นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ฯ 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   สรุปราคายาและพัสดุ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2560
     (ประกาศ ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
13
 
 Yesterday
296
 
 This Month
9,049
 
 Last Month
12,022
 
 This Year
35,765
 
 Last Year
167,194
 
 All
332,929
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู....        ทรัพยากรบุคคล14 มีค. 61  [ view : 690 ]
  ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การ....        ยุทธศาสตร์09 มีค. 61  [ view : 80 ]
  รับย้าย/รับโอนข้าราชการ....        ทรัพยากรบุคคล05 มีค. 61  [ view : 391 ]
  ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว....        ทรัพยากรบุคคล05 มีค. 61  [ view : 597 ]
  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ ณ สำนักงานส....        งานก่อสร้างและพัสดุ23 กพ. 61  [ view : 144 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราช....        ทรัพยากรบุคคล22 กพ. 61  [ view : 1,237 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  สรุปผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 จังห....        ยุทธศาสตร์ : 16 มีค. 61  [ view : 42 ]
  ตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล....        บริหารทั่วไป : 15 มีค. 61  [ view : 23 ]
  การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรนีพิเศษ....        บริหารทั่วไป : 15 มีค. 61  [ view : 58 ]
  คู่มือการใช้โปรแกรมประเมินการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและ....        งานแพทย์แผนไทย : 13 มีค. 61  [ view : 84 ]
  แบบตรวจสุขภาพช่องปาก (แฟ้ม Dental)....        ทันตสาธารณสุข : 15 มีค. 61  [ view : 36 ]
  ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ประจำเดือ....        ประกันสุขภาพ : 14 มีค. 61  [ view : 43 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  คู่มือปฏิบัติงานการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโ....        สสอ.หางดง14 มีค. 61  [ view : 12 ]
  กฎกระทรวง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดก....        สสอ.สะเมิง16 มีค. 61  [ view : 24 ]
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อ....        สสอ.สะเมิง16 มีค. 61  [ view : 12 ]
  ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง....        สสอ.สันกำแพง08 มีค. 61  [ view : 170 ]
  ITA อำเภอฮอด        สสอ.ฮอด15 มีค. 61  [ view : 32 ]
  รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน สำ....        สสอ.สะเมิง16 มีค. 61  [ view : 17 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครภ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ16 มีค. 61  [ view : 7 ]
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเล....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ18 มค. 61  [ view : 157 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ09 กพ. 61  [ view : 166 ]
  ชี้แจงข้อสอบถาม การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ11 มค. 61  [ view : 241 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปร....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ28 ธค. 60  [ view : 201 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักวิทยาศาสตร....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ28 ธค. 60  [ view : 179 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงา....        งานประกันสุขภาพ 14 มีค. 61  [ view : 38 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 16 กพ. 61  [ view : 128 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 มค. 61  [ view : 214 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 14 ธค. 60  [ view : 227 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 13 พย. 60  [ view : 299 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนกันยายน 25....        งานประกันสุขภาพ 30 ตค. 60  [ view : 340 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 ตค. 59  [ view : 1,056 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 สิงหาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 675 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 624 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 มิถุนายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 กค. 59  [ view : 776 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 พฤษภาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข21 มิย. 59  [ view : 761 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 เมษายน 2559....        นงคราญ ทองสุข31 พค. 59  [ view : 742 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง มค.61        ปวีณา ปาลี20 กพ. 61  [ view : 86 ]
  งบทดลอง ธค.60        ปวีณา ปาลี16 มค. 61  [ view : 148 ]
  งบทดลอง พย.60        ปวีณา ปาลี19 ธค. 60  [ view : 181 ]
  งบทดลอง ตค.60        ปวีณา ปาลี20 พย. 60  [ view : 219 ]
  งบทดลอง กย.60        ปวีณา ปาลี18 ตค. 60  [ view : 250 ]
  งบทดลอง ส.ค.60        ปวีณา ปาลี22 กย. 60  [ view : 300 ]
1
  หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
         
