ITA สสอ.อมก๋อย ปี 2564
 
      ITA สสอ.อมก๋อย ปี 2564
เอกสารดาวน์โหลด
        EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือน กันยายน  [146 Kb]
        EB4ข้อ 2.2รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน  [131 Kb]
        EB 2 ข้อ 9.5แบบ สขร.1 กันยายน 2564  [122 Kb]
        EB 2 ข้อ 9.3รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกันยายน  [131 Kb]
        EB2ข้อ 8 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ  [140 Kb]
        EB2ข้อ 7รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนปฎิบัติงาน  [140 Kb]
        EB24 ข้อ5 แบบรายงานติดตามมาตรการ  [225 Kb]
        EB 5 ข้อ2 แบบ สขร.กันยายน 2564  [142 Kb]
        EB20 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน  [138 Kb]
        EB20 ข้อ3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  [121 Kb]
        EB20 ข้อ2 ประกาศแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปี 2564 รอบที่ 2  [157 Kb]
        EB20 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง  [134 Kb]
        EB18 แบบฟอมที่ 3 รายงานผลการดำเนินงาน  [201 Kb]
        EB18 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน  [201 Kb]
        EB18 ข้อ2.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบ  [123 Kb]
        EB18 ข้อ 2.1 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯและแบบฟอมที่ 3  [261 Kb]
        EB18 ข้อ 1.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบ  [124 Kb]
        EB 18ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงาน  [409 Kb]
        EB13 ข้อ 4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน  [168 Kb]
        EB11ข้อ 4 รายงานสรุปผลว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน  [131 Kb]
        EB11ข้อ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ  [140 Kb]
        EB11ข้อ 2รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนปฎิบัติงาน  [148 Kb]
        EB 11 ข้อ1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและสั่งการ  [139 Kb]
        EB 10 ข้อ 3 หนังสือรายงานผลการร้องเรียนทั่วไป  [132 Kb]
        EB 5 ข้อ2 แบบ สขร.31 สิงหาคม2564  [147 Kb]
        EB 5 ข้อ2 แบบ สขร.1 กรกฎาคม 2564  [141 Kb]
        EB 5 ข้อ2 แบบ สขร. 30 มิถุนายน 2564  [140 Kb]
        EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ   [243 Kb]
        EB 4 ข้อ 3.3ชุดจัดซื้อ จัดจ้าง ชุดที่ 2  [6,287 Kb]
        EB 4 ข้อ 3.3 ชุดจัดซื้อจัดจ้าง ชุดที่ 1  [5,958 Kb]
        EB 4 ข้อ 3.2 หนังสือขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน  [141 Kb]
        EB 4 ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบ  [120 Kb]
        EB4ข้อ 2.2รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  [201 Kb]
        EB 4 ข้อ2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ  [167 Kb]
        EB 2 ข้อ 9.5แบบ สขร.1มิถุนายน 64 - 31 สิงหาคม 2564  [158 Kb]
        EB 2 ข้อ 9.3รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  [158 Kb]
        EB7 ข้อ 5 บันทึกข้อความหนังสือเวียน  [125 Kb]
        EB 7 ข้อ 2 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่องมาตรการการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัต  [1,333 Kb]
        EB7 ข้อ 1 บันทึกข้อความอนุมัติลงคำสั่ง  [136 Kb]
        EB12 ข้อ6 บันทึกผู้บริหารทราบ  [129 Kb]
        EB 12 ข้อ 4 รายงานการประชุมติดตามประเมินผล  [174 Kb]
        EB 12 ข้อ 3 รายงานการประชุมมาร่วมดำเนินการ  [174 Kb]
        EB 12 ข้อ 2 รายงานการประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  [175 Kb]
        EB 12 ข้อ5 ภาพถ่ายการประชุม  [304 Kb]
        EB 8 ข้อ 2 ประกาศผล  [498 Kb]
        EB 8 ข้อ 2 หลักฐานประกาศรายงานผล  [320 Kb]
        EB 8 ข้อ 1. บันทึกข้อความประกาศผลปฎิบัติราชการ  [124 Kb]
        EB 5 ข้อ2 แบบ สขร.1มิถุนายน 2564  [144 Kb]
        EB 5 ข้อ2 แบบ สขร.1 พฤษภาคม 2564  [144 Kb]
        EB 5 ข้อ2 แบบ สขร.1 เมษายน 2564  [144 Kb]
        EB 5 ข้อ2 แบบ สขร.1 มีนาคม 2564  [142 Kb]
        EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือน มี.ค- มิ.ย 64  [265 Kb]
