นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์จตุชัย  มณีรัตน์
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   GIS Health
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
   แบบฟอร์มขอรับบริการข้อมูล ฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
     และรูปแบบบริการ
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
   สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
     สาขาจังหวัดเชียงใหม่
   โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
      สมเด็จย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2563
     (ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 63)
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
1
 
 Yesterday
1
 
 This Month
24
 
 Last Month
37
 
 This Year
384
 
 Last Year
403
 
 All
363,473
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   
 
   
   

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคล....        ทรัพยากรบุคคล16 พย. 63  [ view : 652 ]
  รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิเค....        ทรัพยากรบุคคล16 พย. 63  [ view : 299 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบ....        ทรัพยากรบุคคล12 พย. 63  [ view : 670 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบ....        ทรัพยากรบุคคล06 พย. 63  [ view : 640 ]
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแ....        ทรัพยากรบุคคล02 พย. 63  [ view : 663 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น....        ทรัพยากรบุคคล31 ตค. 63  [ view : 458 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 1/2....        ทันตสาธารณสุข : 18 พย. 63  [ view : 49 ]
  ITA สำนนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด ปี 2564....         : 18 พย. 63  [ view : 11 ]
  ขอเชิญชวนหน่วยงานประกวดหนังสือดีเด่น....        บริหารทั่วไป : 18 พย. 63  [ view : 18 ]
  ขอเชิญชวนบริจาคของรางวัล "วันรวมน้ำใจช่วยกาชา....        บริหารทั่วไป : 12 พย. 63  [ view : 25 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนกัน....        ประกันสุขภาพ : 17 พย. 63  [ view : 25 ]
  ข้อมูลสิทธิว่างเดือนตุลาคม 2563....        ประกันสุขภาพ : 17 พย. 63  [ view : 27 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  EB1 สสอ.แม่ออน ไตรมาส4....        สสอ.แม่ออน04 กย. 63  [ view : 106 ]
  ITA ไตรมาส 4 ปี 2563 สสอ.เมืองเชียงใหม่....        สสอ.เมืองเชียงใหม่03 กย. 63  [ view : 95 ]
  EB12 บันทึกรับทราบ ขออนุญาตเผยแพร่....        สสอ.แม่ออน04 กย. 63  [ view : 63 ]
  EB4        สสอ.แม่ออน04 กย. 63  [ view : 43 ]
  EB2 แจ้งประกาศแนวทางจัดซื้อจัดจ้าง....        สสอ.แม่ออน04 กย. 63  [ view : 51 ]
  EB9 สสอ.หางดง หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร....        สสอ.หางดง14 มีค. 63  [ view : 120 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร รพ.ส....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ23 พย. 63  [ view : 2 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฟื้น....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ23 พย. 63  [ view : 3 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ23 พย. 63  [ view : 5 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ23 พย. 63  [ view : 3 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฟื้น....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ18 พย. 63  [ view : 26 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ18 พย. 63  [ view : 15 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 15 ตค. 62  [ view : 558 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 กย. 62  [ view : 328 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 สค. 62  [ view : 311 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 กค. 62  [ view : 291 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 06 มิย. 62  [ view : 324 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 23 พค. 62  [ view : 286 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กันยายน 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ09 พย. 63  [ view : 23 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ส.ค.2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ04 ตค. 63  [ view : 50 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ22 กย. 63  [ view : 47 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มิถุนายน 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ07 สค. 63  [ view : 84 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน พฤษภาคม 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ30 มิย. 63  [ view : 119 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน เมษายน 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ21 พค. 63  [ view : 192 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง ตค.63        ลักขณา คำปวน23 พย. 63  [ view : 8 ]
  งบทดลอง กย 63        ลักขณา คำปวน14 ตค. 63  [ view : 55 ]
  งบทดลอง สค.63        ลักขณา คำปวน16 กย. 63  [ view : 84 ]
  งบทดลอง กค.63        ลักขณา คำปวน17 สค. 63  [ view : 71 ]
  งบทดลอง มิย.63        ลักขณา คำปวน16 กค. 63  [ view : 91 ]
  งบทดลอง พค.63        ลักขณา คำปวน16 มิย. 63  [ view : 242 ]
1
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ขอเชิญชวนหน่วยงานประกวดหนังสือดีเด่น....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :18 พย. 63  [ view : 18 ]
  ขอเชิญชวนบริจาคของรางวัล "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด"ประจำปี ๒๕๖๔....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :12 พย. 63  [ view : 25 ]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :12 พย. 63  [ view : 36 ]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมกรรมาธิการสา....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :12 พย. 63  [ view : 20 ]
  ขออวามอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :12 พย. 63  [ view : 16 ]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริการข้อมูลข่าวสารเก....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :12 พย. 63  [ view : 16 ]
  เปิดรับจองเหรียญที่ระลึกพระคลัง ในคลังมหาสมบัติ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 พย. 63  [ view : 89 ]
