ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

1 2 3 Next
 1. แบบฟอร์มประกวดผู้สูงอายุฟันดี จังหวัด ปี 2561         view : 53
      ณ วันที่ : 30 มีค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 2. แบบตรวจสุขภาพช่องปาก (แฟ้ม Dental)         view : 170
      ณ วันที่ : 15 มีค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 3. เอกสารประกอบการบรรยาย การปรับพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวก วันศุกร์ ที่ 9 มี.ค. 2561         view : 227
      ณ วันที่ : 07 มีค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 4. ไฟล์นำเสนอการประชุมกลุ่มวัยเรียน วันที่ 15 ก.พ.61         view : 221
      ณ วันที่ : 14 กพ. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 5. การบันทึกข้อมูลทันตกรรม (JHCIS)          view : 256
      ณ วันที่ : 14 กพ. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 6. สรุปรายงานการประชุม วันที่ 19 ม.ค. 2561         view : 197
      ณ วันที่ : 09 กพ. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 7. รหัสงานทันตกรรมเฉพาะทาง         view : 198
      ณ วันที่ : 09 กพ. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 8. ข้อมูล ร้อยละจำนวนรายบริการทันตกรรมพื้นฐาน,ทันตกรรมเฉพาะทาง ต่อบริการทั้งหมด จ.เชียงใหม่ 2560         view : 184
      ณ วันที่ : 09 กพ. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 9. เอกสารประกอบการประชุม วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561         view : 275
      ณ วันที่ : 24 มค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 10. แบบ ตก.1 (คณะ1 และคณะ 2)         view : 282
      ณ วันที่ : 24 มค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 11. สรุปผลการพิจารณาการโยกย้ายทันตแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ2561         view : 314
      ณ วันที่ : 19 มค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 12. ประกาศการสัมภาษณ์โยกย้ายทันตแพทย์ระหว่างจังหวัด ปีงบประมาณ 2561         view : 355
      ณ วันที่ : 08 มค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 13. เอกสารประกอบการประฃุมพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพในทุกกลุ่มวัย         view : 238
      ณ วันที่ : 05 มค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 14. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร วันที่ 18 ธันวาคม 2560         view : 341
      ณ วันที่ : 19 ธค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 15. แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental (กลุ่มวัยเรียน/วัยก่อนเรียน)         view : 929
      ณ วันที่ : 02 กพ. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 กย. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 16. เอกสารประกอบการประชุมทันตาภิบาลมืออาชีพ (ภาคปฎิบัติ) ครั้งที่ 2         view : 543
      ณ วันที่ : 07 มิย. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 17. แนวทางการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ปี 2560         view : 583
      ณ วันที่ : 01 มิย. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 18. แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental ประจำ โรงพยาบาล/รพ.สต. (ผู้สูงอายุ)         view : 655
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 19. แบบสำรวจกิจกรรมทันตสุขภาพใน ศพด./โรงเรียนอนุบาล         view : 515
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 20. แบบสำรวจกิจกรรมทันตสุขภาพในโรงเรียน         view : 534
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 21. แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพช่องปาก ปี 60         view : 1,046
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 22. แบบฟอร์มข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน เฉพาะการตรวจสุขภาพช่องปาก ปีการศึกษา 2560         view : 589
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 23. ใบเซ็นต์ยินยอมให้ตรวจสุขภาพช่องปากและรับบริการทันตกรรม ปี 2560         view : 463
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 24. แบบบันทึกสภาวะสุขภาพช่องปากและผลการตรวจประเมินการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน (CM. Dent Status)         view : 443
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 25. เอกสารประกอบการประชุมเชิงจัดเตรียมแนวทางและติดตามการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน         view : 239
      ณ วันที่ : 18 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 26. เอกสารการประชุมการขับเคลื่อนสังคมไทยไร้ฟันผุ วันที่ 15-16 มีนาคม 2560         view : 261
      ณ วันที่ : 11 เมย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 เมย. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 27. เกณฑ์ประเมินคุณภาพชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก         view : 261
      ณ วันที่ : 03 เมย. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 28. แบบประเมิน รพ.สต. ติดดาว ปี 2560 (งานทันตกรรม)         view : 2,378
      ณ วันที่ : 10 กพ. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 29. รายชื่อตำบลนำร่อง LTC ปี 2559 - ปี 2560         view : 361
      ณ วันที่ : 31 มค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 กพ. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 30. ผลการจัดซื้อรวมวัสดุทันตกรรม จ.เชียงใหม่ ปี 2560         view : 407
      ณ วันที่ : 31 มค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740