นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   สรุปราคายาและพัสดุ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
     และรูปแบบบริการ
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2561
     (ประกาศ ณ วันที่ 23 พ.ค. 61)
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
1
 
 Yesterday
1
 
 This Month
27
 
 Last Month
8,768
 
 This Year
65,322
 
 Last Year
167,194
 
 All
362,486
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา....        ทรัพยากรบุคคล25 มิย. 61  [ view : 72 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบร....        ทรัพยากรบุคคล18 มิย. 61  [ view : 640 ]
  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้....        ทรัพยากรบุคคล12 มิย. 61  [ view : 2,196 ]
  ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว....        ทรัพยากรบุคคล11 มิย. 61  [ view : 772 ]
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค....        ทรัพยากรบุคคล11 มิย. 61  [ view : 651 ]
  ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานข....        งานก่อสร้างและพัสดุ25 พค. 61  [ view : 987 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.แม่วาง....        ยุทธศาสตร์ : 25 มิย. 61  [ view : 19 ]
  แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำป....        ยุทธศาสตร์ : 25 มิย. 61  [ view : 7 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการ ครั้งที่ 3/2561....        ยุทธศาสตร์ : 25 มิย. 61  [ view : 7 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 24....        ควบคุมโรค : 22 มิย. 61  [ view : 17 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 24....        ควบคุมโรค : 22 มิย. 61  [ view : 22 ]
  สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2561 ....        ยุทธศาสตร์ : 20 มิย. 61  [ view : 42 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน สสอ.แม่แตง....        สสอ.แม่แตง25 มิย. 61  [ view : 8 ]
  ITA สสอ.แม่อาย 2561        สสอ.แม่อาย18 มค. 61  [ view : 286 ]
  EB10 (2) ข้อ2 หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผน IT....        สสอ.แม่วาง25 มิย. 61  [ view : 3 ]
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานควบค....        สสอ.เวียงแหง25 มิย. 61  [ view : 3 ]
  คู่มือการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก....        สสอ.เวียงแหง25 มิย. 61  [ view : 4 ]
  คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภ....        สสอ.เวียงแหง25 มิย. 61  [ view : 4 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะแ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ04 มิย. 61  [ view : 44 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถย....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ31 พค. 61  [ view : 60 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ24 พค. 61  [ view : 67 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างทางเชื่อมรพ.วั....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ16 พค. 61  [ view : 64 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ด....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ11 พค. 61  [ view : 113 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายก....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ04 พค. 61  [ view : 108 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 12 มิย. 61  [ view : 31 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 16 พค. 61  [ view : 82 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 27 เมย. 61  [ view : 90 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงา....        งานประกันสุขภาพ 14 มีค. 61  [ view : 231 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 16 กพ. 61  [ view : 257 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 มค. 61  [ view : 346 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 ตค. 59  [ view : 1,253 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 สิงหาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 802 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 748 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 มิถุนายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 กค. 59  [ view : 915 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 พฤษภาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข21 มิย. 59  [ view : 878 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 เมษายน 2559....        นงคราญ ทองสุข31 พค. 59  [ view : 865 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง พค.61        ปวีณา ปาลี19 มิย. 61  [ view : 8 ]
  งบทดลอง เมย.61        ปวีณา ปาลี15 พค. 61  [ view : 49 ]
  งบทดลอง มีค.61        ปวีณา ปาลี26 เมย. 61  [ view : 73 ]
  งบทดลอง กพ.61        ปวีณา ปาลี26 มีค. 61  [ view : 124 ]
  งบทดลอง มค.61        ปวีณา ปาลี20 กพ. 61  [ view : 200 ]
  งบทดลอง ธค.60        ปวีณา ปาลี16 มค. 61  [ view : 252 ]
1
  หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
         
