EB9 สสอ.หางดง หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 
      EB9 สสอ.หางดง หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
เอกสารดาวน์โหลด
        EB 9 ข้อ 1.7.5 แบบ สขร.1 เดือน ต.ค62.-ส.ค63 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  [175 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.7.3 ผลการดำเนินการ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ.2563  [175 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  [175 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  [95 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  [55 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [134 Kb]
        EB 9 ข้อ 2 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS  [283 Kb]
         EB 9 ข้อ 2 Print Screen จากระบบ Web Site หน่วยงาน  [792 Kb]
        EB 9 ข้อ 2 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจ้าง  [732 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.7.7.5 แบบ สขร.1 เดือน ต.ค62.-มิ.ย63 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  [113 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  [440 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [1,639 Kb]
        EB 9 ข้อ 2 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS  [52 Kb]
        EB 9 ข้อ 2 Print Screen จากระบบ Web Site หน่วยงาน   [745 Kb]
        EB 9 ข้อ 2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ หัวข้อหลักรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [81 Kb]
        EB 9 ข้อ 2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ หัวข้อหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และกรณีร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [81 Kb]
        EB 9 ข้อ 2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ หัวข้อแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  [80 Kb]
        EB 9 ข้อ 2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ หัวข้อแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  [80 Kb]
        EB 9 ข้อ 2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ หัวข้อนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  [83 Kb]
        EB 9 ข้อ 2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ หัวข้อข้อมูลมาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  [83 Kb]
        EB 9 ข้อ 2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ หัวข้อข้อมูลมาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน  [81 Kb]
        EB 9 ข้อ 2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ หัวข้อข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน  [80 Kb]
        EB 9 ข้อ 2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ หัวข้อข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  [80 Kb]
        EB 9 ข้อ 2 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจ้าง.  [68 Kb]
        EB9 ข้อ 2 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทั่วไป.  [68 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.9 มาตรฐานขั้นตอนการบริการ(คู่มือกระบวนการขอรับเอกสารหนังสือรับรอง)  [320 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.8 คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่.doc 3 มีนา  [443 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.7.7.5 แบบ สขร.1 เดือน ต.ค62.-ก.พ.63 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  [53 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.7.7.4 ประกาศสำนติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  [955 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.7.7.3 ผลการดำเนินการ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ.2563  [273 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.7.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  [2,402 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.7.7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา  [671 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน.docx 3 มีนา  [74 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา  [302 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  [159 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [2,402 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.2นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  [65 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.1.11จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข  [92 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม  [366 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.1.9 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ-สป  [711 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  [137 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562  [217 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม (2560-2564)  [1,238 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.1.5 วิสัยทัศน์  [473 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กระทรวง  [90 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฏหม.pdf 3 มีนา  [73 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.1.4 กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง(พรบ.โรคติด.pdf 3 มีนา  [115 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.1.3 ผังโครงสร้าง สสอ.หางดง  [79 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.1.2 นโยบายผู้บริหาร  [65 Kb]
        EB 9 ข้อ 1.1.1ผู้บริหารหน่วยงาน  [40 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 04 กย. 63 เวลา 10:37 น.  โดย :  นางพัทธวรรณ ลาน้อย [สสอ.หางดง]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740