นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   สรุปราคายาและพัสดุ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
     และรูปแบบบริการ
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2561
     (ประกาศ ณ วันที่ 23 พ.ค. 61)
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
1
 
 Yesterday
1
 
 This Month
27
 
 Last Month
33
 
 This Year
65,450
 
 Last Year
167,194
 
 All
362,614
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  รับย้าย/รับโอนข้าราชการ....        ทรัพยากรบุคคล11 ตค. 61  [ view : 369 ]
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้น....        ทรัพยากรบุคคล04 ตค. 61  [ view : 476 ]
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้น....        ทรัพยากรบุคคล04 ตค. 61  [ view : 335 ]
  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้....        ทรัพยากรบุคคล26 กย. 61  [ view : 651 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามาร....        ทรัพยากรบุคคล18 กย. 61  [ view : 953 ]
  ประกาศ ห้องสอบพนักงานราชการ....        ทรัพยากรบุคคล14 กย. 61  [ view : 455 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคล (ภาคทฤษฎี....        คุ้มครองผู้บริโภคฯ : 22 ตค. 61  [ view : 11 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 41....        ควบคุมโรคติดต่อ : 22 ตค. 61  [ view : 4 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41....        ควบคุมโรคติดต่อ : 22 ตค. 61  [ view : 1 ]
  การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชีย....        ยุทธศาสตร์ : 22 ตค. 61  [ view : 8 ]
  แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (สำหรับโรงพยาบ....        คุ้มครองผู้บริโภคฯ : 18 ตค. 61  [ view : 17 ]
  แบบฟอร์มรายงานอาหารปลอดภัยสำหรับสสอ.)....        คุ้มครองผู้บริโภคฯ : 18 ตค. 61  [ view : 16 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  EB8(4) ข้อ 2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่สรุปผลการด....        สสอ.ฮอด22 มิย. 61  [ view : 131 ]
  รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ไตรมาสที่....        สสอ.ดอยหล่อ22 สค. 61  [ view : 100 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน สสอ.เชียงดาว....        สสอ.เชียงดาว11 มีค. 61  [ view : 155 ]
  ITA สสอ.ไชยปราการ        สสอ.ไชยปราการ14 มีค. 61  [ view : 853 ]
  ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง....        สสอ.สันป่าตอง07 มีค. 61  [ view : 517 ]
  รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน สำ....        สสอ.สะเมิง16 มีค. 61  [ view : 115 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำน....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ19 ตค. 61  [ view : 6 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ17 ตค. 61  [ view : 12 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ12 ตค. 61  [ view : 18 ]
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ09 ตค. 61  [ view : 47 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ08 ตค. 61  [ view : 18 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ08 ตค. 61  [ view : 17 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 18 ตค. 61  [ view : 15 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 16 กย. 61  [ view : 67 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 20 สค. 61  [ view : 90 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 17 กค. 61  [ view : 105 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 12 มิย. 61  [ view : 130 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 16 พค. 61  [ view : 168 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 ตค. 59  [ view : 1,410 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 สิงหาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 884 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 821 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 มิถุนายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 กค. 59  [ view : 983 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 พฤษภาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข21 มิย. 59  [ view : 992 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 เมษายน 2559....        นงคราญ ทองสุข31 พค. 59  [ view : 980 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง กย.61        ปวีณา ปาลี22 ตค. 61  [ view : 1 ]
  งบทดลอง ส.ค.61        ปวีณา ปาลี24 กย. 61  [ view : 47 ]
  งบทดลอง กค.60        ปวีณา ปาลี22 สค. 61  [ view : 50 ]
  งบทดลอง มิย.61        ปวีณา ปาลี19 กค. 61  [ view : 125 ]
  งบทดลอง พค.61        ปวีณา ปาลี19 มิย. 61  [ view : 79 ]
  งบทดลอง เมย.61        ปวีณา ปาลี15 พค. 61  [ view : 103 ]
1
  หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
         
