ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

1 2 Next
 1. แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental (กลุ่มวัยเรียน/วัยก่อนเรียน)         view : 677
      ณ วันที่ : 02 กพ. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 กย. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 2. เอกสารประกอบการประชุมทันตาภิบาลมืออาชีพ (ภาคปฎิบัติ) ครั้งที่ 2         view : 314
      ณ วันที่ : 07 มิย. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 3. แนวทางการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ปี 2560         view : 385
      ณ วันที่ : 01 มิย. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 4. แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental ประจำ โรงพยาบาล/รพ.สต. (ผู้สูงอายุ)         view : 412
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 5. แบบสำรวจกิจกรรมทันตสุขภาพใน ศพด./โรงเรียนอนุบาล         view : 332
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 6. แบบสำรวจกิจกรรมทันตสุขภาพในโรงเรียน         view : 320
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 7. แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพช่องปาก ปี 60         view : 501
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 8. แบบฟอร์มข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน เฉพาะการตรวจสุขภาพช่องปาก ปีการศึกษา 2560         view : 416
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 9. ใบเซ็นต์ยินยอมให้ตรวจสุขภาพช่องปากและรับบริการทันตกรรม ปี 2560         view : 314
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 10. แบบบันทึกสภาวะสุขภาพช่องปากและผลการตรวจประเมินการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน (CM. Dent Status)         view : 307
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 11. เอกสารประกอบการประชุมเชิงจัดเตรียมแนวทางและติดตามการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน         view : 181
      ณ วันที่ : 18 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 12. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทันตาภิบาลมืออาชีพ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560         view : 203
      ณ วันที่ : 16 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 13. เอกสารการประชุมการขับเคลื่อนสังคมไทยไร้ฟันผุ วันที่ 15-16 มีนาคม 2560         view : 200
      ณ วันที่ : 11 เมย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 เมย. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 14. เกณฑ์ประเมินคุณภาพชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก         view : 195
      ณ วันที่ : 03 เมย. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 15. แบบประเมิน รพ.สต. ติดดาว ปี 2560 (งานทันตกรรม)         view : 1,756
      ณ วันที่ : 10 กพ. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 16. รายชื่อตำบลนำร่อง LTC ปี 2559 - ปี 2560         view : 299
      ณ วันที่ : 31 มค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 กพ. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 17. ผลการจัดซื้อรวมวัสดุทันตกรรม จ.เชียงใหม่ ปี 2560         view : 315
      ณ วันที่ : 31 มค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 18. รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560         view : 250
      ณ วันที่ : 31 มค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 19. การเข้าถึงบริการทันตกรรม         view : 332
      ณ วันที่ : 31 มค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 20. สถานการณ์ฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี , ป.1, ป.6 แยกรายอำเภอ ปี 2559         view : 258
      ณ วันที่ : 31 มค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 21. แบบฟอร์มตรวจสอบภายใน การบริหารงานทันตสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่          view : 241
      ณ วันที่ : 31 มค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 22. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560         view : 279
      ณ วันที่ : 13 มค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 มค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 23. ประกาศผลการพิจารณารับย้ายทันตแพทย์จากต่างจังหวัด         view : 330
      ณ วันที่ : 12 มค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 24. ประกาศการสัมภาษณ์โยกย้ายทันตแพทย์ระหว่างจังหวัด         view : 320
      ณ วันที่ : 08 ธค. 59   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 25. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร 6/12/59         view : 253
      ณ วันที่ : 08 ธค. 59   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 26. แผนยุทธศาสตร์ ปี 60         view : 291
      ณ วันที่ : 15 พย. 59   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 27. ตัวชี้วัด (KPI Template) งานทันตสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560         view : 495
      ณ วันที่ : 15 พย. 59   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 28. Template KPI ปี 2560         view : 1,308
      ณ วันที่ : 15 กย. 59   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 29. แบบรายงานผลการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของนักเรียน ระดับจังหวัด          view : 305
      ณ วันที่ : 15 กย. 59   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 30. ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ ปี 2559          view : 365
      ณ วันที่ : 25 สค. 59   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740