นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   ของขวัญปีใหม่ ปี 2560
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล 
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   สรุปราคายาและพัสดุ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2560  
     (ประกาศ ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
6
 
 Yesterday
547
 
 This Month
8,052
 
 Last Month
15,754
 
 This Year
112,317
 
 Last Year
129,970
 
 All
242,287
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   
:: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ::

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค....        ทรัพยากรบุคคล18 สค. 60  [ view : 134 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องใน....        ยุทธศาสตร์15 สค. 60  [ view : 35 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิง....        ยุทธศาสตร์03 สค. 60  [ view : 96 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็....        ทรัพยากรบุคคล01 สค. 60  [ view : 364 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ....        ทรัพยากรบุคคล26 กค. 60  [ view : 556 ]
  ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาวิชาการ เรื่อง....        ยุทธศาสตร์19 กค. 60  [ view : 177 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  แบบรายงานแผนปฏิบัติการและผลการตรวจคัดกรองฯ CCA และ CA C....        ส่งเสริมสุขภาพ : 18 สค. 60  [ view : 18 ]
  การประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการดำเนินงานแผนพัฒนาระบบบร....        ยุทธศาสตร์ : 16 สค. 60  [ view : 66 ]
  เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2560 (17 ส....        ยุทธศาสตร์ : 17 สค. 60  [ view : 63 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกร....        บริหารทั่วไป : 17 สค. 60  [ view : 12 ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุ....        บริหารทั่วไป : 17 สค. 60  [ view : 13 ]
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การซัก หรือการแส....        บริหารทั่วไป : 17 สค. 60  [ view : 19 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สส....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ16 สค. 60  [ view : 13 ]
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแล....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ16 สค. 60  [ view : 14 ]
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ16 สค. 60  [ view : 17 ]
  ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด รพ.เทพรัต....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ15 สค. 60  [ view : 16 ]
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและทำอาหาร รพ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ04 สค. 60  [ view : 36 ]
  สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร โรงพยาบาลดอย....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ04 สค. 60  [ view : 25 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 25 กค. 60  [ view : 86 ]
  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 23 มิย. 60  [ view : 167 ]
  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 15 พค. 60  [ view : 228 ]
  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 11 เมย. 60  [ view : 230 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 07 มีค. 60  [ view : 290 ]
  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 27 กพ. 60  [ view : 252 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 ตค. 59  [ view : 583 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 สิงหาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 371 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 313 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 มิถุนายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 กค. 59  [ view : 477 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 พฤษภาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข21 มิย. 59  [ view : 480 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 เมษายน 2559....        นงคราญ ทองสุข31 พค. 59  [ view : 446 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง ก.ค.60        ปวีณา ปาลี17 สค. 60  [ view : 10 ]
  งบทดลอง มิ.ย.60        ปวีณา ปาลี14 กค. 60  [ view : 61 ]
  งบทดลอง พ.ค.60        ปวีณา ปาลี23 มิย. 60  [ view : 106 ]
  งบทดลอง เม.ย.60        ปวีณา ปาลี19 พค. 60  [ view : 155 ]
  งบทดลอง มีค.60        ปวีณา ปาลี21 เมย. 60  [ view : 158 ]
1
  หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
         