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :17 ตค. 61  [ view : 11 ]
  ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกแก้วกัลยา"....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :16 ตค. 61  [ view : 11 ]
  แจ้งเปลี่ยนแปลงนายกสมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :16 ตค. 61  [ view : 6 ]
  เชิญชวนสั่งจองปฏิทินสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :16 ตค. 61  [ view : 24 ]
  ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจ็ดยอด....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :12 ตค. 61  [ view : 18 ]
  ข้อเสนอแนะด้วยแรงบุคลากรว่าด้วยแนวทางปฏิบัติ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :11 ตค. 61  [ view : 28 ]
  ขอเชิญร่วมงานการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :11 ตค. 61  [ view : 12 ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 ตค. 61  [ view : 21 ]
  แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :11 ตค. 61  [ view : 9 ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 ตค. 61  [ view : 27 ]
  PPA        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :09 กค. 61  [ view : 200 ]
  แบบรายงานสถานการณ์วาตภัย....        นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์  :18 เมย. 61  [ view : 128 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันยิงปืน....        นางสาวพัณณิตา ทาเงิน  :18 เมย. 61  [ view : 235 ]
  เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัณโรค....        นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์  :27 มีค. 61  [ view : 351 ]
  เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มวัยทำงานฯ 22 - 23 มีนาคม 2561....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :23 มีค. 61  [ view : 353 ]
  เอกสารประกอบการอบรม BRFSS....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :07 กพ. 61  [ view : 274 ]
  เอกสารประกอบขอแจ้งปรับตัวชี้วัดและเก็บข้อมูลการวัดความดันโลห....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :23 มค. 61  [ view : 468 ]
  แบบประเมิน NCD Clinic Plus ปี 2561        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :12 ธค. 60  [ view : 1142 ]
  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2561....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :03 มค. 61  [ view : 280 ]
  แบบฟอร์มสรุปผลบริการผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประจำปี 2....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :21 สค. 60  [ view : 489 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 195 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 213 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 247 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 344 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 1332 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 6....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :26 กย. 61  [ view : 51 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 5....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 กค. 61  [ view : 41 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2561....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :26 กย. 61  [ view : 46 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :25 กค. 61  [ view : 47 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 6/256....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :19 กย. 61  [ view : 34 ]
  การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ด้านพัฒนาระบบข้อมูลฯ ครั้งที่ ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 กย. 61  [ view : 54 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 5/256....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 กค. 61  [ view : 128 ]
  การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ด้านพัฒนาระบบข้อมูลฯ ครั้งที่ ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 กค. 61  [ view : 147 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :13 มิย. 61  [ view : 136 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 เมย. 61  [ view : 183 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :24 สค. 61  [ view : 118 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :24 สค. 61  [ view : 257 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 439 ]
  รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรต....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 234 ]
  มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :23 เมย. 61  [ view : 374 ]
  บัญชีรหัสกลุ่มโรค หัตถการและอาการด้านการแพทย์แผนไทย (ICD10-....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :11 เมย. 61  [ view : 277 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและพัฒนาการแพทย์แผน....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :10 เมย. 61  [ view : 247 ]
  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :08 มีค. 61  [ view : 451 ]
  คู่มือการใช้โปรแกรมประเมินการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 มีค. 61  [ view : 495 ]
  เอกสารการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :23 มค. 61  [ view : 357 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคล (ภาคทฤษฎี) เพื่อจ้า....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :22 ตค. 61  [ view : 11 ]
  แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (สำหรับโรงพยาบาล)....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :18 ตค. 61  [ view : 17 ]
  แบบฟอร์มรายงานอาหารปลอดภัยสำหรับสสอ.)....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :18 ตค. 61  [ view : 16 ]
  ประกาศรับสมัครบุคคลรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :05 ตค. 61  [ view : 4601 ]
  การสืบราคาร่วม วัสดุการแพทย์ ปี2562....        นายพิรุณ อินตา  :15 สค. 61  [ view : 605 ]
  การสืบราคาร่วม ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุรังสีการแพทย....        นายพิรุณ อินตา  :15 สค. 61  [ view : 1051 ]
  เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครอ....        ภญ.อัญชญา ดุจจานุทัศน์  :02 มิย. 61  [ view : 243 ]
  ประกาศรับสมัครงานผู้ประสานงานโครงการ....        นายพิรุณ อินตา  :30 เมย. 61  [ view : 220 ]
  ประกาศรับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการ(อาเซียน)....        นายพิรุณ อินตา  :05 เมย. 61  [ view : 207 ]
  แจ้งการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัดปี 2561....        นายพิรุณ อินตา  :02 ตค. 60  [ view : 905 ]
  แรงงานต่างด้าวขอย้ายหน่วยบริการ....        งานประกันสุขภาพ  :18 ตค. 61  [ view : 25 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0961และ C....        งานประกันสุขภาพ  :17 ตค. 61  [ view : 31 ]
