นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
   แบบประเมิน CMBIS  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
     และรูปแบบบริการ
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2561
     (ประกาศ ณ วันที่ 23 พ.ค. 61)
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
1
 
 Yesterday
1
 
 This Month
21
 
 Last Month
31
 
 This Year
21
 
 Last Year
65,522
 
 All
362,707
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราช....        ทรัพยากรบุคคล18 มค. 62  [ view : 156 ]
  รับย้าย/รับโอนข้าราชการ....        ทรัพยากรบุคคล03 มค. 62  [ view : 689 ]
  ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการเพื่อ....        ทรัพยากรบุคคล02 มค. 62  [ view : 567 ]
  ประกาศ บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เ....        ทรัพยากรบุคคล19 ธค. 61  [ view : 1,027 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู....        ทรัพยากรบุคคล13 ธค. 61  [ view : 778 ]
  ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่....        ทรัพยากรบุคคล03 ธค. 61  [ view : 746 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  เเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน และการระบุชื่อผู้รับหนัง....        บริหารทั่วไป : 18 มค. 62  [ view : 11 ]
  องค์การจัดการน้ำเสียโอนย้ายกิจการ....        บริหารทั่วไป : 18 มค. 62  [ view : 1 ]
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประจำเดื่อนธันวาคม 2561 (....        บริหารทั่วไป : 18 มค. 62  [ view : 6 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว เดือนธันวาคม 2561....        ประกันสุขภาพ : 18 มค. 62  [ view : 6 ]
  ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขายทอดตลาดครุ....        บริหารทั่วไป : 18 มค. 62  [ view : 8 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบ....        งานยาเสพติด : 18 มค. 62  [ view : 10 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใ....        สสอ.สะเมิง26 ธค. 61  [ view : 41 ]
  ประกาศมาตรการการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสฯ สสอ.....        สสอ.สะเมิง26 ธค. 61  [ view : 32 ]
  รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประม....        สสอ.สะเมิง26 ธค. 61  [ view : 32 ]
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารรสุข ว่าด้วยแนวทา....        สสอ.ฮอด25 ธค. 61  [ view : 47 ]
  ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโย....        สสอ.ฮอด25 ธค. 61  [ view : 36 ]
  EB 2 สสอ.หางดง (หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ กลไก....        สสอ.หางดง14 ธค. 61  [ view : 50 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ16 มค. 62  [ view : 17 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำน....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ15 มค. 62  [ view : 6 ]
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ09 มค. 62  [ view : 13 ]
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ08 มค. 62  [ view : 24 ]
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิท....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ06 ธค. 61  [ view : 49 ]
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ06 ธค. 61  [ view : 67 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 17 มค. 62  [ view : 14 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 17 ธค. 61  [ view : 61 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 พย. 61  [ view : 103 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 18 ตค. 61  [ view : 102 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 16 กย. 61  [ view : 129 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 20 สค. 61  [ view : 139 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 ตค. 59  [ view : 1,497 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 สิงหาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 935 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 877 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 มิถุนายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 กค. 59  [ view : 1,052 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 พฤษภาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข21 มิย. 59  [ view : 1,046 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 เมษายน 2559....        นงคราญ ทองสุข31 พค. 59  [ view : 1,033 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง พย.61        ปวีณา ปาลี25 ธค. 61  [ view : 29 ]
  งบทดลอง ตค.61        ปวีณา ปาลี25 ธค. 61  [ view : 25 ]
  งบทดลอง กย.61        ปวีณา ปาลี22 ตค. 61  [ view : 64 ]
  งบทดลอง ส.ค.61        ปวีณา ปาลี24 กย. 61  [ view : 96 ]
  งบทดลอง กค.60        ปวีณา ปาลี22 สค. 61  [ view : 93 ]
  งบทดลอง มิย.61        ปวีณา ปาลี19 กค. 61  [ view : 165 ]
1
  หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
         