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวง....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :17 สค. 60  [ view : 12 ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :17 สค. 60  [ view : 13 ]
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การซัก หรือการแสดงธงช....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :17 สค. 60  [ view : 19 ]
  แจ้งเปลี่ยนที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :08 สค. 60  [ view : 52 ]
  การให้กู้ "โครงการบ้าน ธอส - กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการค....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :08 สค. 60  [ view : 110 ]
  การกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานราชก....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :25 กค. 60  [ view : 84 ]
  ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :19 กค. 60  [ view : 44 ]
  สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านบัตร KTC....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :19 กค. 60  [ view : 95 ]
  การเผยแพร่เอกสาร "มหาดไทยสามัญประจำบ้าน"....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :18 กค. 60  [ view : 76 ]
  ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :19 กค. 60  [ view : 51 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 767 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :17 กค. 60  [ view : 70 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 2/2560....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :07 กค. 60  [ view : 66 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :08 พค. 60  [ view : 145 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :11 เมย. 60  [ view : 180 ]
  แจ้งกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนันสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :11 เมย. 60  [ view : 166 ]
  แจ้งกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลสุขภาพ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :21 มีค. 60  [ view : 230 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่3/2560....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :20 มีค. 60  [ view : 183 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :10 มีค. 60  [ view : 197 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 1/2560 ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :07 มีค. 60  [ view : 221 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :09 กพ. 60  [ view : 241 ]
  แบบประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยแ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :19 กค. 60  [ view : 166 ]
  การจัดสรรงบประมาณกองทุนแพทย์แผนไทย ปี 2560....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 มิย. 60  [ view : 265 ]
  การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :03 กพ. 60  [ view : 317 ]
  แนวทางการทำงานแพทย์แผนไทย ปี 2560....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :18 มค. 60  [ view : 542 ]
  รายงานข้อมูลบุคลากรแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :14 ตค. 59  [ view : 510 ]
  การอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 17....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 ตค. 59  [ view : 507 ]
  โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม(3เดือน) รุ่นที่ 32....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 ตค. 59  [ view : 906 ]
  ประชุมวิชาการ Acupuncture in Modern Medicine ครั้งที่ 6....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 ตค. 59  [ view : 306 ]
  งบ สปสช.ที่โอนลงCUPตามศักยภาพ/ตามผลงานบริการ ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :06 ตค. 59  [ view : 452 ]
  แบบสำรวจความต้องการใช้และผลิตยาสมุนไพรในหน่วยบริการ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 กย. 59  [ view : 397 ]
  ตัวอย่างแนวทางการให้บริการผู้ป่วย....        นายพิรุณ อินตา  :04 สค. 60  [ view : 43 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :02 มิย. 60  [ view : 333 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :17 พค. 60  [ view : 310 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :20 เมย. 60  [ view : 640 ]
  การสืบราคาวัสดุรังสีการแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :12 เมย. 60  [ view : 227 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :12 เมย. 60  [ view : 410 ]
  การสืบราคายาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :07 มีค. 60  [ view : 1045 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัดเชียงใหม่ปี2559....        นายพิรุณ อินตา  :23 กพ. 59  [ view : 1247 ]
  การสืบราคาร่วมจังหวัดเชียงใหม่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และวัส....        ผู้ดูแลระบบ  :11 ธค. 58  [ view : 483 ]
  การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี 2559....        ผู้ดูแลระบบ  :18 พย. 58  [ view : 476 ]
  ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน สิงห....        งานประกันสุขภาพ  :07 สค. 60  [ view : 49 ]
  ข้อมูล claim_fo งวดที่ 1-8        งานประกันสุขภาพ  :10 สค. 60  [ view : 55 ]
  แจ้งการโอนเงินต่างด้าวปี 2560....        งานประกันสุขภาพ  :31 กค. 60  [ view : 131 ]
  ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน กรกฎ....        งานประกันสุขภาพ  :24 กค. 60  [ view : 65 ]
  ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน กรกฎ....        งานประกันสุขภาพ  :18 กค. 60  [ view : 68 ]
  โอนเงินอุดหนุนสิทธิครั้งที่ 15/2560(ข้อมูลมีนาคม-เมษายน 2560....        งานประกันสุขภาพ  :28 มิย. 60  [ view : 167 ]
  ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงานต่างด้าวประจำเดือน มิถุน....        งานประกันสุขภาพ  :27 มิย. 60  [ view : 104 ]
  แจ้งการโอนเงินโครงการจัดการงานส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกัน....        งานประกันสุขภาพ  :21 มิย. 60  [ view : 155 ]
  แจ้งการโอนเงินบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิครั้งที่ 11-14....        งานประกันสุขภาพ  :21 มิย. 60  [ view : 189 ]
  เลขที่บัญชีหน่วยบริการ....        งานประกันสุขภาพ  :15 มิย. 60  [ view : 125 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 32....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :14 สค. 60  [ view : 91 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 31....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :06 สค. 60  [ view : 105 ]