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :15 มีค. 61  [ view : 23 ]
  การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรนีพิเศษ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :15 มีค. 61  [ view : 58 ]
  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :13 มีค. 61  [ view : 35 ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิกก....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 มีค. 61  [ view : 84 ]
  ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลงานประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 มีค. 61  [ view : 113 ]
  การจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดพิธีกรรมการทางศาสนา....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :28 กพ. 61  [ view : 80 ]
  คอนเสิร์ตการกุศล        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :28 กพ. 61  [ view : 116 ]
  ประชาสัมพันธ์โครงการ "ออฟฟิสนี้ไม่ธรรมดา @พังงา"....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :27 กพ. 61  [ view : 90 ]
  ขอเชิญชวนบริจาคเงินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อการสร้างอาคาร....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :19 กพ. 61  [ view : 90 ]
  ขอเชิญชวนสั่งจองบูชาพระพิฆเนศวร....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 กพ. 61  [ view : 156 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 135 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 1125 ]
  หนังสือการจัดทำรายงานสถานการณ์สุขภาพระดับอำเภอ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 มค. 61  [ view : 225 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :08 มค. 61  [ view : 177 ]
  สมัคร e-Mail ส่วนภูมิภาค (สำหรับใช้จัดซื้อจัดจ้าง)....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :31 ตค. 60  [ view : 355 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :20 ตค. 60  [ view : 292 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 4/2560....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :02 ตค. 60  [ view : 317 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ( Suppor....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :17 กย. 60  [ view : 302 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 3/2560....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :08 กย. 60  [ view : 321 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :23 สค. 60  [ view : 340 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :17 กค. 60  [ view : 393 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 2/2560....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :07 กค. 60  [ view : 388 ]
  คู่มือการใช้โปรแกรมประเมินการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 มีค. 61  [ view : 84 ]
  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :08 มีค. 61  [ view : 84 ]
  เอกสารการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :23 มค. 61  [ view : 155 ]
  การประชุมวิชาการเรื่อง"การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตั....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :11 มค. 61  [ view : 143 ]
  การสัมมนาวิชาการ การใช้การแพทย์ผสมผสานในการกำจัดสารพิษจากโลห....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :11 มค. 61  [ view : 157 ]
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนานักวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือกและก....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :11 มค. 61  [ view : 158 ]
  รหัสยาแผนไทย 24 หลัก        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :04 มค. 61  [ view : 208 ]
  บัญชีรหัสกลุ่มโรคอาการและหัตถการการแพทย์แผนจีน....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :16 ธค. 60  [ view : 172 ]
  รับสมัครบุคคลเข้าอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้วยการแพท....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :14 ธค. 60  [ view : 240 ]
  แบบประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยแ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :19 กค. 60  [ view : 569 ]
  แจ้งการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัดปี 2561....        นายพิรุณ อินตา  :02 ตค. 60  [ view : 463 ]
  ตัวอย่างแนวทางการให้บริการผู้ป่วย....        นายพิรุณ อินตา  :04 สค. 60  [ view : 392 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :02 มิย. 60  [ view : 777 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :17 พค. 60  [ view : 718 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :20 เมย. 60  [ view : 1074 ]
  การสืบราคาวัสดุรังสีการแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :12 เมย. 60  [ view : 542 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :12 เมย. 60  [ view : 779 ]
  การสืบราคายาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :07 มีค. 60  [ view : 1487 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัดเชียงใหม่ปี2559....        นายพิรุณ อินตา  :23 กพ. 59  [ view : 1662 ]
  การสืบราคาร่วมจังหวัดเชียงใหม่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และวัส....        ผู้ดูแลระบบ  :11 ธค. 58  [ view : 793 ]
  ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ประจำเดือน กุม....        งานประกันสุขภาพ  :14 มีค. 61  [ view : 43 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บ CT_MRI เดือนกุมภาพันธ์ 2561....        งานประกันสุขภาพ  :08 มีค. 61  [ view : 63 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุข....        งานประกันสุขภาพ  :13 มีค. 61  [ view : 35 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด....        งานประกันสุขภาพ  :10 กพ. 61  [ view : 213 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO ....        งานประกันสุขภาพ  :07 มีค. 61  [ view : 59 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุข....        งานประกันสุขภาพ  :06 มีค. 61  [ view : 82 ]
  แจ้งการโอนเงินงบประมาณต่างด้าวและเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาส....        งานประกันสุขภาพ  :02 มีค. 61  [ view : 99 ]
