MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
      ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้าว
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  [1,012 Kb]
        แผนการจัดหาพัสดุ  [746 Kb]
        แบบฟอร์มเผยแพร่ ไตรมาส3  [166 Kb]
        แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ มิถุนายน  [37 Kb]
        แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ พฤษภาคม  [37 Kb]
        แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ เมษายน  [37 Kb]
        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3  [248 Kb]
        3. แบบฟอร์มเผยแพร่ ไตรมาสที่ 1  [261 Kb]
        ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564  [38 Kb]
        ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564  [38 Kb]
        ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564  [38 Kb]
        1.1 แบบฟอร์มเผยแพร่  [260 Kb]
        1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [289 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 01 กค. 65 เวลา 09:49 น.  โดย :  นายวัลลภ มั่งดี [สสอ.พร้าว]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th