การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งตัวผู้ติดยาเสพติดจากศาลและสำนักงานคุมประพฤติไปยังสถานพยาบาลยาเสพติด
 
      วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.
เอกสารดาวน์โหลด
        (เอกสารรายงานศาล)ตัวอย่างใบปะหน้ารายงานศาล  [43 Kb]
        (เอกสารรายงานศาล)แบบรายงานผลการบำบัดรักษาไปยังศาล Update 180865  [68 Kb]
        (เอกสารายงาน คป.)ตัวอย่างใบปะหน้ารายงานคุมประพฤติ  [42 Kb]
        (เอกสารายงาน คป.)แบบรายงานผลการบำบัดรักษาไปยังคุมประพฤติ Update 180865  [75 Kb]
        update แนวทางการส่งตัวผู้ติดยาเสพติดจากศาลและสำนักงานคุมประพฤติ  [364 Kb]
        รายชื่อผู้ประสานงานยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่  [21 Kb]
        สถานพยาบาลรับส่งต่อ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 240865  [26 Kb]
        สถานพยาบาลรับส่งต่อ สังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต และกรมควบคุมโรค  [168 Kb]
        รายชื่อสถานพยาบาลฯ เอกชน สถานฟื้นฟูฯ update 17ส.ค.65  [85 Kb]
        (สธ)ภาพรวมประมวลกฎหมายยาเสพติด  [4,034 Kb]
        (ศาลยุติธรรม)การบำบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ยาเสพติด  [766 Kb]
        (ศาลยุติธรรม)ขั้นตอนศาลส่งเข้าบำบัด (ผู้พิพากษาสมภพ)  [110 Kb]
        (ศาลยุติธรรม)การบำบัดรักษาและการฟื้นสภาพทางสังคมตามกฎหมาย  [1,145 Kb]
        (ศาลยุติธรรม)(ก.บ.ศ.)แบบพิมพ์ศาล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565  [178 Kb]
        (กรมคุมประพฤติ)บทบาทกรมคุมประพฤติ แนวทางการส่งตัวไปบำบัด  [1,025 Kb]
        กำหนดการประชุม  [89 Kb]
 
ณ วันที่ : 29 สค. 65 เวลา 18:48 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th