ITA สสอ.จอมทอง
 
      ITA สสอ.จอมทอง
เอกสารดาวน์โหลด
        MOIT 23 ข้อ3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไ  [7,219 Kb]
        Moit11ข้อ 4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็  [130 Kb]
        Moit11ข้อ 3.2 รายงานสรุปการดำเนินการเรื่องร้อง  [119 Kb]
        Moit11ข้อ 3.1 รายงานสรุปการดำเนินการเรื่องร้อง  [117 Kb]
        Moit11ข้อ 2 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนิ  [131 Kb]
        Moit11ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน  [136 Kb]
        MOIT 11 ข้อ 1 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนิ  [147 Kb]
        Moit17 ข้อ 3.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว  [115 Kb]
        Moit17 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว  [120 Kb]
        MOIT 17 ข้อ 3 เผยแพร่ต่อสาธารณะแผนปฏิบัติการส่ง  [115 Kb]
        MOIT 17 ข้อ 3 เผยแพร่ต่อสาธารณะการป้องกันและปร  [137 Kb]
        Moit 17 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ (รูปเล่ม) แบ  [280 Kb]
        MOIT 17 ข้อ 2.2 แบบติดตามติดตามการดำเนินงานตามแผ  [181 Kb]
        MOIT 17 ข้อ 2 (2.1) บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติ  [160 Kb]
        Moit 17 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ .pdf  [3,600 Kb]
        MOIT 17 ข้อ 1.2 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกั  [3,600 Kb]
        Moit 17 ข้อ 1.1 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ   [191 Kb]
        MOIT 17 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความการกำกับติดตาม การด  [153 Kb]
        Moit 17 ข้อ 2.1 รายงานผลการดำเนินงาน ฯป้องกันปรา  [241 Kb]
        MOIT14 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมการกำหนดมาตรการ และระบบใ  [444 Kb]
        MOIT 14 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ มา  [234 Kb]
        MOIT 14 ข้อ 6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธา  [287 Kb]
        MOIT 14 ข้อ 4 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริ  [218 Kb]
        MOIT13 ข้อ 4 มีแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสา  [261 Kb]
        MOIT 14 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  [169 Kb]
        MOIT 13 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  [168 Kb]
        MOIT 14 ข้อ 2 มีคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางก  [315 Kb]
        MOIT 13 ข้อ 2 คำสั่ง ประกาศหรือข้อสั่งการ ประเด็  [264 Kb]
        MOIT13 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ มาต  [193 Kb]
        Moit10 ข้อ 4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็  [216 Kb]
        Moit10 ข้อ 3 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเร  [243 Kb]
        MOIT 10 ข้อ 3 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนิ  [207 Kb]
        Moit10 ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเ  [591 Kb]
        Moit10 ข้อ 1 คู่มือการปฏิบัติงานMoit10 ข้อ 1 คู่มือกา  [400 Kb]
        MOIT 15 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ  [182 Kb]
        MOIT 15 ข้อ 4 หนังสือแจ้งแวียนแนวทางปฏิบัติ  [188 Kb]
        MOIT 15 ข้อ 3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประ  [148 Kb]
        MOIT 15 ข้อ 2แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประ  [146 Kb]
        MOIT 15 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่  [279 Kb]
        MOIT 9 ข้อ 6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [162 Kb]
        MOIT 9 ข้อ 5 มีภาพกิจกรรมอบรม  [325 Kb]
        MOIT 9 ข้อ 4 มีรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  [1,190 Kb]
        MOIT 9 ข้อ 4 บันทึกข้อความรายงานการอบรมให้ความรู้ให้แก่จนท.จริยธรรมและวินัย  [154 Kb]
        MOIT 9 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรายงานผลการประชุม อบรม  [154 Kb]
        MOIT 9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม การเสริมสร้างและพัฒนาการทางด้านจริยธรรม  [470 Kb]
        MOIT 9 ข้อ 1 (1.2) โครงการอบรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่  [88 Kb]
        MOIT 9 ข้อ 1 (1.1) 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนิน  [159 Kb]
        Moit16 ข้อ 3.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว  [172 Kb]
        Moit16 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว  [182 Kb]
        Moit16 ข้อ 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของช  [250 Kb]
        Moit16 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการท  [216 Kb]
        Moit16 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเ  [240 Kb]
        Moit16 ข้อ 1.1 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเ  [228 Kb]
        MOIT 21 ข้อ6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็  [231 Kb]
        MOIT 21 ข้อ5 ภาพกิจกรรม  [265 Kb]
        MOIT 21 ข้อ4 รายงานการอบรม  [192 Kb]
        MOIT8 ข้อ 4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ  [105 Kb]
        MOIT 21 ข้อ3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ  [1,890 Kb]
        MOIT8 ข้อ 3 หลักฐานประกาศผลการปฏิบัติราชการปรt  [1,624 Kb]
        MOIT8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัต  [72 Kb]