  การแข่งขัน CMU TO BE NUMBER ONE Cover Dance Contest วันที่ 1....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :04 สค. 60  [ view : 42 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 30....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :31 กค. 60  [ view : 101 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 29....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :22 กค. 60  [ view : 130 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 28....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :17 กค. 60  [ view : 115 ]
  กิจกรรมการประกวดของ TO BE NUMBER ONE CHIANGMAI....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :17 กค. 60  [ view : 50 ]
  เอกสารการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI C....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :10 กค. 60  [ view : 145 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 27....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :11 กค. 60  [ view : 164 ]
  เอกสารการประชุมการพัฒนาการเขียนรายงานสอบสวนโรค Flu DARRT....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :07 กค. 60  [ view : 104 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตาภิบาลมืออาชีพ (ภาคปฎิบัติ) ครั้งที....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :07 มิย. 60  [ view : 165 ]
  แนวทางการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ปี 2560....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :01 มิย. 60  [ view : 241 ]
  แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental ประจำ โรงพยาบาล/รพ.สต. (ผู้สูงอาย....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 250 ]
  แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental (กลุ่มวัยเรียน/วัยก่อนเรียน)....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 กพ. 60  [ view : 489 ]
  แบบสำรวจกิจกรรมทันตสุขภาพใน ศพด./โรงเรียนอนุบาล....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 206 ]
  แบบสำรวจกิจกรรมทันตสุขภาพในโรงเรียน....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 199 ]
  แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพช่องปาก ปี 60....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 230 ]
  แบบฟอร์มข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน เฉพาะการตรวจสุขภาพช่องปาก ปี....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 258 ]
  ใบเซ็นต์ยินยอมให้ตรวจสุขภาพช่องปากและรับบริการทันตกรรม ปี 25....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 188 ]
  แบบบันทึกสภาวะสุขภาพช่องปากและผลการตรวจประเมินการยึดติดของสา....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 182 ]
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการและผลการตรวจคัดกรองฯ CCA และ CA Colon....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :18 สค. 60  [ view : 18 ]
  ไฟล์บรรยายการอบรมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงจังหวัดเชีย....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :11 กค. 60  [ view : 70 ]
  เอกสารการประชุมทำคลอดฉุกเฉิน 19 มิ.ย.60....        นางธมนรดา จินะกัณฑ์  :03 กค. 60  [ view : 79 ]
  เอกสารประกอบการประชุมฯ การตรวจ Ultrasound มะเร็งท่อน้ำดีและม....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :03 กค. 60  [ view : 97 ]
  แบบฟอร์ม Breast 2 (การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสตรีกลุ่มเสี่ยง....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :21 มิย. 60  [ view : 183 ]
  แบบสำรวจข้อมูลศูนย์ฟื้นฟูในชุมชน ....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :16 มิย. 60  [ view : 115 ]
  ((ประชาสัมพันธ์)) การสอบประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะอาชีพผู้ดูแ....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :08 มิย. 60  [ view : 108 ]
  เอกสารนำเสนอประชุม LTC ตาม Zone วันที่ 1, 2, 5 และ 7 มิย 60....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :04 มิย. 60  [ view : 182 ]
  เอกสารแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งรังไข่....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :25 พค. 60  [ view : 129 ]
  ไฟล์บรรยายประชุมศูนย์พึ่งได้ วันที่่ 19พค60ณ โรงแรมฮอลิเดย์ก....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :24 พค. 60  [ view : 134 ]
  การประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการดำเนินงานแผนพัฒนาระบบบริการส....        MissPhraeophan Punchaidee  :16 สค. 60  [ view : 66 ]
  เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2560 (17 ส.ค.60....        กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  :17 สค. 60  [ view : 63 ]
  การจัดทำคำของบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562....        กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  :16 สค. 60  [ view : 21 ]
  ประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ....        MissPhraeophan Punchaidee  :07 สค. 60  [ view : 63 ]
  เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำป....        MissPhraeophan Punchaidee  :02 กค. 60  [ view : 325 ]
  Power Point นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ (วันที่ 9 - 11 สิงหาค....        MissPhraeophan Punchaidee  :13 สค. 60  [ view : 18 ]
  ไฟล์ข้อมูลจัดทำแผนปี 61-62 (สำหรับกลุ่มงาน)....        กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  :07 สค. 60  [ view : 93 ]
  แบบฟอร์มการจัดทำแผนงบปี 61 และคำของบปี 62....        กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  :03 สค. 60  [ view : 62 ]
  เอกสารการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :01 สค. 60  [ view : 77 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการ Chiangmai Provider Board คร....        MissPhraeophan Punchaidee  :27 กค. 60  [ view : 61 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลงานวิชาการระดับ....        -ทรัพยากร -  :17 สค. 60  [ view : 29 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :08 สค. 60  [ view : 188 ]
  ตำแหน่งว่างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ณวันที่ 1 ส.ค.60....        -ทรัพยากร -  :07 สค. 60  [ view : 147 ]
  ตรวจสอบข้อมูล ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวง ต....        -ทรัพยากร -  :24 กค. 60  [ view : 457 ]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง....        -ทรัพยากร -  :21 กค. 60  [ view : 144 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :20 กค. 60  [ view : 368 ]
