ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

1 2 3 Next
 1. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3/2561         view : 9
      ณ วันที่ : 03 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 2. สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         view : 6
      ณ วันที่ : 28 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 3. สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         view : 5
      ณ วันที่ : 28 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 4. สัญญาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสันทราย         view : 5
      ณ วันที่ : 28 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 5. สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ก่อสร้างที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเนิ้ง         view : 3
      ณ วันที่ : 28 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 6. สัญญาจ้างก่อสร้างทางเชื่่อมอาคารผู้ป่วยนอก-อาคารผู้ป่วยใน รพ.วัดจันทร์         view : 6
      ณ วันที่ : 28 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 7. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนเหลือจ่าย 2561)         view : 7
      ณ วันที่ : 19 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 8. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ         view : 9
      ณ วันที่ : 18 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561         view : 25
      ณ วันที่ : 01 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 10. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.วัดจันทร์ฯ         view : 21
      ณ วันที่ : 03 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 11. ประกาศแผนจัดจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก-อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา          view : 12
      ณ วันที่ : 02 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 12. เผยแพร่ สขร1 ประจำเดือนเมษายน2561         view : 8
      ณ วันที่ : 30 เมย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 13. รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (ค่าครุภัณฑ์) รอบเดือน มีนาคม 2561         view : 28
      ณ วันที่ : 04 เมย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 14. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนคตง.ไตรมาสที่ 2/61         view : 28
      ณ วันที่ : 02 เมย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 เมย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 15. เผยแพร่ สขร1 ประจำเดือนมีนาคม2561         view : 9
      ณ วันที่ : 30 มีค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 16. เผยแพร่ สขร1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์2561         view : 5
      ณ วันที่ : 28 กพ. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 17. แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบดำเนินงาน) ตามโครงการพัฒนาระบบป้องกันบำบัดรักษา ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561         view : 53
      ณ วันที่ : 23 กพ. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 18. แนวตรวจสอบบุคลากรสสอ.สันกำแพง         view : 41
      ณ วันที่ : 02 กพ. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 19. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างสสอ.สันกำแพง         view : 43
      ณ วันที่ : 02 กพ. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 20. ขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างสสอ.สันกำแพง         view : 38
      ณ วันที่ : 02 กพ. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 21. ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างสสอ.สันกำแพง         view : 44
      ณ วันที่ : 02 กพ. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 22. แผนปฏิบัติการสสอ.สันกำแพง         view : 38
      ณ วันที่ : 02 กพ. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 23. เผยแพร่ สขร1 ประจำเดือนมกราคม2561         view : 9
      ณ วันที่ : 31 มค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 24. ข้อมูลITA สสอ.อมก๋อย         view : 41
      ณ วันที่ : 30 มค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 25. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1/61         view : 62
      ณ วันที่ : 10 มค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 26. เผยแพร่ สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2560         view : 62
      ณ วันที่ : 04 มค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 27. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างสสอ.ฮอด         view : 49
      ณ วันที่ : 29 ธค. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 28. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสารภี          view : 55
      ณ วันที่ : 28 ธค. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 29. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 รพ. เทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา         view : 101
      ณ วันที่ : 13 พย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 ธค. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 30. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง         view : 60
      ณ วันที่ : 19 ธค. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740