นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
   แบบประเมิน CMBIS  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   สรุปราคายาและพัสดุ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
     และรูปแบบบริการ
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2561
     (ประกาศ ณ วันที่ 23 พ.ค. 61)
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
1
 
 Yesterday
1
 
 This Month
16
 
 Last Month
32
 
 This Year
65,343
 
 Last Year
167,194
 
 All
362,507
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ....        ทรัพยากรบุคคล12 กค. 61  [ view : 306 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภ....        ทรัพยากรบุคคล04 กค. 61  [ view : 578 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก....        ทรัพยากรบุคคล26 มิย. 61  [ view : 758 ]
  ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา....        ทรัพยากรบุคคล25 มิย. 61  [ view : 547 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบร....        ทรัพยากรบุคคล18 มิย. 61  [ view : 958 ]
  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้....        ทรัพยากรบุคคล12 มิย. 61  [ view : 2,547 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.หางดง....        ยุทธศาสตร์ : 16 กค. 61  [ view : 0 ]
  เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.สันป่าตอง....        ยุทธศาสตร์ : 13 กค. 61  [ view : 9 ]
  การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบมธาตุเจดีย์ หรื....        งานกิจการพิเศษ : 13 กค. 61  [ view : 6 ]
  ขอแจ้งการดำเนินงานโครงการแก้ไขอัตราการตายปริกำเนิด....        ส่งเสริมสุขภาพ : 13 กค. 61  [ view : 7 ]
  แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ติดดาว ปี 2....        ทันตสาธารณสุข : 12 กค. 61  [ view : 30 ]
  เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.สันกำแพง....        ยุทธศาสตร์ : 12 กค. 61  [ view : 13 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง....        สสอ.สันป่าตอง07 มีค. 61  [ view : 280 ]
  รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน....        สสอ.สันป่าตอง02 กค. 61  [ view : 26 ]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(แบบ สขร.๑) ....        สสอ.สะเมิง02 กพ. 61  [ view : 27 ]
  รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน สำ....        สสอ.สะเมิง16 มีค. 61  [ view : 56 ]
  รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิ....        สสอ.สะเมิง15 มีค. 61  [ view : 39 ]
  รายงานผลการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารที่....        สสอ.แม่แตง28 มิย. 61  [ view : 26 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ10 กค. 61  [ view : 34 ]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ06 กค. 61  [ view : 31 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ Power p....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ05 กค. 61  [ view : 26 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปร....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ05 กค. 61  [ view : 21 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ05 กค. 61  [ view : 17 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายบอร์....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ05 กค. 61  [ view : 20 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 12 มิย. 61  [ view : 64 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 16 พค. 61  [ view : 101 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 27 เมย. 61  [ view : 103 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงา....        งานประกันสุขภาพ 14 มีค. 61  [ view : 241 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 16 กพ. 61  [ view : 270 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 มค. 61  [ view : 357 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 ตค. 59  [ view : 1,286 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 สิงหาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 816 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 766 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 มิถุนายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 กค. 59  [ view : 932 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 พฤษภาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข21 มิย. 59  [ view : 894 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 เมษายน 2559....        นงคราญ ทองสุข31 พค. 59  [ view : 886 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง พค.61        ปวีณา ปาลี19 มิย. 61  [ view : 32 ]
  งบทดลอง เมย.61        ปวีณา ปาลี15 พค. 61  [ view : 61 ]
  งบทดลอง มีค.61        ปวีณา ปาลี26 เมย. 61  [ view : 89 ]
  งบทดลอง กพ.61        ปวีณา ปาลี26 มีค. 61  [ view : 136 ]
  งบทดลอง มค.61        ปวีณา ปาลี20 กพ. 61  [ view : 214 ]
  งบทดลอง ธค.60        ปวีณา ปาลี16 มค. 61  [ view : 267 ]
1
  หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
         
