นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   สรุปราคายาและพัสดุ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
     และรูปแบบบริการ
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2561
     (ประกาศ ณ วันที่ 23 พ.ค. 61)
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
1
 
 Yesterday
2
 
 This Month
27
 
 Last Month
31
 
 This Year
65,417
 
 Last Year
167,194
 
 All
362,581
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามาร....        ทรัพยากรบุคคล18 กย. 61  [ view : 578 ]
  ประกาศ ห้องสอบพนักงานราชการ....        ทรัพยากรบุคคล14 กย. 61  [ view : 318 ]
  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลภูมิทัศน์ ณ....        งานก่อสร้างและพัสดุ07 กย. 61  [ view : 205 ]
  ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา....        ทรัพยากรบุคคล29 สค. 61  [ view : 1,384 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู....        ทรัพยากรบุคคล28 สค. 61  [ view : 1,633 ]
  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชกา....        ทรัพยากรบุคคล17 สค. 61  [ view : 2,785 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ ....        ยุทธศาสตร์ : 24 กย. 61  [ view : 12 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเม....        ทรัพยากรบุคคล : 21 กย. 61  [ view : 94 ]
  การประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(ด้านสา....        ยุทธศาสตร์ : 21 กย. 61  [ view : 23 ]
  ข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายการดูแลผู้ป่วยที่ไม่มีหลักประก....        ประกันสุขภาพ : 20 กย. 61  [ view : 19 ]
  แบบรายงานข้อมูลดำเนินงานโครงการแก้ไขอัตราการตายปริ....        ส่งเสริมสุขภาพ : 19 กย. 61  [ view : 6 ]
  สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2/2561 ....        ยุทธศาสตร์ : 06 กย. 61  [ view : 95 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  EB8(4) ข้อ 2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่สรุปผลการด....        สสอ.ฮอด22 มิย. 61  [ view : 64 ]
  รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ไตรมาสที่....        สสอ.ดอยหล่อ22 สค. 61  [ view : 65 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน สสอ.เชียงดาว....        สสอ.เชียงดาว11 มีค. 61  [ view : 117 ]
  ITA สสอ.ไชยปราการ        สสอ.ไชยปราการ14 มีค. 61  [ view : 793 ]
  ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง....        สสอ.สันป่าตอง07 มีค. 61  [ view : 454 ]
  รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน สำ....        สสอ.สะเมิง16 มีค. 61  [ view : 100 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ24 กย. 61  [ view : 3 ]
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ24 กย. 61  [ view : 3 ]
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ24 กย. 61  [ view : 2 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ20 กย. 61  [ view : 11 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำค....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ18 กย. 61  [ view : 21 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ17 กย. 61  [ view : 19 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 16 กย. 61  [ view : 18 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 20 สค. 61  [ view : 70 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 17 กค. 61  [ view : 85 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 12 มิย. 61  [ view : 118 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 16 พค. 61  [ view : 155 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 27 เมย. 61  [ view : 140 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 ตค. 59  [ view : 1,382 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 สิงหาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 875 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 814 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 มิถุนายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 กค. 59  [ view : 974 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 พฤษภาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข21 มิย. 59  [ view : 985 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 เมษายน 2559....        นงคราญ ทองสุข31 พค. 59  [ view : 968 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง ส.ค.61        ปวีณา ปาลี24 กย. 61  [ view : 6 ]
  งบทดลอง กค.60        ปวีณา ปาลี22 สค. 61  [ view : 39 ]
  งบทดลอง มิย.61        ปวีณา ปาลี19 กค. 61  [ view : 108 ]
  งบทดลอง พค.61        ปวีณา ปาลี19 มิย. 61  [ view : 73 ]
  งบทดลอง เมย.61        ปวีณา ปาลี15 พค. 61  [ view : 96 ]
  งบทดลอง มีค.61        ปวีณา ปาลี26 เมย. 61  [ view : 125 ]
1
  หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
         