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  เเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน และการระบุชื่อผู้รับหนังสือของหน่วยงาน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :18 มค. 62  [ view : 11 ]
  องค์การจัดการน้ำเสียโอนย้ายกิจการ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :18 มค. 62  [ view : 1 ]
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประจำเดื่อนธันวาคม 2561 (ประกันสังคม)....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :18 มค. 62  [ view : 6 ]
  ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :18 มค. 62  [ view : 8 ]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :02 มค. 62  [ view : 41 ]
  สำนักโครงการพระราชดำริโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียร....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :13 ธค. 61  [ view : 71 ]
  ขอเชิญชวนบริจาคหนังสือเพื่อสร้างเพื่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :13 ธค. 61  [ view : 48 ]
  ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๒....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :13 ธค. 61  [ view : 50 ]
  ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :03 ธค. 61  [ view : 103 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโคกระบือ มอบให้ธนาคารโค-กระบือ ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :22 พย. 61  [ view : 66 ]
  คู่มือกองทุน_62        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :17 มค. 62  [ view : 14 ]
  ปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561....        นางสาวธัญพร ร่างวิจิตร  :16 พย. 61  [ view : 88 ]
  PPA        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :09 กค. 61  [ view : 304 ]
  แบบรายงานสถานการณ์วาตภัย....        นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์  :18 เมย. 61  [ view : 188 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันยิงปืน....        นางสาวพัณณิตา ทาเงิน  :18 เมย. 61  [ view : 321 ]
  เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัณโรค....        นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์  :27 มีค. 61  [ view : 452 ]
  เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มวัยทำงานฯ 22 - 23 มีนาคม 2561....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :23 มีค. 61  [ view : 417 ]
  เอกสารประกอบการอบรม BRFSS....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :07 กพ. 61  [ view : 339 ]
  เอกสารประกอบขอแจ้งปรับตัวชี้วัดและเก็บข้อมูลการวัดความดันโลห....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :23 มค. 61  [ view : 538 ]
  แบบประเมิน NCD Clinic Plus ปี 2561        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :12 ธค. 60  [ view : 1300 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 75 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 253 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 291 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 311 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 428 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 1399 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 7....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :03 ธค. 61  [ view : 93 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :16 พย. 61  [ view : 77 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 6....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :26 กย. 61  [ view : 127 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 5....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 กค. 61  [ view : 100 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2561....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :26 กย. 61  [ view : 113 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :25 กค. 61  [ view : 105 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 6/256....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :19 กย. 61  [ view : 102 ]
  การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ด้านพัฒนาระบบข้อมูลฯ ครั้งที่ ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 กย. 61  [ view : 124 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 5/256....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 กค. 61  [ view : 200 ]
  การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ด้านพัฒนาระบบข้อมูลฯ ครั้งที่ ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 กค. 61  [ view : 216 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :07 ธค. 61  [ view : 91 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :04 ธค. 61  [ view : 174 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :24 สค. 61  [ view : 212 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :24 สค. 61  [ view : 407 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 526 ]
  รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรต....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 332 ]
  มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :23 เมย. 61  [ view : 466 ]
  บัญชีรหัสกลุ่มโรค หัตถการและอาการด้านการแพทย์แผนไทย (ICD10-....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :11 เมย. 61  [ view : 354 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและพัฒนาการแพทย์แผน....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :10 เมย. 61  [ view : 313 ]
  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :08 มีค. 61  [ view : 524 ]
  ประกาศผลการคัดลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :15 พย. 61  [ view : 117 ]
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักว....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :29 ตค. 61  [ view : 142 ]
  ผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี256....        นายพิรุณ อินตา  :23 ตค. 61  [ view : 566 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคล (ภาคทฤษฎี) เพื่อจ้า....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :22 ตค. 61  [ view : 203 ]
  แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (สำหรับโรงพยาบาล)....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :18 ตค. 61  [ view : 142 ]
  แบบฟอร์มรายงานอาหารปลอดภัยสำหรับสสอ.)....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :18 ตค. 61  [ view : 123 ]
  ประกาศรับสมัครบุคคลรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :05 ตค. 61  [ view : 4836 ]
  การสืบราคาร่วม วัสดุการแพทย์ ปี2562....        นายพิรุณ อินตา  :15 สค. 61  [ view : 737 ]
  การสืบราคาร่วม ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุรังสีการแพทย....        นายพิรุณ อินตา  :15 สค. 61  [ view : 1163 ]
  เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครอ....        ภญ.อัญชญา ดุจจานุทัศน์  :02 มิย. 61  [ view : 317 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว เดือนธันวาคม 2561....        งานประกันสุขภาพ  :18 มค. 62  [ view : 6 ]
  ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ประจำเดือน ธัน....        งานประกันสุขภาพ  :16 มค. 62  [ view : 20 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI_MRA รพ.มหาราชนครเชียง....        งานประกันสุขภาพ  :17 มค. 62  [ view : 9 ]
  ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนธ....        งานประกันสุขภาพ  :11 มค. 62  [ view : 30 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนธันวาคม 2561....        งานประกันสุขภาพ  :10 มค. 62  [ view : 35 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :09 มค. 62  [ view : 46 ]
  ข้อมูลสิทธิว่างเดือนธันวาคม 2561....        งานประกันสุขภาพ  :09 มค. 62  [ view : 30 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2561 (งวดเก็บตก)....        งานประกันสุขภาพ  :28 ธค. 61  [ view : 75 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว เดือนพฤศจิกายน 2561....        งานประกันสุขภาพ  :20 ธค. 61  [ view : 83 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย....        งานประกันสุขภาพ  :26 ธค. 61  [ view : 137 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 44....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :13 พย. 61  [ view : 178 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :13 พย. 61  [ view : 120 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 43....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :13 พย. 61  [ view : 98 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 43....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :13 พย. 61  [ view : 73 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 42....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :31 ตค. 61  [ view : 106 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 42....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :31 ตค. 61  [ view : 96 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 41....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :22 ตค. 61  [ view : 101 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :22 ตค. 61  [ view : 74 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 40....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :17 ตค. 61  [ view : 86 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 40....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :17 ตค. 61  [ view : 73 ]
  แนวทางการส่งต่อทางทันตกรรมจังหวัดเชียงใหม่....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :15 มค. 62  [ view : 66 ]
  แจ้งผลจัดซื้อร่วมระดับจังหวัดเชียงใหม่ ปี2562....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 มค. 62  [ view : 27 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :04 มค. 62  [ view : 163 ]
  การประกวดแต่งเพลง เพลงแปรงฟันประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :13 ธค. 61  [ view : 62 ]
  ประกาศการสัมภาษณ์โยกย้ายทันตแพทย์ระหว่างจังหวัด....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :11 ธค. 61  [ view : 128 ]
  แจ้งผลการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมระดับเขต ปีงบประมาณ 2562 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :01 พย. 61  [ view : 128 ]
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้า....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :30 ตค. 61  [ view : 104 ]
  แบบฟอร์มประเมินตนเอง“แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรร....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :29 ตค. 61  [ view : 130 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนิ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :29 ตค. 61  [ view : 119 ]
  นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :29 ตค. 61  [ view : 125 ]
  เอกสารสื่อโปสเตอร์ และแผ่นพับภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :26 พย. 61  [ view : 88 ]
  คู่มือคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ(กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชี....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :12 พย. 61  [ view : 144 ]
  แบบบันทึกข้อมูลการดำเนินงานโครงการ JICA....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :07 พย. 61  [ view : 78 ]
  เอกสารรายงานผลดำเนินงานโครงการแก้ไขอัตราการตายปริกำเนิด โดยใ....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :11 ตค. 61  [ view : 101 ]
  ไฟล์เอกสารประกอบการทำงาน LTC ....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :08 ตค. 61  [ view : 163 ]
  แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป้นมิตรสำหรับวัยรุ่....        นางคณิตา กาวงศ์  :08 ตค. 61  [ view : 100 ]
  เอกสารประกอบการประชุมฯ งานมะเร็ง (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :15 กพ. 61  [ view : 654 ]
  แนวทางการดูแลหญิงหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง การวินิจฉัย และการด....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :01 ตค. 61  [ view : 96 ]
  แบบรายงานข้อมูลดำเนินงานโครงการแก้ไขอัตราการตายปริกำเนิด โดย....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :19 กย. 61  [ view : 84 ]
  เอกสารประกอบประเมิน ตำบลนมแม่....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :06 สค. 61  [ view : 185 ]
  เอกสารสรุปผลงานตาม RF รอบที่ 1/2562 (ระดับพื้นที่)....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :10 มค. 62  [ view : 139 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :16 มค. 62  [ view : 30 ]
  แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ....        MissPhraeophan Punchaidee  :03 มค. 62  [ view : 156 ]
  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (PA 3 เดือน) ....        MissPhraeophan Punchaidee  :07 มค. 62  [ view : 98 ]
  การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้....        MissPhraeophan Punchaidee  :05 มค. 62  [ view : 113 ]
  เอกสารประกอบการประชุม คพสจ.ครั้งที่ 12/2561....        กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  :11 มค. 62  [ view : 50 ]
  RF 2562        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :17 ธค. 61  [ view : 270 ]
  คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2562....        MissPhraeophan Punchaidee  :28 ธค. 61  [ view : 86 ]
  การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้....        MissPhraeophan Punchaidee  :06 ธค. 61  [ view : 159 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการ ครั้งที่ 6/2561....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :12 ธค. 61  [ view : 44 ]
