ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

1 2 3 4 5 . . .14 Next
 1. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2561         view : 8
      ณ วันที่ : 22 ตค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2561         view : 38
      ณ วันที่ : 17 ตค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 ตค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 3. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม C71 อาคารอำนวยการ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่          view : 9
      ณ วันที่ : 18 ตค. 61   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2561         view : 62
      ณ วันที่ : 06 กย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 ตค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. นโยบายบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         view : 109
      ณ วันที่ : 01 ตค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 ตค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6. สื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ         view : 34
      ณ วันที่ : 28 กย. 61   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 7. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ มาตรฐานและกฎหมาย (ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม C71/1 อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์          view : 82
      ณ วันที่ : 24 กย. 61   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8. การประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) และการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (21 กันยายน 2561)         view : 96
      ณ วันที่ : 21 กย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 9. สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2/2561 คณะที่ 1- คณะที่ 4         view : 145
      ณ วันที่ : 06 กย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 กย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. แนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพฯ         view : 47
      ณ วันที่ : 19 กย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 11. แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (PA) รอบ 12 เดือน (ไตรมาสที่ 4)         view : 107
      ณ วันที่ : 07 กย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 กย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12. แบบฟอร์มจัดทำแผนคำของบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563         view : 76
      ณ วันที่ : 13 กย. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 13. การสำรวจความต้องการในการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ         view : 47
      ณ วันที่ : 07 กย. 61   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 14. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2561         view : 80
      ณ วันที่ : 07 กย. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 15. Power Point นำเสนอเพื่อสรุปตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2/2561         view : 142
      ณ วันที่ : 16 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 กย. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 16. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ มาตรฐานและกฎหมาย (Chiang Mai Provincial Regulatory Executive Board) ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม C71/1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพิงค์          view : 125
      ณ วันที่ : 27 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 สค. 61   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 17. เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562         view : 247
      ณ วันที่ : 27 สค. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 18. รายงานข้อสั่งการและข้อเสนอแนะผลตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข (ตก.3) 2/2561         view : 90
      ณ วันที่ : 11 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 สค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 19. รายงานผลการตรวจราชการ ระดับจังหวัด (แบบ ตก.1) (คณะผู้นิเทศฯ)         view : 81
      ณ วันที่ : 06 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 09 สค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 20. แบบประเมินโครงการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561         view : 219
      ณ วันที่ : 08 สค. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 21. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2561         view : 139
      ณ วันที่ : 02 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 สค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานฯ Service Plan         view : 98
      ณ วันที่ : 06 สค. 61   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการ ครั้งที่ 4/2561         view : 59
      ณ วันที่ : 06 สค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 24. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2561         view : 113
      ณ วันที่ : 01 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 สค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. มติที่ประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2561          view : 52
      ณ วันที่ : 03 สค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 26. ผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการและผลงานเด่นที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560         view : 122
      ณ วันที่ : 02 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 สค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 27. แบบรายงานข้อมูล (แบบ ตก.3) ตามข้อสั่งการและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ         view : 73
      ณ วันที่ : 01 สค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 28. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2561         view : 108
      ณ วันที่ : 26 กค. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 29. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561         view : 128
      ณ วันที่ : 10 กค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 กค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 30. ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561          view : 71
      ณ วันที่ : 23 กค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 กค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740