:: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ::
 
   


  ประชาสัมพันธ์ การขอวัคซีนพาสปอร์ตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศ แจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

    หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

  ระบบบริการออนไลน์


  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้า....        ทรัพยากรบุคคล30 มค. 66  [ view : 274 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบ....        ทรัพยากรบุคคล27 มค. 66  [ view : 701 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ....        ทรัพยากรบุคคล23 มค. 66  [ view : 1,285 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว....        ทรัพยากรบุคคล23 มค. 66  [ view : 1,138 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้า....        ทรัพยากรบุคคล17 มค. 66  [ view : 976 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู....        ทรัพยากรบุคคล13 มค. 66  [ view : 1,321 ]
1

  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประ....        ยุทธศาสตร์ : 22 มค. 66  [ view : 111 ]
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงแจ้งเปลี่ยนแปลงท....        บริหารทั่วไป : 30 มค. 66  [ view : 56 ]
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ( 32 ราย)....        ทรัพยากรบุคคล : 24 มค. 66  [ view : 372 ]
  ศูนย์สนับสนุนบริการที่ ๑ ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย....        บริหารทั่วไป : 27 มค. 66  [ view : 14 ]
  การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน....        บริหารทั่วไป : 27 มค. 66  [ view : 14 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกร....        ยุทธศาสตร์ : 20 มค. 66  [ view : 106 ]
1

  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา....        สสอ.กัลยาณิวัฒนา25 มค. 61  [ view : 1,442 ]
  อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรว....        สสอ.แม่ออน18 พค. 65  [ view : 173 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม 2566....        สสอ.พร้าว09 พย. 65  [ view : 131 ]
  ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแหง 2566 ....        สสอ.เวียงแหง17 ธค. 64  [ view : 1,268 ]
  ITA สสอ.จอมทอง        สสอ.จอมทอง30 ธค. 64  [ view : 1,316 ]
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม อ.แ....        สสอ.แม่แจ่ม25 ตค. 65  [ view : 121 ]
1

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้า....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ03 มค. 66  [ view : 72 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ08 ธค. 65  [ view : 83 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ21 พย. 65  [ view : 150 ]
  (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ15 พย. 65  [ view : 119 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ11 พย. 65  [ view : 147 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้า....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ08 พย. 65  [ view : 153 ]
1

  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 15 ตค. 62  [ view : 1,244 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 กย. 62  [ view : 1,185 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 สค. 62  [ view : 1,163 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 กค. 62  [ view : 1,155 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 06 มิย. 62  [ view : 1,162 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 23 พค. 62  [ view : 1,178 ]
1

  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กันยายน 2565....        นงคราญ ทองสุข14 พย. 65  [ view : 130 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์04 พค. 65  [ view : 1,254 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มกราคม 2565....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์04 พค. 65  [ view : 1,164 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ธันวาคม 2564....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์25 มีค. 65  [ view : 1,158 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน พฤศจิกายน 256....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์11 กพ. 65  [ view : 1,154 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ตุลาคม 2564....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์30 ธค. 64  [ view : 1,162 ]
1

  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง ธค.65        ลักขณา คำปวน12 มค. 66  [ view : 29 ]
  งบทดลอง พย.65        ลักขณา คำปวน15 ธค. 65  [ view : 70 ]
  งบทดลอง ตค.65        ลักขณา คำปวน15 พย. 65  [ view : 156 ]
  งบทดลอง กย 65        ลักขณา คำปวน14 ตค. 65  [ view : 122 ]
  งบทดลอง เมย.65        ลักขณา คำปวน19 พค. 65  [ view : 104 ]
  งบทดลอง มีค.65        ลักขณา คำปวน05 เมย. 65  [ view : 1,157 ]
1

