สสอ.สะเมิง ITA ปี2565
 
      สสอ.สะเมิง ITA ปี2565
เอกสารดาวน์โหลด
        MOIT2 ข้อ17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขุ  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ17.2 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน แผนประจำปี2565สสอ.สะเมิงงวดที่1  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [0 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ14 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ12 คู่มือร้องเรียนเรื่องการทุจริต  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ 11 คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ10 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน แผนประจำปี2565สสอ.สะเมิงงวดที่1  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน แผนประจำปี2565สสอ.สะเมิงงวดที่1  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ 6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ-ผ  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ 3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  [0 Kb]
        MOIT5 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [0 Kb]
        MOIT5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 (งบลงทุน)  [0 Kb]
        MOIT5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน)  [0 Kb]
        MOIT5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (ดำเนินงาน)  [0 Kb]
        MOIT5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (งบลงทุน)  [0 Kb]
        MOIT5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 (งบลงทุน)  [0 Kb]
        MOIT5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน)  [0 Kb]
        MOIT5 ข้อ1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [0 Kb]
        MOIT4 ข้อ 3.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  [0 Kb]
        MOIT4 ข้อ 3.2 ประกาศกระทรวง + แบบแสดงความบริสุทธิ์  [0 Kb]
        MOIT4 ข้อ 3.1 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  [0 Kb]
        MOIT4 ข้อ2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล (งบลงทุน)  [0 Kb]
        MOIT4 ข้อ2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล (งบดำเนินงาน)  [0 Kb]
        MOIT4 ข้อ 2.2.1แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา  [0 Kb]
        MOIT4 ข้อ 2.2.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา  [0 Kb]
        MOIT4 ข้อ 2.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ  [0 Kb]
        MOIT4 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์  [0 Kb]
        MOIT4 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายปิด ปลด ประกาศ  [0 Kb]
        MOIT4 ข้อ1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน)  [0 Kb]
        MOIT4 ข้อ1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน  [0 Kb]
        MOIT4 ข้อ1.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [0 Kb]
        MOIT3 ข้อ3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [0 Kb]
        MOIT3 ข้อ2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   [0 Kb]
        MOIT3 ข้อ1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [0 Kb]
        MOIT1 ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [0 Kb]
        MOIT1 ข้อ2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  [0 Kb]
        MOIT1 ข้อ2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน  [0 Kb]
        MOIT1 ข้อ1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [0 Kb]
        MOIT1 ข้อ1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2)  [0 Kb]
        MOIT1 ข้อ1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง)  [0 Kb]
        MOIT1 ข้อ1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  [0 Kb]
        MOIT3 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล  [0 Kb]
        MOIT3 ข้อ 1 บันทึกรายงานผลการวิเคราะห์ผลการ  [0 Kb]
        MOIT3 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ MOPH  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ1.1.8 ช่องทางการับฟังความคิดเห็น  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ1.1.7 ข้อมูลการติดต่อ  [0 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 1.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์  [0 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 1.1.5กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ1.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ1.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ1.1.2 นโยบายผู้บริหาร  [0 Kb]
        MOIT2 ข้อ1.1.1 ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน  [0 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 30 ธค. 64 เวลา 20:12 น.  โดย :  นายบรรณสาร จิตตะยโสธร [สสอ.สะเมิง]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th