13 พค. 62  [ view : 26 ]
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่และคณะอนุกรรมก....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :01 พค. 62  [ view : 55 ]
  ระเบียบวาระการประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข....        MissPhraeophan Punchaidee  :27 มีค. 62  [ view : 59 ]
  การจัดทำแผนคำของบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564....        กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  :03 พค. 62  [ view : 41 ]
  การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้....        MissPhraeophan Punchaidee  :04 เมย. 62  [ view : 127 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ (Chiang Ma....        นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์  :01 พค. 62  [ view : 39 ]
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดการ “อบรมการวิเคราะห์ข้อ....         :30 เมย. 62  [ view : 32 ]
  ไฟล์นำเสนอ การสรุปตรวจราชการระดับเขตของคณะที่ 1 - คณะที่ 3....        MissPhraeophan Punchaidee  :19 เมย. 62  [ view : 60 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :03 พค. 62  [ view : 149 ]
  เอกสารประกอบการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย....        -ทรัพยากร -  :22 กพ. 62  [ view : 412 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :09 เมย. 62  [ view : 296 ]
  รายงานตัวชี้วัด ที่ 41        -ทรัพยากร -  :19 มีค. 62  [ view : 106 ]
  แบบคำร้องขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเ....        -ทรัพยากร -  :28 กย. 61  [ view : 516 ]
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งพยาบา....        -ทรัพยากร -  :12 ธค. 61  [ view : 668 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :11 ธค. 61  [ view : 842 ]
  แนวทางการดำเนินการเรื่องการลาศึกษาต่อฯ....        -ทรัพยากร -  :30 พย. 61  [ view : 434 ]
  นำเสนอการเตรียมความพร้อม ลจช สู่ พกส....        -ทรัพยากร -  :03 ธค. 61  [ view : 395 ]
  เดือน ตุลาคม 2561        -ทรัพยากร -  :14 พย. 61  [ view : 403 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 เมย. 61  [ view : 906 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มงานนิติการ  :08 มีค. 61  [ view : 351 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :18 ธค. 60  [ view : 1525 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 657 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 พย. 60  [ view : 907 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :17 ตค. 60  [ view : 535 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :24 พค. 60  [ view : 997 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :01 พค. 60  [ view : 743 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 871 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :21 เมย. 60  [ view : 764 ]
  แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :13 พค. 62  [ view : 41 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอค....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :16 กพ. 61  [ view : 502 ]
  เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครั....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :12 มค. 61  [ view : 631 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 1261 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1023 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1015 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1072 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1041 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 970 ]
  ภาพกิจกรรมการประชุม HA Back Office ....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :02 มีค. 59  [ view : 1211 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 2366 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 1194 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 871 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 935 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1101 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 977 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 959 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1401 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 1188 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 1390 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 425 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 489 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 424 ]
  การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 470 ]
  ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 417 ]
  อากาศบ้านเฮา        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 361 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 899 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1208 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 908 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 1)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1125 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้....        กลุ่มงานนิติการ  :29 เมย. 62  [ view : 20 ]
  มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :25 ธค. 61  [ view : 154 ]
  การมอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชก....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :16 ตค. 61  [ view : 202 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :08 ตค. 61  [ view : 137 ]
  การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ จังหว....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :05 ตค. 61  [ view : 158 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน ๒๕....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :23 สค. 61  [ view : 278 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :10 กค. 61  [ view : 203 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :01 มิย. 61  [ view : 297 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนมีนาคม 256....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :28 มิย. 61  [ view : 206 ]
  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค. News" ปีที่ 1 ฉบับที่ 2....        กลุ่มงานนิติการ  :18 เมย. 61  [ view : 279 ]
  การประชุม การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :10 พค. 62  [ view : 45 ]
  แนวทางการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :01 เมย. 62  [ view : 43 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Rout....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :05 มีค. 62  [ view : 335 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :24 กพ. 62  [ view : 252 ]
  การประชุมคณะกรรมการ Service plan สาขายาเสพติด จังหวัดเชียงให....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 กพ. 62  [ view : 175 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลบำบัดรักษา ผ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :18 มค. 62  [ view : 386 ]
  เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการร....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :21 มค. 62  [ view : 113 ]
  ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด ปี 2562....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :04 มค. 62  [ view : 213 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการดำเนินด้านยาเสพติด ปี 2562"....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :05 พย. 61  [ view : 275 ]
  แบบฟอร์มข้อมูลเครือข่ายงานยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 1....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 ตค. 61  [ view : 157 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740