นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด
แผนที่แสดงสถานการณ์หมอกควัน PM10 จ.เชียงใหม่
คลิกดูรายละเอียดภาวะหมอกควัน
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   ของขวัญปีใหม่ ปี 2560
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ปฏิทินกิจกรรมจัดเก็บและส่งข้อมูล
     (43 แฟ้มมาตรฐาน ปี 2559 )
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   สรุปราคายาและพัสดุ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2559
     (ประกาศ ณ วันที่ 11 มี.ค. 59)
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
6
 
 Yesterday
584
 
 This Month
11,810
 
 Last Month
13,124
 
 This Year
40,342
 
 Last Year
129,970
 
 All
170,312
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   
:: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ::

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....        ทรัพยากรบุคคล  :21 มีค. 60  [ view : 1,586 ]
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทา....        ผู้ดูแลระบบ  :15 ธค. 59  [ view : 425 ]
  ประชาสัมพันธ์ โครงการ Healthcare Technology Sum....        งานไอที  :08 มีค. 60  [ view : 65 ]
  ประกาศ รายชื่อลูกจ้างประจำผ่านการสรรหาและคัดเลื....        ทรัพยากรบุคคล  :24 กพ. 60  [ view : 319 ]
  ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ค....        ทรัพยากรบุคคล  :02 กพ. 60  [ view : 667 ]
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พกส.....        ทรัพยากรบุคคล  :30 มค. 60  [ view : 1,876 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  แบบฟอร์ม small success ปี 2560 ไตรมาส 2....        ควบคุมโรค :10 มค. 60  [ view : 214 ]
  แจ้งกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลส....        งานไอที :21 มีค. 60  [ view : 32 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 11....        ควบคุมโรค :20 มีค. 60  [ view : 23 ]
  ประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั....        ยุทธศาสตร์ :17 มีค. 60  [ view : 54 ]
  การจัดทำข้อมูลแผนการนิเทศ....        ยุทธศาสตร์ :20 มีค. 60  [ view : 32 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่3....        งานไอที :20 มีค. 60  [ view : 19 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศสอบราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ  :23 มีค. 60  [ view : 11 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ  :22 มีค. 60  [ view : 13 ]
  ร่างประกาศฯ งานจ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแล....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ  :16 มีค. 60  [ view : 26 ]
  ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ  :23 กพ. 60  [ view : 97 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ  :23 มค. 60  [ view : 1,112 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ  :22 ธค. 59  [ view : 159 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ  :07 มีค. 60  [ view : 75 ]
  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ  :27 กพ. 60  [ view : 68 ]
  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ  :17 มค. 60  [ view : 267 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2559....        นงคราญ ทองสุข  :28 ตค. 59  [ view : 291 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 สิงหาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข  :03 ตค. 59  [ view : 214 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข  :03 ตค. 59  [ view : 158 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 มิถุนายน 2559....        นงคราญ ทองสุข  :28 กค. 59  [ view : 318 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 พฤษภาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข  :21 มิย. 59  [ view : 308 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 เมษายน 2559....        นงคราญ ทองสุข  :31 พค. 59  [ view : 275 ]
1
  หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
         
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ลงทะเบียนเพื่อ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :16 มีค. 60  [ view : 49 ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคก....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :16 มีค. 60  [ view : 36 ]
  ขอความอุปถัมภ์บรรคพชาสามเณรภาคฤด฿ร้อน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :15 มีค. 60  [ view : 19 ]
  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :15 มีค. 60  [ view : 19 ]
  การกำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :14 มีค. 60  [ view : 44 ]
  ขอร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :14 มีค. 60  [ view : 22 ]
  การจัดกิจกรรมวิ่ง " หนึ่งล้านห้าแสนก้าว ศิริราชและพสกนิกรไทย....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :08 มีค. 60  [ view : 45 ]
  ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลัก....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :08 มีค. 60  [ view : 38 ]
  ขอรับการสนับสนุนของขวัญ ในการจัดกิจกรรมพบปะระหว่างส่วนราชการ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :08 มีค. 60  [ view : 38 ]
  นำเสนอแพ็คเกจการจัดงานประชุมสำหรับหน่วยงานราชการ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :08 มีค. 60  [ view : 45 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 557 ]
  แจ้งกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลสุขภาพ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :21 มีค. 60  [ view : 32 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่3/2560....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :20 มีค. 60  [ view : 19 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :10 มีค. 60  [ view : 33 ]
  ขอให้จัดส่งข้อมูลเลขที่ลูกค้าในการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :07 มีค. 60  [ view : 44 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 1/2560 ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :07 มีค. 60  [ view : 39 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :09 กพ. 60  [ view : 76 ]
  รายงานการประชุมมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพระดั....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :24 พย. 59  [ view : 167 ]
  รายงานการประชุมมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพระดั....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :05 กย. 59  [ view : 283 ]
  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโปรแกรม JHCIS 4 รุ่น (การบันทึกข้อมูลต....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :28 มิย. 59  [ view : 698 ]
  [ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการปรับฐานข้อมูล 43 แฟ้มมาต....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :01 กค. 59  [ view : 454 ]
  การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :03 กพ. 60  [ view : 91 ]
  แนวทางการทำงานแพทย์แผนไทย ปี 2560....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :18 มค. 60  [ view : 250 ]
  รายงานข้อมูลบุคลากรแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :14 ตค. 59  [ view : 307 ]
  การอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 17....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 ตค. 59  [ view : 217 ]
  โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม(3เดือน) รุ่นที่ 32....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 ตค. 59  [ view : 247 ]
  ประชุมวิชาการ Acupuncture in Modern Medicine ครั้งที่ 6....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 ตค. 59  [ view : 158 ]
  งบ สปสช.ที่โอนลงCUPตามศักยภาพ/ตามผลงานบริการ ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :06 ตค. 59  [ view : 250 ]
  แบบสำรวจความต้องการใช้และผลิตยาสมุนไพรในหน่วยบริการ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 กย. 59  [ view : 211 ]
  เชิญประชุมวิชาการ        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :22 มิย. 59  [ view : 285 ]
  ข้อมูลบริการแยกตามหัตถการ ของงวด 3-4/2557 และ งวด 1-2/2558....        ผู้ดูแลระบบ  :02 พย. 58  [ view : 272 ]
  การสืบราคายาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :07 มีค. 60  [ view : 612 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัดเชียงใหม่ปี2559....        นายพิรุณ อินตา  :23 กพ. 59  [ view : 779 ]
  การสืบราคาร่วมจังหวัดเชียงใหม่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และวัส....        ผู้ดูแลระบบ  :11 ธค. 58  [ view : 307 ]
  การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี 2559....        ผู้ดูแลระบบ  :18 พย. 58  [ view : 316 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2559....        ผู้ดูแลระบบ  :10 พย. 58  [ view : 297 ]
  คุณลักษณะเฉพาะของยา(เพิ่มเติม4รายการ)....        ผู้ดูแลระบบ  :30 กย. 58  [ view : 267 ]
  รายงานบริหารเวชภัณฑ์ปี2558และรหัสยา+TMT....        ผู้ดูแลระบบ  :28 กย. 58  [ view : 264 ]
  ทำเนียบร้านยาประเภทต่างๆจังหวัดเชียงใหม่....        ผู้ดูแลระบบ  :18 กย. 58  [ view : 393 ]
  คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจ....        ผู้ดูแลระบบ  :20 กค. 58  [ view : 275 ]
  ขอให้ส่งข้อมูลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาด้วยวิธีต่างๆ....        ผู้ดูแลระบบ  :08 พค. 58  [ view : 247 ]
  รายงานข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์กรณีตรวจ CT-scan....        งานประกันสุขภาพ  :08 มีค. 60  [ view : 48 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ปร....        งานประกันสุขภาพ  :06 มีค. 60  [ view : 54 ]