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทลทุนในการจัดซื้....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :20 มิย. 61  [ view : 13 ]
  เชิญเชิญร่วมแข็งขันกล์การกุศล ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :14 มิย. 61  [ view : 26 ]
  แจ้งเปลี่ยนชือ "โรงงานยาสูบ"....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :14 มิย. 61  [ view : 32 ]
  ชอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :11 มิย. 61  [ view : 28 ]
  ขอความสนับสนุนสร้างหลังคาทรงไทยทางขึ้นกุฏิสงฆ์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :08 มิย. 61  [ view : 24 ]
  การขอรับทุนเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :08 มิย. 61  [ view : 39 ]
  ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :07 มิย. 61  [ view : 27 ]
  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 มิย. 61  [ view : 25 ]
  ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพมอบชุดรายอแก่เด็กกำพร้ายากจน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 มิย. 61  [ view : 25 ]
  ขอเชิญร่วมทำบุญในการทอดผ้าป่า....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :24 พค. 61  [ view : 49 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 121 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 152 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 162 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 259 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 1251 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :13 มิย. 61  [ view : 33 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 เมย. 61  [ view : 120 ]
  หนังสือการจัดทำรายงานสถานการณ์สุขภาพระดับอำเภอ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 มค. 61  [ view : 358 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :08 มค. 61  [ view : 292 ]
  สมัคร e-Mail ส่วนภูมิภาค (สำหรับใช้จัดซื้อจัดจ้าง)....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :31 ตค. 60  [ view : 496 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :20 ตค. 60  [ view : 413 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 4/2560....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :02 ตค. 60  [ view : 448 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ( Suppor....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :17 กย. 60  [ view : 417 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 3/2560....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :08 กย. 60  [ view : 453 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :23 สค. 60  [ view : 460 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 195 ]
  รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรต....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 132 ]
  มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :23 เมย. 61  [ view : 239 ]
  บัญชีรหัสกลุ่มโรค หัตถการและอาการด้านการแพทย์แผนไทย (ICD10-....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :11 เมย. 61  [ view : 153 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและพัฒนาการแพทย์แผน....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :10 เมย. 61  [ view : 144 ]
  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :08 มีค. 61  [ view : 303 ]
  คู่มือการใช้โปรแกรมประเมินการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 มีค. 61  [ view : 365 ]
  เอกสารการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :23 มค. 61  [ view : 291 ]
  การประชุมวิชาการเรื่อง"การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตั....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :11 มค. 61  [ view : 254 ]
  การสัมมนาวิชาการ การใช้การแพทย์ผสมผสานในการกำจัดสารพิษจากโลห....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :11 มค. 61  [ view : 280 ]
  เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครอ....        ภญ.อัญชญา ดุจจานุทัศน์  :02 มิย. 61  [ view : 43 ]
  ประกาศรับสมัครงานผู้ประสานงานโครงการ....        นายพิรุณ อินตา  :30 เมย. 61  [ view : 135 ]
  ประกาศรับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการ(อาเซียน)....        นายพิรุณ อินตา  :05 เมย. 61  [ view : 147 ]
  แจ้งการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัดปี 2561....        นายพิรุณ อินตา  :02 ตค. 60  [ view : 667 ]
  ตัวอย่างแนวทางการให้บริการผู้ป่วย....        นายพิรุณ อินตา  :04 สค. 60  [ view : 524 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :02 มิย. 60  [ view : 944 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :17 พค. 60  [ view : 907 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :20 เมย. 60  [ view : 1334 ]
  การสืบราคาวัสดุรังสีการแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :12 เมย. 60  [ view : 670 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :12 เมย. 60  [ view : 919 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณี opd_refer ประจำเดือน พฤษภาคม 2561....        งานประกันสุขภาพ  :21 มิย. 61  [ view : 39 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุข....        งานประกันสุขภาพ  :13 มิย. 61  [ view : 86 ]
  โปรแกรมลงคะแนน MRA ผู้ป่วยนอก ปีงบ 2561 ฉบับแก้ไข....        งานประกันสุขภาพ  :14 มิย. 61  [ view : 76 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด....        งานประกันสุขภาพ  :12 มิย. 61  [ view : 69 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บ CT_MRI เดือนพฤษภาคม 2561....        งานประกันสุขภาพ  :06 มิย. 61  [ view : 68 ]
  แนวทางตรวจประเมินหน่วยบริการปี 62....        งานประกันสุขภาพ  :11 มิย. 61  [ view : 51 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว รายบุคคล ระหว่างเดือน ตค60 - เมย61....        งานประกันสุขภาพ  :08 มิย. 61  [ view : 75 ]
  แบบรายงานผลคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (MRA....        งานประกันสุขภาพ  :05 มิย. 61  [ view : 64 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณี opd_refer ประจำเดือน เมษายน 2561....        งานประกันสุขภาพ  :25 พค. 61  [ view : 152 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด....        งานประกันสุขภาพ  :12 พค. 61  [ view : 171 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 24....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :22 มิย. 61  [ view : 17 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 24....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :22 มิย. 61  [ view : 22 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 23....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :16 มิย. 61  [ view : 75 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 23....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :16 มิย. 61  [ view : 79 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 22....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :10 มิย. 61  [ view : 92 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 22....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :10 มิย. 61  [ view : 45 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 21....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :03 มิย. 61  [ view : 91 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 21....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :03 มิย. 61  [ view : 43 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 20....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :27 พค. 61  [ view : 64 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 20....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :27 พค. 61  [ view : 39 ]
  ข้อมูล PCC จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 - 2561....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :13 มิย. 61  [ view : 57 ]
  วิธีการแปรงแห้ง        นางวันเพ็ญ คำวัง  :12 มิย. 61  [ view : 49 ]
  รายชื่อโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการทันตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :06 มิย. 61  [ view : 60 ]
  การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก (องค์ประกอบที่ 5)ในตำบล LT....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :09 พค. 61  [ view : 155 ]
  RF รอบ 3        นางวันเพ็ญ คำวัง  :07 มิย. 61  [ view : 85 ]
  ประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ (Thai Health Literacy 66)....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :06 มิย. 61  [ view : 57 ]
  ตารางตรวจสอบภายใน และแบบตรวจสอบภายใน ปี 2561....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :04 มิย. 61  [ view : 75 ]
  ไฟล์นำเสนอสรุปสถานการณ์ตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข รอบ 6 เด....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :04 มิย. 61  [ view : 77 ]
  รายชื่อโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการทันตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :28 พค. 61  [ view : 52 ]
  แบบฟอร์มงานอนามัยโรงเรียน ปี 2561....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :15 พค. 61  [ view : 194 ]
  แบบรายงานกิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล วันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :23 พค. 61  [ view : 132 ]
  แบบรายงานต้นแบบประเมินแม่และเด็ก....        นางธมนรดา จินะกัณฑ์  :11 พค. 61  [ view : 145 ]
  ไฟล์ประชุมศูนย์พึ่งได้คุณภาพและงานวัยรุ่นปี2561 ระหว่างวันที....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :10 พค. 61  [ view : 72 ]
  เอกสารการประชุมมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต....        นางธมนรดา จินะกัณฑ์  :27 เมย. 61  [ view : 341 ]
  เอกสารการประชุมสุขภาพจิต 22 มีนาคม 2561....        นายวิษณุกร ยาสมุทร์  :10 เมย. 61  [ view : 113 ]
  งานนำเสนอการพัฒนาระบบข้อมูลงานคนพิการ....        นางสาวพรรณี แซ่จัง  :28 มีค. 61  [ view : 167 ]
  เอกสารการประชุมอนามัยแม่และเด็กพื้นที่สูง 9 อำเภอ จ.เชียงใหม....        นางธมนรดา จินะกัณฑ์  :07 มีค. 61  [ view : 267 ]
  เอกสารประกอบการประชุมฯ งานมะเร็ง (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :15 กพ. 61  [ view : 390 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ“แนวทางปฏิบัติการส่งเสริมป้องกันโรค ตามน....        นางฐิติรัตน์ อินตายวง  :05 กพ. 61  [ view : 320 ]
  เอกสารประกอบการประชุมฯ มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ผ่านระบบ W....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :12 มค. 61  [ view : 309 ]
  เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.แม่วาง....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :25 มิย. 61  [ view : 19 ]
  แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปร....        กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  :25 มิย. 61  [ view : 7 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการ ครั้งที่ 3/2561....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :25 มิย. 61  [ view : 7 ]
  สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2561 ....        MissPhraeophan Punchaidee  :20 มิย. 61  [ view : 42 ]
  การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้....        MissPhraeophan Punchaidee  :20 มิย. 61  [ view : 34 ]
  เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.ดอยสะเก็ด....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :20 มิย. 61  [ view : 35 ]
  เอกสารนำเสนอนิเทศงาน รอบที่ 3 ประจำปี 2561 (เมือง แม่ริม) ....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :20 มิย. 61  [ view : 18 ]
  แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน (....        MissPhraeophan Punchaidee  :20 มิย. 61  [ view : 16 ]
  แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ....        MissPhraeophan Punchaidee  :08 พค. 61  [ view : 316 ]
  เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.ฝางแม่ออน....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :18 มิย. 61  [ view : 47 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :03 พค. 61  [ view : 596 ]
  หนังสือรับรองโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน Happy money ....        -ทรัพยากร -  :04 เมย. 61  [ view : 299 ]
  ตัวอย่าง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุ....        -ทรัพยากร -  :06 มีค. 61  [ view : 249 ]