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ประชาสัมพันธ์โครงการ "แว่นตาเอื้ออาทร"....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 กย. 61  [ view : 53 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 กย. 61  [ view : 19 ]
  ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสร็จสภานิติบัญญติแห่งชาติ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :30 สค. 61  [ view : 29 ]
  ขอเรียนเชิญประชุม World Sepsis Day Thailand ๒๕๖๑ วันพิชิตติ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :29 สค. 61  [ view : 45 ]
  เอกสารแนบหนังสือขอรับการสนับสนุนรถยนต์เพื่อใช้ในภารกิจการประ....        นางมาลินี จอมแปง  :27 สค. 61  [ view : 84 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคจตุปัจจัยตามศรัทธาในพิธีถวายผ้....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :17 สค. 61  [ view : 40 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี "เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :17 สค. 61  [ view : 36 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :17 สค. 61  [ view : 68 ]
  ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสร็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :02 สค. 61  [ view : 50 ]
  สำนักงานอัยการภาค ๕ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่ง ในวันวั....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :26 กค. 61  [ view : 69 ]
  PPA        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :09 กค. 61  [ view : 162 ]
  แบบรายงานสถานการณ์วาตภัย....        นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์  :18 เมย. 61  [ view : 117 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันยิงปืน....        นางสาวพัณณิตา ทาเงิน  :18 เมย. 61  [ view : 212 ]
  เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัณโรค....        นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์  :27 มีค. 61  [ view : 321 ]
  เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มวัยทำงานฯ 22 - 23 มีนาคม 2561....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :23 มีค. 61  [ view : 336 ]
  เอกสารประกอบการอบรม BRFSS....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :07 กพ. 61  [ view : 253 ]
  เอกสารประกอบขอแจ้งปรับตัวชี้วัดและเก็บข้อมูลการวัดความดันโลห....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :23 มค. 61  [ view : 438 ]
  แบบประเมิน NCD Clinic Plus ปี 2561        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :12 ธค. 60  [ view : 1061 ]
  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2561....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :03 มค. 61  [ view : 267 ]
  แบบฟอร์มสรุปผลบริการผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประจำปี 2....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :21 สค. 60  [ view : 462 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 183 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 204 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 228 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 328 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 1321 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 6/256....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :19 กย. 61  [ view : 14 ]
  การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ด้านพัฒนาระบบข้อมูลฯ ครั้งที่ ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 กย. 61  [ view : 26 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 5/256....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 กค. 61  [ view : 103 ]
  การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ด้านพัฒนาระบบข้อมูลฯ ครั้งที่ ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 กค. 61  [ view : 126 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :13 มิย. 61  [ view : 124 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 เมย. 61  [ view : 178 ]
  หนังสือการจัดทำรายงานสถานการณ์สุขภาพระดับอำเภอ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 มค. 61  [ view : 413 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :08 มค. 61  [ view : 350 ]
  สมัคร e-Mail ส่วนภูมิภาค (สำหรับใช้จัดซื้อจัดจ้าง)....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :31 ตค. 60  [ view : 590 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :20 ตค. 60  [ view : 470 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :24 สค. 61  [ view : 70 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :24 สค. 61  [ view : 121 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 396 ]
  รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรต....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 221 ]
  มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :23 เมย. 61  [ view : 354 ]
  บัญชีรหัสกลุ่มโรค หัตถการและอาการด้านการแพทย์แผนไทย (ICD10-....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :11 เมย. 61  [ view : 253 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและพัฒนาการแพทย์แผน....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :10 เมย. 61  [ view : 223 ]
  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :08 มีค. 61  [ view : 433 ]
  คู่มือการใช้โปรแกรมประเมินการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 มีค. 61  [ view : 474 ]
  เอกสารการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :23 มค. 61  [ view : 343 ]
  การสืบราคาร่วม วัสดุการแพทย์ ปี2562....        นายพิรุณ อินตา  :15 สค. 61  [ view : 459 ]
  การสืบราคาร่วม ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุรังสีการแพทย....        นายพิรุณ อินตา  :15 สค. 61  [ view : 896 ]
  เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครอ....        ภญ.อัญชญา ดุจจานุทัศน์  :02 มิย. 61  [ view : 204 ]
  ประกาศรับสมัครงานผู้ประสานงานโครงการ....        นายพิรุณ อินตา  :30 เมย. 61  [ view : 210 ]
  ประกาศรับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการ(อาเซียน)....        นายพิรุณ อินตา  :05 เมย. 61  [ view : 191 ]
  แจ้งการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัดปี 2561....        นายพิรุณ อินตา  :02 ตค. 60  [ view : 872 ]
  ตัวอย่างแนวทางการให้บริการผู้ป่วย....        นายพิรุณ อินตา  :04 สค. 60  [ view : 588 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :02 มิย. 60  [ view : 1060 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :17 พค. 60  [ view : 1066 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :20 เมย. 60  [ view : 1593 ]
