นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์จตุชัย  มณีรัตน์
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   GIS Health
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
     และรูปแบบบริการ
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
   สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
     สาขาจังหวัดเชียงใหม่
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2562
     (ประกาศ ณ วันที่ 15 มี.ค. 62)
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
1
 
 Yesterday
2
 
 This Month
13
 
 Last Month
38
 
 This Year
113
 
 Last Year
403
 
 All
363,202
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   
 
   

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้....        ทรัพยากรบุคคล07 เมย. 63  [ view : 830 ]
  ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานขั....        งานก่อสร้างและพัสดุ31 มีค. 63  [ view : 1,002 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน....        ทรัพยากรบุคคล25 มีค. 63  [ view : 1,741 ]
  ประกาศ สรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้น....        ทรัพยากรบุคคล23 มีค. 63  [ view : 652 ]
  ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคั....        ทรัพยากรบุคคล23 มีค. 63  [ view : 517 ]
  ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคั....        ทรัพยากรบุคคล23 มีค. 63  [ view : 392 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต....        ประกันสุขภาพ : 09 เมย. 63  [ view : 6 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประ....        ประกันสุขภาพ : 08 เมย. 63  [ view : 10 ]
  การติดต่อราชการกับสำนักงาน ป.ป.ส.....        บริหารทั่วไป : 08 เมย. 63  [ view : 21 ]
  แบบฟอร์มรายงานการสื่อสารความเสี่ยงป้องกันการแ....        ส่งเสริมสุขภาพ : 08 เมย. 63  [ view : 24 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสา....        งานยาเสพติด : 08 เมย. 63  [ view : 16 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ....        ทรัพยากรบุคคล : 07 เมย. 63  [ view : 245 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  ITA ไตรมาสที่ 2 สสอ.แม่ออน....        สสอ.แม่ออน19 มีค. 63  [ view : 34 ]
  ITA สำนนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด ปี 2563....        สสอ.ฮอด28 กพ. 63  [ view : 138 ]
  EB 21 สสอ.หางดงหน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี....        สสอ.หางดง14 มีค. 63  [ view : 30 ]
  EB20 สสอ.หางดง หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง....        สสอ.หางดง14 มีค. 63  [ view : 23 ]
  EB 17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวา....        สสอ.หางดง14 มีค. 63  [ view : 15 ]
  EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเน....        สสอ.หางดง13 มีค. 63  [ view : 15 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ09 เมย. 63  [ view : 3 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างระบบบำบ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ02 เมย. 63  [ view : 25 ]
  ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กท....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ01 เมย. 63  [ view : 24 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภา....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ01 เมย. 63  [ view : 15 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการร....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ31 มีค. 63  [ view : 31 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงอาคารผู....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ31 มีค. 63  [ view : 26 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 15 ตค. 62  [ view : 259 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 กย. 62  [ view : 193 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 สค. 62  [ view : 193 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 กค. 62  [ view : 181 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 06 มิย. 62  [ view : 205 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 23 พค. 62  [ view : 173 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25....        วราภัสร์ ลังกากาศ30 มีค. 63  [ view : 25 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มกราคม 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ02 มีค. 63  [ view : 60 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ธันวาคม 2562....        วราภัสร์ ลังกากาศ17 กพ. 63  [ view : 67 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน พฤศจิกายน 256....        วราภัสร์ ลังกากาศ05 มค. 63  [ view : 75 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ตุลาคม 2562....        วราภัสร์ ลังกากาศ04 ธค. 62  [ view : 80 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กันยายน 2562....        วราภัสร์ ลังกากาศ04 ธค. 62  [ view : 62 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง กพ.63        ลักขณา คำปวน18 มีค. 63  [ view : 22 ]
  งบทดลอง มค.63        ลักขณา คำปวน13 กพ. 63  [ view : 43 ]
  งบทดลอง ธค.62        ลักขณา คำปวน16 มค. 63  [ view : 39 ]
  งบทดลอง พย.62        ลักขณา คำปวน06 มค. 63  [ view : 42 ]
  งบทดลอง ตค.62        ลักขณา คำปวน18 พย. 62  [ view : 68 ]
  งบทดลอง กย.62        ลักขณา คำปวน16 ตค. 62  [ view : 89 ]
1
  หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
         
