ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

1 2 3 4 5 . . .15 Next
 1. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการ ครั้งที่ 6/2561         view : 6
      ณ วันที่ : 12 ธค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2561         view : 6
      ณ วันที่ : 12 ธค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 3. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 15/2561         view : 51
      ณ วันที่ : 06 ธค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          view : 242
      ณ วันที่ : 03 พย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 พย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ (Chiang Mai Provincial Regulator Board) ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 55
      ณ วันที่ : 22 พย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 พย. 61   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2561         view : 119
      ณ วันที่ : 09 พย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 พย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 7. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรและติดตามเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562         view : 42
      ณ วันที่ : 23 พย. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8. แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามรายกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบ สงป.302)         view : 41
      ณ วันที่ : 15 พย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 9. การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         view : 33
      ณ วันที่ : 15 พย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1         view : 80
      ณ วันที่ : 12 พย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 11. มติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข         view : 43
      ณ วันที่ : 11 พย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2561         view : 63
      ณ วันที่ : 08 พย. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 13. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2561         view : 128
      ณ วันที่ : 22 ตค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 ตค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 14. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม C71 อาคารอำนวยการ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่          view : 84
      ณ วันที่ : 18 ตค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 ตค. 61   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 15. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2561         view : 106
      ณ วันที่ : 17 ตค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 ตค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 16. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2561         view : 98
      ณ วันที่ : 06 กย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 ตค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 17. นโยบายบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         view : 225
      ณ วันที่ : 01 ตค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 ตค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 18. สื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ         view : 59
      ณ วันที่ : 28 กย. 61   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 19. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ มาตรฐานและกฎหมาย (ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม C71/1 อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์          view : 113
      ณ วันที่ : 24 กย. 61   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 20. การประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) และการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (21 กันยายน 2561)         view : 142
      ณ วันที่ : 21 กย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 21. สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2/2561 คณะที่ 1- คณะที่ 4         view : 189
      ณ วันที่ : 06 กย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 กย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. แนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพฯ         view : 80
      ณ วันที่ : 19 กย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23. แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (PA) รอบ 12 เดือน (ไตรมาสที่ 4)         view : 136
      ณ วันที่ : 07 กย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 กย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 24. แบบฟอร์มจัดทำแผนคำของบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563         view : 124
      ณ วันที่ : 13 กย. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. การสำรวจความต้องการในการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ         view : 68
      ณ วันที่ : 07 กย. 61   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 26. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2561         view : 107
      ณ วันที่ : 07 กย. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 27. Power Point นำเสนอเพื่อสรุปตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2/2561         view : 160
      ณ วันที่ : 16 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 กย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 28. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ มาตรฐานและกฎหมาย (Chiang Mai Provincial Regulatory Executive Board) ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม C71/1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพิงค์          view : 150
      ณ วันที่ : 27 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 สค. 61   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 29. เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562         view : 285
      ณ วันที่ : 27 สค. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 30. รายงานข้อสั่งการและข้อเสนอแนะผลตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข (ตก.3) 2/2561         view : 106
      ณ วันที่ : 11 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 สค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740