  หนังสือรับรองการส่งตัวของ รพ.นครพิงค์62....        งานประกันสุขภาพ  :02 ตค. 61  [ view : 129 ]
  ขอความร่วมมือประชสัมพันธ์รูปแบบในอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์....        งานประกันสุขภาพ  :16 ตค. 61  [ view : 12 ]
  การโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์แรงงานต่างด้าว กรณีศูนย์บริการ....        งานประกันสุขภาพ  :16 ตค. 61  [ view : 14 ]
  ข้อมูลสิทธิว่างเดือนกันยายน 2561....        งานประกันสุขภาพ  :11 ตค. 61  [ view : 40 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนกันยายน 2561....        งานประกันสุขภาพ  :10 ตค. 61  [ view : 36 ]
  แบบคำร้องขอลงทะเบียนบัตรทอง....        งานประกันสุขภาพ  :10 ตค. 61  [ view : 23 ]
  การโอนเงินต่างด้าว (OSS) โอนเมื่อวันที่ 14/กพ./2561....        งานประกันสุขภาพ  :08 ตค. 61  [ view : 43 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุข....        งานประกันสุขภาพ  :04 ตค. 61  [ view : 72 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 41....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :22 ตค. 61  [ view : 4 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :22 ตค. 61  [ view : 1 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 40....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :17 ตค. 61  [ view : 23 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 40....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :17 ตค. 61  [ view : 7 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 39....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 ตค. 61  [ view : 31 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 39....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 ตค. 61  [ view : 13 ]
  รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนกันยายน....        นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ  :04 ตค. 61  [ view : 29 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 38....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :02 ตค. 61  [ view : 43 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 38....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :02 ตค. 61  [ view : 14 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 37....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :25 กย. 61  [ view : 57 ]
  ข้อเสนอแนะเชิงป้องกันแก้ไขสำหรับการให้บริการทางทันตกรรมกรณีผ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :08 ตค. 61  [ view : 33 ]
  หนังสือขอความร่วมมือจัดบริการในโครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :03 ตค. 61  [ view : 57 ]
  เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 10 ก.ย. 2561....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :07 กย. 61  [ view : 144 ]
  เอกสารประกอบการประชุมติดตามความครอบคลุมในการจัดบริการทันตกรร....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :17 สค. 61  [ view : 155 ]
  หนังสือ การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :06 สค. 61  [ view : 154 ]
  เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 23 กรกฎาคม 2561....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :24 กค. 61  [ view : 162 ]
  Spec วัสดุทันตกรรมรายการจัดซื้อร่วมเขต ปี 2561 จำนวน 17 รายก....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :16 กค. 61  [ view : 242 ]
  แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ติดดาว ปี 2561....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :12 กค. 61  [ view : 155 ]
  ยูนิตทำฟัน ของบริษัทไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดงบลงทุ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :11 กค. 61  [ view : 134 ]
  เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 2 ก.ค. 2561....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :28 มิย. 61  [ view : 203 ]
  เอกสารรายงานผลดำเนินงานโครงการแก้ไขอัตราการตายปริกำเนิด โดยใ....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :11 ตค. 61  [ view : 16 ]
  ไฟล์เอกสารประกอบการทำงาน LTC ....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :08 ตค. 61  [ view : 39 ]
  แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป้นมิตรสำหรับวัยรุ่....        นางคณิตา กาวงศ์  :08 ตค. 61  [ view : 23 ]
  เอกสารประกอบการประชุมฯ งานมะเร็ง (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :15 กพ. 61  [ view : 554 ]
  แนวทางการดูแลหญิงหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง การวินิจฉัย และการด....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :01 ตค. 61  [ view : 20 ]
  แบบรายงานข้อมูลดำเนินงานโครงการแก้ไขอัตราการตายปริกำเนิด โดย....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :19 กย. 61  [ view : 30 ]
  เอกสารประกอบประเมิน ตำบลนมแม่....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :06 สค. 61  [ view : 120 ]
  ไฟล์บรรยายประชุมพัฒนาข้อมูลรายงานผู้สูงอายุ 26 กค 61 ห้องศรี....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :26 กค. 61  [ view : 135 ]
  ไฟล์ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ16กค61 ห้องอินทนนท์ สสจ.ชม....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :17 กค. 61  [ view : 170 ]
  ประชุม LTC 17n.ค.61        นางคณิตา กาวงศ์  :17 กค. 61  [ view : 108 ]
  การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้....        MissPhraeophan Punchaidee  :22 ตค. 61  [ view : 8 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที....        MissPhraeophan Punchaidee  :17 ตค. 61  [ view : 38 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ ครั้....        นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์  :18 ตค. 61  [ view : 9 ]
  การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้....        MissPhraeophan Punchaidee  :06 กย. 61  [ view : 62 ]
  นโยบายบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :01 ตค. 61  [ view : 109 ]
  สื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ....        นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์  :28 กย. 61  [ view : 34 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ มาตรฐานและ....        นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์  :24 กย. 61  [ view : 82 ]
  การประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) แ....        MissPhraeophan Punchaidee  :21 กย. 61  [ view : 96 ]
  สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2/2561 คณะที่ 1- ....        MissPhraeophan Punchaidee  :06 กย. 61  [ view : 145 ]
  แนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านส....        MissPhraeophan Punchaidee  :19 กย. 61  [ view : 47 ]
