ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานนิติการ]

 1. ประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริต"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต(Zero Tolerance)"         view : 44
      ณ วันที่ : 29 มค. 61   โดย : กลุ่มงาน นิติการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540         view : 171
      ณ วันที่ : 10 พย. 60   โดย : นายพศิณ สุวรรณโกตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 3. การดำเนินงานป้องกันและปราบปรมการทุจริต         view : 304
      ณ วันที่ : 30 มิย. 60   โดย : นายพศิณ สุวรรณโกตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 4. สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560         view : 397
      ณ วันที่ : 03 เมย. 60   โดย : นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 5. รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม         view : 348
      ณ วันที่ : 10 มีค. 60   โดย : นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 6. แผนผัง (Flow Chat) การรับเรื่องร้องเรียน และรายชื่อผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน         view : 385
      ณ วันที่ : 03 มีค. 60   โดย : นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 7. สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560         view : 371
      ณ วันที่ : 03 มีค. 60   โดย : นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 8. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559         view : 367
      ณ วันที่ : 03 มีค. 60   โดย : นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 9. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข "ขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียริ" ปีงบประมาณ 2560         view : 349
      ณ วันที่ : 06 กพ. 60   โดย : นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 10. โครงการและแผนการปฏิบัติงาน จัดประชุมและออกนิเทศแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560         view : 370
      ณ วันที่ : 02 กพ. 60   โดย : นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 11. นโยบายและมาตราการป้องกันการทุจริต เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่         view : 501
      ณ วันที่ : 23 มค. 60   โดย : นายธนวัฒน์ ทาปัน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 12. ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 10-59         view : 483
      ณ วันที่ : 12 ตค. 59   โดย : กลุ่มงาน นิติการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 13. ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 9-59         view : 336
      ณ วันที่ : 12 ตค. 59   โดย : กลุ่มงาน นิติการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 14. ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 8-59         view : 268
      ณ วันที่ : 12 ตค. 59   โดย : กลุ่มงาน นิติการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 15. ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 7-59         view : 280
      ณ วันที่ : 12 ตค. 59   โดย : กลุ่มงาน นิติการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 16. ศูนย์สุขภาพจิตที่1 แจ้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็น         view : 271
      ณ วันที่ : 12 ตค. 59   โดย : กลุ่มงาน นิติการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 17. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน         view : 601
      ณ วันที่ : 14 กค. 59   โดย : กลุ่มงาน นิติการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 18. ITA+ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)         view : 527
      ณ วันที่ : 14 กค. 59   โดย : กลุ่มงาน นิติการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 19. การกระทำผิดวินัย         view : 372
      ณ วันที่ : 14 กค. 59   โดย : กลุ่มงาน นิติการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 20. เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย         view : 378
      ณ วันที่ : 24 พค. 59   โดย : กลุ่มงาน นิติการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 21. ตัวอย่างกรณีศึกษา คดี แพทย์ถูกลงโทษ         view : 422
      ณ วันที่ : 28 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : นิติการ
 22. กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ปี พ.ศ.๒๕๕๘         view : 293
      ณ วันที่ : 06 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : นิติการ
 23. อบรมความรู้ทางวินัยและกฏหมายในการปฏิบัติหน้าที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมคุ้มภูคำ         view : 277
      ณ วันที่ : 26 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : นิติการ
 24. หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย         view : 281
      ณ วันที่ : 29 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : นิติการ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740