นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์จตุชัย  มณีรัตน์
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   GIS Health
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
   ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
   แบบฟอร์มขอรับบริการข้อมูล ฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
     และรูปแบบบริการ
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
   สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
     สาขาจังหวัดเชียงใหม่
   โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
      สมเด็จย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2563
     (ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 63)
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
1
 
 Yesterday
1
 
 This Month
23
 
 Last Month
37
 
 This Year
129
 
 Last Year
434
 
 All
363,652
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   
 
   
   

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น....        ทรัพยากรบุคคล09 เมย. 64  [ view : 413 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปปฏิบัติ....        ทรัพยากรบุคคล05 เมย. 64  [ view : 544 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ....        ทรัพยากรบุคคล01 เมย. 64  [ view : 963 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามาร....        ทรัพยากรบุคคล01 เมย. 64  [ view : 880 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น....        ทรัพยากรบุคคล01 เมย. 64  [ view : 578 ]
  ประกาศจังหวัดเชียงใหม่....        ทรัพยากรบุคคล24 มีค. 64  [ view : 1,129 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประ....        ประกันสุขภาพ : 05 เมย. 64  [ view : 36 ]
  ข้อแนะนำแนวปฏิบัติกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเช....        อนามัยสิ่งแวดล้อม : 13 เมย. 64  [ view : 86 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI_Angiogram ....        ประกันสุขภาพ : 08 เมย. 64  [ view : 42 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (....        ยุทธศาสตร์ : 07 เมย. 64  [ view : 121 ]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื....        บริหารทั่วไป : 07 เมย. 64  [ view : 85 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต....        ประกันสุขภาพ : 05 เมย. 64  [ view : 25 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  ITA ไตรมาส 2 ปี 2564 สสอ.เมืองเชียงใหม่....        สสอ.เมืองเชียงใหม่12 มีค. 64  [ view : 106 ]
  ITA ไตรมาส2_2564        สสอ.แม่ออน15 มีค. 64  [ view : 78 ]
  ITA สสอ.อมก๋อย ปี 2564        สสอ.อมก๋อย22 ธค. 63  [ view : 215 ]
  ITA สำนนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด ปี 2564....        สสอ.ฮอด26 พย. 63  [ view : 336 ]
  ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง ปี 2564....        สสอ.แม่ออน16 ธค. 63  [ view : 599 ]
  ITA ปี 2564 ไตรมาส 2 แม่แตง....        สสอ.แม่แตง12 มีค. 64  [ view : 86 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ08 เมย. 64  [ view : 32 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ08 เมย. 64  [ view : 28 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ08 เมย. 64  [ view : 20 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ08 เมย. 64  [ view : 14 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินท....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ08 เมย. 64  [ view : 17 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของอ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ08 เมย. 64  [ view : 13 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 15 ตค. 62  [ view : 741 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 กย. 62  [ view : 414 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 สค. 62  [ view : 390 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 กค. 62  [ view : 349 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 06 มิย. 62  [ view : 394 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 23 พค. 62  [ view : 355 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มกราคม 2564....        วราภัสร์ ลังกากาศ11 มีค. 64  [ view : 63 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ธันวาคม 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ25 มค. 64  [ view : 106 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน พฤศจิกายน 256....        วราภัสร์ ลังกากาศ13 มค. 64  [ view : 73 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ตุลาคม 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ18 ธค. 63  [ view : 91 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กันยายน 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ09 พย. 63  [ view : 139 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ส.ค.2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ04 ตค. 63  [ view : 113 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง มีค.64        ลักขณา คำปวน09 เมย. 64  [ view : 18 ]
  งบทดลอง กพ.64        ลักขณา คำปวน11 มีค. 64  [ view : 41 ]
  งบทดลอง มค.64        ลักขณา คำปวน16 กพ. 64  [ view : 53 ]
  งบทดลอง ธค.63        ลักขณา คำปวน13 มค. 64  [ view : 79 ]
  งบทดลอง พย.63        ลักขณา คำปวน18 ธค. 63  [ view : 110 ]
  งบทดลอง ตค.63        ลักขณา คำปวน23 พย. 63  [ view : 107 ]
1
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเป็นกรรมการกา....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :07 เมย. 64  [ view : 85 ]
  กระทรวงอุตสาหกรรม แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เพท่อติต่อทา....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 เมย. 64  [ view : 22 ]
  การรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :02 เมย. 64  [ view : 72 ]
  ขอประชาสัมพันธ์เหรียญเฉลิมพระราชพิธีสถาปนาสมเด้จพระนางเจ้าสุ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :02 เมย. 64  [ view : 44 ]
  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :30 มีค. 64  [ view : 17 ]
  ขอความอนุเคราะห์ ปชส.การจัดตั้ง สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :30 มีค. 64  [ view : 33 ]
  ขอรับการสนับสนุนโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :30 มีค. 64  [ view : 17 ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรว....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :23 มีค. 64  [ view : 77 ]