  ประกาศ ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้อง....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :09 พย. 63  [ view : 45 ]
  ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรนำโชคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :09 พย. 63  [ view : 27 ]
  ขอความร่วมมือสนับมนุนในการสั่ง๙ื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกแก้วกัลยา"....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :04 พย. 63  [ view : 54 ]
  คู่มือการบริหารค่าใช้จ่ายบริการ ควบคุม ป้องกัน รักษาโรคเรื้อ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :26 มิย. 63  [ view : 321 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 482 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 189 ]
  แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 438 ]
  โปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 418 ]
  หลักสูตรการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรื่องก....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :13 ธค. 62  [ view : 266 ]
  รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 336 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 3 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 406 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 2 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 439 ]
  เอกสารคุณชุติมา 6 มี.ค.62....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :12 มีค. 62  [ view : 470 ]
  ดอะ ทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอร์ท มอบห้องพัก ให้แก่ทีมโควิดทั่....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :01 มิย. 63  [ view : 357 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 874 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 707 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 1038 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 773 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 1033 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 1945 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ "Thailand 5G Ecosystem Innovatio....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 ตค. 63  [ view : 44 ]
  ขอเชิญร่วมงาน Thailand Smart City Week 2020....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :16 ตค. 63  [ view : 75 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 สค. 63  [ view : 132 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :04 มีค. 63  [ view : 247 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 กพ. 63  [ view : 250 ]
  เอกสารการประชุมทดสอบการใช้งานระบบส่งต่อ (Thai Refer)....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :06 ธค. 62  [ view : 437 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :01 ตค. 62  [ view : 377 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :12 กย. 62  [ view : 314 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :11 กย. 62  [ view : 278 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :03 กย. 62  [ view : 271 ]
  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับชดเชยค่าบริการแพทย์แผนไทย ป....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :17 สค. 63  [ view : 219 ]
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 พค. 62  [ view : 1118 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :22 พค. 62  [ view : 915 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :22 พค. 62  [ view : 442 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :07 ธค. 61  [ view : 660 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :04 ธค. 61  [ view : 1206 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 สค. 61  [ view : 1038 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 สค. 61  [ view : 1620 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :26 เมย. 61  [ view : 1325 ]
  รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรต....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :26 เมย. 61  [ view : 1409 ]
  วิธีตรวจยาฆ่าแมลงและptt.ตรวจสารปนเปื้อนปี63....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :05 ตค. 63  [ view : 87 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี2564....        นายพิรุณ อินตา  :12 ตค. 63  [ view : 189 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และผลการสืบราคาค่าส่งตรว....        นายพิรุณ อินตา  :25 กย. 63  [ view : 249 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี2564....        นายพิรุณ อินตา  :10 กย. 63  [ view : 1339 ]
  การสืบราคาวัสดุรังสีการแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2564....        นายพิรุณ อินตา  :25 สค. 63  [ view : 132 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2564....        นายพิรุณ อินตา  :17 สค. 63  [ view : 319 ]
  การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2564(เพิ่มเติมเอกสารใ....        นายพิรุณ อินตา  :20 กค. 63  [ view : 1254 ]
  การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2564....        นายพิรุณ อินตา  :17 กค. 63  [ view : 1136 ]
  การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าส่งตรวจต่อทางห้องปฎิ....        นายพิรุณ อินตา  :17 กค. 63  [ view : 372 ]
  แนวทางดำเนินงานและจัดป้ายโรงพยาบาลใช้ผัก ผลไม้ วัตถุดิบปลอดภ....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :27 มีค. 63  [ view : 277 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนกันยายน 2563 (เฉพา....        งานประกันสุขภาพ  :17 พย. 63  [ view : 25 ]
  ข้อมูลสิทธิว่างเดือนตุลาคม 2563....        งานประกันสุขภาพ  :17 พย. 63  [ view : 27 ]
  ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนต....        งานประกันสุขภาพ  :12 พย. 63  [ view : 37 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนตุลาคม 2563....        งานประกันสุขภาพ  :10 พย. 63  [ view : 38 ]
  โปรแกรม Claim PP ต่างด้าว ปีงบประมาณ 2564....        งานประกันสุขภาพ  :10 พย. 63  [ view : 45 ]
  แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ครั้งที่ 11/2563 เดือนสิงหาคม 2563....        งานประกันสุขภาพ  :30 ตค. 63  [ view : 118 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :03 พย. 63  [ view : 44 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนตุลาคม 2....        งานประกันสุขภาพ  :03 พย. 63  [ view : 46 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนก.ย. ....        งานประกันสุขภาพ  :26 ตค. 63  [ view : 56 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2563 เดือนก.ย. 63....        งานประกันสุขภาพ  :26 ตค. 63  [ view : 80 ]