  โอนเงินต่างด้าวงวดที่1/2560 ....        งานประกันสุขภาพ  :27 กพ. 60  [ view : 127 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ปร....        งานประกันสุขภาพ  :24 กพ. 60  [ view : 90 ]
  รายการเวชระเบียนสุ่มตรวจ MRA ปีงบ 60....        งานประกันสุขภาพ  :09 กพ. 60  [ view : 96 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บบริการทางการแพทย์กรณีส่งต่อป่วย ตามมาตรา 7....        งานประกันสุขภาพ  :07 กพ. 60  [ view : 97 ]
  รายงานข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์กรณีการตรวจ CT M....        งานประกันสุขภาพ  :30 ธค. 59  [ view : 164 ]
  หนังสือส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาลมหาราช ฉบับปรับปรุง....        งานประกันสุขภาพ  :13 ธค. 59  [ view : 183 ]
  ข้อมูล Claim opd งวดที่ 3/2559        งานประกันสุขภาพ  :21 พย. 59  [ view : 221 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ปร....        งานประกันสุขภาพ  :16 พย. 59  [ view : 233 ]
  แบบฟอร์ม small success ปี 2560 ไตรมาส 2....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :10 มค. 60  [ view : 214 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 11....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :20 มีค. 60  [ view : 23 ]
  ใบสมัคร TO BE NUMBER ONE COVER DANCE CONTEST 2017....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :20 มีค. 60  [ view : 13 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 10....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :11 มีค. 60  [ view : 72 ]
  การประกวดออกแบบคลิปสั้น....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :10 มีค. 60  [ view : 29 ]
  การประกวดอกกแบบลายเสื้อยืด T-shirt และเสื้อยืดคอโปโล ....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :10 มีค. 60  [ view : 49 ]
  การประกวดออกแบบ Infographic การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :10 มีค. 60  [ view : 33 ]
  การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) TO BE NUMBER ONE CHIANGMA....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :10 มีค. 60  [ view : 33 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 9....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :08 มีค. 60  [ view : 39 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 8....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :27 กพ. 60  [ view : 70 ]
  แบบประเมิน รพ.สต. ติดดาว ปี 2560 (งานทันตกรรม)....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 กพ. 60  [ view : 168 ]
  รายชื่อตำบลนำร่อง LTC ปี 2559 - ปี 2560....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :31 มค. 60  [ view : 140 ]
  แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 กพ. 60  [ view : 167 ]
  ผลการจัดซื้อรวมวัสดุทันตกรรม จ.เชียงใหม่ ปี 2560....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :31 มค. 60  [ view : 106 ]
  รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :31 มค. 60  [ view : 90 ]
  การเข้าถึงบริการทันตกรรม....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :31 มค. 60  [ view : 129 ]
  สถานการณ์ฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี , ป.1, ป.6 แยกรายอำเภอ ปี 2559....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :31 มค. 60  [ view : 92 ]
  แบบฟอร์มตรวจสอบภายใน การบริหารงานทันตสาธารณสุข จังหวัดเชียงใ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :31 มค. 60  [ view : 100 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :13 มค. 60  [ view : 142 ]
  ประกาศผลการพิจารณารับย้ายทันตแพทย์จากต่างจังหวัด....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :12 มค. 60  [ view : 194 ]
  เอกสารประกอบการประชุมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมฯ และโครงการพ....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :06 มีค. 60  [ view : 74 ]
  เอกสารประกอบการประชุมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมฯ และโครงการพ....         :06 มีค. 60  [ view : 48 ]
  (ร่าง) โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์ Mammog....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :20 กพ. 60  [ view : 66 ]
  ประชุมทำแผน DPAC ตามบริบทพื้นที่ วันที่ 25 มกราคม 2560 ....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :30 มค. 60  [ view : 182 ]
  เอกสารนิเทศงาน COC, Palliative care, ผู้สูงอายุ, LTC....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :08 กพ. 60  [ view : 219 ]
  เอกสารประกอบการประชุมฯ วันที่ 20 มกราคม 2560....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :11 มค. 60  [ view : 219 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานมะเร็ง ....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :30 มค. 60  [ view : 143 ]