  แจ้งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยนอกเดือ....        งานประกันสุขภาพ  :13 มค. 61  [ view : 352 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บ CT_MRI เดือนมกราคม 2561....        งานประกันสุขภาพ  :09 กพ. 61  [ view : 153 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุ....        งานประกันสุขภาพ  :17 มค. 61  [ view : 305 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอรายสัปดาห์ 09....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :12 มีค. 61  [ view : 50 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 09....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :12 มีค. 61  [ view : 36 ]
  แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จากโรคระบาดในมนุษย์ จ.เชียงให....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :08 มีค. 61  [ view : 50 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 08....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :05 มีค. 61  [ view : 87 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 08....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :05 มีค. 61  [ view : 63 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 07....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :26 กพ. 61  [ view : 102 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 6/2561....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :19 กพ. 61  [ view : 115 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 05/61....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :12 กพ. 61  [ view : 121 ]
  เอกสารประกอบการอบรม BRFSS....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :07 กพ. 61  [ view : 143 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 4/61....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :05 กพ. 61  [ view : 149 ]
  แบบตรวจสุขภาพช่องปาก (แฟ้ม Dental)....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :15 มีค. 61  [ view : 36 ]
  เอกสารประกอบการบรรยาย การปรับพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวก วันศุกร์ ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :07 มีค. 61  [ view : 140 ]
  ไฟล์นำเสนอการประชุมกลุ่มวัยเรียน วันที่ 15 ก.พ.61....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :14 กพ. 61  [ view : 144 ]
  การบันทึกข้อมูลทันตกรรม (JHCIS) ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :14 กพ. 61  [ view : 163 ]
  สรุปรายงานการประชุม วันที่ 19 ม.ค. 2561....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :09 กพ. 61  [ view : 128 ]
  รหัสงานทันตกรรมเฉพาะทาง....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :09 กพ. 61  [ view : 123 ]
  ข้อมูล ร้อยละจำนวนรายบริการทันตกรรมพื้นฐาน,ทันตกรรมเฉพาะทาง ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :09 กพ. 61  [ view : 114 ]
  เอกสารประกอบการประชุม วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :24 มค. 61  [ view : 201 ]
  แบบ ตก.1 (คณะ1 และคณะ 2)        นางวันเพ็ญ คำวัง  :24 มค. 61  [ view : 209 ]
  สรุปผลการพิจารณาการโยกย้ายทันตแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 มค. 61  [ view : 270 ]
  เอกสารการประชุมอนามัยแม่และเด็กพื้นที่สูง 9 อำเภอ จ.เชียงใหม....        นางธมนรดา จินะกัณฑ์  :07 มีค. 61  [ view : 71 ]
  เอกสารประกอบการประชุมฯ งานมะเร็ง (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :15 กพ. 61  [ view : 145 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ“แนวทางปฏิบัติการส่งเสริมป้องกันโรค ตามน....        นางฐิติรัตน์ อินตายวง  :05 กพ. 61  [ view : 152 ]
  เอกสารประกอบการประชุมฯ มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ผ่านระบบ W....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :12 มค. 61  [ view : 171 ]
  เตรียมตัวเกษีณอายุ        นางสาวกุลรัศมิ์ นามแก้ว  :22 ธค. 60  [ view : 202 ]
  ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :10 ตค. 60  [ view : 276 ]
  ฟอร์มรายงานบริการอนามัยแม่และเด็ก ปี 2561....        นางธมนรดา จินะกัณฑ์  :06 ตค. 60  [ view : 355 ]
  ประชุม LTC 4 กันยายน 2560        นางคณิตา กาวงศ์  :07 กย. 60  [ view : 524 ]
  เอกการประกอบการประชุมฯ PC และ COC วันที่ 25 สิงหาคม 2560....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :31 สค. 60  [ view : 491 ]
  ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคัดกร....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :24 สค. 60  [ view : 352 ]
  สรุปผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 จังหวัดเช....        กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  :16 มีค. 61  [ view : 42 ]
  Down Load เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที....        MissPhraeophan Punchaidee  :10 มีค. 61  [ view : 99 ]
  แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ....        MissPhraeophan Punchaidee  :08 มค. 61  [ view : 459 ]
  เอกสารการประชุมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานฯ โดยผู้บริหารสำน....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :08 มีค. 61  [ view : 211 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :06 มีค. 61  [ view : 91 ]
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :26 กพ. 61  [ view : 183 ]
  การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้....        MissPhraeophan Punchaidee  :23 กพ. 61  [ view : 106 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ (Chiang Ma....        นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์  :20 กพ. 61  [ view : 133 ]
  เอกสารการนิเทศฯ ครั้งที่1/2561 คพสอ.จอมทอง วันที่ 15 มกราคม ....        กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  :18 มค. 61  [ view : 181 ]
  เอกสารนิเทศงาน คพสอ.แม่แจ่ม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 15 กุมภาพ....        นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์  :16 กพ. 61  [ view : 107 ]
  ตัวอย่าง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุ....        -ทรัพยากร -  :06 มีค. 61  [ view : 101 ]
  โครงสร้างใหม่ 18 พฤษภาคม 2560....        -ทรัพยากร -  :08 กย. 60  [ view : 1338 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ควา....        -ทรัพยากร -  :29 ธค. 60  [ view : 487 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :30 พย. 60  [ view : 696 ]
  การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์....        -ทรัพยากร -  :28 พย. 60  [ view : 246 ]
