นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   สรุปราคายาและพัสดุ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2560
     (ประกาศ ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
161
 
 Yesterday
246
 
 This Month
8,014
 
 Last Month
17,283
 
 This Year
52,013
 
 Last Year
167,194
 
 All
349,177
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก....        ทรัพยากรบุคคล19 เมย. 61  [ view : 356 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน....        ทรัพยากรบุคคล04 เมย. 61  [ view : 3,591 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภ....        ทรัพยากรบุคคล10 เมย. 61  [ view : 537 ]
  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้....        ทรัพยากรบุคคล09 เมย. 61  [ view : 453 ]
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว....        ทรัพยากรบุคคล04 เมย. 61  [ view : 1,337 ]
  ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานด....        งานก่อสร้างและพัสดุ28 มีค. 61  [ view : 583 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ คร....        ยุทธศาสตร์ : 05 เมย. 61  [ view : 79 ]
  แบบรายงานสถานการณ์วาตภัย....        ควบคุมโรค : 18 เมย. 61  [ view : 19 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันยิงปืน....        ควบคุมโรค : 18 เมย. 61  [ view : 45 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจั....        ประกันสุขภาพ : 18 เมย. 61  [ view : 34 ]
  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค. News" ปีที่ 1 ฉบับ....        นิติการ : 18 เมย. 61  [ view : 18 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 14....        ควบคุมโรค : 17 เมย. 61  [ view : 17 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดการเรื่องร้องเรียนร้....        สสอ.แม่แตง01 เมย. 61  [ view : 59 ]
  กิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อ....        สสอ.แม่แตง01 เมย. 61  [ view : 36 ]
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสอ.แม....        สสอ.แม่แตง01 เมย. 61  [ view : 35 ]
  บทบาท อำนาจหน้าที ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด....        สสอ.ฮอด01 เมย. 61  [ view : 50 ]
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการดำเนินงานการดู....        สสอ.ฮอด01 เมย. 61  [ view : 34 ]
  กิจกรรมการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารง....        สสอ.แม่แตง01 เมย. 61  [ view : 37 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครภ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ16 มีค. 61  [ view : 114 ]
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเล....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ18 มค. 61  [ view : 229 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ09 กพ. 61  [ view : 239 ]
  ชี้แจงข้อสอบถาม การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ11 มค. 61  [ view : 307 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปร....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ28 ธค. 60  [ view : 261 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักวิทยาศาสตร....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ28 ธค. 60  [ view : 239 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงา....        งานประกันสุขภาพ 14 มีค. 61  [ view : 139 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 16 กพ. 61  [ view : 195 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 มค. 61  [ view : 278 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 14 ธค. 60  [ view : 282 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 13 พย. 60  [ view : 353 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนกันยายน 25....        งานประกันสุขภาพ 30 ตค. 60  [ view : 389 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 ตค. 59  [ view : 1,126 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 สิงหาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 734 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 681 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 มิถุนายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 กค. 59  [ view : 839 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 พฤษภาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข21 มิย. 59  [ view : 817 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 เมษายน 2559....        นงคราญ ทองสุข31 พค. 59  [ view : 798 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง กพ.61        ปวีณา ปาลี26 มีค. 61  [ view : 60 ]
  งบทดลอง มค.61        ปวีณา ปาลี20 กพ. 61  [ view : 148 ]
  งบทดลอง ธค.60        ปวีณา ปาลี16 มค. 61  [ view : 201 ]
  งบทดลอง พย.60        ปวีณา ปาลี19 ธค. 60  [ view : 232 ]
  งบทดลอง ตค.60        ปวีณา ปาลี20 พย. 60  [ view : 276 ]
  งบทดลอง กย.60        ปวีณา ปาลี18 ตค. 60  [ view : 307 ]
1
  หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
         
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740