EB11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานการประเมินผลการปฏิบ้ัติงานตามแผนปฏิบัติราชการที่ผ่านมา
 
      EB11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานการประเมินผลการปฏิบ้ัติงานตามแผนปฏิบัติราชการที่ผ่านมา
เอกสารดาวน์โหลด
        EB11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานการประเมินผลการปฏิบ้ัติงานตามแผนปฏิบัติราชการที่ผ่านมา  [87 Kb]
 
ณ วันที่ : 22 สค. 62 เวลา 16:33 น.  โดย :  นายเศรษฐพัศ อุดมพิบูลภัทร [สสอ.ฮอด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740