        MOIT 21 ข้อ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการป้องก  [228 Kb]
        MOIT8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศ  [149 Kb]
        MOIT 21 ข้อ1.2 โครงการ  [136 Kb]
        MOIT 21 ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติการดำเนินโค  [117 Kb]
        MOIT 18 ข้อ1 บันทึกขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเส  [231 Kb]
        MOIT 18 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธา  [265 Kb]
        MOIT 18 ข้อ 4 มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ แ  [192 Kb]
        MOIT 18 ข้อ 3 รายงานบทการวิเคราะห์ความเสี่ยง  [1,890 Kb]
        MOIT 18 ข้อ 2 รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ค  [228 Kb]
        MOIT 18 ข้อ 1.1 คำสั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือป้องกัน  [136 Kb]
        MOIT 18 ข้อ 1.1 คำสั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือป้องกัน(  [117 Kb]
        Moit19 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งกา  [331 Kb]
        MOIT 19 รายชื่่อสมาชิกของชมรม STRONG  [137 Kb]
        MOIT 19 ชมรม strong แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม ST  [212 Kb]
        MOIT 19 ชมรม strong กิจกรรมการดำเนินของชมรม STRONG ที่ม  [955 Kb]
        MOIT 19 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธา  [253 Kb]
        MOIT 19 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตา  [197 Kb]
        MOIT 19 ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียนสั่งการปฏิบัติตาม  [132 Kb]
        MOIT 19 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับ  [214 Kb]
        MOIT 19 ข้อ 1 คำสั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือป้องกันผ  [117 Kb]
        MOIT 19 ข้อ 1 บันทึกกำหนดมาตรการ ะบบป้องกันผลปร  [335 Kb]
        MOIT 19 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล STRONG  [106 Kb]
        MOIT 20 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธา  [242 Kb]
        Moit20 ข้อ2 รายงานการเรี่ยไรและการให้ของขวัญห  [571 Kb]
        Moit20 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานการเรี่ยไรและก  [176 Kb]
        Moit22 ข้อ5 ฟอร์มลงเว็บ การเผยแพร่ประกาศเจตนาร  [217 Kb]
        Moit22 ข้อ4 รูปการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุ  [451 Kb]
        Moit22 ข้อ3 กิจกรรม ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บ  [184 Kb]
        Moit22 ข้อ2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริ  [269 Kb]
        Moit22 ข้อ1 บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตนารมณ์  [266 Kb]
        MOIT 23 ข้อ3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไ  [2,379 Kb]
        MOIT 23 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์  [7,327 Kb]
        MOIT 23 ข้อ 4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนา  [171 Kb]
        MOIT 23 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข  [93 Kb]
        MOIT 4 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [343 Kb]
        MOIT 4 ข้อ 2 (2.2) แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผน (มี.ค.65)  [48 Kb]
        MOIT 4 ข้อ 2 (2.2) แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผน (ม.ค65)  [48 Kb]
        MOIT 4 ข้อ 2 (2.2) แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผน (ก.พ.65)  [48 Kb]
        MOIT 4 ข้อ 2 (2.2) บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีค.65  [264 Kb]
        MOIT 4 ข้อ 2 (2.2) บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มค.65  [276 Kb]
        MOIT 4 ข้อ 2 (2.2) บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กพ.65  [333 Kb]
        MOIT 4 ข้อ 2 (2.1) บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง รอบที่ 2 (มค.65-มีค.65)  [266 Kb]
        MOIT 12 ข้อ 7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [213 Kb]
        MOIT 12 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ  [214 Kb]
        MOIT 12 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  [423 Kb]
        MOIT 12 ข้อ 4 รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก  [339 Kb]
        MOIT 12 ข้อ 3.2 รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก  [713 Kb]
        MOIT 12 ข้อ 3.1 วาระการประชุม กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก  [86 Kb]
        MOIT 12 ข้อ 1 (1.2) แผนงานพชอ.-10,000  [816 Kb]
        MOIT 12 ข้อ 1 (1.1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และขอเผยแพร่เวปไซต์หน่วยงาน  [203 Kb]
        MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  [99 Kb]
        MOIT5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564  [296 Kb]
        MOIT5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน  [146 Kb]
        MOIT 5 ข้อ 2 บันทึกข้อความรายงานผลการจัดหาพัสดุ เดือนมีนาคม 2565  [405 Kb]
        MOIT 5 ข้อ 2 บันทึกข้อความรายงานผลการจัดหาพัสดุ เดือนมกราคม 2565  [396 Kb]
        MOIT 5 ข้อ 2 บันทึกข้อความรายงานผลการจัดหาพัสดุ กุมภาพันธ์ 2565  [403 Kb]
        MOIT7 ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ  [200 Kb]
        MOIT7 ข้อ4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจ  [242 Kb]