  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปษณีย์อิ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :30 มค. 66  [ view : 56 ]
  ศูนย์สนับสนุนบริการที่ ๑ ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรนิกส์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :27 มค. 66  [ view : 14 ]
  การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :27 มค. 66  [ view : 14 ]
  ประชาสัมพันธ์การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการโดดเด่น ๒๕๖๖....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :26 มค. 66  [ view : 17 ]
  แจ้งเวียนบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม ๒๕๖๕....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :26 มค. 66  [ view : 13 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๖....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :26 มค. 66  [ view : 23 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักดิ์ภาพบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๖....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :26 มค. 66  [ view : 10 ]
  ขอเชิญชวนสมัครประกวดออกแบบภาพสัญลักษณ์ (โลโก้) และภาพเข็มวิท....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :25 มค. 66  [ view : 26 ]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคระกรรมาธิการสามัญ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :25 มค. 66  [ view : 11 ]
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมชมงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :25 มค. 66  [ view : 12 ]
  พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติทีมในระดับอำเภอและต....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :30 พย. 64  [ view : 1280 ]
  ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงาน เรื่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 มิย. 64  [ view : 1206 ]
  การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตรวจจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยเบาหวา....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :30 มีค. 64  [ view : 1230 ]
  คู่มือการบริหารค่าใช้จ่ายบริการ ควบคุม ป้องกัน รักษาโรคเรื้อ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :26 มิย. 63  [ view : 1212 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 1382 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 1208 ]
  แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1252 ]
  โปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1257 ]
  หลักสูตรการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรื่องก....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :13 ธค. 62  [ view : 1234 ]
  รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1228 ]
  สสจ.ชม เตือนประชาชนป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ จากภัยฝุ่นละอองขน....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :18 มีค. 65  [ view : 1416 ]
  สสจ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแดดจัดเป็นเ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :18 มีค. 65  [ view : 1295 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 1337 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 1199 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 1278 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 1200 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 1226 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....         :24 พค. 59  [ view : 1202 ]
  แนวทางการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์....        ผู้ดูแลระบบ  :05 มค. 66  [ view : 79 ]
  เอกสารประชุมเตรียมความพร้อม covid vaccine ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 มค. 64  [ view : 1318 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ "Thailand 5G Ecosystem Innovatio....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 ตค. 63  [ view : 1201 ]
  ขอเชิญร่วมงาน Thailand Smart City Week 2020....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :16 ตค. 63  [ view : 1199 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 สค. 63  [ view : 1197 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :04 มีค. 63  [ view : 1191 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 กพ. 63  [ view : 1180 ]
  เอกสารการประชุมทดสอบการใช้งานระบบส่งต่อ (Thai Refer)....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :06 ธค. 62  [ view : 1209 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :01 ตค. 62  [ view : 1197 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :12 กย. 62  [ view : 1187 ]
  ลงทะเบียนอบรมการขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :02 ธค. 65  [ view : 177 ]
  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับชดเชยค่าบริการแพทย์แผนไทย ป....        นางวิสุดา เนวิลัย  :17 สค. 63  [ view : 1290 ]
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 พค. 62  [ view : 1317 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :22 พค. 62  [ view : 1207 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :22 พค. 62  [ view : 1214 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นางวิสุดา เนวิลัย  :07 ธค. 61  [ view : 1241 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :04 ธค. 61  [ view : 1248 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 สค. 61  [ view : 1313 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 สค. 61  [ view : 1337 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นางวิสุดา เนวิลัย  :26 เมย. 61  [ view : 1323 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี25....        นายพิรุณ อินตา  :15 พย. 65  [ view : 304 ]
  แจ้งผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2566....        นายพิรุณ อินตา  :21 ตค. 65  [ view : 500 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2566....        นายพิรุณ อินตา  :06 ตค. 65  [ view : 726 ]
  การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมปีงบประมาณ2566....        นายพิรุณ อินตา  :04 ตค. 65  [ view : 583 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2565....        นายพิรุณ อินตา  :22 ธค. 64  [ view : 1405 ]
  แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจ.เชียงใหม่ปีงบ2564(ต.ค63....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :18 พย. 64  [ view : 1411 ]
  หนังสือส่งตัวตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสำหรับปลูกกัญชง....        นายพิรุณ อินตา  :28 ตค. 64  [ view : 1466 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ประจำปี2565....        นายพิรุณ อินตา  :18 ตค. 64  [ view : 1941 ]
  แจ้งผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่....        นายพิรุณ อินตา  :08 ตค. 64  [ view : 1373 ]