  แนวทางการดำเนินการเรื่องการขออนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ....        -ทรัพยากร -  :19 ตค. 60  [ view : 527 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป....        -ทรัพยากร -  :22 สค. 60  [ view : 1212 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลงานวิชาการระดับ....        -ทรัพยากร -  :17 สค. 60  [ view : 515 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :08 สค. 60  [ view : 1011 ]
  ตำแหน่งว่างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ณวันที่ 1 ส.ค.60....        -ทรัพยากร -  :07 สค. 60  [ view : 752 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :08 มีค. 61  [ view : 59 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :18 ธค. 60  [ view : 598 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 268 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 พย. 60  [ view : 336 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :17 ตค. 60  [ view : 261 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :24 พค. 60  [ view : 422 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :01 พค. 60  [ view : 455 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 512 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :21 เมย. 60  [ view : 452 ]
  เอกสาร SP การรับบริจาคและปลุกถ่ายอวัยวะ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :26 มีค. 60  [ view : 452 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอค....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :16 กพ. 61  [ view : 126 ]
  เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครั....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :12 มค. 61  [ view : 208 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 828 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 720 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 680 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 683 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 704 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 653 ]
  ภาพกิจกรรมการประชุม HA Back Office ....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :02 มีค. 59  [ view : 745 ]
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ....        ผู้ดูแลระบบ  :06 มีค. 57  [ view : 753 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 1003 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 556 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 513 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 504 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 622 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 575 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 539 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 877 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 776 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 816 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 49 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 31 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 30 ]
  การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 26 ]
  ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 25 ]
  อากาศบ้านเฮา        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 25 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 504 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 624 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 532 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 1)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 620 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :26 กพ. 61  [ view : 88 ]
  ประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริต"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต(Zero ....        กลุ่มงาน นิติการ  :29 มค. 61  [ view : 114 ]
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :10 พย. 60  [ view : 228 ]
  การดำเนินงานป้องกันและปราบปรมการทุจริต....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :30 มิย. 60  [ view : 373 ]
  สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม พ.ศ....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 เมย. 60  [ view : 468 ]
  รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :10 มีค. 60  [ view : 412 ]
  แผนผัง (Flow Chat) การรับเรื่องร้องเรียน และรายชื่อผู้รับผิด....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 มีค. 60  [ view : 458 ]
  สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 มีค. 60  [ view : 444 ]
  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 มีค. 60  [ view : 435 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข "ขับเคลื่อนโรงพยา....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :06 กพ. 60  [ view : 414 ]
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ(Service Plan ) สาขายาและส....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :13 ธค. 60  [ view : 211 ]
  หนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู(บ.108-2557-6)....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 286 ]
  แบบแสดงตัวเพื่อเข้ารับการคัดกรองและนัดหมายให้เข้ารับการบำบัด....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 304 ]
  หนังสือรายงานผลการไม่มาแสดงตัวเข้าสู่กระบวนการตราประกาศ คสช.....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 254 ]
  หนังสือรายงานผลการไม่มาแสดงตัวเข้าสู่กระบวนการตราประกาศ คสช.....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 217 ]
  แบบการยินยอมเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู.ใบนัดให้ไปเข้ารับการคัดกรอ....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 406 ]
  แบบบันทึกผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้น (บ.108-2557-1)....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 320 ]
  รายงานผลการตรวจปัสสาวะ ขั้นที่ 2 ตาม พรบ.ยาเสพติด พ.ศ.2545....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :06 ธค. 60  [ view : 251 ]
  เอกสารนำเสนอประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :24 พย. 60  [ view : 238 ]
  เอกสารนำเสนอประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำห....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 พย. 60  [ view : 221 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740