เผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย

1 2 3 Next
 
    1. รายละเอียดการส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย   
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : รายละเอียดการส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
คำสำคัญภาษาไทย : รายละเอียดการส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
ชื่อเจ้าของผลงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประเภท : บทความวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 01 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 06 กค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 724
 
    2. ประสิทธิผลของสมาธิบำบัด SKT3 ต่อระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่   
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Effectiveness of SKT3 Meditation Therapy on Blood Sugar Levels in Group at Risk for Diabetes, Malika subdistrict, Mae Ai district, Chiang Mai province
คำสำคัญภาษาไทย : สมาธิบำบัด , ระดับน้ำตาลในเลือด , กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
ชื่อเจ้าของผลงาน : ทักษิณา สิทธิธรรม
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 29 กย. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 11
 
    3. ภาวะสุขภาพจิตของประชาชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และผลกระทบหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)   
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Project Research Mental health of Mae Chaem District, Chiangmai citizen and the impact after the situation of the epidemic of the Covid 19 virus
คำสำคัญภาษาไทย : ภาวะสุขภาพจิต, สถานการณ์การระบาดของโรค COVID, ประชาชนอำเภอแม่แจ่ม
ชื่อเจ้าของผลงาน : อภิชาติ ตันอุด
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 29 กย. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 17
 
    4. การศึกษาความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันผลกระทบ ต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่   
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : A study of environmental health literacy in preventing health Impacts from dust particulate matter of less than 2.5 micrometers (PM2.5) of village health volunteers in the area of Chiang Mai
คำสำคัญภาษาไทย : ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน, PM2.5
ชื่อเจ้าของผลงาน : ธนิสร ธิติภาดา
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 18 กย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 กย. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 66
 
    5. การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Human Resource Management and Performance Efficiency of Local Hospitals under the Chiangmai Provincial Public Health Office
คำสำคัญภาษาไทย : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ชื่อเจ้าของผลงาน : รุ่งนภา แสนคำปัน
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 13 กย. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 54
 
    6. การบริหารด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาล ในจังหวัดเชียงใหม่  
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Financial Management of the Hospital in Chiang Mai Province
คำสำคัญภาษาไทย : บริหารการเงินการคลัง, ประสิทธิภาพการเงิน, สถานการณ์การเงิน
ชื่อเจ้าของผลงาน : พรพิมล การญาณ
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 29 สค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 88
 
    7. การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ตามหลัก 3 อ. ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Elderly Health Promotion of the Social Bound by Three Main Concepts in Doisaket District, Chiang Mai Province
คำสำคัญภาษาไทย : ผู้สูงอายุ, การส่งเสริมสุขภาพ, การจัดสภาพแวดล้อม, คุณภาพชีวิต, หลัก 3 อ.
ชื่อเจ้าของผลงาน : นายยอด คุณยศยิ่ง
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 18 สค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 สค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 109
 
    8. ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเรือนจำจังหวัดเชียงใหม่   
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : HEALTH LITERACY AND HEALTH BEHAVIORS OF PRISONER WITH DIABETES AND HYPERTENSION IN CHIANG MAI
คำสำคัญภาษาไทย : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3อ.2ส. กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
ชื่อเจ้าของผลงาน : ปิยะฉัตร ธนเกียรติสกุล
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 04 สค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 สค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 180
 
    9. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Development of a hospice care model, Mae Wang Hospital, Chiang Mai Province
คำสำคัญภาษาไทย : รูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ,ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ชื่อเจ้าของผลงาน : กฤษณา นิลบดี
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 04 สค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 137
 
    10. การสร้างความสุขในการทำงาน เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร ของเขตสุขภาพที่ ๑   
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : To create happiness in work to foster commitment within the health region 1
คำสำคัญภาษาไทย : ความสุขในการทำงาน/ ความผูกพันต่อองค์กร
ชื่อเจ้าของผลงาน : นางอมาวสี สันทัดวนิช
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 20 กค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 สค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 118
 
    11. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะโควิดระยะยาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รักษาหายแล้ว จังหวัดเชียงใหม่  
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Factors related with Long COVID Syndrome of Cured Corona Virus 2019 in Chiangmai
คำสำคัญภาษาไทย : โรคโควิด-19, การแยกกักตัว, ภาวะโควิดระยะยาว, คลินิกภาวะโควิดระยะยาว
ชื่อเจ้าของผลงาน : ทรงยศ คำชัย
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 12 กค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 164
 
    12. พฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงของชนเผ่าปกาเกอะญออำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่   
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Unhealthy behavior and risk of hypertension of Karen hill tribe in Kanlayaniwattana District, Chiangmai Province THAILAND
คำสำคัญภาษาไทย : พฤติกรรมสุขภาพ, กลุ่มเสี่ยง, โรคความดันโลหิตสูง
ชื่อเจ้าของผลงาน : นางสุชีลา ศิริลักษณ์
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 09 มิย. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 232
 
    13. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่   
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Factors related to pesticide use behaviors among Agricultural Workers in the royal project expansion area, Mae ai district, Chiangmai province
คำสำคัญภาษาไทย : พฤติกรรมการใช้สารเคมี, โครงการหลวง
ชื่อเจ้าของผลงาน : เอกชัย กัลยา
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 11 พค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 127
 
    14. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไม่มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรคตามนัด  
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Factors related to noncompliance with human Rabies Post-exposure Prophylaxis vaccination.
คำสำคัญภาษาไทย : วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันโรคหลังสัมผัส การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัส
ชื่อเจ้าของผลงาน : พิมลมาศ ณ เชียงใหม่
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 01 พค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 231
 
    15. ผลการปฏิบัติของพยาบาลหลังการพัฒนาแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด 19 ที่มีภาวะหายใจลำบากเฉียบพลันและได้รับการรักษาด้วย High flow Nasal Cannula ในหอผู้ป่วยติดเชื้อ โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Results nursing after Development of Nursing Care for COVID-19 patients with acute respiratory distress syndrome receiving high flow nasal cannula in Cohort ward, Sanpatong Hospital, Chiang Mai Province
คำสำคัญภาษาไทย : ผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด 19 ,ภาวะหายใจลำบากเฉียบพลัน
ชื่อเจ้าของผลงาน : นางพราวเดือน เนตรวิชัย
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 01 พค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 166

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]