MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 
      ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้าว
เอกสารดาวน์โหลด
        ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3  [347 Kb]
        ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2  [354 Kb]
        ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1  [483 Kb]
        แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565  [746 Kb]
        กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  [423 Kb]
        กฎหมายกระทรวง  [78 Kb]
        17.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง  [52 Kb]
        17.1 รายงานวิเคราะห์ผลรูปเล่ม  [1,432 Kb]
        9. เพิ่มขออนุมัติแผนประจำปี 2565  [505 Kb]
        แบบฟอร์มเผยแพร่ 1-7  [88 Kb]
        17.5 แบบฟอร์มเผยแพร่  [261 Kb]
        17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [82 Kb]
        17.4 แบบฟอร์มเผยแพร่  [260 Kb]
        17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง  [1,287 Kb]
        17.3 แบบฟอร์ม  [260 Kb]
        17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง  [289 Kb]
        17.2 แบบฟอร์มเผยแพร่  [110 Kb]
        17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี  [746 Kb]
        17.1 แบบฟอร์มเผยแพร่  [108 Kb]
        17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  [268 Kb]
        16.1 แบบฟอร์มเผยแพร่  [108 Kb]
        16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [79 Kb]
        15.1 แบบฟอร์มเผยแพร่  [108 Kb]
        15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  [79 Kb]
        14.1 แบบฟอร์มเผยแพร่  [100 Kb]
        14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ  [340 Kb]
        13.1 แบบฟอร์มเผยแพร่  [99 Kb]
        13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน  [714 Kb]
        12.1 แบบฟอร์มเผยแพร่  [99 Kb]
        12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [382 Kb]
        11.1 แบบฟอร์มเผยแพร่  [99 Kb]
        11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่  [183 Kb]
        10.1 แบบฟอร์มเผยแพร่  [93 Kb]
        10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  [746 Kb]
        9.1 แบบฟอร์มเผยแพร่  [91 Kb]
        9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  [5,508 Kb]
        8.1 แบบฟอร์มเผยแพร่  [110 Kb]
        8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  [65 Kb]
        7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม  [374 Kb]
        6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน  [604 Kb]
        5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564  [710 Kb]
        4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564  [101 Kb]
        3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  [168 Kb]
        2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH  [373 Kb]
        1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน  [804 Kb]
        1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน  [66 Kb]
        1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [3,413 Kb]
        1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  [78 Kb]
        1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  [43 Kb]
        1.3 โครงสร้างหน่วยงาน  [100 Kb]
        1.2 นโยบายของผู้บริหาร  [65 Kb]
        1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน  [286 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 01 กค. 65 เวลา 15:05 น.  โดย :  นายวัลลภ มั่งดี [สสอ.พร้าว]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th