  เช็คข้อมูลพนักงานของรัฐ ปี46....        -ทรัพยากร -  :15 มิย. 60  [ view : 250 ]
  ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว/พกส./พนักงานราชการ....        -ทรัพยากร -  :05 มิย. 60  [ view : 610 ]
  แบบฟอร์มข้าราชการลาศึกษาต่อ....        -ทรัพยากร -  :27 มีค. 60  [ view : 445 ]
  เอกสารบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข....        -ทรัพยากร -  :30 มค. 60  [ view : 1512 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :24 พค. 60  [ view : 118 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :01 พค. 60  [ view : 143 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 218 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :21 เมย. 60  [ view : 145 ]
  เอกสาร SP การรับบริจาคและปลุกถ่ายอวัยวะ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :26 มีค. 60  [ view : 159 ]
  Trauma Record Form (โรงพยาบาลนครพิงค์)....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :17 กพ. 60  [ view : 252 ]
  หลักสูตรครู ข.การใช้ค่ากลาง....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 296 ]
  เกณฑ์ประเมินศักยภาพชุมชน....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 275 ]
  การบริหารจัดการข้อมูลความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 223 ]
  เครื่องมือ SRM และค่ากลาง....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 311 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 503 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 421 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 397 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 404 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 392 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 382 ]
  ภาพกิจกรรมการประชุม HA Back Office ....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :02 มีค. 59  [ view : 417 ]
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ....        ผู้ดูแลระบบ  :06 มีค. 57  [ view : 449 ]
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในระบ....        ผู้ดูแลระบบ  :20 กพ. 57  [ view : 491 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 429 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 165 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 205 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 193 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 260 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 277 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 259 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 550 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 468 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 483 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 181 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 289 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 234 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 1)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 299 ]
  เอกสารประกอบการประเมินมาตรฐาน (EHA) ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1258 ]
  การขอรับบริจาค"เก้าอี้สุขา"....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :27 กค. 59  [ view : 336 ]
  แผ่นพับปชส.สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :29 เมย. 59  [ view : 425 ]
  เอกสารการดำเนินงานโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ ....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :29 เมย. 59  [ view : 430 ]
  คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอย....        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 335 ]
  ตัวอย่างยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เทศบาล....        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 326 ]
  การดำเนินงานป้องกันและปราบปรมการทุจริต....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :30 มิย. 60  [ view : 56 ]
  สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม พ.ศ....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 เมย. 60  [ view : 155 ]
  รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :10 มีค. 60  [ view : 133 ]
  แผนผัง (Flow Chat) การรับเรื่องร้องเรียน และรายชื่อผู้รับผิด....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 มีค. 60  [ view : 153 ]
  สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 มีค. 60  [ view : 139 ]
  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 มีค. 60  [ view : 144 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข "ขับเคลื่อนโรงพยา....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :06 กพ. 60  [ view : 123 ]
  โครงการและแผนการปฏิบัติงาน จัดประชุมและออกนิเทศแผนป้องกันและ....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :02 กพ. 60  [ view : 144 ]
  นโยบายและมาตราการป้องกันการทุจริต เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณ....        นายธนวัฒน์ ทาปัน  :23 มค. 60  [ view : 291 ]
  ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 10-59....        กลุ่มงาน นิติการ  :12 ตค. 59  [ view : 352 ]
  เอกสารประกอบการประชุม Web conference ยาเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :11 พย. 59  [ view : 313 ]
  แบบคัดกรอง V2        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 พย. 59  [ view : 4083 ]
  การอบรม "การคัดกรองและการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเเสพติดด้วยการป....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :18 พค. 59  [ view : 644 ]
  รหัสงบประมาณ โครงการยาเสพติด....        ผู้ดูแลระบบ  :18 มีค. 58  [ view : 435 ]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)กา....        ผู้ดูแลระบบ  :19 กพ. 58  [ view : 502 ]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำการบำบัดยาเสพติด....        ผู้ดูแลระบบ  :19 กพ. 58  [ view : 453 ]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)กา....        ผู้ดูแลระบบ  :19 กพ. 58  [ view : 460 ]
  ประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE....        ผู้ดูแลระบบ  :10 มีค. 57  [ view : 415 ]
  เชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และเรียงความเข้าประกวด "....        ผู้ดูแลระบบ  :10 มีค. 57  [ view : 475 ]
  ขอเชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และส่งเรียงความเข้าประกวด"สิ่ง....        ผู้ดูแลระบบ  :10 มีค. 57  [ view : 434 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740