ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้การวิจัย”
 
      วันที่ 20 -21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        9 คู่มือลงรหัส  [93 Kb]
        8 การใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับสถิ  [3,392 Kb]
        7 MultivariableAnalysis  [3,628 Kb]
        6 Introduction Statistical Analysis_SPSS  [9,891 Kb]
        5 Descriptive statistics SPSS  [2,299 Kb]
        4 เครื่องมือการเก็บข้อมูล  [187 Kb]
        3 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  [208 Kb]
        2 ใบงานการคำนวณขนาดตัวอย่าง  [48 Kb]
        1 การคำนวณขนาดตัวอย่าง  [2,637 Kb]
 
ณ วันที่ : 17 สค. 63 เวลา 16:27 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740