  ประกาศเพิ่มเติม รายการยาที่มีการต่ออายุยานวัตกรรม(ผลสืบราคาย....        นายพิรุณ อินตา  :07 ตค. 64  [ view : 1307 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของสถาบันพัฒนาการเด็กร....        งานประกันสุขภาพ  :12 มค. 66  [ view : 54 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 1265และ C....        งานประกันสุขภาพ  :19 มค. 66  [ view : 54 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) รอบปิดงวดปีงบประมาณ 256....        งานประกันสุขภาพ  :17 มค. 66  [ view : 28 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนธันวาคม ....        งานประกันสุขภาพ  :06 มค. 66  [ view : 41 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนธันวาคม 2565....        งานประกันสุขภาพ  :12 มค. 66  [ view : 34 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :06 มค. 66  [ view : 43 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 1165และ C....        งานประกันสุขภาพ  :21 ธค. 65  [ view : 122 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 1065และ C....        งานประกันสุขภาพ  :18 พย. 65  [ view : 174 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนพ.ย. 6....        งานประกันสุขภาพ  :26 ธค. 65  [ view : 49 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566 เดือนพ.ย. 65....        งานประกันสุขภาพ  :26 ธค. 65  [ view : 54 ]
  โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร....        นายทศพล จีโน  :28 ธค. 65  [ view : 62 ]
  โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดี....        นายทศพล จีโน  :28 ธค. 65  [ view : 80 ]
  ขอส่งรายงาน R506 สถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46 ปี 2565....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :15 พย. 65  [ view : 222 ]
  ขอส่งรายงาน R506 สถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 45 ปี 2565....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :15 พย. 65  [ view : 93 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 156 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 43....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 121 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 42....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 92 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 92 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 40....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 96 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายยุติปัญหาเอดส์จังหวัดเชียง....        นางสาวภัสสรา ซาลิซส์  :20 ตค. 65  [ view : 140 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 5/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 เมย. 65  [ view : 1518 ]
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การบริการทันตกรรมวิถีใหม่สำหรับ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :30 มีค. 65  [ view : 1376 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกลการจัดบริการ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :18 มีค. 65  [ view : 1243 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 4/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :09 มีค. 65  [ view : 1295 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน “โครงการยิ้มสวย เสียงใส” จ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 มีค. 65  [ view : 1242 ]
  กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2565....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :21 กพ. 65  [ view : 1333 ]
  กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2565....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :01 มีค. 64  [ view : 1521 ]
  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังทันตฯ ตชด พอสว 2565....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :08 กพ. 65  [ view : 1214 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการจัดบริการและพ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :25 มค. 65  [ view : 1262 ]
  แบบสรุปผลการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากใ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :09 กพ. 65  [ view : 1207 ]
  ตัวชี้วัดงานอนามัยแม่และเด็ก....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :10 มค. 66  [ view : 199 ]
  โปรแกรมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :09 มค. 66  [ view : 82 ]
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :22 ธค. 65  [ view : 319 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานทารกแรกเกิดและเด็กปฐมวั....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :22 ธค. 65  [ view : 96 ]
  เอกสารการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขภาพเมืองเป็นมิตรกับผู้ส....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :02 ธค. 65  [ view : 188 ]
  เอกสารโครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ปี 2565....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :10 พค. 65  [ view : 446 ]
  ประชุมพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียง....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :01 เมย. 65  [ view : 1364 ]
  เอกสารประกอบการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอา....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :07 เมย. 65  [ view : 1290 ]
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพร้อมในการจัดบริการเตรียมความพร้....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :29 มีค. 65  [ view : 1200 ]
  โครงการเฝ้าระวังพลัดตกหกล้มผู้สูงอายุ....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :12 มีค. 65  [ view : 1307 ]
  การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.....        MissPhraeophan Punchaidee  :22 มค. 66  [ view : 111 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        MissWanthana Tanaset  :20 มค. 66  [ view : 106 ]
  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณ....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :25 มค. 66  [ view : 28 ]
  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1618/2565 และ 1617/2565....        MissPhraeophan Punchaidee  :13 ธค. 65  [ view : 336 ]
  คู่มือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....        MissPhraeophan Punchaidee  :10 มค. 66  [ view : 77 ]
  คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 47/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรม....        MissWanthana Tanaset  :06 มค. 66  [ view : 97 ]
  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณ....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :20 ธค. 65  [ view : 192 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและนิเทศงาน....        MissPhraeophan Punchaidee  :16 ธค. 65  [ view : 248 ]
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรว....        MissPhraeophan Punchaidee  :19 ธค. 65  [ view : 159 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        MissWanthana Tanaset  :14 ธค. 65  [ view : 312 ]
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ( 32 ราย)....        -ทรัพยากร -  :24 มค. 66  [ view : 372 ]
  ประกาศรายชื่อข้าราชการ(สายงานแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร)ที่ได้ร....        -ทรัพยากร -  :24 มค. 66  [ view : 342 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ รอบ....        -ทรัพยากร -  :24 มค. 66  [ view : 516 ]
