การประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข)
 
      กำหนดการระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2565 (รุ่นที่ 1) วันที่ 19 - 21 กันยายน 2565 (รุ่นที่ 2) และวันที่ 24 - 26 กันยายน 2565 (รุ่นที่ 3) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        คำขอจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม  [76 Kb]
        จริยธรรมผู้ปฏิบัติงาน  [285 Kb]
        การขึ้นทะเบียนและการจัดบริการของศูนย์คัดกรองตามอนุญัติและ Service Plan   [7,538 Kb]
        ระบบการส่งต่อและเทคนิคการบันทึกการส่งต่อ (รพ.แม่อาย)  [2,721 Kb]
        ภาวะเสพติด Stage of Chang & Relapse MI (รพ.สันป่าตอง)  [7,985 Kb]
        ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (อบจ.เชียงใหม่)  [2,376 Kb]
        การดูแลบาดแผลทางในในผู้ติดสารเสพติด (รพ.ฝาง)  [3,001 Kb]
        แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช/ผู้ใช้สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในพื้นที่ (รพ.สวนปรุง)  [1,471 Kb]
        คำขอขึ้นทะเบียน+ FLOW ศูนย์คัดกรอง  [255 Kb]
        แบบคัดกรองการใช้สารเสพติด  [242 Kb]
        แบบคัดกรองโรคจิต  [99 Kb]
        แบบคัดกรอง ASSIST V.2  [293 Kb]
        SBIRT คัดกรอง บำบัดแบบสั้น ส่งต่อรักษา (รพ.แม่อาย)  [3,319 Kb]
        การจัดตั้งศูนย์คัดกรองจังหวัดเชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.ชม.)  [544 Kb]
        การจัดตั้งศูนย์คัดกรองระดับตำบลจังหวัดเชียงใหม่ รุ่น 3  [6,499 Kb]
        การจัดตั้งศูนย์คัดกรองระดับตำบลจังหวัดเชียงใหม่ รุ่น 2  [6,418 Kb]
        โรคสมองติดยา (รพ.นครพิงค์)  [3,137 Kb]
        พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (รพ.สวนปรุง)  [2,430 Kb]
        ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 (รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่)  [5,188 Kb]
 
ณ วันที่ : 11 ตค. 65 เวลา 10:14 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th