  แบบคำร้องขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเ....        -ทรัพยากร -  :28 กย. 61  [ view : 58 ]
  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข....        -ทรัพยากร -  :28 กย. 61  [ view : 71 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :21 กย. 61  [ view : 289 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :03 พค. 61  [ view : 1311 ]
  หนังสือรับรองโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน Happy money ....        -ทรัพยากร -  :04 เมย. 61  [ view : 464 ]
  ตัวอย่าง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุ....        -ทรัพยากร -  :06 มีค. 61  [ view : 319 ]
  โครงสร้างใหม่ 18 พฤษภาคม 2560....        -ทรัพยากร -  :08 กย. 60  [ view : 2401 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ควา....        -ทรัพยากร -  :29 ธค. 60  [ view : 950 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :30 พย. 60  [ view : 1487 ]
  การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์....        -ทรัพยากร -  :28 พย. 60  [ view : 458 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 เมย. 61  [ view : 619 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มงานนิติการ  :08 มีค. 61  [ view : 245 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :18 ธค. 60  [ view : 1167 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 485 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 พย. 60  [ view : 642 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :17 ตค. 60  [ view : 436 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :24 พค. 60  [ view : 704 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :01 พค. 60  [ view : 639 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 708 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :21 เมย. 60  [ view : 651 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอค....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :16 กพ. 61  [ view : 356 ]
  เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครั....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :12 มค. 61  [ view : 454 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 1036 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 915 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 884 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 950 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 900 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 848 ]
  ภาพกิจกรรมการประชุม HA Back Office ....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :02 มีค. 59  [ view : 974 ]
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ....        ผู้ดูแลระบบ  :06 มีค. 57  [ view : 1033 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 1644 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 959 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 707 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 745 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 890 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 789 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 738 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1175 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 987 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 1131 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 258 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 307 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 212 ]
  การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 235 ]
  ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 212 ]
  อากาศบ้านเฮา        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 189 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 699 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 929 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 743 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 1)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 885 ]
  การมอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชก....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :16 ตค. 61  [ view : 14 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :08 ตค. 61  [ view : 10 ]
  การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ จังหว....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :05 ตค. 61  [ view : 19 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน ๒๕....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :23 สค. 61  [ view : 81 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :10 กค. 61  [ view : 65 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :01 มิย. 61  [ view : 113 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนมีนาคม 256....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :28 มิย. 61  [ view : 83 ]
  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค. News" ปีที่ 1 ฉบับที่ 2....        กลุ่มงานนิติการ  :18 เมย. 61  [ view : 130 ]
  บทบาท อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 181 ]
  รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการป้องกั....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 173 ]
  แบบฟอร์มข้อมูลเครือข่ายงานยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 1....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 ตค. 61  [ view : 17 ]
  เอกสารประกอบการประชุม "การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm R....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :13 กย. 61  [ view : 69 ]
  เอกสารประกอบการประชุม “ทศวรรษที่ 4 ยุติปัญหาเอดส์แผ่นดินล้าน....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :03 กย. 61  [ view : 200 ]
  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :30 สค. 61  [ view : 240 ]
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขายาและสารเสพ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :16 สค. 61  [ view : 64 ]
  การให้บริการเมทาโดนระยะยาว (Methadone Maintenance Therapy)....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :06 สค. 61  [ view : 101 ]
  “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :18 กค. 61  [ view : 160 ]
  เอกสารนำเสนอประชุม “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :23 พค. 61  [ view : 250 ]
  สรุปผลการนิเทศ ติดตาม RB 7 ยาเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :07 พค. 61  [ view : 145 ]
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรฐานการบำบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 เมย. 61  [ view : 145 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740