นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด
แผนที่แสดงสถานการณ์หมอกควัน PM10 จ.เชียงใหม่
คลิกดูรายละเอียดภาวะหมอกควัน
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   ของขวัญปีใหม่ ปี 2560
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล 
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   สรุปราคายาและพัสดุ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2560  
     (ประกาศ ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
2
 
 Yesterday
304
 
 This Month
12,731
 
 Last Month
13,978
 
 This Year
85,688
 
 Last Year
129,970
 
 All
215,658
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   
:: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ::

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้....        ทรัพยากรบุคคล21 มิย. 60  [ view : 337 ]
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรร....        ทรัพยากรบุคคล20 มิย. 60  [ view : 541 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราช....        ทรัพยากรบุคคล14 มิย. 60  [ view : 2,206 ]
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค....        ทรัพยากรบุคคล13 มิย. 60  [ view : 1,227 ]
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯครั้งที่ 1....        ทรัพยากรบุคคล13 มิย. 60  [ view : 314 ]
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทา....        งานไอที06 มิย. 60  [ view : 94 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  เอกสารการประชุมวิเคราะห์เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย (Flu-DAR....        ควบคุมโรค : 23 มิย. 60  [ view : 12 ]
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโ....        ยุทธศาสตร์ : 22 มิย. 60  [ view : 20 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ คร....        ยุทธศาสตร์ : 20 มิย. 60  [ view : 34 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ มาตรฐ....        ยุทธศาสตร์ : 21 มิย. 60  [ view : 21 ]
  แบบฟอร์ม Breast 2 (การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสตรีกลุ่มเ....        ส่งเสริมสุขภาพ : 21 มิย. 60  [ view : 34 ]
  แจ้งการโอนเงินโครงการจัดการงานส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้....        ประกันสุขภาพ : 21 มิย. 60  [ view : 42 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ19 มิย. 60  [ view : 41 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ13 มิย. 60  [ view : 39 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ07 มิย. 60  [ view : 77 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ01 มิย. 60  [ view : 116 ]
  (ร่าง)ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ23 พค. 60  [ view : 108 ]
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รพ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ19 พค. 60  [ view : 72 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 23 มิย. 60  [ view : 12 ]
  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 15 พค. 60  [ view : 154 ]
  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 11 เมย. 60  [ view : 170 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 07 มีค. 60  [ view : 241 ]
  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 27 กพ. 60  [ view : 201 ]
  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 17 มค. 60  [ view : 395 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 ตค. 59  [ view : 495 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 สิงหาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 312 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 262 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 มิถุนายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 กค. 59  [ view : 423 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 พฤษภาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข21 มิย. 59  [ view : 421 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 เมษายน 2559....        นงคราญ ทองสุข31 พค. 59  [ view : 391 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง พ.ค.60        ปวีณา ปาลี23 มิย. 60  [ view : 12 ]
  งบทดลอง เม.ย.60        ปวีณา ปาลี19 พค. 60  [ view : 92 ]
  งบทดลอง มีค.60        ปวีณา ปาลี21 เมย. 60  [ view : 113 ]
1
  หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
         
