arrow_back
home
ก๋ำแปงเวียง
ตรวจสอบสิทธิ/ลงทะเบียนเข็ม 3
(Register)
กรอกเลขประจำตัวประชาชน
Enter your 13 digit ID Number
สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ดังนี้
1). ผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม เกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน (ก่อนวันที่ 27 ต.ค. 2564) และยังไม่เคยฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3
2). ผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinopharm ครบ 2 เข็ม เกิน 4 เดือน หรือ 120 วัน (ก่อนวันที่ 27 ก.ย. 2564) และยังไม่เคยฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3
สามารถลงทะเบียนรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 3 ได้
* * * * *
* เมื่อศูนย์ฉีดฯ ได้รับจัดสรรวัคซีนสำหรับฉีดกระตุ้นแล้ว จึงจะแจ้งให้ท่านเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยศูนย์ฉีดฯ จะส่ง SMS (ชื่อผู้ส่ง WallOfCM) แจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า หรือท่านสามารถตรวจสอบสถานะผ่านระบบ "ก๋ำแปงเวียง" นี้ได้
กดเพื่อดูคิวเข็ม 3 ทั้งหมด