        EB4 ข้อ 3.3 หนังสือชี้แจงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564  [136 Kb]
        EB 4 ข้อ 3.2 หนังสือขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน  [142 Kb]
        EB 4 ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบ  [117 Kb]
        EB4ข้อ 2.2รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  [218 Kb]
        EB 4 ข้อ2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ  [166 Kb]
        EB 2 ข้อ 9.5แบบ สขร.1 มีนาคม 64 - 10 มิถุนายน 2564  [182 Kb]
        EB 2 ข้อ 9.3รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  [168 Kb]
        EB 2 ข้อ 8หนังสือรายงานผลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [91 Kb]
        EB 2 ข้อ 7 หนังสือรายงานผลการร้องเรียนการปฎิบัติงาน  [79 Kb]
        EB 2 ข้อ 8หนังสือรายงานผลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [91 Kb]
        EB 2 ข้อ 7 หนังสือรายงานผลการร้องเรียนการปฎิบัติงาน  [79 Kb]
        EB12 ข้อ6 บันทึกผู้บริหารทราบ  [156 Kb]
        EB 12 ข้อ5 ภาพถ่ายการประชุม  [445 Kb]
        EB 12 ข้อ 4 รายงานการประชุมติดตามประเมินผล  [156 Kb]
        EB 12 ข้อ 3 รายงานการประชุมมาร่วมดำเนินการ  [156 Kb]
        EB 12 ข้อ 2 รายงานการประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  [156 Kb]
        EB 12 ข้อ 1.2 โครงการ  [2,472 Kb]
        EB 12 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ  [857 Kb]
        EB12 ข้อ1.1ขออนุมัติการดำเนินโครงการ ปี 64 และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  [135 Kb]
        EB21 ข้อ5 ภาพถ่ายการประชุม  [526 Kb]
        EB 8 ข้อ 3 หลักฐานประกาศรายงานผล  [276 Kb]
        EB24 ข้อ 4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์  [135 Kb]
        EB24 ข้อ5 แบบรายงานติดตามมาตรการ  [156 Kb]
        EB24 ข้อ3 คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข  [7,442 Kb]
        EB24 ข้อ2ประกาศเจตนารมณ์  [130 Kb]
        EB24 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาสเจตนารมร์ป้องกันแก้ไขปัยหาล่วงละเมิดคุมคามทางเพศ  [135 Kb]
        EB23 ข้อ4 กิจกรรมการดำเนินของชมรม STRONG ที่มีความต่อเนื่อง  [71 Kb]
        EB23 ข้อ3 รายชื่่อสมาชิกของชมรม STRONG  [105 Kb]
        EB23 ข้อ2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG  [329 Kb]
        EB23 ข้อ1 หลักฐานการรวมกลุ่ม และรายงานการประชุมคณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพีนงต้านทุจริต สสอ.อมก๋อย ปี 2564  [348 Kb]
        EB22 ข้อ5 ภาพถ่ายการประชุมกชมรมstrongจิตพอเพียงต้านทุจริตสสอ.อมก๋อย  [473 Kb]
        EB22 ข้อ4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรม STRONGจิตพอเพีนงต้านทุจริต สสอ.อมก๋อย ปี 2564  [380 Kb]
        EB22 ข้อ3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบรายงานสรุปผลการประชุมจิตพอเพียงต้านทุจริต ปี 2564  [137 Kb]
        EB22 ข้อ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ จิตอาสาพอเพียงต้านทุจริต  [359 Kb]
        EB22 ข้อ1.2โครงการจิตอาสาพอเพียงต้านทุจริต  [320 Kb]
        EB22 ข้อ1.1ขออนุมัติการดำเนินโครงการ ปี 64 และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  [136 Kb]
        EB21 ข้อ 4 รายงานสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564  [201 Kb]
        EB21 ข้อ 3 บันทึกข้อความขอเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงาน  [142 Kb]
        EB 21 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  [3,509 Kb]
        EB21 ข้อ 1.2 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564  [136 Kb]
        EB21 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงานโครงการ  [134 Kb]
        EB20 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน  [155 Kb]
        EB20 ข้อ3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  [132 Kb]
        EB20 ข้อ2 ประกาศแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปี 2564 รอบที่ 1  [167 Kb]
        EB20 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง  [148 Kb]
        EB19 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฎขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [136 Kb]