  ข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายการดูแลผู้ป่วยที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพรอ....        งานประกันสุขภาพ  :20 กย. 61  [ view : 19 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุ....        งานประกันสุขภาพ  :14 กย. 61  [ view : 63 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด....        งานประกันสุขภาพ  :12 กย. 61  [ view : 55 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนสิงหาคม 2561....        งานประกันสุขภาพ  :05 กย. 61  [ view : 58 ]
  Update!!! ข้อมูลตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนบุคลากรของหน่วยงานในสั....        งานประกันสุขภาพ  :04 กย. 61  [ view : 146 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO ....        งานประกันสุขภาพ  :04 กย. 61  [ view : 54 ]
  ส่งข้อมูล update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน กรกฎ....        งานประกันสุขภาพ  :31 สค. 61  [ view : 44 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุข....        งานประกันสุขภาพ  :15 สค. 61  [ view : 150 ]
  แจ้งการโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เงินอุดหนุน....        งานประกันสุขภาพ  :29 สค. 61  [ view : 125 ]
  ด่วน!!! เรียนเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบเงิน....        งานประกันสุขภาพ  :21 สค. 61  [ view : 167 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 36....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :18 กย. 61  [ view : 40 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 35....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :18 กย. 61  [ view : 8 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 34....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :18 กย. 61  [ view : 7 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 33....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :18 กย. 61  [ view : 6 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 32....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :18 กย. 61  [ view : 6 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 31....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :18 กย. 61  [ view : 7 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 30....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :18 กย. 61  [ view : 10 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 36....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :18 กย. 61  [ view : 7 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 35....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :18 กย. 61  [ view : 6 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 34....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :18 กย. 61  [ view : 6 ]
  เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 10 ก.ย. 2561....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :07 กย. 61  [ view : 86 ]
  เอกสารประกอบการประชุมติดตามความครอบคลุมในการจัดบริการทันตกรร....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :17 สค. 61  [ view : 121 ]
  หนังสือ การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :06 สค. 61  [ view : 113 ]
  เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 23 กรกฎาคม 2561....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :24 กค. 61  [ view : 122 ]
  Spec วัสดุทันตกรรมรายการจัดซื้อร่วมเขต ปี 2561 จำนวน 17 รายก....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :16 กค. 61  [ view : 167 ]
  แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ติดดาว ปี 2561....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :12 กค. 61  [ view : 120 ]
  ยูนิตทำฟัน ของบริษัทไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดงบลงทุ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :11 กค. 61  [ view : 107 ]
  เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 2 ก.ค. 2561....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :28 มิย. 61  [ view : 185 ]
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักเรียนจากอำเภอต่างๆ ที่มาเรียนในอำเภอเ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 กค. 61  [ view : 111 ]
  สังคมไทยไร้ฟันผุ        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 กค. 61  [ view : 105 ]
  แบบรายงานข้อมูลดำเนินงานโครงการแก้ไขอัตราการตายปริกำเนิด โดย....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :19 กย. 61  [ view : 6 ]
  เอกสารประกอบประเมิน ตำบลนมแม่....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :06 สค. 61  [ view : 99 ]
  ไฟล์บรรยายประชุมพัฒนาข้อมูลรายงานผู้สูงอายุ 26 กค 61 ห้องศรี....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :26 กค. 61  [ view : 109 ]
  ไฟล์ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ16กค61 ห้องอินทนนท์ สสจ.ชม....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :17 กค. 61  [ view : 139 ]
  ประชุม LTC 17n.ค.61        นางคณิตา กาวงศ์  :17 กค. 61  [ view : 86 ]
  คู่มือแนวทางการประเมินตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Lon....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :17 กค. 61  [ view : 108 ]
  ขอแจ้งการดำเนินงานโครงการแก้ไขอัตราการตายปริกำเนิด โดยใช้เคร....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :13 กค. 61  [ view : 69 ]
  เอกสารการประชุม Hep B วันที่ 18 พฤษภาคม 61....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :29 มิย. 61  [ view : 140 ]
  เอกสารการประชุม PPA วันที่ 25 มิ.ย.61 (มหัศจรรย์ 1,000 วัน +....        นางธมนรดา จินะกัณฑ์  :26 มิย. 61  [ view : 515 ]
  แบบรายงานกิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล วันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :23 พค. 61  [ view : 312 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ มาตรฐานและ....        นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์  :24 กย. 61  [ view : 12 ]
  การประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) แ....        MissPhraeophan Punchaidee  :21 กย. 61  [ view : 23 ]
  สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2/2561 คณะที่ 1- ....        MissPhraeophan Punchaidee  :06 กย. 61  [ view : 95 ]
  แนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านส....        MissPhraeophan Punchaidee  :19 กย. 61  [ view : 10 ]
  แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (PA) รอบ 1....        MissPhraeophan Punchaidee  :07 กย. 61  [ view : 75 ]
  แบบฟอร์มจัดทำแผนคำของบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ....        กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  :13 กย. 61  [ view : 29 ]
  การสำรวจความต้องการในการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ในโรงพย....        นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์  :07 กย. 61  [ view : 28 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :07 กย. 61  [ view : 48 ]
  การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้....        MissPhraeophan Punchaidee  :06 กย. 61  [ view : 21 ]
