ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

1 2 3 4 5 . . .12 Next
 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561         view : 68
      ณ วันที่ : 11 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 พค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. โครงสร้างคณะกรรมการควบคุม กำกับ ติดตามงานที่เป็นนโยบายสำคัญของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 12
      ณ วันที่ : 25 พค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 3. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ มาตรฐานและกฎหมาย (Chiang Mai Provincial Regulatory Executive Board) ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561          view : 24
      ณ วันที่ : 23 พค. 61   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4. แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 135
      ณ วันที่ : 08 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 พค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2561         view : 39
      ณ วันที่ : 16 พค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี         view : 30
      ณ วันที่ : 16 พค. 61   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 7. การตรวจเยี่ยมหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 1 ของนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1         view : 43
      ณ วันที่ : 09 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 พค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8. สรุปประเด็นข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2561         view : 46
      ณ วันที่ : 09 พค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 9. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561         view : 163
      ณ วันที่ : 09 เมย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 09 พค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและข้อเสนอแนะฯ (ตก.3)         view : 83
      ณ วันที่ : 25 เมย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 01 พค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 11. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561         view : 159
      ณ วันที่ : 26 เมย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 01 พค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ มาตรฐานและกฎหมาย (Chiang Mai Provincial Regulatory Executive Board) ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชัชวาลย์ ศิรินิรันดร์ อาคาร 8/8 โรงพยาบาลนครพิงค์          view : 77
      ณ วันที่ : 24 เมย. 61   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 13. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561         view : 133
      ณ วันที่ : 05 เมย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 เมย. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 14. QR Code กลุ่ม “GCC3_มท_ชม_สสจ”          view : 57
      ณ วันที่ : 11 เมย. 61   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ยุทธศาสตร์
 15. เอกสารประกอบการประชุม คพสจ. ครั้งที่ 3/2561         view : 102
      ณ วันที่ : 04 เมย. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 16. ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2561         view : 195
      ณ วันที่ : 27 มีค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 17. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ (Chiang Mai Provincial Regulator Board) ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 150
      ณ วันที่ : 23 มีค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 มีค. 61   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 18. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561         view : 116
      ณ วันที่ : 26 มีค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 19. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการครั้งที่ 2/2561         view : 106
      ณ วันที่ : 21 มีค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 มีค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 20. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2561          view : 128
      ณ วันที่ : 20 มีค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 21. สรุปผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่         view : 191
      ณ วันที่ : 16 มีค. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. Down Load เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 229
      ณ วันที่ : 10 มีค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 มีค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23. แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดเชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2561         view : 554
      ณ วันที่ : 08 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 มีค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 24. เอกสารการประชุมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานฯ โดยผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 326
      ณ วันที่ : 08 มีค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561         view : 169
      ณ วันที่ : 06 มีค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 26. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561         view : 255
      ณ วันที่ : 26 กพ. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 กพ. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 27. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561         view : 160
      ณ วันที่ : 23 กพ. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 28. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ (Chiang Mai Provincial Regulator Board) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 187
      ณ วันที่ : 20 กพ. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 กพ. 61   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 29. เอกสารการนิเทศฯ ครั้งที่1/2561 คพสอ.จอมทอง วันที่ 15 มกราคม 2561         view : 222
      ณ วันที่ : 18 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 กพ. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 30. เอกสารนิเทศงาน คพสอ.แม่แจ่ม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561         view : 162
      ณ วันที่ : 16 กพ. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 กพ. 61   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740