  โครงสร้างใหม่ 18 พฤษภาคม 2560....        -ทรัพยากร -  :08 กย. 60  [ view : 1940 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ควา....        -ทรัพยากร -  :29 ธค. 60  [ view : 797 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :30 พย. 60  [ view : 1133 ]
  การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์....        -ทรัพยากร -  :28 พย. 60  [ view : 368 ]
  แนวทางการดำเนินการเรื่องการขออนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ....        -ทรัพยากร -  :19 ตค. 60  [ view : 722 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป....        -ทรัพยากร -  :22 สค. 60  [ view : 1477 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลงานวิชาการระดับ....        -ทรัพยากร -  :17 สค. 60  [ view : 671 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 เมย. 61  [ view : 405 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มงานนิติการ  :08 มีค. 61  [ view : 199 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :18 ธค. 60  [ view : 983 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 420 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 พย. 60  [ view : 518 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :17 ตค. 60  [ view : 380 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :24 พค. 60  [ view : 564 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :01 พค. 60  [ view : 578 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 645 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :21 เมย. 60  [ view : 586 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอค....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :16 กพ. 61  [ view : 277 ]
  เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครั....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :12 มค. 61  [ view : 357 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 957 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 856 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 820 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 820 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 838 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 782 ]
  ภาพกิจกรรมการประชุม HA Back Office ....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :02 มีค. 59  [ view : 897 ]
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ....        ผู้ดูแลระบบ  :06 มีค. 57  [ view : 921 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 1278 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 803 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 642 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 646 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 782 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 709 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 662 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1056 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 921 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 994 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 197 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 161 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 154 ]
  การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 162 ]
  ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 161 ]
  อากาศบ้านเฮา        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 147 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 628 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 813 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 664 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 1)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 799 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :01 มิย. 61  [ view : 44 ]
  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค. News" ปีที่ 1 ฉบับที่ 2....        กลุ่มงานนิติการ  :18 เมย. 61  [ view : 87 ]
  บทบาท อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 128 ]
  รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการป้องกั....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 107 ]
  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 99 ]
  รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 96 ]
  รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลป....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :30 มีค. 61  [ view : 196 ]
  รายงานผลกิจกรรมการบริหารงานในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :30 มีค. 61  [ view : 111 ]
  รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :28 มีค. 61  [ view : 116 ]
  คำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริ....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :28 มีค. 61  [ view : 128 ]
  เอกสารนำเสนอประชุม “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :23 พค. 61  [ view : 104 ]
  สรุปผลการนิเทศ ติดตาม RB 7 ยาเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :07 พค. 61  [ view : 68 ]
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรฐานการบำบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 เมย. 61  [ view : 98 ]
  การคัดกรองและการบำบัดแบบเสริมแรงจูงใจ (Motivational Intervie....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 เมย. 61  [ view : 124 ]
  การประชุม “การเตรียมความพร้อมการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :22 มีค. 61  [ view : 400 ]
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ(Service Plan ) สาขายาและส....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :13 ธค. 60  [ view : 351 ]
  หนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู(บ.108-2557-6)....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 674 ]
  แบบแสดงตัวเพื่อเข้ารับการคัดกรองและนัดหมายให้เข้ารับการบำบัด....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 763 ]
  หนังสือรายงานผลการไม่มาแสดงตัวเข้าสู่กระบวนการตราประกาศ คสช.....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 602 ]
  หนังสือรายงานผลการไม่มาแสดงตัวเข้าสู่กระบวนการตราประกาศ คสช.....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 361 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740