การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ผู้ใช้สารเสพติด ก่อความรุนแรงในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่”
 
      การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช/ผู้ใช้สารเสพติด ก่อความรุนแรงในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่” 
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        ราชกิจจา พนักงานเจ้าหน้าที่  [109 Kb]
        สาระสำคัญ พรบ.สุภาพจิต อ.อภิชาต  [2,122 Kb]
        คู่มือแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)  [5,169 Kb]
        แนวทางการดููแลผู้ป่วยฉุุกเฉินวิกฤตสุุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อและบููรณาการในพื้้นที่่  [7,566 Kb]
        คู่มือ ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง  [3,347 Kb]
        ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  [109 Kb]
        การเจรจาต่อรอง  [1,177 Kb]
        การประเมินสถานการณ์ ก่อนการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย จิตเวช รพ.นครพิงค์  [11,273 Kb]
        กำหนดการประชุมการซ้อมแผนฯ  [106 Kb]
        หลักและเทคนิคการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต อ.วัลลี  [792 Kb]
        SMI-V and ADDICTION อ.สรสพร  [8,449 Kb]
        SMIV in addiction การบริหารจัดการฉันท์มิตร อ.นฤมล  [696 Kb]
        การพัฒนาระบบการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดแบบไร้รอยต่อระหว่างรพ.และชุมชนกับภาวะSMI-Vอ.อังกูร  [2,144 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 09 กย. 65 เวลา 07:57 น.  โดย :  นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์ [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th