  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกาาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสาร....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :23 มีค. 64  [ view : 40 ]
  แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ทำการสำนักงานวิทยาลัยการแพทย์ฉุกเฉิน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :23 มีค. 64  [ view : 39 ]
  การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตรวจจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยเบาหวา....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :30 มีค. 64  [ view : 111 ]
  คู่มือการบริหารค่าใช้จ่ายบริการ ควบคุม ป้องกัน รักษาโรคเรื้อ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :26 มิย. 63  [ view : 504 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 684 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 298 ]
  แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 617 ]
  โปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 528 ]
  หลักสูตรการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรื่องก....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :13 ธค. 62  [ view : 430 ]
  รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 429 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 3 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 517 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 2 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 601 ]
  ดอะ ทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอร์ท มอบห้องพัก ให้แก่ทีมโควิดทั่....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :01 มิย. 63  [ view : 557 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 1058 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 796 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 1236 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 856 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 1142 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 2062 ]
  เอกสารประชุมเตรียมความพร้อม covid vaccine ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 มค. 64  [ view : 1079 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ "Thailand 5G Ecosystem Innovatio....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 ตค. 63  [ view : 182 ]
  ขอเชิญร่วมงาน Thailand Smart City Week 2020....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :16 ตค. 63  [ view : 204 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 สค. 63  [ view : 232 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :04 มีค. 63  [ view : 349 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 กพ. 63  [ view : 348 ]
  เอกสารการประชุมทดสอบการใช้งานระบบส่งต่อ (Thai Refer)....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :06 ธค. 62  [ view : 608 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :01 ตค. 62  [ view : 475 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :12 กย. 62  [ view : 388 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :11 กย. 62  [ view : 365 ]
  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับชดเชยค่าบริการแพทย์แผนไทย ป....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :17 สค. 63  [ view : 486 ]
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 พค. 62  [ view : 1330 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :22 พค. 62  [ view : 1128 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :22 พค. 62  [ view : 554 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :07 ธค. 61  [ view : 743 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :04 ธค. 61  [ view : 1518 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 สค. 61  [ view : 1235 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 สค. 61  [ view : 1843 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :26 เมย. 61  [ view : 1499 ]
  รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรต....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :26 เมย. 61  [ view : 1710 ]
  รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์....        นายพิรุณ อินตา  :16 มีค. 64  [ view : 56 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักง....        นายพิรุณ อินตา  :09 มีค. 64  [ view : 323 ]
  รับสมัครบุคคลจ้างเหมาเป็นพนักงานขับรถยนต์....        นายพิรุณ อินตา  :23 กพ. 64  [ view : 812 ]
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคลากรปฎิบัติงานด่านอาหาร....        นายพิรุณ อินตา  :25 มค. 64  [ view : 437 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์บุคลากรปฎิบัติงานด่านอาหาร....        นายพิรุณ อินตา  :18 มค. 64  [ view : 332 ]
  รับสมัครบุคลากรปฎิบัติงานด่านอาหารและยาท่าอากาศยานเชียงใหม่....        นายพิรุณ อินตา  :17 ธค. 63  [ view : 891 ]
  แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยปีงบ2563(ต.ค62-ก.ย63)....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :30 พย. 63  [ view : 209 ]
  วิธีตรวจยาฆ่าแมลงและptt.ตรวจสารปนเปื้อนปี63....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :05 ตค. 63  [ view : 213 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี2564....        นายพิรุณ อินตา  :12 ตค. 63  [ view : 507 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และผลการสืบราคาค่าส่งตรว....        นายพิรุณ อินตา  :25 กย. 63  [ view : 479 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมีนาคม 2....        งานประกันสุขภาพ  :05 เมย. 64  [ view : 36 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI_Angiogram เดือนมีนาคม 256....        งานประกันสุขภาพ  :08 เมย. 64  [ view : 42 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :05 เมย. 64  [ view : 25 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกุมภาพัน....        งานประกันสุขภาพ  :04 มีค. 64  [ view : 79 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0264และ C....        งานประกันสุขภาพ  :23 มีค. 64  [ view : 94 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนมกราคม 2564 (เฉพาะ....        งานประกันสุขภาพ  :18 มีค. 64  [ view : 59 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนธันวาคม 2563 (เฉพา....        งานประกันสุขภาพ  :18 มีค. 64  [ view : 44 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนก.พ. 6....        งานประกันสุขภาพ  :17 มีค. 64  [ view : 34 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2564 เดือนก.พ. 64....        งานประกันสุขภาพ  :17 มีค. 64  [ view : 49 ]
