เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 23 ธันวาคม 2565
 
      เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 - 14.00 น.
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 
เอกสารดาวน์โหลด
        ระเบียบวาระการประชุม วันที่ 23 ธันวาคม 2565   [153 Kb]
        (ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงสาธาณสุข  [149 Kb]
        KPI-Template 2566  [6,498 Kb]
        (ร่าง) กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขต 1 - 12  [123 Kb]
        กรอบประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [167 Kb]
         ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปี 2566 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข   [86 Kb]
        คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการฯ คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1590/2565   [546 Kb]
        แนวทางตรวจ ประเด็นที่ 6 : องค์กรสมรรถนะสูง  [229 Kb]
        แนวทางตรวจ ประเด็นที่ 5 : ลดป่วย ลดตาย และการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ   [883 Kb]
        แนวทางตรวจ ประเด็นที่ 4 : Digital Health (ระบบข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์)  [471 Kb]
        แนวทางตรวจ ประเด็นที่ 3 : 3.2 การยกระดับบริการผู้สูงอายุ (ผู้สูงอายุ)  [383 Kb]
        แนวทางตรวจ ประเด็นที่ 3 : 3.1 สุขภาพกลุ่มวัย (มารดาและทารก เด็กปฐมวัย วัยทำงาน)  [1,243 Kb]
        แนวทางตรวจ ประเด็นที่ 2 : ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  [315 Kb]
        แนวทางตรวจ ประเด็นที่ 1 : Health for Wealth  [498 Kb]
 
ณ วันที่ : 19 ธค. 65 เวลา 10:35 น.  โดย :  MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th