  โปรแกรม Thai Cancer Based พร้อมเอกสารการติดตั้งโปรแกรมฯ....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :11 มค. 60  [ view : 102 ]
  การยืนยันและเพิ่มเติมข้อมูลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง....        นางสาวกุลรัศมิ์ นามแก้ว  :10 มค. 60  [ view : 90 ]
  สมุดบันทึกการตรวจเต้านมตนเอง โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :09 มค. 60  [ view : 108 ]
  ประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่....        MissPhraeophan Punchaidee  :17 มีค. 60  [ view : 54 ]
  การจัดทำข้อมูลแผนการนิเทศ....        MissPhraeophan Punchaidee  :20 มีค. 60  [ view : 32 ]
  ประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่....        MissPhraeophan Punchaidee  :08 มีค. 60  [ view : 121 ]
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่และคณะอนุกรรมก....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :24 กพ. 60  [ view : 87 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ มาตรฐานและ....        MissPhraeophan Punchaidee  :24 กพ. 60  [ view : 60 ]
  ประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่....        MissPhraeophan Punchaidee  :20 กพ. 60  [ view : 93 ]
  ข้อมูลการนำเสนอ การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....        MissPhraeophan Punchaidee  :20 กพ. 60  [ view : 77 ]
  สรุปการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมา....        MissPhraeophan Punchaidee  :19 กพ. 60  [ view : 112 ]
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง การขับเคลื่อนงานประจ....        กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  :18 กพ. 60  [ view : 59 ]
  เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1ประจำปี....        MissPhraeophan Punchaidee  :31 มค. 60  [ view : 243 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :02 มีค. 60  [ view : 441 ]
  ตรวจข้อมูลการขอย้าย        -ทรัพยากร -  :01 มีค. 60  [ view : 397 ]
  สำรวจผู้มีคุณสมบัติครบส่งแบบประเมินบุคคลและผลงานสายงานทั่วไป....        -ทรัพยากร -  :01 กพ. 60  [ view : 286 ]
  สำรวจผู้มีคุณสมบัติครบส่งเอกสารคัดเลือกบุคคล....        -ทรัพยากร -  :01 กพ. 60  [ view : 359 ]
  Template ของโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุข....        -ทรัพยากร -  :30 มค. 60  [ view : 447 ]
  เอกสารบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข....        -ทรัพยากร -  :30 มค. 60  [ view : 936 ]
  เอกสารการประชุม การจัดอำเอกสารและประเมินผลงาน....        -ทรัพยากร -  :28 ธค. 59  [ view : 323 ]
  เอกสารการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารผลการปฏิบ....        -ทรัพยากร -  :07 พย. 59  [ view : 305 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (ชำนาญการ)....        -ทรัพยากร -  :19 ตค. 59  [ view : 853 ]
  แบบฟอร์มสำรวจ ลคช./พรก/พกส.....        -ทรัพยากร -  :08 ตค. 59  [ view : 508 ]
  Trauma Record Form (โรงพยาบาลนครพิงค์)....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :17 กพ. 60  [ view : 64 ]
  หลักสูตรครู ข.การใช้ค่ากลาง....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 123 ]
  เกณฑ์ประเมินศักยภาพชุมชน....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 103 ]
  การบริหารจัดการข้อมูลความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 70 ]
  เครื่องมือ SRM และค่ากลาง....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 127 ]
  รายชื่อผู้ได้รับเข็มที่ระลึก พอ.สว.ประจำปี 2560....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :03 กพ. 60  [ view : 399 ]
  แบบประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับต่างๆ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :19 มค. 60  [ view : 152 ]
  หลักสูตรฝึกอบรมอสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน (2วัน)....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :13 มค. 60  [ view : 143 ]
  คู่มืออสค. CKD        งานสุขภาพภาคประชาชน  :13 มค. 60  [ view : 156 ]
  หลักสูตรฝึกอบรมอสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :13 มค. 60  [ view : 131 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 308 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 270 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 250 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 255 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 245 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 236 ]
  ภาพกิจกรรมการประชุม HA Back Office ....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :02 มีค. 59  [ view : 239 ]
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ....        ผู้ดูแลระบบ  :06 มีค. 57  [ view : 263 ]