  ข้อมูล Update บุคคลผู้มีปัญหาและสถานะและสิทธิ โปรแกรม Claim_....        งานประกันสุขภาพ  :17 มีค. 64  [ view : 65 ]
  แนวทางปรับเปลียนอายุการให้วัคซีน MMR2 เป็น 1 ปี 6 เดือน ....        นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ  :04 พย. 63  [ view : 229 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 34 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :01 กย. 63  [ view : 1098 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 34....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :01 กย. 63  [ view : 261 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 33 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :24 สค. 63  [ view : 302 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 33....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :24 สค. 63  [ view : 174 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 30 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 สค. 63  [ view : 801 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 30....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 สค. 63  [ view : 232 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 26 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 824 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 26 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 276 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 25 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 219 ]
  แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental ปี 2564....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 เมย. 64  [ view : 73 ]
  เอกสารประกอบประกอบการประชุมวัยเรียนวันที่ 17 มี.ค. 2564....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :17 มีค. 64  [ view : 257 ]
  เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 24 มีนาคม 2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :25 มีค. 64  [ view : 141 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 3/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :16 มีค. 64  [ view : 126 ]
  การบันทึกแบบตรวจประเมินการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเร....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :04 มีค. 64  [ view : 175 ]
  กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2564....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :01 มีค. 64  [ view : 111 ]
  แนวทางการจัดบริการทันตกรรมวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ( Chiang....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 กพ. 64  [ view : 193 ]
  สถานการณ์การจัดระบบบริการทันตกรรมในช่วง การแพร่ระบาดของเชื้อ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 กพ. 64  [ view : 132 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :12 พค. 63  [ view : 1139 ]
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :24 ธค. 63  [ view : 301 ]
  ไฟล์ประชุมอบรมโดยสปสช1(16-17-29มีค64)เกี่ยวกับงานLTCปี2564(อ....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :18 มีค. 64  [ view : 264 ]
  ประชุมZOOMพัฒนางานผู้สูงอายุวันที่3มีนาคม2564....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :03 มีค. 64  [ view : 215 ]
  ประชุมZoomชี้แจงงานผู้สูงอายุวันที่23กพ64....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :23 กพ. 64  [ view : 407 ]
  แนวทางการทำงานผู้สูงอายุและLTCปี2564....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :04 กพ. 64  [ view : 511 ]
  นำเสนอZOOMชี้แจงแนวทางการทำงานกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพปี2564....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :04 กพ. 64  [ view : 306 ]
  แบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์รอบเดือนกุมภาพันธ์ ....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :02 กพ. 64  [ view : 71 ]
  แบบรายงานการสุ่มตรวจเกลือไอโอดีน....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :02 กพ. 64  [ view : 126 ]
  แนวทางการดูแลและส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด หญิงหลังคลอดและ....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :20 มค. 64  [ view : 224 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่แล....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :08 ธค. 63  [ view : 194 ]
  บทบาทCMกำกับติดตามนักบริบาลและแบบฟอร์มCarePlanมหาดไทย....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :04 ธค. 63  [ view : 449 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานส....        MissWanthana Tanaset  :07 เมย. 64  [ view : 121 ]
  ข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะและประเด็น เน้นย้ำฯ จากการตรวจราชการและ....        MissPhraeophan Punchaidee  :30 มีค. 64  [ view : 74 ]
  ข้อสั่งการ กวป. ครั้งที่ 4- 2564 (25 มีนาคม 2564)....        MissWanthana Tanaset  :31 มีค. 64  [ view : 71 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :13 มีค. 64  [ view : 194 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานส....        MissWanthana Tanaset  :09 มีค. 64  [ view : 230 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานส....        MissWanthana Tanaset  :19 กพ. 64  [ view : 185 ]
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเ....        นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์  :22 กพ. 64  [ view : 88 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :16 กพ. 64  [ view : 165 ]
  การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.....        MissPhraeophan Punchaidee  :29 มค. 64  [ view : 327 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานส....        MissWanthana Tanaset  :18 มค. 64  [ view : 266 ]
  ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการป....        -ทรัพยากร -  :24 มีค. 64  [ view : 302 ]
  รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขต....        -ทรัพยากร -  :18 มค. 64  [ view : 526 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงชำนาญการพิเศษ....        -ทรัพยากร -  :08 มค. 64  [ view : 682 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ (รอ....        -ทรัพยากร -  :18 ธค. 63  [ view : 1434 ]