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  การติดต่อราชการกับสำนักงาน ป.ป.ส.....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :08 เมย. 63  [ view : 21 ]
  การติดต่อราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :02 เมย. 63  [ view : 46 ]
  มาตราการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :02 เมย. 63  [ view : 74 ]
  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :02 เมย. 63  [ view : 12 ]
  การติดต่อราชการกับสำนัก ก.พ.ร.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :02 เมย. 63  [ view : 18 ]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธสิริพีรยพัฒน์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :01 เมย. 63  [ view : 21 ]
  ขอส่งสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :01 เมย. 63  [ view : 53 ]
  การติดต่อราชการกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :01 เมย. 63  [ view : 24 ]
  การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการกฎษฎีกา....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :01 เมย. 63  [ view : 13 ]
  ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศการสงการณต์ ประจำปี ๒๕๖๓....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :30 มีค. 63  [ view : 174 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 219 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 54 ]
  แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 144 ]
  โปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 145 ]
  หลักสูตรการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรื่องก....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :13 ธค. 62  [ view : 85 ]
  รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 114 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 3 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 258 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 2 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 216 ]
  เอกสารคุณชุติมา 6 มี.ค.62....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :12 มีค. 62  [ view : 306 ]
  pap smear        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :04 มีค. 62  [ view : 483 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 448 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 549 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 602 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 604 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 768 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 1738 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :04 มีค. 63  [ view : 54 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 กพ. 63  [ view : 105 ]
  เอกสารการประชุมทดสอบการใช้งานระบบส่งต่อ (Thai Refer)....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :06 ธค. 62  [ view : 101 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :01 ตค. 62  [ view : 195 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :12 กย. 62  [ view : 148 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :11 กย. 62  [ view : 123 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :03 กย. 62  [ view : 130 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :18 กค. 62  [ view : 169 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 2....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :18 กค. 62  [ view : 183 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 มิย. 62  [ view : 206 ]
  มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :03 ตค. 62  [ view : 560 ]
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :24 พค. 62  [ view : 657 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :22 พค. 62  [ view : 547 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :22 พค. 62  [ view : 274 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :07 ธค. 61  [ view : 447 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :04 ธค. 61  [ view : 673 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :24 สค. 61  [ view : 681 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :24 สค. 61  [ view : 1137 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 1024 ]
  รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรต....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 789 ]
  แนวทางดำเนินงานและจัดป้ายโรงพยาบาลใช้ผัก ผลไม้ วัตถุดิบปลอดภ....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :27 มีค. 63  [ view : 39 ]
  เอกสารแนวทางการดำเนินงานนโบายรพ.อาหารปลอดภัยปี2563....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :11 กพ. 63  [ view : 162 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าส่งตรวจต่อทางห้องป....        นายพิรุณ อินตา  :10 ตค. 62  [ view : 408 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์และวัสดุรังสีการแพทย์ร่วมจังหวัดเชี....        นายพิรุณ อินตา  :06 ตค. 62  [ view : 405 ]
  ผลการสืบราคายาประจำปีงบประมาณ2563....        นายพิรุณ อินตา  :03 กย. 62  [ view : 764 ]
  การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าส่งต่อตรวจทางห้องปฎิบั....        นายพิรุณ อินตา  :26 สค. 62  [ view : 587 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ2563....        นายพิรุณ อินตา  :23 กค. 62  [ view : 830 ]
  การสืบราคายาประจำปีงบประมาณ2563....        นายพิรุณ อินตา  :23 กค. 62  [ view : 1314 ]
  การชำระค่าธรรมเนียมประจำปี2563ของสถานพยาบาล....        นายพิรุณ อินตา  :21 กค. 62  [ view : 1727 ]
  ประกาศผลการคัดลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :15 พย. 61  [ view : 468 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :09 เมย. 63  [ view : 6 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมีนาคม 2....        งานประกันสุขภาพ  :08 เมย. 63  [ view : 10 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer /ER 02 63....        งานประกันสุขภาพ  :01 เมย. 63  [ view : 47 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2563 เดือนก.พ. 63....        งานประกันสุขภาพ  :29 มีค. 63  [ view : 51 ]
  ขอข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลเอกชน กรณี มาต....        งานประกันสุขภาพ  :20 มีค. 63  [ view : 59 ]
  ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนก....        งานประกันสุขภาพ  :19 มีค. 63  [ view : 29 ]
  ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกุมภา....        งานประกันสุขภาพ  :03 มีค. 63  [ view : 86 ]
  ข้อมูลโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์_PP ต่างด้าว ปีงบประมา....        งานประกันสุขภาพ  :17 มีค. 63  [ view : 60 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI_Angiogram เดือนกุมภาพันธ์....        งานประกันสุขภาพ  :10 มีค. 63  [ view : 42 ]
  ข้อมูลโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์_PP ต่างด้าว ปีงบประมา....        งานประกันสุขภาพ  :03 มีค. 63  [ view : 77 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 6 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :19 กพ. 63  [ view : 144 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 6 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :19 กพ. 63  [ view : 87 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 5 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :12 กพ. 63  [ view : 62 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 5 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :12 กพ. 63  [ view : 51 ]
  แนวทางการให้วัคซีนโรต้า....        นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ  :06 กพ. 63  [ view : 147 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 4 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :04 กพ. 63  [ view : 100 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 4 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :04 กพ. 63  [ view : 73 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 3(2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :27 มค. 63  [ view : 130 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 3 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :27 มค. 63  [ view : 59 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 2 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :27 มค. 63  [ view : 47 ]
  สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือประชาสัมพันธ์แนวทางการให้การรักษาทาง....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :30 มีค. 63  [ view : 89 ]
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง Implant Planning and Bon....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :18 มีค. 63  [ view : 42 ]
  รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ปีงบปร....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :28 กพ. 63  [ view : 157 ]
  กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :26 กพ. 63  [ view : 78 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :13 กพ. 63  [ view : 130 ]
  แนวทางปฏิติในการเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ในโรงเรียน ตชด.(พอ.สว.)....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :12 กพ. 63  [ view : 83 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการเข้าถึงบริการฯ ผู้ป่วยปากแ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :06 กพ. 63  [ view : 76 ]
  รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :24 ธค. 62  [ view : 165 ]
  รายงานการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 16 ธันวาค....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :15 มค. 63  [ view : 164 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :11 ธค. 62  [ view : 336 ]
  แบบฟอร์มรายงานการสื่อสารความเสี่ยงป้องกันการแพร่ระบาดของ Cov....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :08 เมย. 63  [ view : 24 ]
  ไฟล์การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด และทารกที่เสี่ยงต่อการติดเ....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :03 เมย. 63  [ view : 65 ]
  เอกสารชี้แจงการทำงานกลุ่มวัยผู้สูงอายุและLTCปี2563(ล่าสุด)....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :01 เมย. 63  [ view : 36 ]
  เอกสารการจัดทำโครงการ PPA ปี 2563 งานเด็กปฐมวัย....        นางจิปราณี ยิ้มยวน  :24 มีค. 63  [ view : 59 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณ....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :02 มีค. 63  [ view : 104 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่แล....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :28 กพ. 63  [ view : 222 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่แล....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :28 กพ. 63  [ view : 127 ]
  แบบฟอร์มรายงานโครงการแก้ไขอัตราการตายปริกำเนิด โดยใช้เครื่อง....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :02 กย. 62  [ view : 144 ]
  เอกสารสมัครเข้าโครงการ LTCสปสช.....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :26 สค. 62  [ view : 223 ]
  ไฟล์นิเทศงานLTCและผู้สูงอายุระดับโซนบริการวันที่ 6- 14สค62....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :26 สค. 62  [ view : 197 ]
  เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ ....        นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์  :31 มีค. 63  [ view : 62 ]
  ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข (KPI Template) ประจำปีงบประมาณ พ.....        MissPhraeophan Punchaidee  :18 มีค. 63  [ view : 265 ]
  ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ร....        MissPhraeophan Punchaidee  :27 กพ. 63  [ view : 91 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :12 มีค. 63  [ view : 84 ]
  มติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2563....        MissPhraeophan Punchaidee  :10 มีค. 63  [ view : 52 ]
  แบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผลกระบวนการตรวจราชการฯ ....        MissPhraeophan Punchaidee  :10 มีค. 63  [ view : 36 ]
  เอกสารนิเทศงาน รอบที่ 1/2563 ....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :03 มีค. 63  [ view : 94 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :14 กพ. 63  [ view : 162 ]
  กำหนดการ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติฯ ประจำปีงบประมาณ ....        MissPhraeophan Punchaidee  :05 กพ. 63  [ view : 160 ]
  เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สา....        นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์  :04 กพ. 63  [ view : 194 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าร....        -ทรัพยากร -  :07 เมย. 63  [ view : 245 ]
  ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแ....        -ทรัพยากร -  :02 เมย. 63  [ view : 197 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :06 มีค. 63  [ view : 545 ]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจร....        -ทรัพยากร -  :04 มีค. 63  [ view : 87 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินฯ....        -ทรัพยากร -  :04 มีค. 63  [ view : 253 ]
  แผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใ....        -ทรัพยากร -  :03 มีค. 63  [ view : 55 ]
  เอกสารประกอบการลาศึกษา....        -ทรัพยากร -  :25 พย. 62  [ view : 318 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :16 กย. 62  [ view : 1000 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :17 มิย. 62  [ view : 1254 ]
  เอกสารประกอบการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย....        -ทรัพยากร -  :22 กพ. 62  [ view : 1065 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :09 เมย. 61  [ view : 1174 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มงานนิติการ  :08 มีค. 61  [ view : 499 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :18 ธค. 60  [ view : 2027 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 845 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :09 พย. 60  [ view : 1146 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :17 ตค. 60  [ view : 671 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :24 พค. 60  [ view : 1335 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :01 พค. 60  [ view : 855 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 985 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :21 เมย. 60  [ view : 906 ]
  ข้อมูลผู้ป่วยในพระราชฃานุเคราะห์....        นางชฎาพร บุญมาดี  :19 สค. 62  [ view : 202 ]
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :06 มิย. 62  [ view : 270 ]
  แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :13 พค. 62  [ view : 288 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอค....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :16 กพ. 61  [ view : 689 ]
  เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครั....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :12 มค. 61  [ view : 804 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 1437 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1188 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1181 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1223 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1174 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 3606 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 1482 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1031 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1192 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1318 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 1141 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 1123 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1645 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 1382 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 1676 ]
  คู่มือมาตรการแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :01 เมย. 63  [ view : 17 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 652 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 672 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 600 ]
  การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 663 ]
  ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 621 ]
  อากาศบ้านเฮา        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 537 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 1067 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1427 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1079 ]
  รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบ....        กลุ่มงานนิติการ  :20 ธค. 62  [ view : 94 ]
  คำสั่งผู้ตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563....        กลุ่มงานนิติการ  :25 ตค. 62  [ view : 115 ]
  ขอเชิญอบรม ITA ประจำปีงบประมาณ 2563....        กลุ่มงานนิติการ  :17 ตค. 62  [ view : 149 ]
  รายงานการประชุมผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้....        กลุ่มงานนิติการ  :13 มิย. 62  [ view : 189 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้....        กลุ่มงานนิติการ  :29 เมย. 62  [ view : 187 ]
  มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :25 ธค. 61  [ view : 317 ]
  การมอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชก....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :16 ตค. 61  [ view : 376 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :08 ตค. 61  [ view : 283 ]
  การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ จังหว....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :05 ตค. 61  [ view : 332 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน ๒๕....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :23 สค. 61  [ view : 427 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 เมย. 63  [ view : 16 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองและการบำบัดแบบเสริมแรงจูงใ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 มีค. 63  [ view : 360 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) ส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :13 กพ. 63  [ view : 235 ]
  แบบฟอร์มการเงิน 2563        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :29 มค. 63  [ view : 293 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :15 มค. 63  [ view : 82 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทิศทาง นโยบายการบำบัดรักษาและพื้นฟูส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 มค. 63  [ view : 468 ]
  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 ธค. 62  [ view : 160 ]
  การประชุมคณะทำงานมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :28 ตค. 62  [ view : 125 ]
  การประชุม การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :23 กย. 62  [ view : 239 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการบำบั....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :13 สค. 62  [ view : 475 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740