การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565
 
      การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  (Service plan)  สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่” 
ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทางการด าเนินงานการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564  [0 Kb]
        แนวทางการดำเนินงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  [0 Kb]
        การดำเนินงานด้านการบำบัดฯ  [0 Kb]
        การประชุมชี้แจงนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  [0 Kb]
        ระเบียบวาระการประชุม  [0 Kb]
        แนวทางการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม แก่ผู้ป่วยยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564  [0 Kb]
        ผลการดำเนินงาน ด้านการบำบัดยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่   [0 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 28 มีค. 65 เวลา 12:53 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th