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ขอความอนุเคราะห์ในการซื้อบัตรเดิน-วิ่ง - " ฟันดี สุขภาพดี "....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :14 มิย. 60  [ view : 64 ]
  ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือ เพื่อเผยแพร่สู่วงกว้าง....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :14 มิย. 60  [ view : 25 ]
  ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :13 มิย. 60  [ view : 29 ]
  การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี ๔ ข้อ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :13 มิย. 60  [ view : 29 ]
  ขอความสนับสนุนสร้างกำแพงวัด....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :07 มิย. 60  [ view : 45 ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเค....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :02 มิย. 60  [ view : 63 ]
  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บ้านถูกเพลิงไหม้และเกิกอ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :02 มิย. 60  [ view : 51 ]
  ขอความอนุเคราะห์และร่วมสนับสนุนการวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิม....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :02 มิย. 60  [ view : 45 ]
  ขอความอนุอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการครั้งหนึ่งในชีวิตช่วย....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :01 มิย. 60  [ view : 52 ]
  แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัทท์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :01 มิย. 60  [ view : 74 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 692 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :08 พค. 60  [ view : 94 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :11 เมย. 60  [ view : 126 ]
  แจ้งกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนันสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :11 เมย. 60  [ view : 124 ]
  แจ้งกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลสุขภาพ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :21 มีค. 60  [ view : 179 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่3/2560....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :20 มีค. 60  [ view : 138 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :10 มีค. 60  [ view : 154 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 1/2560 ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :07 มีค. 60  [ view : 165 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :09 กพ. 60  [ view : 191 ]
  รายงานการประชุมมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพระดั....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :24 พย. 59  [ view : 285 ]
  รายงานการประชุมมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพระดั....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :05 กย. 59  [ view : 398 ]
  การจัดสรรงบประมาณกองทุนแพทย์แผนไทย ปี 2560....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 มิย. 60  [ view : 125 ]
  การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :03 กพ. 60  [ view : 251 ]
  แนวทางการทำงานแพทย์แผนไทย ปี 2560....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :18 มค. 60  [ view : 454 ]
  รายงานข้อมูลบุคลากรแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :14 ตค. 59  [ view : 440 ]
  การอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 17....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 ตค. 59  [ view : 397 ]
  โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม(3เดือน) รุ่นที่ 32....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 ตค. 59  [ view : 592 ]
  ประชุมวิชาการ Acupuncture in Modern Medicine ครั้งที่ 6....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 ตค. 59  [ view : 255 ]
  งบ สปสช.ที่โอนลงCUPตามศักยภาพ/ตามผลงานบริการ ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :06 ตค. 59  [ view : 396 ]
  แบบสำรวจความต้องการใช้และผลิตยาสมุนไพรในหน่วยบริการ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 กย. 59  [ view : 341 ]
  เชิญประชุมวิชาการ        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :22 มิย. 59  [ view : 387 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :02 มิย. 60  [ view : 179 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :17 พค. 60  [ view : 216 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :20 เมย. 60  [ view : 537 ]
  การสืบราคาวัสดุรังสีการแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :12 เมย. 60  [ view : 177 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :12 เมย. 60  [ view : 352 ]
  การสืบราคายาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :07 มีค. 60  [ view : 957 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัดเชียงใหม่ปี2559....        นายพิรุณ อินตา  :23 กพ. 59  [ view : 1146 ]
  การสืบราคาร่วมจังหวัดเชียงใหม่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และวัส....        ผู้ดูแลระบบ  :11 ธค. 58  [ view : 432 ]
  การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี 2559....        ผู้ดูแลระบบ  :18 พย. 58  [ view : 420 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2559....        ผู้ดูแลระบบ  :10 พย. 58  [ view : 420 ]
  แจ้งการโอนเงินโครงการจัดการงานส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกัน....        งานประกันสุขภาพ  :21 มิย. 60  [ view : 42 ]
  แจ้งการโอนเงินบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิครั้งที่ 11-14....        งานประกันสุขภาพ  :21 มิย. 60  [ view : 66 ]
  เลขที่บัญชีหน่วยบริการ....        งานประกันสุขภาพ  :15 มิย. 60  [ view : 57 ]
  ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงานต่างด้าวประจำเดือน มิถุน....        งานประกันสุขภาพ  :09 มิย. 60  [ view : 55 ]
  ข้อมูล รพ. ตามจ่ายภายในจังหวัด เดือน ตุลาคม2559 - มิถุนายน 2....        งานประกันสุขภาพ  :06 มิย. 60  [ view : 154 ]
  ข้อมูล OPD REFER 02-032560        งานประกันสุขภาพ  :06 มิย. 60  [ view : 112 ]
  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับร่างพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับ....        งานประกันสุขภาพ  :06 มิย. 60  [ view : 42 ]
  แจ้งการโอนเงินบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ครั้งที่ 3-10 ปี ....        งานประกันสุขภาพ  :26 พค. 60  [ view : 157 ]
  การตรวจสอบข้อมูลเงินเดือน ปีงบประมาณพ.ศ. 2561....        งานประกันสุขภาพ  :30 พค. 60  [ view : 171 ]