        EB19 ข้อ3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปี 2564  [516 Kb]
        EB19ข้อ 2 สรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  [267 Kb]
        EB19 ข้อ 1 หนังสือเแสดงหลักฐานการจัดประชุม  [194 Kb]
        EB18 แบบฟอมที่ 3 รายงานผลการดำเนินงาน  [380 Kb]
        EB18 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน  [527 Kb]
        EB18 ข้อ2.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบ  [134 Kb]
        EB18 ข้อ 2.1 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯและแบบฟอมที่ 3  [584 Kb]
        EB18 ข้อ 1.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบ  [135 Kb]
        EB 18ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงาน  [645 Kb]
        EB 17 ข้อ 3.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2564  [378 Kb]
        EB 17 ข้อ 3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม  [302 Kb]
        EB 17 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564  [190 Kb]
        EB 17 ข้อ 1 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฎขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [139 Kb]
        EB16 ข้อ 4ภาพถ่ายการประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารฯ  [423 Kb]
        EB16 ข้อ3 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  [326 Kb]
        EB16 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริต  [156 Kb]
        EB16 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาสเจตจำนงสุจริต  [152 Kb]
        EB 15 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียงแนวทางปฎิบัติ  [133 Kb]
        EB 15 ข้อ 3 แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง  [142 Kb]
        EB 15 ข้อ 2 แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  [140 Kb]
        EB 15 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง  [133 Kb]
        EB 14 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียงแนวทางปฎิบัติ  [133 Kb]
        EB 14 ข้อ 3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง  [174 Kb]
        EB 14 ข้อ 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  [172 Kb]
        EB 14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง  [142 Kb]
        EB13 ข้อ 4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน  [179 Kb]
        EB13 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด  [142 Kb]
        EB13 ข้อ 2.7 ประกาศมาตรการการจัดการสวัสดิการภายในสถานพยาบาล  [149 Kb]
        EB13 ข้อ2.6 มาตราการรับส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใด  [2,604 Kb]
        EB13 ข้อ 2.5 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด  [162 Kb]
        EB13 ข้อ 2.4 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค  [175 Kb]
        EB13ข้อ 2.3 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  [154 Kb]
        EB13 ข้อ2.2 ประกาศมาตรการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  [140 Kb]
        EB13 ข้อ 2.1 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  [156 Kb]
        EB 13 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง  [150 Kb]
        EB11ข้อ 4 รายงานสรุปผลว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน  [132 Kb]
        EB11ข้อ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ  [153 Kb]
        EB11ข้อ 2รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนปฎิบัติงาน  [145 Kb]
        EB 11 ข้อ1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและสั่งการ  [140 Kb]
        EB10 ข้อ 4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน  [142 Kb]
        EB 10 ข้อ 3 หนังสือรายงานผลการร้องเรียนทั่วไป  [133 Kb]
        EB10 ข้อ2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตมิชอบ  [525 Kb]
        EB10 ข้อ 1 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป  [432 Kb]
        EB9 ข้อ 5ภาพถ่ายกิจกรรมการจัดประชุมจริยธรรมวินัย 64  [425 Kb]
        EB 9 ข้อ 4 รายงานการอบรม  [340 Kb]
        EB9 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร  [136 Kb]
