(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัมฯ
 
      (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ตามรายละเอียดแนบท้าย
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลาง บก 06  [51 Kb]
        แบบแปลน   [427 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ  [919 Kb]
        (ร่าง) ประกาศประกวดราคาฯ  [1,193 Kb]
 
ณ วันที่ : 09 มีค. 66 เวลา 13:46 น.  โดย :  งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th