งานอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน

1 2 Next
 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเปลี่ยนผ่านตาม มคฉ. 1 ระดับ EMR          view : 876
      ณ วันที่ : 08 สค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 สค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการ ตามข้อบังคับเดิมสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ ระดับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR)          view : 1,399
      ณ วันที่ : 07 สค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 09 สค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 3. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ ประจำเดือนเมษายน (รอบแรก) - พฤษภาคม (รอบแรก) ประจำปีงบประมาณ 2566         view : 414
      ณ วันที่ : 14 กค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 สค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 4. ขอแจ้งรายงานสถานการณ์และความคืบหน้าของผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเบิกจ่ายค่าชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน         view : 264
      ณ วันที่ : 07 กค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 5. หนังสือเชิญ(เขียน SAR) ประชุมวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ระหว่างวันที่ื 27-30 มิถุนายน 2566         view : 1,447
      ณ วันที่ : 14 มิย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 มิย. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 6. การยื่นขออนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่         view : 719
      ณ วันที่ : 02 พค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 พค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 7. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2566         view : 311
      ณ วันที่ : 16 พค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 8. ประชุมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566         view : 137
      ณ วันที่ : 10 เมย. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 9. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 31 มีนาคม 2566         view : 182
      ณ วันที่ : 31 มีค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 10. แจ้งเตรียมความพร้อมในการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน         view : 228
      ณ วันที่ : 29 มีค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 11. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ เดือนพฤศจิกายนรอบแรกและพฤศจิกายนรอบสอง ประจำปีงบประมาณ 2566         view : 191
      ณ วันที่ : 29 มีค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 12. ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการขอเทียบเท่าเพื่อขอรับประกาศนียบัตรตามข้อบังคับใหม่ สำหรับผู้ที่ได้ขึ้น ทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและไม่เคยได้รับประกาศนียบัตร         view : 1,385
      ณ วันที่ : 15 มีค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 13. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ เดือนตุลาคมรอบแรก และตุลาคมรอบสอง ประจำปีงบประมาณ 2566         view : 1,284
      ณ วันที่ : 13 มีค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 14. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ เดือนสิงหาคมรอบสอง กันยายนรอบแรก และกันยายนรอบสอง ประจำปีงบประมาณ 2565         view : 1,260
      ณ วันที่ : 24 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 กพ. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 15. ใบประกาศผู้ผ่านการอบรมฟื้นฟู EMR และ EMT          view : 1,299
      ณ วันที่ : 27 ธค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 มค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 16. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ เดือนกรกฎาคมรอบสอง และ สิงหาคมรอบแรก ประจำปีงบประมาณ 2565         view : 1,248
      ณ วันที่ : 14 ธค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 ธค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 17. การรายงานเหตุการณ์สาคัญและฉุกเฉินที่ต้องรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารระดับสูงทราบทันที (Director Critical Information Requirement: DCIRs)         view : 1,300
      ณ วันที่ : 03 พย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 ธค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 18. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมฟื้นฟู EMR และ EMT          view : 1,291
      ณ วันที่ : 07 ธค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 ธค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 19. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565          view : 1,439
      ณ วันที่ : 21 พย. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 20. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบตั้งเบิกตั้งแต่เดือนเมษายน (รอบแรกและรอบสอง) และเดือนพฤษภาคม (รอบแรก))         view : 1,229
      ณ วันที่ : 15 พย. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 21. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบตั้งเบิกตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๕ (รอบแรก) ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบสอง))         view : 1,217
      ณ วันที่ : 15 พย. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 22. คู่มือการใช้งานเบื้องต้น ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เอกสารแนบประกอบการต่อประกาศนียบัตร         view : 1,504
      ณ วันที่ : 09 พย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 พย. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 23. เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ (มีนาคมรอบแรก)         view : 1,234
      ณ วันที่ : 15 พย. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 24. แจ้งแนวทางการดำเนินการเพื่อขอขยายเวลาสำหรับหน่วยปฏิบัติการตามข้อ ๙ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔         view : 1,429
      ณ วันที่ : 03 พย. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 25. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ (เดือนกุมภาพันธ์รอบแรก,มีนาคมรอบสอง, เมษายนรอบแรก ถึง กรกฎาคมรอบแรก 2565)         view : 1,225
      ณ วันที่ : 05 ตค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 ตค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 26. เอกสารแจ้งความจำนงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินค่าปฏิบัติการ ด้วยระบบจ่ายตรงให้กับหน่วยปฏิบัติการ          view : 1,266
      ณ วันที่ : 05 ตค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 ตค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 27. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ(พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565)          view : 1,240
      ณ วันที่ : 07 เมย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 พค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 28. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน         view : 1,237
      ณ วันที่ : 25 มีค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 29. แจ้งให้ส่งคืนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ (พฤษภาคม รอบสอง และมิถุนายน รอบแรก-รอบสอง 2564)          view : 1,202
      ณ วันที่ : 25 กพ. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 มีค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 30. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ (ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน รอบแรก 2564)          view : 1,218
      ณ วันที่ : 08 กพ. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 กพ. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]