        EB 9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าอบรม  [3,120 Kb]
        EB9 ข้อ1.2 โครงการอบรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่  [129 Kb]
        EB9 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงานโครงการ  [129 Kb]
        EB7 ข้อ 5 บันทึกข้อความหนังสือเวียน  [145 Kb]
        EB 7 ข้อ 4 หลักฐานการประชุม  [492 Kb]
        EB 7 ข้อ 3กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ  [324 Kb]
        EB 7 ข้อ 2 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่องมาตรการการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัต  [4,892 Kb]
        EB7 ข้อ 1 บันทึกข้อความอนุมัติลงคำสั่ง  [147 Kb]
        EB6 ข้อ 2 นโยบายผู้บริหาร ปี 2564  [217 Kb]
        EB6 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนาม  [187 Kb]
        EB 5 ข้อ2 แบบ สขร.1 มีนาคม 2564  [313 Kb]
        EB 5 ข้อ2 แบบ สขร.1กุมภาพันธ์ 2564  [308 Kb]
        EB 5 ข้อ2 แบบ สขร.1 มกราคม 2564  [308 Kb]
        EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ  [215 Kb]
        EB 4 ข้อ 3.3 ชุดจัดซื้อจัดจ้าง ชุดที่ 2  [5,728 Kb]
        EB 4 ข้อ 3.3 ชุดจัดซื้อ จัดจ้าง ชุดที่ 1  [5,778 Kb]
        EB 4 ข้อ 3.2 หนังสือขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน  [305 Kb]
        EB 4 ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบ  [143 Kb]
        EB4ข้อ 2.2รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  [379 Kb]
        EB 4 ข้อ2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ  [320 Kb]
        EB 4 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดและปลดประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  [130 Kb]
        EB 4 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน  [2,156 Kb]
        EB 4 ข้อ 1.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณ  [1,398 Kb]
        EB 4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ  [303 Kb]
        EB 2 ข้อ 9.5แบบ สขร.1ธันวาคม 63 - 10 มีนาคม 2564  [350 Kb]
        EB 2 ข้อ 9.3รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  [340 Kb]
        EB 8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลปฎิบัติราชการ  [3,358 Kb]
        EB 8 ข้อ 1. บันทึกข้อความประกาศผลปฎิบัติราชการ  [146 Kb]
        EB 3 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  [432 Kb]
        EB 3 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบ  [306 Kb]
        EB 2 ข้อ 9.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานวิเคราะห์  [272 Kb]
        EB 2 ข้อ 9.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  [432 Kb]
        EB 2 ข้อ 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  [272 Kb]
        EB 2 ข้อ 11 แบบฟอร์มเผยแพร่ คู่มือขั้นตอนการให้บริการ  [273 Kb]
        EB 2 ข้อ 11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ  [3,158 Kb]
        EB 2 ข้อ 10 แบบฟอร์มคู่มือการปฎิบัติงานตามตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน  [271 Kb]
        EB 2 ข้อ 10 คู่มือการปฎิบัติงานตามภารกิจดำเนินงานยาเสพติด สสอ.อมก๋อย  [551 Kb]
        EB 2 ข้อ 9.5แบบ สขร.1 ตุลาคม-17 ธันวาคม 2563  [331 Kb]
        EB 2 ข้อ 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงาน  [955 Kb]
        EB 2 ข้อ 9.3รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563  [324 Kb]
        EB 2 ข้อ 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน  [2,156 Kb]
        EB 2 ข้อ 8 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุข รายงานทุริต  [272 Kb]
        EB 2 ข้อ 8หนังสือรายงานผลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [101 Kb]
        EB 2 ข้อ 7 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุข รายงานผลบริการ  [272 Kb]
        EB 2 ข้อ 7 หนังสือรายงานผลการร้องเรียนการปฎิบัติงาน  [89 Kb]
        EB 2 ข้อ 6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุข ขั้นตอนร้องเรียนทุจริต  [272 Kb]
        EB 2 ข้อ6 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและพฤติมิชอบ  [459 Kb]