  หนังสือเวียนเพื่อ ย้าย โอน เลื่อน ประเภททั่วไป....        -ทรัพยากร -  :20 เมย. 65  [ view : 2122 ]
  แนวทางการทำผลงาน สายงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์....        -ทรัพยากร -  :05 มค. 66  [ view : 118 ]
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล....        -ทรัพยากร -  :27 ธค. 65  [ view : 421 ]
  เอกสารประกอบการลาศึกษา....        -ทรัพยากร -  :25 พย. 62  [ view : 1714 ]
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณ....        -ทรัพยากร -  :24 พย. 65  [ view : 119 ]
  คำสั่งสสจ.เชียงใหม่ ที่ 241/2565 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ....        -ทรัพยากร -  :24 พย. 65  [ view : 301 ]
  หนังสือรับรองโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน Happy money p....        -ทรัพยากร -  :14 พย. 65  [ view : 229 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 เมย. 61  [ view : 1246 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มกฎหมาย  :08 มีค. 61  [ view : 1175 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :18 ธค. 60  [ view : 1189 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 1210 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 พย. 60  [ view : 1245 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :17 ตค. 60  [ view : 1184 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :24 พค. 60  [ view : 1309 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :01 พค. 60  [ view : 1175 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 1214 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :21 เมย. 60  [ view : 1186 ]
  ทะเบียนอาสาสมัครพอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :24 มค. 66  [ view : 51 ]
  คู่มือการดำเนินงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดเชีย....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :23 มค. 66  [ view : 18 ]
  ใบสมัคร พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :18 มค. 66  [ view : 50 ]
  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :13 มค. 66  [ view : 45 ]
  การพัฒนาสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบ....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :13 มค. 66  [ view : 61 ]
  คู่มือรับส่งต่อผู้ป่วย จ.เชียงใหม่และโซนล้านนา1....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :11 มค. 66  [ view : 46 ]
  แผนและคำสั่ง พอ.สว.ปี2566....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :28 ธค. 65  [ view : 118 ]
  คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติ(Clinical Practice Guideline)IMC ด้านก....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :19 ธค. 65  [ view : 116 ]
  House model_IMC 2566        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :19 ธค. 65  [ view : 65 ]
  KPI Template IMC -เชียงใหม่ 2566        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :19 ธค. 65  [ view : 68 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 1666 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 1243 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1193 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1287 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1217 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 1192 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 1207 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :12 พย. 58  [ view : 1212 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :08 ตค. 58  [ view : 1204 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :18 สค. 58  [ view : 1277 ]
  คู่มือการดำเนินงาน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขน....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :22 ธค. 64  [ view : 1328 ]
  คำแนะนำการระบายอากาศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :03 พย. 64  [ view : 1217 ]
  ข้อแนะนำแนวปฏิบัติกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณี โรคโคโ....        นางพรทิพย์ มธุรวาทิน  :13 เมย. 64  [ view : 1229 ]
  วิธีติดต้ังมุ้งปลอดฝุ่น....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 1195 ]
  แนวทางการทำห้องปลอดฝุ่นสำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 1224 ]
  แนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :10 พย. 63  [ view : 1240 ]
  คู่มือมาตรการแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :01 เมย. 63  [ view : 1232 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1204 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1185 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1215 ]
  แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของกระทรว....        กลุ่มกฎหมาย  :26 มค. 66  [ view : 11 ]
  หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช....        กลุ่มกฎหมาย  :06 มค. 66  [ view : 58 ]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คิวอาร์โค้ดการแจ้งเบาะแสการทุจริตข....        กลุ่มกฎหมาย  :08 ธค. 65  [ view : 83 ]
  การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิ....        กลุ่มกฎหมาย  :08 ธค. 65  [ view : 70 ]
  การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ....        กลุ่มกฎหมาย  :31 ตค. 65  [ view : 119 ]
  การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ....        กลุ่มกฎหมาย  :25 ตค. 65  [ view : 157 ]
  ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง กฎหมายแล....        กลุ่มกฎหมาย  :19 เมย. 65  [ view : 1413 ]
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาคุณธรรม จริ....        กลุ่มกฎหมาย  :21 มีค. 65  [ view : 1204 ]
  แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มี....        กลุ่มกฎหมาย  :21 มีค. 65  [ view : 1183 ]
  กรณีตัวอย่างการทุจริตและประพฤติมิชอบ....        กลุ่มกฎหมาย  :14 มีค. 65  [ view : 1473 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :16 มค. 66  [ view : 434 ]
  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อ....        นางสาวกิตติมา น้อยแดง  :26 มค. 66  [ view : 15 ]
  คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :25 มค. 66  [ view : 59 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :23 มค. 66  [ view : 31 ]
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 2/....        นางสาวกิตติมา น้อยแดง  :10 มค. 66  [ view : 42 ]
  การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการส่งต่อ ไปยังสถานฟื้นฟูสมร....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :16 มค. 66  [ view : 54 ]
  ทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :16 มค. 66  [ view : 29 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดก....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :10 มค. 66  [ view : 107 ]
  ประชุมปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุ....        นางสาวกิตติมา น้อยแดง  :02 มค. 66  [ view : 167 ]
  ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริว....        นางสาวกิตติมา น้อยแดง  :10 มค. 66  [ view : 37 ]
1