EB1 สสอ.แม่ออน ไตรมาส4
 
      ไตรมาส 4
เอกสารดาวน์โหลด
        EB9 ข้อ2 ฟอร์มเผยแพร่  [159 Kb]
        EB9 7.1 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา  [276 Kb]
        EB9 6 รายงานผลการร้องเรียน  [116 Kb]
        EB9 ข้อ 5 เกณฑ์ ขั้นตอนแก้ปัญหาร้องเรียน  [323 Kb]
        EB9 นโยบาย ยุทธศาสตร์  [81 Kb]
        EB9 แบบสรุป สขร.  [94 Kb]
        EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  [570 Kb]
        EB9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ  [402 Kb]
        EB9 ข้อ 7.4 ประกาศแสดงความบริสุทธิ์ใจ  [955 Kb]
        EB9 ข้อ 1 (1.11) จรรยาบรรณกระทรวง  [92 Kb]
        EB9 ข้อ 1 (1.10) อินโฟกราฟฟิก  [366 Kb]
        EB9 ข้อ 1 (1.9) ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ  [711 Kb]
        EB9 ข้อ 1 (1.8) ประมวลจริยธรรม   [137 Kb]
        EB9 ข้อ 1 (1.7) พรบ.จริยธรรม 62  [217 Kb]
        EB9 ข้อ 1 (1.6) ยุทธศาสตร์ชาติ  [1,238 Kb]
        EB9 ข้อ 1 (1.5) วิสัยทัศน์ ค่านิยม  [473 Kb]
        EB9 ข้อ 1 (1.4) หน้าที่อำนาจตามกฏหมาย  [73 Kb]
        EB9 ข้อ 1 (1.3) โครงสร้างหน่วยงาน  [137 Kb]
        EB9 ข้อ 1 (1.2) นโยบายผู้บริหาร  [107 Kb]
        EB9 ข้อ 1 (1.1) ผู้บริหาร  [178 Kb]
        EB13 PRINTSCREEN  [299 Kb]
        EB13 link  [184 Kb]
        EB13 บันทึกขอเผยแพร่  [198 Kb]
        EB13 ข้อ3 กฏ กพ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน  [2,364 Kb]
        EB13 ข้อ 3หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์  [3,755 Kb]
        EB13 ข้อ 5 แจ้งเวียน รพ.สต.  [115 Kb]
        EB13 หลักฐานการประชุมชี้แจง  [341 Kb]
        EB13 กรอบแนวทางการบริหารผลปฏิบัติงาน  [95 Kb]
        EB13 คำสั่งประกาศการบริหารผลการปฏิบัติงาน  [11,251 Kb]
        EB13 บันทึกลงนามคำสั่ง ปรากฏการขอเผยแพร่  [102 Kb]
        EB24 link  [184 Kb]
        EB25 ฟอร์มขอเผยแพร่  [183 Kb]
        EB25 บันทึกรับทราบผลการกำกับติดตามผลตามคู่มือปฏิบัติงาน ไตรมาส4  [136 Kb]
        EB24 LINK MITAS  [180 Kb]
        EB24 ข้อ 2.3 ฟอร์มเผยแพร่  [97 Kb]
        EB24 หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ / สั่งการ  [104 Kb]
        EB24 รายงานผลป้องกันปราบปรามทุจริต แม่ออน  [77 Kb]
 
ณ วันที่ : 04 กย. 63 เวลา 16:02 น.  โดย :  นายเอกชัย สมบัติรัตนากร [สสอ.แม่ออน]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740