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งพยาบา....        -ทรัพยากร -  :12 ธค. 61  [ view : 264 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :11 ธค. 61  [ view : 357 ]
  แนวทางการดำเนินการเรื่องการลาศึกษาต่อฯ....        -ทรัพยากร -  :30 พย. 61  [ view : 184 ]
  นำเสนอการเตรียมความพร้อม ลจช สู่ พกส....        -ทรัพยากร -  :03 ธค. 61  [ view : 250 ]
  เดือน ตุลาคม 2561        -ทรัพยากร -  :14 พย. 61  [ view : 269 ]
  แบบคำร้องขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเ....        -ทรัพยากร -  :28 กย. 61  [ view : 231 ]
  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข....        -ทรัพยากร -  :28 กย. 61  [ view : 155 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :21 กย. 61  [ view : 587 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :03 พค. 61  [ view : 1489 ]
  หนังสือรับรองโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน Happy money ....        -ทรัพยากร -  :04 เมย. 61  [ view : 547 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 เมย. 61  [ view : 698 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มงานนิติการ  :08 มีค. 61  [ view : 276 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :18 ธค. 60  [ view : 1296 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 546 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 พย. 60  [ view : 727 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :17 ตค. 60  [ view : 468 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :24 พค. 60  [ view : 789 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :01 พค. 60  [ view : 671 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 740 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :21 เมย. 60  [ view : 691 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอค....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :16 กพ. 61  [ view : 419 ]
  เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครั....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :12 มค. 61  [ view : 504 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 1094 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 953 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 936 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1001 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 953 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 893 ]
  ภาพกิจกรรมการประชุม HA Back Office ....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :02 มีค. 59  [ view : 1027 ]
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ....        ผู้ดูแลระบบ  :06 มีค. 57  [ view : 1101 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 1930 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 1031 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 763 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 806 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 947 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 852 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 788 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1241 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 1055 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 1203 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 315 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 357 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 258 ]
  การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 287 ]
  ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 257 ]
  อากาศบ้านเฮา        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 237 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 750 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 990 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 791 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 1)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 944 ]
  คำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ( Z....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :02 มค. 62  [ view : 39 ]
  มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :25 ธค. 61  [ view : 37 ]
  การมอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชก....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :16 ตค. 61  [ view : 100 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :08 ตค. 61  [ view : 61 ]
  การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ จังหว....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :05 ตค. 61  [ view : 78 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน ๒๕....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :23 สค. 61  [ view : 134 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :10 กค. 61  [ view : 106 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :01 มิย. 61  [ view : 157 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนมีนาคม 256....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :28 มิย. 61  [ view : 127 ]
  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค. News" ปีที่ 1 ฉบับที่ 2....        กลุ่มงานนิติการ  :18 เมย. 61  [ view : 170 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลบำบัดรักษา ผ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :18 มค. 62  [ view : 10 ]
  ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด ปี 2562....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :04 มค. 62  [ view : 66 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการดำเนินด้านยาเสพติด ปี 2562"....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :05 พย. 61  [ view : 123 ]
  แบบฟอร์มข้อมูลเครือข่ายงานยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 1....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 ตค. 61  [ view : 73 ]
  เอกสารประกอบการประชุม "การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm R....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :13 กย. 61  [ view : 144 ]
  เอกสารประกอบการประชุม “ทศวรรษที่ 4 ยุติปัญหาเอดส์แผ่นดินล้าน....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :03 กย. 61  [ view : 262 ]
  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :30 สค. 61  [ view : 342 ]
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขายาและสารเสพ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :16 สค. 61  [ view : 124 ]
  การให้บริการเมทาโดนระยะยาว (Methadone Maintenance Therapy)....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :06 สค. 61  [ view : 170 ]
  “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :18 กค. 61  [ view : 233 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740