คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติดเขตสุขภาพที่ 1
 
      ครั้งที่ 1/2566  วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
เอกสารดาวน์โหลด
        กฎกระทรวง การดาเนินการเพื่อบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2564  [127 Kb]
        แบบ ปยส. ๑๑๕  [73 Kb]
        แนวทางการพัฒนาระบบการส่งต่อ ไปยังสถานฟื้นฟูสมรรถภาพภาคีเครือข่าย  [2,573 Kb]
        การบำบัด ฟื้นฟู ผู้ป่วยยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564   [5,962 Kb]
        ผลการดำเนินงาน ด้านการบำบัด ฟื้นฟู ผู้ป่วยยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 1   [2,060 Kb]
        ระเบียบวาระการประชุม  [2,023 Kb]
 
ณ วันที่ : 25 มค. 66 เวลา 10:54 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th