ITA.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ ไตรมาส 4 ปี 2562
 
      ข้อมูลรายงาน  ( 1มีนาคม 2562- 31 กรกฎาคม 2562)
เอกสารดาวน์โหลด
        EB9 ข้อ2.1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หัวข้อFlowchartของหน่วยงาน  [87 Kb]
        EB9 1.8.1-1.8.2มาตรฐานการปฏิบัติงานรวม (Flow Chart)  [2,881 Kb]
        EB24 ข้อ3.1แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไชต์ของหน่วยงาน หัวข้อรายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ป  [88 Kb]
        EB24 ข้อ2 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันปปป  [100 Kb]
        EB24 ข้อ2 รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3-4 (มี.ค.62-ก.ค.62)  [100 Kb]
        EB24 ข้อ1.2 บันทึกลงนาม รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง และขอนุญาติเผยแพร่บนเว๊บไซต์หน่วยงาน  [89 Kb]
        EB24 ข้อ1.1 บันทึกข้อความการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง   [87 Kb]
        EB 21 (2) 2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562 รอบที่ 2 (31 กรกฎาคม 2562)  [73 Kb]
        EB 21 (5) 5.1 บันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน  [112 Kb]
        eb 14 ภาพถ่ายการการประกาศรายงานการประเมินผล  [240 Kb]
        EB14ข้อ4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติ  [86 Kb]
        EB14ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ชี้แจงการป  [239 Kb]
        EB12 ข้อ 1 บันทึกลงนามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562 และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน   [99 Kb]
        EB12 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน หัวข้อผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการปี 2562  [78 Kb]
        EB12 ข้อ 2.2 แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 (ณ 31 กค. 62)  [60 Kb]
        11.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  [82 Kb]
        EB11ข้อ1.2 รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ สสสอ.เมืองเชียงใหม่  [66 Kb]
        EB16ข้อ2.5.1แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ  [77 Kb]
        EB16ข้อ2.4.3.1.บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียนทั้ง2เรื่อง  [95 Kb]
        EB2 ข้อ 3(3.2.3)รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจ้างตค-กค.62  [53 Kb]
        EB2 ข้อ 3(3.1.8) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปี 62  [123 Kb]
        EB2 ข้อ 3(3.1.1-3.1.2) บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบประกาศแผน  [86 Kb]
        EB25.6.1.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หัวข้อคู่  [271 Kb]
        EB25.6.1.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หัวข้อรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามคู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  [272 Kb]
        EB 25 ข้อ 2-2.3 กำหนดกลไกการติดตาม  [232 Kb]
        EB 25 ข้อ 2-2.2.แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข กค.  [91 Kb]
        EB 25 ข้อ 2-2.2. ขั้นตอนการตรวจสอบ (รวมทั้ง 2.2.1-2.2.3)  [198 Kb]
        EB 25 ข้อ 2-2.1 ดำเนินการตาม Flow chart  [217 Kb]
        EB24 ข้อ3.1แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไชต์ของหน่วยงาน หัวข้อรายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ป  [88 Kb]
        EB24 ข้อ2 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันปปป  [100 Kb]
        EB24 ข้อ1.2 บันทึกลงนาม รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง และขอนุญาติเผยแพร่บนเว๊บไซต์หน่วยงาน  [89 Kb]
        EB24 ข้อ2 รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3-4 (มี.ค.62-ก.ค.62)  [466 Kb]
        EB24 ข้อ1.1 บันทึกข้อความการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง   [99 Kb]
        EB 21 (6) 6.6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หัวข้อรายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์  [131 Kb]
        EB 21 (2) 2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562 รอบที่ 2 (31 กรกฎาคม 2562)  [73 Kb]
        EB12 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน หัวข้อผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการปี 2562  [79 Kb]
        EB12 ข้อ 2.2 แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 รอบที่ 1 (ตัดยอดวันที่ 28 ก.พ. 62)  [61 Kb]
        EB12 ข้อ 2.1 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2562 รอบที่ 1 (ตัดยอดวันที่ 28 ก.พ. 62)  [141 Kb]
        EB12 ข้อ 1 บันทึกลงนามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562 และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน   [99 Kb]
        EB 12 ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานปี62  [40 Kb]
        สรุปรายงาน โครงการงบผลผลิต สสอ.เมืองเชียงใหม่ ปี 61 (งบผลผลิต) 30 พย.61  [127 Kb]
        EB11 ข้อ 2 รายงานงบประมาณประจำปี 2562 รอบที่ 2 (ตัดยอดวันที่ 31 กค. 62)  [58 Kb]
        11.2 รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมืองเชียงใหม่ 2561  [375 Kb]
        11.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  [83 Kb]
        EB9 ข้อ1.8.2 Flow Chart  [837 Kb]
        EB9 ข้อ1.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  [96 Kb]
        EB9 ข้อ1 บันทึกลงนาม ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  [94 Kb]
        EB9 ข้อ 1.4 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานปี62  [40 Kb]
        EB9 ข้อ 1.4 แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 รอบที่ 2 (ตัดยอดวันที่ 31 กค. 62)  [59 Kb]
        EB9 ข้อ 1(7.3)รายงานผลจัดซื้อจ้าง62  [94 Kb]
        EB9 ข้อ 1(7.5) แบบ สขร_ 1ตค61-กค.62  [59 Kb]
        EB9 ข้อ 1(7.3) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562  [4,004 Kb]
        EB4 ข้อ 3(3.1) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสขร.1.ธค-มีค.62  [94 Kb]
        EB4 ข้อ 2 แบบ สขร_ 1ตค61-กค.62  [59 Kb]
        EB4 ข้อ 1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน และขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์  [208 Kb]
        8.5.1 ฟอร์มลงเว็บ   [215 Kb]
        8.4 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  [88 Kb]
        8.3.1 ฟอร์มลงเว็บ   [249 Kb]
        8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  [251 Kb]
        8.2 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  [164 Kb]
        8.1 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล  [83 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 23 สค. 62 เวลา 05:55 น.  โดย :  นายสมชาย นันทวัฒนากรณ์ [สสอ.เมืองเชียงใหม่]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740