ประชุมปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 
      เอกสารประกอบการประชุมปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุม  [638 Kb]
        ประชุมปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ  [7,791 Kb]
        ร่างคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  [194 Kb]
        ร่างเป้าหมายการถวายเงินทูลเกล้าสบทบเข้าโครงการ TO BE NUMBER ONE  [41 Kb]
        ระเบียบวาระการประชุม  [80 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 11 มค. 66 เวลา 11:40 น.  โดย :  นางสาวกิตติมา น้อยแดง [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th