  การจัดทำ Samrt ก.พ.7        -ทรัพยากร -  :01 ธค. 63  [ view : 763 ]
  ขออนุมัติแผนกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนั....        -ทรัพยากร -  :26 พย. 63  [ view : 200 ]
  เอกสารประกอบการลาศึกษา....        -ทรัพยากร -  :25 พย. 62  [ view : 1072 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :24 กย. 63  [ view : 2395 ]
  ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :07 พย. 63  [ view : 888 ]
  ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำน....        -ทรัพยากร -  :09 ตค. 63  [ view : 865 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :09 เมย. 61  [ view : 1776 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มกฎหมาย  :08 มีค. 61  [ view : 739 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :18 ธค. 60  [ view : 2556 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 1039 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :09 พย. 60  [ view : 1379 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :17 ตค. 60  [ view : 905 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :24 พค. 60  [ view : 1891 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :01 พค. 60  [ view : 1027 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 1238 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :21 เมย. 60  [ view : 1095 ]
  ข้อมูลผู้ป่วยในพระราชฃานุเคราะห์....        นางชฎาพร บุญมาดี  :19 สค. 62  [ view : 502 ]
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :06 มิย. 62  [ view : 580 ]
  แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :13 พค. 62  [ view : 1078 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอค....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :16 กพ. 61  [ view : 987 ]
  เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครั....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :12 มค. 61  [ view : 1042 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 1648 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1431 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1432 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1503 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1386 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 5401 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 2065 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1295 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1685 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1584 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 1416 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 1376 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1923 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 1619 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 2172 ]
  ข้อแนะนำแนวปฏิบัติกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณี โรคโคโ....        นางพรทิพย์ มธุรวาทิน  :13 เมย. 64  [ view : 86 ]
  วิธีติดต้ังมุ้งปลอดฝุ่น....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 47 ]
  แนวทางการทำห้องปลอดฝุ่นสำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 36 ]
  แนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :10 พย. 63  [ view : 294 ]
  คู่มือมาตรการแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :01 เมย. 63  [ view : 417 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 956 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 922 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 871 ]
  การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 894 ]
  ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 910 ]
  ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส....        กลุ่มกฎหมาย  :02 เมย. 64  [ view : 40 ]
  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การ....        กลุ่มกฎหมาย  :21 ตค. 63  [ view : 495 ]
  มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตให้ผลิต ใบอนุญาตผลิต....        กลุ่มกฎหมาย  :13 สค. 63  [ view : 618 ]
  การตอบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสี....        กลุ่มกฎหมาย  :17 มิย. 63  [ view : 372 ]
  รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบ....        กลุ่มกฎหมาย  :20 ธค. 62  [ view : 346 ]
  คำสั่งผู้ตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563....        กลุ่มกฎหมาย  :25 ตค. 62  [ view : 360 ]
  ขอเชิญอบรม ITA ประจำปีงบประมาณ 2563....        กลุ่มกฎหมาย  :17 ตค. 62  [ view : 653 ]
  รายงานการประชุมผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้....        กลุ่มกฎหมาย  :13 มิย. 62  [ view : 432 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้....        กลุ่มกฎหมาย  :29 เมย. 62  [ view : 473 ]
  มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :25 ธค. 61  [ view : 548 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมชมรม TO BE NUMBER....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :10 มีค. 64  [ view : 172 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :16 กพ. 64  [ view : 716 ]
  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 กพ. 64  [ view : 174 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการป้องกันแก้ไขปัญหายาเส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :17 สค. 63  [ view : 296 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :10 สค. 63  [ view : 288 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการป้องกันแก้ไขปัญหาย....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 กค. 63  [ view : 286 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 เมย. 63  [ view : 434 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองและการบำบัดแบบเสริมแรงจูงใ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 มีค. 63  [ view : 1840 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) ส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :13 กพ. 63  [ view : 669 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :15 มค. 63  [ view : 340 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740