ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

1 2 3 Next
 1. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจงปม.ปี2562         view : 5
      ณ วันที่ : 11 ธค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 2. แผนสตง.งปม.2562 อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1         view : 14
      ณ วันที่ : 20 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม. ปี 2562         view : 25
      ณ วันที่ : 16 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 4. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561         view : 24
      ณ วันที่ : 13 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 5. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม         view : 40
      ณ วันที่ : 29 ตค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 6. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม. ปี2561 ไตรมาสที่ 4         view : 36
      ณ วันที่ : 04 ตค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 7. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.) งปม.2562         view : 38
      ณ วันที่ : 03 ตค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 8. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน         view : 36
      ณ วันที่ : 26 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 9. แผนจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน รพ.สต.บ้านแม่ตะละ         view : 28
      ณ วันที่ : 03 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 10. แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         view : 76
      ณ วันที่ : 17 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 11. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3/2561         view : 55
      ณ วันที่ : 03 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 12. สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         view : 42
      ณ วันที่ : 28 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 13. สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         view : 41
      ณ วันที่ : 28 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 14. สัญญาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสันทราย         view : 92
      ณ วันที่ : 28 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 15. สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ก่อสร้างที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเนิ้ง         view : 34
      ณ วันที่ : 28 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 16. สัญญาจ้างก่อสร้างทางเชื่่อมอาคารผู้ป่วยนอก-อาคารผู้ป่วยใน รพ.วัดจันทร์         view : 38
      ณ วันที่ : 28 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 17. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนเหลือจ่าย 2561)         view : 45
      ณ วันที่ : 19 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 18. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ         view : 54
      ณ วันที่ : 18 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 19. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561         view : 56
      ณ วันที่ : 01 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 20. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม         view : 46
      ณ วันที่ : 30 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 21. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.วัดจันทร์ฯ         view : 73
      ณ วันที่ : 03 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 22. ประกาศแผนจัดจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก-อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา          view : 46
      ณ วันที่ : 02 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 23. เผยแพร่ สขร1 ประจำเดือนเมษายน2561         view : 37
      ณ วันที่ : 30 เมย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 24. รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (ค่าครุภัณฑ์) รอบเดือน มีนาคม 2561         view : 55
      ณ วันที่ : 04 เมย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 25. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนคตง.ไตรมาสที่ 2/61         view : 59
      ณ วันที่ : 02 เมย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 เมย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 26. เผยแพร่ สขร1 ประจำเดือนมีนาคม2561         view : 40
      ณ วันที่ : 30 มีค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 27. เผยแพร่ สขร1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์2561         view : 37
      ณ วันที่ : 28 กพ. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 28. แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบดำเนินงาน) ตามโครงการพัฒนาระบบป้องกันบำบัดรักษา ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561         view : 81
      ณ วันที่ : 23 กพ. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 29. แนวตรวจสอบบุคลากรสสอ.สันกำแพง         view : 71
      ณ วันที่ : 02 กพ. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 30. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างสสอ.สันกำแพง         view : 78
      ณ วันที่ : 02 กพ. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740