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  แนวทางปฎิบัติกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่อง เพื่อน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :11 กค. 61  [ view : 19 ]
  ขอความอนุเคราะห์ช่วประชาสัมพันธ์ุน้ำดื่มโอท๊อบ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 กค. 61  [ view : 14 ]
  ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขาจำนวน 8 หัอ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 กค. 61  [ view : 35 ]
  ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 กค. 61  [ view : 20 ]
  การร่วมทำบุญทอดผ่าป่าสามัคคี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 กค. 61  [ view : 19 ]
  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 กค. 61  [ view : 13 ]
  ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุน " วันรวมใจประชาเมตรา."....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :02 กค. 61  [ view : 20 ]
  การจัดตั้งสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพชีวิตไทย....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :02 กค. 61  [ view : 15 ]
  ขอความสนับสนุนสร้างหลังคาทรงไทยทางขึ้นกุฏิสงฆ์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :02 กค. 61  [ view : 17 ]
  ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนที่ราบสูง....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :02 กค. 61  [ view : 15 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 136 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 167 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 192 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 276 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 1270 ]
  การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ด้านพัฒนาระบบข้อมูลฯ ครั้งที่ ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 กค. 61  [ view : 15 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 5/256....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 กค. 61  [ view : 18 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :13 มิย. 61  [ view : 64 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 เมย. 61  [ view : 140 ]
  หนังสือการจัดทำรายงานสถานการณ์สุขภาพระดับอำเภอ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 มค. 61  [ view : 372 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :08 มค. 61  [ view : 309 ]
  สมัคร e-Mail ส่วนภูมิภาค (สำหรับใช้จัดซื้อจัดจ้าง)....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :31 ตค. 60  [ view : 540 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :20 ตค. 60  [ view : 426 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 4/2560....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :02 ตค. 60  [ view : 466 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ( Suppor....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :17 กย. 60  [ view : 431 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 274 ]
  รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรต....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 152 ]
  มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :23 เมย. 61  [ view : 287 ]
  บัญชีรหัสกลุ่มโรค หัตถการและอาการด้านการแพทย์แผนไทย (ICD10-....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :11 เมย. 61  [ view : 202 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและพัฒนาการแพทย์แผน....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :10 เมย. 61  [ view : 166 ]
  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :08 มีค. 61  [ view : 327 ]
  คู่มือการใช้โปรแกรมประเมินการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 มีค. 61  [ view : 390 ]
  เอกสารการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :23 มค. 61  [ view : 308 ]
  การประชุมวิชาการเรื่อง"การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตั....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :11 มค. 61  [ view : 270 ]
  การสัมมนาวิชาการ การใช้การแพทย์ผสมผสานในการกำจัดสารพิษจากโลห....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :11 มค. 61  [ view : 295 ]
  เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครอ....        ภญ.อัญชญา ดุจจานุทัศน์  :02 มิย. 61  [ view : 128 ]
  ประกาศรับสมัครงานผู้ประสานงานโครงการ....        นายพิรุณ อินตา  :30 เมย. 61  [ view : 159 ]
  ประกาศรับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการ(อาเซียน)....        นายพิรุณ อินตา  :05 เมย. 61  [ view : 160 ]
  แจ้งการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัดปี 2561....        นายพิรุณ อินตา  :02 ตค. 60  [ view : 690 ]
  ตัวอย่างแนวทางการให้บริการผู้ป่วย....        นายพิรุณ อินตา  :04 สค. 60  [ view : 540 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :02 มิย. 60  [ view : 966 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :17 พค. 60  [ view : 977 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :20 เมย. 60  [ view : 1408 ]
  การสืบราคาวัสดุรังสีการแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :12 เมย. 60  [ view : 685 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :12 เมย. 60  [ view : 948 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด....        งานประกันสุขภาพ  :11 กค. 61  [ view : 36 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุข....        งานประกันสุขภาพ  :11 กค. 61  [ view : 31 ]
  ส่งข้อมูลUpdate การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนเมษายน....        งานประกันสุขภาพ  :11 กค. 61  [ view : 36 ]
  ข้อมูลการจ่ายเงินค่าบริการวัคซีนพิษสุนัขบ้า Anti Rabries Hum....        งานประกันสุขภาพ  :06 กค. 61  [ view : 41 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนมิถุนายน 2561....        งานประกันสุขภาพ  :04 กค. 61  [ view : 56 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุข....        งานประกันสุขภาพ  :03 กค. 61  [ view : 59 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO ....        งานประกันสุขภาพ  :02 กค. 61  [ view : 48 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณี opd_refer ประจำเดือน พฤษภาคม 2561....        งานประกันสุขภาพ  :21 มิย. 61  [ view : 111 ]
  โปรแกรมของงานยุทธศาสตร์ ที่ใช้ลงคะแนน MRA ผู้ป่วยนอก เกณฑ์สป....        งานประกันสุขภาพ  :26 มิย. 61  [ view : 59 ]
  การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังFAI ไตรมาส 3/256....        งานประกันสุขภาพ  :26 มิย. 61  [ view : 45 ]
  PPA        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :09 กค. 61  [ view : 31 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 26....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :08 กค. 61  [ view : 62 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 26....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :08 กค. 61  [ view : 84 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 25....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :02 กค. 61  [ view : 98 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 25....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :02 กค. 61  [ view : 31 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 24....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :22 มิย. 61  [ view : 64 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 24....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :22 มิย. 61  [ view : 67 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 23....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :16 มิย. 61  [ view : 92 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 23....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :16 มิย. 61  [ view : 100 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 22....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :10 มิย. 61  [ view : 118 ]
  แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ติดดาว ปี 2561....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :12 กค. 61  [ view : 30 ]
  ยูนิตทำฟัน ของบริษัทไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดงบลงทุ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :11 กค. 61  [ view : 17 ]
  เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 2 ก.ค. 2561....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :28 มิย. 61  [ view : 104 ]
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักเรียนจากอำเภอต่างๆ ที่มาเรียนในอำเภอเ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 กค. 61  [ view : 49 ]
  สังคมไทยไร้ฟันผุ        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 กค. 61  [ view : 37 ]
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนจากอำเภอต่างๆ ที่มาเรียนในโรงเรียนดารา โร....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :29 มิย. 61  [ view : 31 ]
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นักเรียนชั้น ม.1....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :29 มิย. 61  [ view : 18 ]
  ข้อมูล PCC จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 - 2561....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :13 มิย. 61  [ view : 136 ]
  วิธีการแปรงแห้ง        นางวันเพ็ญ คำวัง  :12 มิย. 61  [ view : 82 ]
  รายชื่อโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการทันตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :06 มิย. 61  [ view : 93 ]
  ขอแจ้งการดำเนินงานโครงการแก้ไขอัตราการตายปริกำเนิด โดยใช้เคร....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :13 กค. 61  [ view : 7 ]
  เอกสารการประชุม Hep B วันที่ 18 พฤษภาคม 61....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :29 มิย. 61  [ view : 40 ]
  เอกสารการประชุม PPA วันที่ 25 มิ.ย.61 (มหัศจรรย์ 1,000 วัน +....        นางธมนรดา จินะกัณฑ์  :26 มิย. 61  [ view : 324 ]
  แบบรายงานกิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล วันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :23 พค. 61  [ view : 233 ]
  แบบรายงานต้นแบบประเมินแม่และเด็ก....        นางธมนรดา จินะกัณฑ์  :11 พค. 61  [ view : 193 ]
  ไฟล์ประชุมศูนย์พึ่งได้คุณภาพและงานวัยรุ่นปี2561 ระหว่างวันที....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :10 พค. 61  [ view : 90 ]
  เอกสารการประชุมมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต....        นางธมนรดา จินะกัณฑ์  :27 เมย. 61  [ view : 396 ]
  เอกสารการประชุมสุขภาพจิต 22 มีนาคม 2561....        นายวิษณุกร ยาสมุทร์  :10 เมย. 61  [ view : 127 ]
  งานนำเสนอการพัฒนาระบบข้อมูลงานคนพิการ....        นางสาวพรรณี แซ่จัง  :28 มีค. 61  [ view : 187 ]
  เอกสารการประชุมอนามัยแม่และเด็กพื้นที่สูง 9 อำเภอ จ.เชียงใหม....        นางธมนรดา จินะกัณฑ์  :07 มีค. 61  [ view : 286 ]
  เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.หางดง....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :16 กค. 61  [ view : 0 ]
  เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.สันป่าตอง....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :13 กค. 61  [ view : 9 ]
  เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.สันกำแพง....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :12 กค. 61  [ view : 13 ]
  เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.จอมทอง....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :11 กค. 61  [ view : 10 ]
  เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.ดอยหล่อ....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :10 กค. 61  [ view : 15 ]
  เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.เมืองเชียงใหม่....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :10 กค. 61  [ view : 10 ]
  เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561คพสอ.พร้าว....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :10 กค. 61  [ view : 13 ]
  เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.ดอยเต่า....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :10 กค. 61  [ view : 14 ]
  เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.สารภี....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :10 กค. 61  [ view : 10 ]
  เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.เชียงดาว....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :10 กค. 61  [ view : 13 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :03 พค. 61  [ view : 734 ]
  หนังสือรับรองโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน Happy money ....        -ทรัพยากร -  :04 เมย. 61  [ view : 329 ]
  ตัวอย่าง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุ....        -ทรัพยากร -  :06 มีค. 61  [ view : 259 ]