  Power Point นำเสนอเพื่อสรุปตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2/2....        MissPhraeophan Punchaidee  :16 สค. 61  [ view : 117 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :21 กย. 61  [ view : 94 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :03 พค. 61  [ view : 1252 ]
  หนังสือรับรองโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน Happy money ....        -ทรัพยากร -  :04 เมย. 61  [ view : 420 ]
  ตัวอย่าง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุ....        -ทรัพยากร -  :06 มีค. 61  [ view : 308 ]
  โครงสร้างใหม่ 18 พฤษภาคม 2560....        -ทรัพยากร -  :08 กย. 60  [ view : 2281 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ควา....        -ทรัพยากร -  :29 ธค. 60  [ view : 924 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :30 พย. 60  [ view : 1433 ]
  การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์....        -ทรัพยากร -  :28 พย. 60  [ view : 447 ]
  แนวทางการดำเนินการเรื่องการขออนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ....        -ทรัพยากร -  :19 ตค. 60  [ view : 802 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป....        -ทรัพยากร -  :22 สค. 60  [ view : 1595 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 เมย. 61  [ view : 577 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มงานนิติการ  :08 มีค. 61  [ view : 238 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :18 ธค. 60  [ view : 1124 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 471 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 พย. 60  [ view : 614 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :17 ตค. 60  [ view : 427 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :24 พค. 60  [ view : 667 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :01 พค. 60  [ view : 635 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 704 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :21 เมย. 60  [ view : 641 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอค....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :16 กพ. 61  [ view : 339 ]
  เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครั....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :12 มค. 61  [ view : 435 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 1022 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 908 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 876 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 938 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 897 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 840 ]
  ภาพกิจกรรมการประชุม HA Back Office ....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :02 มีค. 59  [ view : 959 ]
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ....        ผู้ดูแลระบบ  :06 มีค. 57  [ view : 1016 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 1548 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 926 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 698 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 727 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 878 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 782 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 732 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1156 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 976 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 1099 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 253 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 300 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 192 ]
  การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 216 ]
  ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 206 ]
  อากาศบ้านเฮา        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 183 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 690 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 904 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 733 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 1)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 871 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน ๒๕....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :23 สค. 61  [ view : 52 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :10 กค. 61  [ view : 52 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :01 มิย. 61  [ view : 101 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนมีนาคม 256....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :28 มิย. 61  [ view : 70 ]
  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค. News" ปีที่ 1 ฉบับที่ 2....        กลุ่มงานนิติการ  :18 เมย. 61  [ view : 120 ]
  บทบาท อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 167 ]
  รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการป้องกั....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 157 ]
  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 139 ]
  รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 129 ]
  รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลป....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :30 มีค. 61  [ view : 232 ]
  เอกสารประกอบการประชุม "การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm R....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :13 กย. 61  [ view : 35 ]
  เอกสารประกอบการประชุม “ทศวรรษที่ 4 ยุติปัญหาเอดส์แผ่นดินล้าน....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :03 กย. 61  [ view : 158 ]
  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :30 สค. 61  [ view : 189 ]
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขายาและสารเสพ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :16 สค. 61  [ view : 43 ]
  การให้บริการเมทาโดนระยะยาว (Methadone Maintenance Therapy)....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :06 สค. 61  [ view : 67 ]
  “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :18 กค. 61  [ view : 141 ]
  เอกสารนำเสนอประชุม “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :23 พค. 61  [ view : 215 ]
  สรุปผลการนิเทศ ติดตาม RB 7 ยาเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :07 พค. 61  [ view : 132 ]
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรฐานการบำบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 เมย. 61  [ view : 138 ]
  การคัดกรองและการบำบัดแบบเสริมแรงจูงใจ (Motivational Intervie....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 เมย. 61  [ view : 162 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740