  แจ้งการโอนเงินบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ครั้งที่ 1 และครั....        งานประกันสุขภาพ  :26 พค. 60  [ view : 108 ]
  เอกสารการประชุมวิเคราะห์เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย (Flu-DARRT)....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :23 มิย. 60  [ view : 12 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 24....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :19 มิย. 60  [ view : 89 ]
  เอกสารการประชุม IAP วันที่ 8 มิ.ย. 60....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :12 มิย. 60  [ view : 69 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 23....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :11 มิย. 60  [ view : 113 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 22....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :05 มิย. 60  [ view : 117 ]
  แนวทางการให้บริการวัคซีน HPV ในเด็กนักเรียนป.5....        นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ  :31 พค. 60  [ view : 85 ]
  แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน....        นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ  :31 พค. 60  [ view : 71 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 21....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :29 พค. 60  [ view : 111 ]
  การแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล Satit CMU TO BE NUMBER ONE ต้านยาเส....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :26 พค. 60  [ view : 66 ]
  แบบฟอร์ม small success ปี 2560 ไตรมาส 3....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :10 มค. 60  [ view : 543 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตาภิบาลมืออาชีพ (ภาคปฎิบัติ) ครั้งที....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :07 มิย. 60  [ view : 63 ]
  แนวทางการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ปี 2560....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :01 มิย. 60  [ view : 102 ]
  แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental ประจำ โรงพยาบาล/รพ.สต. (ผู้สูงอาย....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 151 ]
  แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental (กลุ่มวัยเรียน/วัยก่อนเรียน)....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 กพ. 60  [ view : 407 ]
  แบบสำรวจกิจกรรมทันตสุขภาพใน ศพด./โรงเรียนอนุบาล....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 120 ]
  แบบสำรวจกิจกรรมทันตสุขภาพในโรงเรียน....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 114 ]
  แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพช่องปาก ปี 60....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 131 ]
  แบบฟอร์มข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน เฉพาะการตรวจสุขภาพช่องปาก ปี....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 144 ]
  ใบเซ็นต์ยินยอมให้ตรวจสุขภาพช่องปากและรับบริการทันตกรรม ปี 25....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 103 ]
  แบบบันทึกสภาวะสุขภาพช่องปากและผลการตรวจประเมินการยึดติดของสา....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 105 ]
  แบบฟอร์ม Breast 2 (การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสตรีกลุ่มเสี่ยง....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :21 มิย. 60  [ view : 34 ]
  แบบสำรวจข้อมูลศูนย์ฟื้นฟูในชุมชน ....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :16 มิย. 60  [ view : 32 ]
  ((ประชาสัมพันธ์)) การสอบประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะอาชีพผู้ดูแ....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :08 มิย. 60  [ view : 47 ]
  เอกสารนำเสนอประชุม LTC ตาม Zone วันที่ 1, 2, 5 และ 7 มิย 60....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :04 มิย. 60  [ view : 99 ]
  เอกสารแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งรังไข่....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :25 พค. 60  [ view : 68 ]
  ไฟล์บรรยายประชุมศูนย์พึ่งได้ วันที่่ 19พค60ณ โรงแรมฮอลิเดย์ก....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :24 พค. 60  [ view : 72 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวการดำเนินงานส่งเสริมป้....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :18 พค. 60  [ view : 98 ]
  ไฟล์บรรยายการประชุมพัฒนาการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับป....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :09 พค. 60  [ view : 132 ]
  ลิงค์ส่งข้อมูลรายงานDPAC....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :09 พค. 60  [ view : 110 ]
  ไฟล์บรรยายจากประชุมพัฒนาระบบสุขภาพแรงงานต่างด้าวและเหยื่อค้า....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :08 พค. 60  [ view : 64 ]
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายแ....        นางณิชาพร อัศวโชควิเศษ  :22 มิย. 60  [ view : 20 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :20 มิย. 60  [ view : 34 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ มาตรฐานและ....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :21 มิย. 60  [ view : 21 ]
  ประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่....        MissPhraeophan Punchaidee  :02 มิย. 60  [ view : 77 ]
  แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.....        MissPhraeophan Punchaidee  :23 พค. 60  [ view : 218 ]
  เอกสารการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :02 มิย. 60  [ view : 64 ]
  กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการด้านการบริการ (Chi....        MissPhraeophan Punchaidee  :30 พค. 60  [ view : 65 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :26 พค. 60  [ view : 94 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการ ครั้งที่ 5/2560....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :25 พค. 60  [ view : 75 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการ ครั้งที่ 5/2560....         :25 พค. 60  [ view : 58 ]
  เช็คข้อมูลพนักงานของรัฐ ปี46....        -ทรัพยากร -  :15 มิย. 60  [ view : 120 ]
  ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว/พกส./พนักงานราชการ....        -ทรัพยากร -  :05 มิย. 60  [ view : 389 ]
  แบบฟอร์มข้าราชการลาศึกษาต่อ....        -ทรัพยากร -  :27 มีค. 60  [ view : 364 ]
  เอกสารบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข....        -ทรัพยากร -  :30 มค. 60  [ view : 1386 ]
  การใช้งานเครื่องมือ Happinomet และ Happy Public Organization....        -ทรัพยากร -  :11 เมย. 60  [ view : 1868 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :02 มีค. 60  [ view : 978 ]