  โครงสร้างใหม่ 18 พฤษภาคม 2560....        -ทรัพยากร -  :08 กย. 60  [ view : 2091 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ควา....        -ทรัพยากร -  :29 ธค. 60  [ view : 822 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :30 พย. 60  [ view : 1230 ]
  การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์....        -ทรัพยากร -  :28 พย. 60  [ view : 388 ]
  แนวทางการดำเนินการเรื่องการขออนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ....        -ทรัพยากร -  :19 ตค. 60  [ view : 739 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป....        -ทรัพยากร -  :22 สค. 60  [ view : 1509 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลงานวิชาการระดับ....        -ทรัพยากร -  :17 สค. 60  [ view : 695 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 เมย. 61  [ view : 520 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มงานนิติการ  :08 มีค. 61  [ view : 212 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :18 ธค. 60  [ view : 1065 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 436 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 พย. 60  [ view : 564 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :17 ตค. 60  [ view : 394 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :24 พค. 60  [ view : 617 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :01 พค. 60  [ view : 594 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 660 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :21 เมย. 60  [ view : 600 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอค....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :16 กพ. 61  [ view : 290 ]
  เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครั....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :12 มค. 61  [ view : 386 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 976 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 872 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 837 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 894 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 855 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 801 ]
  ภาพกิจกรรมการประชุม HA Back Office ....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :02 มีค. 59  [ view : 921 ]
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ....        ผู้ดูแลระบบ  :06 มีค. 57  [ view : 966 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 1374 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 866 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 660 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 668 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 824 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 727 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 677 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1098 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 936 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 1048 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 211 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 173 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 168 ]
  การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 189 ]
  ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 172 ]
  อากาศบ้านเฮา        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 159 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 647 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 858 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 680 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 1)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 820 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :10 กค. 61  [ view : 14 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :01 มิย. 61  [ view : 65 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนมีนาคม 256....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :28 มิย. 61  [ view : 22 ]
  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค. News" ปีที่ 1 ฉบับที่ 2....        กลุ่มงานนิติการ  :18 เมย. 61  [ view : 98 ]
  บทบาท อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 139 ]
  รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการป้องกั....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 118 ]
  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 110 ]
  รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 105 ]
  รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลป....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :30 มีค. 61  [ view : 206 ]
  รายงานผลกิจกรรมการบริหารงานในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :30 มีค. 61  [ view : 122 ]
  เอกสารนำเสนอประชุม “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :23 พค. 61  [ view : 163 ]
  สรุปผลการนิเทศ ติดตาม RB 7 ยาเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :07 พค. 61  [ view : 98 ]
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรฐานการบำบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 เมย. 61  [ view : 109 ]
  การคัดกรองและการบำบัดแบบเสริมแรงจูงใจ (Motivational Intervie....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 เมย. 61  [ view : 134 ]
  การประชุม “การเตรียมความพร้อมการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :22 มีค. 61  [ view : 461 ]
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ(Service Plan ) สาขายาและส....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :13 ธค. 60  [ view : 439 ]
  หนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู(บ.108-2557-6)....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 799 ]
  แบบแสดงตัวเพื่อเข้ารับการคัดกรองและนัดหมายให้เข้ารับการบำบัด....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 903 ]
  หนังสือรายงานผลการไม่มาแสดงตัวเข้าสู่กระบวนการตราประกาศ คสช.....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 675 ]
  หนังสือรายงานผลการไม่มาแสดงตัวเข้าสู่กระบวนการตราประกาศ คสช.....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 409 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740