เอกสารประกอบการประชุมแนวทางในการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในกลุ่มวัยเรียนเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565
 
      เอกสารประกอบการประชุมแนวทางในการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มวัยเรียน เขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่  ปี 2565  
ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

1. ใบยินยอมให้ตรวจสุขภาพช่องปากและรับบริการทันตกรรม จังหวัดเชียงใหม่
2. แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental ปีงบประมาณ 2565
3. ใบแจ้งผลการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่
4. ใบส่งตัวเด็กนักเรียนเพื่อรับการรักษาทางทันตกรรม จังหวัดเชียงใหม่
5. ข้อมูลคลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่ที่สามารถเข้ารับบริการทันตกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565


เอกสารดาวน์โหลด
        ข้อมูลคลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่ที่สามารถเข้ารับบริการทันตกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565  [65 Kb]
        ใบแจ้งผลการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่  [208 Kb]
        ใบแจ้งผลการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่  [49 Kb]
        4. ใบส่งตัวเด็กนักเรียนเพื่อรับการรักษาทางทันตกรรม จังหวัดเชียงใหม่  [193 Kb]
        4. ใบส่งตัวเด็กนักเรียนเพื่อรับการรักษาทางทันตกรรม จังหวัดเชียงใหม่  [37 Kb]
        2. แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental ปีงบประมาณ 2565  [386 Kb]
        2. แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental ปีงบประมาณ 2565  [107 Kb]
        1. ใบยินยอมให้ตรวจสุขภาพช่องปากและรับบริการทันตกรรม จังหวัดเชียงใหม่  [160 Kb]
        1. ใบยินยอมให้ตรวจสุขภาพช่องปากและรับบริการทันตกรรม จังหวัดเชียงใหม่  [36 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 11 สค. 65 เวลา 09:24 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th