  ตรวจข้อมูลการขอย้าย        -ทรัพยากร -  :01 มีค. 60  [ view : 768 ]
  สำรวจผู้มีคุณสมบัติครบส่งแบบประเมินบุคคลและผลงานสายงานทั่วไป....        -ทรัพยากร -  :01 กพ. 60  [ view : 461 ]
  สำรวจผู้มีคุณสมบัติครบส่งเอกสารคัดเลือกบุคคล....        -ทรัพยากร -  :01 กพ. 60  [ view : 586 ]
  Template ของโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุข....        -ทรัพยากร -  :30 มค. 60  [ view : 576 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :24 พค. 60  [ view : 57 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :01 พค. 60  [ view : 88 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 167 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :21 เมย. 60  [ view : 101 ]
  เอกสาร SP การรับบริจาคและปลุกถ่ายอวัยวะ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :26 มีค. 60  [ view : 119 ]
  Trauma Record Form (โรงพยาบาลนครพิงค์)....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :17 กพ. 60  [ view : 198 ]
  หลักสูตรครู ข.การใช้ค่ากลาง....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 249 ]
  เกณฑ์ประเมินศักยภาพชุมชน....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 231 ]
  การบริหารจัดการข้อมูลความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 175 ]
  เครื่องมือ SRM และค่ากลาง....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 263 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 444 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 373 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 352 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 359 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 348 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 339 ]
  ภาพกิจกรรมการประชุม HA Back Office ....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :02 มีค. 59  [ view : 358 ]
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ....        ผู้ดูแลระบบ  :06 มีค. 57  [ view : 388 ]
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในระบ....        ผู้ดูแลระบบ  :20 กพ. 57  [ view : 431 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 305 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 102 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 157 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 140 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 199 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 227 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 209 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 485 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 417 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 429 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 131 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 231 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 189 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 1)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 244 ]
  เอกสารประกอบการประเมินมาตรฐาน (EHA) ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1021 ]
  การขอรับบริจาค"เก้าอี้สุขา"....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :27 กค. 59  [ view : 292 ]
  แผ่นพับปชส.สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :29 เมย. 59  [ view : 360 ]
  เอกสารการดำเนินงานโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ ....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :29 เมย. 59  [ view : 365 ]
  คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอย....        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 278 ]
  ตัวอย่างยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เทศบาล....        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 269 ]
  สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม พ.ศ....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 เมย. 60  [ view : 108 ]
  รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :10 มีค. 60  [ view : 92 ]
  แผนผัง (Flow Chat) การรับเรื่องร้องเรียน และรายชื่อผู้รับผิด....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 มีค. 60  [ view : 104 ]
  สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 มีค. 60  [ view : 95 ]
  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 มีค. 60  [ view : 104 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข "ขับเคลื่อนโรงพยา....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :06 กพ. 60  [ view : 85 ]
  โครงการและแผนการปฏิบัติงาน จัดประชุมและออกนิเทศแผนป้องกันและ....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :02 กพ. 60  [ view : 98 ]
  นโยบายและมาตราการป้องกันการทุจริต เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณ....        นายธนวัฒน์ ทาปัน  :23 มค. 60  [ view : 244 ]
  ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 10-59....        กลุ่มงาน นิติการ  :12 ตค. 59  [ view : 296 ]
  ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 9-59....        กลุ่มงาน นิติการ  :12 ตค. 59  [ view : 264 ]
  เอกสารประกอบการประชุม Web conference ยาเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :11 พย. 59  [ view : 259 ]
  แบบคัดกรอง V2        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 พย. 59  [ view : 3212 ]
  การอบรม "การคัดกรองและการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเเสพติดด้วยการป....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :18 พค. 59  [ view : 556 ]
  รหัสงบประมาณ โครงการยาเสพติด....        ผู้ดูแลระบบ  :18 มีค. 58  [ view : 385 ]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)กา....        ผู้ดูแลระบบ  :19 กพ. 58  [ view : 444 ]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำการบำบัดยาเสพติด....        ผู้ดูแลระบบ  :19 กพ. 58  [ view : 403 ]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)กา....        ผู้ดูแลระบบ  :19 กพ. 58  [ view : 398 ]
  ประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE....        ผู้ดูแลระบบ  :10 มีค. 57  [ view : 360 ]
  เชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และเรียงความเข้าประกวด "....        ผู้ดูแลระบบ  :10 มีค. 57  [ view : 426 ]
  ขอเชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และส่งเรียงความเข้าประกวด"สิ่ง....        ผู้ดูแลระบบ  :10 มีค. 57  [ view : 382 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740