        EB 2 ข้อ 5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุข ขั้นตอนร้องเรียนปฎิบัติงาน  [271 Kb]
        EB2 ข้อ 5 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ สสอ.อมก๋อย 64  [380 Kb]
        EB 2 ข้อ 4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุข แผนใช้จ่ายงบประมาณ  [272 Kb]
        EB 2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 และการติดตามประเมินผลปี 2563  [101 Kb]
        EB 2 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุข แผนปฎิบัติการ  [272 Kb]
        EB 2 ข้อ 3.1 แผนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปี 2563  [169 Kb]
        EB2 ข้อ 3 แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2564  [1,254 Kb]
        EB 2 ข้อ 2 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุข นโยบาย  [271 Kb]
        EB 2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  [332 Kb]
        EB 2 ข้อ 1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุข ข้อมูลพื้นฐาน  [275 Kb]
        EB 2 ข้อ 1.15 จรรยสบรรณกระทรวงสาธารณสุข  [1,836 Kb]
        EB 2 ข้อ1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม  [402 Kb]
        EB 2 ข้อ 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง  [711 Kb]
        EB 2 ข้อ 1.12 ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  [137 Kb]
        EB 2 ข้อ 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  [217 Kb]
        EB 2 ข้อ 1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม  [204 Kb]
        EB 2 ข้อ 1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH  [92 Kb]
        EB 2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  [882 Kb]
        EB 2 ข้อ 1.7 ข้อมูลการติดต่อ  [420 Kb]
        EB 2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์  [1,051 Kb]
        EB 2 ข้อ1.5 กฎหมานที่เกี่ยวข้อง  [1,678 Kb]
        EB 2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง  [1,678 Kb]
        EB 2 ข้อ 1.3 โครงสร้าง สสอ.อมก๋อย  [230 Kb]
        EB 2 ข้อ1.2 นโยบายผู้บริหาร  [85 Kb]
        EB 2 ข้อ1.1 ข้อมูล ผู้บริหาร  [99 Kb]
        EB4 ข้อ 3.3 หนังสือชี้แจงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564  [302 Kb]
        EB 4 ข้อ 3.2 หนังสือขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน  [306 Kb]
        EB 4 ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบ  [144 Kb]
        EB 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563  [324 Kb]
        EB 4 ข้อ 2.1ชี้แจงงบลงทุน  [303 Kb]
        EB 4 ข้อ2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ  [132 Kb]
        EB 4 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดและปลดประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  [130 Kb]
        EB 4 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน  [2,156 Kb]
        EB 4 ข้อ 1.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณ  [1,398 Kb]
        EB 4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ  [303 Kb]
        EB 5 ข้อ2 แบบ สขร.1 ธันวาคม 2563  [314 Kb]
        EB 5 ข้อ2 แบบ สขร.1 พฤศจิกายน 2563  [314 Kb]
        EB 5 ข้อ2 แบบ สขร.1 ตุลาคม 2563  [313 Kb]
        EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือนธ.ค.2563  [152 Kb]
        EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือน พ.ย.2563  [151 Kb]
        EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือน ต.ค.2563  [152 Kb]
        EB 1 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพ่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์  [274 Kb]
        EB 1 ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปีงบประมาณ 2563  [152 Kb]
        EB 1 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  [190 Kb]
        EB 1 ข้อ 2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล  [134 Kb]
        EB 1 ข้อ1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร สั่งการประกอบแนวทาง  [303 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 02 กย. 64 เวลา 12:48 น.  โดย :  นายชัยรัตน์ เรืองฤทธิ์ [สสอ.อมก๋อย]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740