        MOIT7 ข้อ3 หลักฐานการประชุมชี้แจง  [873 Kb]
        MOIT7 ข้อ2 บันทึกข้อความทบทวนขอใช้ประกาศมาตร  [185 Kb]
        MOIT7 ข้อ1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการ  [227 Kb]
        MOIT 6 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  [46 Kb]
        MOIT 6 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  [48 Kb]
        MOIT 6 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  [203 Kb]
        MOIT 6 ข้อ 1.2 ประกาศ สสอ.จอมทอง-เรื่อง นโยบาย  [104 Kb]
        MOIT 6 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความนโยบายการบริหารและพระราชบัญญัติ(1)  [40 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม  [91 Kb]
        MOIT5 ข้อ 2.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [189 Kb]
        MOIT5 ข้อ 2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564  [135 Kb]
        MOIT5 ข้อ 2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564  [149 Kb]
        MOIT5 ข้อ 2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564  [149 Kb]
        MOIT5 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564  [371 Kb]
        MOIT4 ข้อ 3.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [98 Kb]
        MOIT4 ข้อ 3.2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  [1,188 Kb]
        MOIT4 ข้อ 3 .1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  [130 Kb]
        MOIT4 ข้อ 3.1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  [98 Kb]
        MOIT4 ข้อ 3 1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  [89 Kb]
        MOIT4 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส  [109 Kb]
        MOIT4 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส  [118 Kb]
        MOIT4 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [124 Kb]
        MOIT4 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [243 Kb]
        MOIT4 4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ  [118 Kb]
        MOIT4 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)  [404 Kb]
        MOIT4 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)  [128 Kb]
        MOIT4 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน  [782 Kb]
        MOIT4 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน  [118 Kb]
        MOIT4 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [132 Kb]
        MOIT3 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [109 Kb]
        MOIT3 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [1,035 Kb]
        MOIT3 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [151 Kb]
        MOIT217.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560   [1,887 Kb]
        MOIT2 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)  [168 Kb]
        MOIT2 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง  [115 Kb]
        MOIT2 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี  [1,075 Kb]
        MOIT2 17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  [902 Kb]
        MOIT2 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [107 Kb]
        MOIT2 15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  [122 Kb]
        MOIT2 14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)  [388 Kb]
        MOIT2 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน  [425 Kb]
        MOIT2 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [408 Kb]
        MOIT2 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่  [423 Kb]
        MOIT2 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  [440 Kb]
        MOIT2 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)  [87 Kb]
        MOIT2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  [127 Kb]
        MOIT2 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน  [246 Kb]
        MOIT2 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564  [84 Kb]
        MOIT2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564  [87 Kb]
        MOIT2 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  [89 Kb]
        MOIT2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH  [113 Kb]
        MOIT2 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน  [97 Kb]
        MOIT2 1.2 นโยบายของผู้บริหาร  [100 Kb]
        MOIT2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)  [161 Kb]
        MOIT1 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [92 Kb]
        MOIT1 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  [163 Kb]
        MOIT1 2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน  [131 Kb]
        MOIT1 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [148 Kb]
        MOIT1 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2)  [153 Kb]
        MOIT1 1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง)  [181 Kb]
        MOIT1 1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน  [172 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 31 มีค. 65 เวลา 23:21 น.  โดย :  สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ [สสอ.จอมทอง]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th