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในระบ....        ผู้ดูแลระบบ  :20 กพ. 57  [ view : 310 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 121 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 99 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 349 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 298 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 247 ]
  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมการอบรมระยะสั้น หลักสูตร ล้านนาสปาไท....        ผู้ดูแลระบบ  :19 มิย. 58  [ view : 273 ]
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นท....        ผู้ดูแลระบบ  :18 มิย. 58  [ view : 255 ]
  ประกาศรับสมัครสอบผู้ดำเนินการสปาและโครงการอบรมผู้ดำเนินการสป....        ผู้ดูแลระบบ  :12 กพ. 58  [ view : 283 ]
  รายงานการประชุมการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับ....        ผู้ดูแลระบบ  :04 กพ. 58  [ view : 249 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก....        ผู้ดูแลระบบ  :28 มค. 58  [ view : 252 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 72 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 70 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 1)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 83 ]
  เอกสารประกอบการประเมินมาตรฐาน (EHA) ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 215 ]
  การขอรับบริจาค"เก้าอี้สุขา"....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :27 กค. 59  [ view : 187 ]
  แผ่นพับปชส.สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :29 เมย. 59  [ view : 245 ]
  เอกสารการดำเนินงานโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ ....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :29 เมย. 59  [ view : 243 ]
  คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอย....        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 153 ]
  ตัวอย่างยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เทศบาล....        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 164 ]
  ตัวอย่างยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น อบต....        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 140 ]
  นโยบายและมาตราการป้องกันการทุจริต เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณ....        นายธนวัฒน์ ทาปัน  :23 มค. 60  [ view : 129 ]
  ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 10-59....        กลุ่มงาน นิติการ  :12 ตค. 59  [ view : 185 ]
  ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 9-59....        กลุ่มงาน นิติการ  :12 ตค. 59  [ view : 166 ]
  ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 8-59....        กลุ่มงาน นิติการ  :12 ตค. 59  [ view : 140 ]
  ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 7-59....        กลุ่มงาน นิติการ  :12 ตค. 59  [ view : 165 ]
  ศูนย์สุขภาพจิตที่1 แจ้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห....        กลุ่มงาน นิติการ  :12 ตค. 59  [ view : 153 ]
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน....        กลุ่มงาน นิติการ  :14 กค. 59  [ view : 273 ]
  ITA+ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)....        กลุ่มงาน นิติการ  :14 กค. 59  [ view : 299 ]
  การกระทำผิดวินัย        กลุ่มงาน นิติการ  :14 กค. 59  [ view : 249 ]
  เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย....        กลุ่มงาน นิติการ  :24 พค. 59  [ view : 247 ]
  เอกสารประกอบการประชุม Web conference ยาเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :11 พย. 59  [ view : 147 ]
  แบบคัดกรอง V2        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 พย. 59  [ view : 1567 ]
  การอบรม "การคัดกรองและการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเเสพติดด้วยการป....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :18 พค. 59  [ view : 375 ]
  รหัสงบประมาณ โครงการยาเสพติด....        ผู้ดูแลระบบ  :18 มีค. 58  [ view : 269 ]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)กา....        ผู้ดูแลระบบ  :19 กพ. 58  [ view : 312 ]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำการบำบัดยาเสพติด....        ผู้ดูแลระบบ  :19 กพ. 58  [ view : 288 ]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)กา....        ผู้ดูแลระบบ  :19 กพ. 58  [ view : 296 ]
  ประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE....        ผู้ดูแลระบบ  :10 มีค. 57  [ view : 253 ]
  เชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และเรียงความเข้าประกวด "....        ผู้ดูแลระบบ  :10 มีค. 57  [ view : 257 ]
  ขอเชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และส่งเรียงความเข้าประกวด"สิ่ง....        ผู้ดูแลระบบ  :10 มีค. 57  [ view : 278 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740