  แนวทางปรับเปลียนอายุการให้วัคซีน MMR2 เป็น 1 ปี 6 เดือน ....        นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ  :04 พย. 63  [ view : 49 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 34 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :01 กย. 63  [ view : 718 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 34....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :01 กย. 63  [ view : 144 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 33 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :24 สค. 63  [ view : 211 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 33....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :24 สค. 63  [ view : 98 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 30 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 สค. 63  [ view : 578 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 30....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 สค. 63  [ view : 152 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 26 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 705 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 26 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 203 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 25 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 140 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :18 พย. 63  [ view : 49 ]
  เอกสารประกอบการประชุม ANC FS ครั้งที่ 2/2564....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :17 พย. 63  [ view : 39 ]
  รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2563 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :14 ตค. 63  [ view : 236 ]
  แจ้งนโยบายบริการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก (F....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :29 ตค. 63  [ view : 139 ]
  การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการดูแลสุขภาพช่องปากในเดือนตุลา....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :12 ตค. 63  [ view : 200 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 8/2563 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :24 กย. 63  [ view : 482 ]
  โครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" ตุลาคม 2563 เดือนแ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :24 กย. 63  [ view : 350 ]
  การจัดระบบอากาศคลินิกทันตกรรม (OKR3)....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :21 กย. 63  [ view : 152 ]
  รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ปีงบปร....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :24 สค. 63  [ view : 249 ]
  งานทันตกรรมในช่วง COVID-19        นางวันเพ็ญ คำวัง  :21 สค. 63  [ view : 212 ]
  หนังสือแจ้งแนวทางการทำงานร่วมกับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจังหว....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :03 พย. 63  [ view : 226 ]
  รายละเอียดอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น ปี2564....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :28 ตค. 63  [ view : 255 ]
  สถิติข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผู้สูงอายุ ปี 2562....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :07 ตค. 63  [ view : 72 ]
  เยี่ยมให้กำลังใจป้องกันโรค-19 ในสถานศึกษา และตลาด หลังผ่อนคล....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :29 สค. 63  [ view : 106 ]
  วัยเรียนและผู้พิทักษ์ฯเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนมาตรการหลังเปิ....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :29 สค. 63  [ view : 102 ]
  เยี่ยมแนะนำและให้กำลังใจในการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันกา....         :29 สค. 63  [ view : 108 ]
  เยี่ยมแนะนำให้กำลังใจโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :29 สค. 63  [ view : 67 ]
  แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :24 สค. 63  [ view : 74 ]
  เยี่ยมแนะนำให้กำลังใจโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการการป้องกันกา....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :18 สค. 63  [ view : 71 ]
  งานอนามัยโรงเรียนปี2563....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :29 กค. 63  [ view : 736 ]
  สรุปการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนประเด็นมุ่งเน้นเขตสุขภาพที่ ....        MissPhraeophan Punchaidee  :12 พย. 63  [ view : 80 ]
  สรุปการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนประเด็นมุ่งเน้นเขตสุขภาพที่ ....         :12 พย. 63  [ view : 46 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :11 พย. 63  [ view : 61 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงาน....        นางสาวจิตินันท์ มีสุข  :27 ตค. 63  [ view : 196 ]
  สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256....        MissPhraeophan Punchaidee  :14 ตค. 63  [ view : 116 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :12 ตค. 63  [ view : 114 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานส....        นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์  :02 ตค. 63  [ view : 175 ]
  นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 นายแพทย์เกียรติภู....        MissPhraeophan Punchaidee  :01 ตค. 63  [ view : 878 ]
  เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประ....        MissPhraeophan Punchaidee  :23 กย. 63  [ view : 163 ]
  เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2564....        นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์  :14 กย. 63  [ view : 462 ]
  ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :07 พย. 63  [ view : 432 ]
  ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำน....        -ทรัพยากร -  :09 ตค. 63  [ view : 502 ]
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว....        -ทรัพยากร -  :08 ตค. 63  [ view : 290 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :24 กย. 63  [ view : 1437 ]
  ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่....        -ทรัพยากร -  :27 สค. 63  [ view : 474 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :26 สค. 63  [ view : 831 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :21 สค. 63  [ view : 525 ]
  ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรร....        -ทรัพยากร -  :20 สค. 63  [ view : 254 ]
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยก....        -ทรัพยากร -  :19 สค. 63  [ view : 323 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำ....        -ทรัพยากร -  :18 สค. 63  [ view : 340 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :09 เมย. 61  [ view : 1608 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มงานนิติการ  :08 มีค. 61  [ view : 686 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :18 ธค. 60  [ view : 2294 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 969 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :09 พย. 60  [ view : 1297 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :17 ตค. 60  [ view : 839 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :24 พค. 60  [ view : 1713 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :01 พค. 60  [ view : 967 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 1182 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :21 เมย. 60  [ view : 1020 ]
  ข้อมูลผู้ป่วยในพระราชฃานุเคราะห์....        นางชฎาพร บุญมาดี  :19 สค. 62  [ view : 406 ]
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :06 มิย. 62  [ view : 456 ]
  แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :13 พค. 62  [ view : 743 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอค....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :16 กพ. 61  [ view : 870 ]
  เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครั....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :12 มค. 61  [ view : 954 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 1578 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1339 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1328 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1407 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1305 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 4811 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 1862 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1196 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1505 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1469 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 1342 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 1295 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1827 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 1524 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 2033 ]
  แนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :10 พย. 63  [ view : 47 ]
  คู่มือมาตรการแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :01 เมย. 63  [ view : 287 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 858 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 815 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 786 ]
  การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 804 ]
  ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 811 ]
  อากาศบ้านเฮา        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 673 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 1239 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1683 ]
  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การ....        กลุ่มงานนิติการ  :21 ตค. 63  [ view : 138 ]
  มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตให้ผลิต ใบอนุญาตผลิต....        กลุ่มงานนิติการ  :13 สค. 63  [ view : 159 ]
  การตอบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสี....        กลุ่มงานนิติการ  :17 มิย. 63  [ view : 274 ]
  รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบ....        กลุ่มงานนิติการ  :20 ธค. 62  [ view : 248 ]
  คำสั่งผู้ตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563....        กลุ่มงานนิติการ  :25 ตค. 62  [ view : 284 ]
  ขอเชิญอบรม ITA ประจำปีงบประมาณ 2563....        กลุ่มงานนิติการ  :17 ตค. 62  [ view : 506 ]
  รายงานการประชุมผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้....        กลุ่มงานนิติการ  :13 มิย. 62  [ view : 353 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้....        กลุ่มงานนิติการ  :29 เมย. 62  [ view : 364 ]
  มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :25 ธค. 61  [ view : 482 ]
  การมอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชก....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :16 ตค. 61  [ view : 534 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการป้องกันแก้ไขปัญหายาเส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :17 สค. 63  [ view : 203 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :10 สค. 63  [ view : 209 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการป้องกันแก้ไขปัญหาย....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 กค. 63  [ view : 212 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 เมย. 63  [ view : 314 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองและการบำบัดแบบเสริมแรงจูงใ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 มีค. 63  [ view : 1205 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) ส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :13 กพ. 63  [ view : 511 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :15 มค. 63  [ view : 252 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทิศทาง นโยบายการบำบัดรักษาและพื้นฟูส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 มค. 63  [ view : 728 ]
  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 ธค. 62  [ view : 512 ]
  การประชุมคณะทำงานมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :28 ตค. 62  [ view : 277 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740