การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระดับภูมิภาค”
 
      ระหว่างวันที่ 7 - 16 กันยายน 2565  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  เชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบประเมินบคก.กสธ.v2  [1,424 Kb]
        แบบประเมิน AUDIT  [1,946 Kb]
        แบบคัดกรอง ASSIST(รพธ.ชม)  [82 Kb]
        แบบประเมินอาการทางจิตBPRS  [113 Kb]
        แบบประเมินเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อ ฯ  [320 Kb]
        แบบประเมิน FTND1  [482 Kb]
        แบบประเมิน COWS  [70 Kb]
        แบบประเมิน CIWA-Ar  [71 Kb]
        แบบประเมิน AWS  [94 Kb]
        แบบประเมิน 2Q 9Q 8Q   [160 Kb]
        9.กลุ่มบำบัดในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ  [3,783 Kb]
        เครื่องมือบ้าน (Tool of the house)  [3,998 Kb]
        11. กลุ่มประชุมเจ้าหน้าที่ Staff Meeting  [677 Kb]
        การให้คำแนะนำแบบสั้นและการบำบัดแบบสั้น BA&BI  [3,024 Kb]
        Hram reduction   [2,249 Kb]
        1. ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564  [1,814 Kb]
        5.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามทฤษฎีการวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล TA  [2,088 Kb]
        5.1 แนวคิดการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพแบบ FAST Model   [1,933 Kb]
        14.การประเมิน การคัดกรอง ดูแลเบื้องต้น  [2,484 Kb]
        19.การประเมิน&การดูแลผู้ใช้ยาเสพติดเบื้องต้นและการส่งต่อ  [2,484 Kb]
        18.การลดอันตรายจากยาเสพติด(Harm Reduction)และการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Base Treatment : CBTx)  [5,900 Kb]
        17.การวางแผนการดูแลรายบุคคลและแผนการจำหน่ายสู่ครอบครัว  [338 Kb]
        16.การบริหารจัดการสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  [2,924 Kb]
        15.การนำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม   [1,756 Kb]
        13.Self Help กระบวนการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือตนเอง  [683 Kb]
        12.กลุ่มสัมมนา(Seminar Group)  [1,285 Kb]
        10.กลุ่มประชุมเช้า Morning Meeting  [745 Kb]
        8.งานบำบัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  [3,442 Kb]
        7.การให้คำปรึกษา  [1,439 Kb]
        6.การปรับพฤติกรรมตามแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล(Transactional Analysis : TA)  [2,010 Kb]
        4.ทัศนคติและมุมมองต่อผู้ใช้ยาและสารเสพติด  [1,710 Kb]
        2.ความรู้พื้นฐานการเสพติด ธรรมชาติและพฤติกรรมผู้ติดสารเสพติด  [1,947 Kb]
        3.แนวทางการบำบัดฟื้นฟูและบทบาทภารกิจของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  [11,070 Kb]
        กำหนดการ  [101 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 16 กย. 65 เวลา 23:38 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th